Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 506963
Title Data-architectuur natuur
Author(s) Bulens, J.D.; Boss, M.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2737) - 35 p.
Department(s) Alterra - Spatial knowledge systems
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) milieumonitoring - ecologie - monitoring - informatiemanagement - milieuwetgeving - natuur - environmental monitoring - ecology - information management - environmental legislation - nature
Categories Nature Management (General)
Abstract Het Rijk en de provincies werken samen aan één samenhangend systeem voor de ecologische
monitoring en natuurinformatie. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een samenhangend systeem van
onder andere landelijke en gebiedsgerichte ecologische monitoring om efficiënt gegevens in te winnen
en doelmatig met middelen om te gaan. Vaak is nu nog onbekend welke data nu precies beschikbaar
zijn, waar en in welke vorm. Juist omdat geput wordt uit diverse databronnen, is het belangrijk deze
inzichtelijk en vergelijkbaar voor betrokkenen beschikbaar te stellen. Het samenbrengen en
harmoniseren van data heeft een grote toegevoegde waarde om transparant en eenduidig deze data
te kunnen gebruiken. De beschreven data-architectuur als basis voor een informatievoorziening is
daarvoor een onmisbaar uitgangsprincipe.
In dit rapport is beschreven wat de basis is om tot een informatievoorziening te komen. Dit omvat het
ontwikkelen van domeinstandaarden (informatiemodellen), de inrichting van een infrastructuur en het
vormgeven van samenhangende processen of systemen om onder andere tot natuurrapportages te
komen. Dit laatste is in 2015 is in een aantal inventarisaties vastgelegd met aangegeven wat de
huidige situatie (IST) en de toekomstige, gewenste situatie (SOLL) van het natuurnetwerk in
Nederland is. Samen met deze inventarisaties maakt dit het beeld compleet. Dit vormt een kader om
komende, nieuwe ontwikkelingen aan te toetsen.
Voor de data-architectuur voor de informatievoorziening Natuur wordt in dit rapport als basis een
grondplaat geschetst en gevisualiseerd, waarin de basisobjecten voor de informatievoorziening zijn
benoemd. De Nederlandse referentie-architecturen, NORA en PETRA, zijn goed bruikbaar met de
aanvulling dat, uitstijgend boven de eigen organisatie, goede afspraken gemaakt moeten worden met
partners in de natuurinformatieketen. In het rapport Monitoring en Informatievoorziening
Natuurrapportages [Batenburg 2015] is dit aspect benoemd en uitgewerkt. Voor het samenbrengen en
harmoniseren is het belangrijk het principe van het scheiden van data en processen voor informatie
verwerkende systemen te hanteren. Voor een beschrijving in de vorm van objecten met
eigenschappen is het cruciaal dat er eenduidige definities worden gebruikt. Hiervoor moeten
bestaande definities afkomstig uit verschillenden bronnen goed op elkaar afgestemd zijn. Het verdient
aanbeveling definities in een gegevenscatalogus bij elkaar te brengen en centraal via een register te
ontsluiten.
Dit betekent ook dat de data los van de gebruikte systemen opgeslagen moeten worden. Deze komen
zo ook beschikbaar voor andere processen. Hergebruik vergroot dan in sterke mate de waarde van de
gegenereerde data. Scheiding van data enerzijds en processen en regels anderzijds zijn daarmee
cruciaal en kunnen veel meerwaarde creëren. Ruwe (maar wel gevalideerde) data zijn de basis voor
afgeleide data en informatie. Het is daarom van belang te investeren in kwalitatief goede basisdata.
Houd de data (informatie) bij de bron. Daar is de kennis voor het onderhoud en beheer van de
inhoudelijk component het best belegd. Maar realiseer wel slechts één toegang tot alle informatie voor
Natuur. Dit kan in de vorm van een landelijke voorziening, informatiehuis of soortgelijk. In dit licht zijn
relevante ontwikkelingen als het Digitale Stelsel Omgevingswet (voorheen de Laan van de
Leefomgeving) en INSPIRE lopende ontwikkelingen waarop aansluiting moet worden gezocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.