Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 498938
Title Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2014/2015
Author(s) Kuiters, A.T.; Groot, G.A. de; Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Bovenschen, J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 62) - 30 p.
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
PE&RC
Alterra - Animal ecology
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) lutra lutra - otters - populatiegenetica - inteelt - mortaliteit - monitoring - nederland - population genetics - inbreeding - mortality - netherlands
Categories Aquatic Ecology
Abstract Jaarlijks wordt de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de
genetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNA
geïsoleerd uit uitwerpselen en doodvondsten, maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijke
verspreiding en de populatieomvang te volgen. De monitoringsronde van 2014/2015 laat zien dat de
populatie verder is gegroeid naar ca. 160 individuen. Op populatieniveau lijkt geen verder verlies aan
genetische variatie te zijn opgetreden. De genetische variatie binnen individuen is evenmin verder
afgenomen in tegenstelling tot voorafgaande jaren. Onderdeel van deze monitoring is ook autopsie van dode
otters, waarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de belangrijkste lichaamskenmerken. Verkeer is
verreweg de belangrijkste doodsoorzaak. Locaties waar otters worden doodgereden, worden geregistreerd
en bijgehouden in een database. Deze informatie is belangrijk voor het veiliger maken van knelpuntlocaties
om zo het aantal verkeersslachtoffers te beperken. Het aantal verkeersslachtoffers neemt nog ieder jaar toe,
waarbij de toename evenredig is aan de toename in de populatieomvang
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.