Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 505817
Title Natuurwetgeving en het omgevingsrecht : Achtergronddocument bij Balans van de Leefomgeving 2014
Author(s) Broekmeyer, M.E.A.; Sanders, M.E.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-technical report 65) - 48 p.
Department(s) Alterra - Biodiversity and policy
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) natuurwetgeving, omgevingsrecht, natuurvergunning, omgevingsvergunning, natuurbescherming, soortbescherming, Flora-en faunawet, Natura 2000, Wabo - milieuwetgeving - natuurbeschermingsrecht - natuurbescherming - milieubescherming - natura 2000 - environmental legislation - nature conservation law - nature conservation - environmental protection
Categories Nature Conservation / Environmental Law
Abstract De natuurwetgeving en het omgevingsrecht groeien steeds meer naar elkaar toe. Dit komt tot uiting in het vrijwillig aanhaken van natuurvergunningen in de omgevingsvergunning onder de huidige Flora- en faunawet. In het wetsvoorstel Natuurbescherming is sprake van een verplichting tot aanhaken. Wanneer voor een locatiegebonden activiteit een omgevingsvergunning nodig is, moeten de natuurtoetsen onderdeel uitmaken van die omgevingsvergunning. Een separate Flora- en fauna-ontheffing (of Natura 2000-vergunning) is dan niet mogelijk. Het is de taak van de gemeente, het bevoegd gezag inzake een omgevingsvergunning, om te controleren of de initiatiefnemer bij een aanvraag omgevingsvergunning rekening heeft gehouden met mogelijke gevolgen van de handeling voor beschermde gebieden of soorten. Gemeenten spelen daarmee een actieve rol bij natuurbescherming. Het onderzoek natuurwetgeving en omgevingsrecht richt zich op de vragen of de voorgestelde integratie van soortbescherming in het ruimtelijk ordeningsspoor via het wetsvoorstel Natuurbescherming tot minder regeldruk leidt en of gemeenten voldoende zijn uitgerust voor hun nieuwe taak.

Trefwoorden: natuurwetgeving, omgevingsrecht, natuurvergunning, omgevingsvergunning, natuurbescherming, soortbescherming, Flora-en faunawet, Natura 2000, Wabo
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.