Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456827
Title Status en trend van structuur- en functiekenmerken van Natura 2000-habitattypen op basis van het Landelijk Meetnet Flora (LMF) en de Landelijke Vegetatie Databank (LVD) : achtergronddocument voor de Artikel 17-rapportage
Author(s) Knegt, B. de; Meij, T. van der; Hennekens, S.M.; Janssen, J.A.M.; Wamelink, G.W.W.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 7)
Department(s) Alterra - Biodiversity and policy
Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Bos- en Natuurbeheer (VHL)
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) natura 2000 - habitats - vegetatietypen - flora - monitoring - databanken - gegevensbeheer - nederland - vegetation types - databases - data management - netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract Dit rapport geeft per habitattype een overzicht van de status en trend van de structuur- & functiekenmerken voor de artikel 17-rapportage van de Habitatrichtlijn. Om deze data op reproduceerbare wijze te verkrijgen, is gebruik gemaakt van de veldmetingen die zijn verricht voor het landelijk Meetnet Flora (LMF) en de Landelijke Vegetatie Databank (LVD). De resultaten laten zien dat voor de meeste habitattypen voldoende meetgegevens uit het LMF en de LVD beschikbaar zijn om statistisch betrouwbare uitspraken te doen, alhoewel niet voor alle gevraagde veldmetingen van structuur- en functiekenmerken. De resultaten geven per habitattype weer in hoeverre voldaan wordt aan de gestelde normen voor de abiotische en biotische structuur- en functiekenmerken. Daarnaast worden enkele aanbevelingen gedaan om de analyses in het vervolg te verbeteren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.