Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 496377
Title Met scheiding minder mestafvoer en lagere kunstmestkosten
Author(s) Evers, A.G.; Galama, P.J.
Source V-focus 2016 (2016)1. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
Department(s) LR - Veehouderij en omgeving
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2016
Keyword(s) mestverwerking - kunstmeststoffen - agrarische bedrijfsvoering - scheiding - melkveehouderij - intensieve veehouderij - kosten-batenanalyse - kostenbeheersing - manure treatment - fertilizers - farm management - separation - dairy farming - intensive livestock farming - cost benefit analysis - cost control
Categories Manure treatment / Fertilizers, Fertilizer Application / Animal Husbandry (General)
Abstract Toepassen van mestscheiding kan bij melkveehouders die veel mest moeten afvoeren een hoger inkomen opleveren. Besparing op kosten voor mestafvoer is mogelijk omdat de dikke fractie meer mineralen bevat dan drijfmest. Ook blijft er meer werkzame stikstof en kali uit dierlijke mest op het bedrijf, zodat minder kunstmestaankoop nodig is. In dit artikel is voor een intensief melkveebedrijf berekend hoeveel bespaard kan worden bij verschillende scheidingsrendementen en prijzen voor mestscheiding en -afzet.
Comments
All comments Post a comment
hubert.krekels@wur.nl said...

Is dit wel een wetenschappelijk tijdschrift zoals in de metadata wordt vermeld?

2016-11-24   15:39:32
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.