Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 497038
Title Waterkwaliteit nu en in de toekomst : Eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie
Author(s) Gaalen, F. van; Tiktak, A.; Franken, Ron; Boekel, E.M.P.M. van; Puijenbroek, P.; Muilwijk, Hanneke; Grinsven, H. van; Rougoor, C.; Salm, C. van der; Groenendijk, P.; Cleij, P.; Roovaart, Joost van den
Source Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving 1727) - 54 p.
Department(s) Alterra - Sustainable soil management
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Scientific report
Publication year 2016
Keyword(s) waterkwaliteit - kaderrichtlijn water - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - waterbeheer - pesticiden - stroomgebieden - water quality - water framework directive - surface water - surface water quality - water management - pesticides - watersheds
Categories Water Quality
Abstract De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorgestelde maatregelen in de plannen en het vijfde nitraatactieprogramma afdoende zijn om de gestelde doelen voor 2027 te halen. Het voorliggende rapport is een vervolg op de in mei 2015 door het PBL gepubliceerde tussentijdse rapportage (PBL 2015). Nieuw in dit eindrapport zijn onder andere de onderdelen verontreinigende stoffen en rijkswateren, waarvoor destijds nog geen gegevens beschikbaar waren. Ook nieuw zijn de resultaten van een analyse waarin op basis van meetgegevens de toestand en trend in het verleden zijn bepaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.