Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 503678
Title Opstellen van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden met een begeleidnatuurlijkebeheerstrategie : een verkenning van mogelijke conflicten en oplossingsrichtingen
Author(s) Kuiters, A.T.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2707) - 55 p.
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) nature conservation - nature management - habitats directive - birds directive - natura 2000 - environmental protection - natuurbescherming - natuurbeheer - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - milieubescherming
Categories Nature Management (General)
Abstract Voor Natura 2000-gebieden moet een beheerplan met een looptijd van zes jaar worden opgesteld. In grote eenheden natuur waar zo veel mogelijk ruimte wordt geboden aan spontane ontwikkelingen en natuurlijke processen, kan een conflict rijzen gezien de ‘conservatieve’ manier van doelen stellen door de Vogel- en Habitatrichtlijn. In deze verkennende studie is voor een aantal grote eenheden, aangewezen als Natura 2000-gebied, nagegaan welke conflicten er mogelijk kunnen ontstaan tussen instandhoudingsdoelen en het zo veel mogelijk ruimte laten voor natuurlijke processen. Tevens is nagegaan wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Er zijn gesprekken gevoerd met terreinbeheerders van een achttal grote eenheden natuur, gelegen in de meer dynamische milieus, waar geomorfologische en hydrologische processen een belangrijke rol spelen. Hun is de vraag voorgelegd hoe zij aankijken tegen de instandhoudingsdoelen voor hun gebieden, de wijze waarop deze kunnen worden gerealiseerd en hoe een en ander past binnen een beheerstrategie die in hoofdzaak is gericht op het ruimte bieden aan natuurlijke processen. Daarnaast is gebruik gemaakt van expertkennis van geomorfologische en hydrologische processen en van de effecten van beheer om een inschatting te maken van de haalbaarheid van instandhoudingsdoelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.