Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 498504
Title Kan het natuurbeleid tegen een stootje? : enkele botsproeven van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur
Author(s) Os, J. van; Schrijver, R.A.M.; Broekmeyer, M.E.A.
Source Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 49) - 76 p.
Department(s) Alterra - Regional development and spatial use
Alterra - Biodiversity and policy
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) ecologische hoofdstructuur - ecologie - natuurbeleid - natuurwaarde - milieuwetgeving - nederland - ecological network - ecology - nature conservation policy - natural value - environmental legislation - netherlands
Categories Nature Conservation Policy / Ecology (General)
Abstract Met de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft de Nederlandse overheid een keerpunt in het
natuurbeleid gemaakt. De EHS is verkleind, de uitvoering is bij provincies neergelegd en de financiering van
het natuurbeheer is veranderd. Eigendom en beheer van natuurgebieden wordt niet meer automatisch gegund
aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of provinciale landschappen. Ook de naam is vernieuwd: Natuurnetwerk
Nederland (NNN). Deze rapportage beschrijft vier botsproeven, waarin mogelijke veranderingen na
herijking van de EHS aan bod komen. Het natuurbeleid rust op vier pijlers: wettelijke bescherming door de
Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Natuurschoonwet; ruimtelijke bescherming
via provinciale verordeningen en bestemmingsplannen van gemeenten; het eigendom van terreinbeherende
organisaties; en de overheidssubsidies voor verwerving, inrichting en beheer van natuurgebieden. Het blijkt
dat de gewenste natuurbeheertypen alleen in het subsidiekader zijn vastgelegd. Als één van deze pijlers
wegvalt of verandert, heeft dat in eerste instantie vaak geen grote gevolgen voor de continuïteit van het
natuurbeheer. In veel gevallen worden bestaande natuurwaarden beschermd door algemene wetgeving en
lokale bestemmingsplannen. Om bepaalde gewenste natuurontwikkelingen of het behoud van bepaalde
natuurtypen te realiseren, zijn beheersubsidies echter vaak onmisbaar
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.