Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457565
Title Geuremissies uit de veehouderij II : overzichtsrapportage 2000-2002
Author(s) Mol, G.; Ogink, N.W.M.
Source Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2002-09) - ISBN 9789054062141 - 69
Department(s) Institute of Agricultural and Environmental Engineering
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) veehouderij - dierlijke meststoffen - stankemissie - olfactometers - bedrijfssystemen - huisvesting, dieren - luchtkwaliteit - varkenshouderij - livestock farming - animal manures - odour emission - farming systems - animal housing - air quality - pig farming
Categories Animal Husbandry and Environment / Air Pollution / Farm Buildings and Installations / Pigs
Abstract Het onderzoek is tot stand gekomen in het kader van de onderbouwing van de wet- en regelgeving op het terrein van de geurhinder in de landbouw. De doelstelling van dit onderzoek was tweeledig. Enerzijds het opbouwen van een zo compleet mogelijke dataset met geuremissiemetingen in alle diersectoren en diercategorieën. Anderzijds de beoordeling van de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de geuremissiemetingen. In eerste instantie was de opzet van het onderzoek erop gericht om een groot deel van de stalsystemen van de RAV-lijst (Regelgeving Handreiking Ammoniak en Veehouderij) door te meten, maar na analyse van de metingen van het eerste jaar is een koerswijziging in het onderzoek doorgevoerd waardoor de meeste metingen aan stalsystemen in de varkenssector hebben plaatsgevonden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.