Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454905
Title Gerichtere sturing van de oppervlaktewaterkwaliteit
Author(s) Roelsma, J.; Tol - Leenders, T.P. van; Dries, A.; Dongen, M. van
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)10. - ISSN 0166-8439 - p. 31 - 34.
Department(s) Alterra - Integrated water and catchment management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - fosfor - mestbeleid - eutrofiëring - interacties - grondwater - bodemwater - bodemkwaliteit - hydrologie van stroomgebieden - drenthe - surface water - surface water quality - phosphorus - manure policy - eutrophication - interactions - groundwater - soil water - soil quality - catchment hydrology
Categories Water Quality / Aquatic Ecology
Abstract De fosforconcentraties in het oppervlaktewater stijgen in de door landbouw gedomineerde delen van de Drentsche Aa ondanks de flinke afname van het gebruik van meststoffen door het aangescherpte mestbeleid. In het project Monitoring Stroomgebieden is in detail gekeken naar de relatie tussen het mestbeleid en de oppervlaktewaterkwaliteit. De stijgende trend in delen van het stroomgebied van de Drentsche Aa kan worden verklaard door de toegenomen fosfaatverzadiging van de landbouwbodems in combinatie met toename van neerslag en hogere grondwaterstanden. Door bij de interpretatie van de oppervlaktewatermetingen beter gebruik te maken van de informatie uit het bodemkwaliteitsmeetnet kan zeer gericht worden gestuurd op een goede oppervlaktewaterkwaliteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.