Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 505990
Title Monitoring landbouwkundige risico’s bij actief bodembeheer in Krimpenerwaard : monitoringsplan en nulmeting
Author(s) Groenenberg, J.E.; Rietra, R.P.J.J.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2726) - 27 p.
Department(s) Alterra - Sustainable soil management
Chair Soil Chemistry and Chemical Soil Quality
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) sloten - stortterreinen - vuilnisbelten - verontreiniging - bodemverontreiniging - monitoring - afdeklagen - bodembeheer - krimpenerwaard - ditches - landfills - refuse tips - pollution - soil pollution - coatings - soil management
Categories Soil Science (General) / Soil Pollution
Abstract In de Krimpenerwaard liggen circa 6500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gebiedsgerichte bodembeheerplan voorziet in het afdekken van de verontreinigde slootdempingen met gebiedseigen schone grond. De effectiviteit van de sanering wordt geëvalueerd op basis van monitoring van ecologische en landbouwkundige risico’s. Dit rapport beschrijft de resultaten van de monitoring in het kader van de landbouwkundige risico’s. Er zijn metingen verricht aan het dempingsmateriaal, de afdeklaag en het gras, zowel voorafgaand aan als na het afdekken. Het gras dat groeide op de demping had verhoogde gehalten aan met name zink. De kwaliteit van het gras op de afgedekte dempingen wijkt niet af van de referentielocaties zonder dempingsmateriaal. De zeer lage PCB-concentraties in de afdeklaag en de hoge concentraties in de demping op de monitoringslocaties maken het in principe mogelijk om eventueel optredende veranderingen als gevolg van bioturbatie te monitoren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.