Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508262
Title Het toetsen van de gevoeligheid van komkommerrassen voor echte meeldauw (S[p]haerotheca fuliginea)
Author(s) Uffelen, J.A.M. van
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 27) - 13
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) cucumis sativus - komkommers - podosphaera fuliginea - genetisch bepaalde resistentie - ziekteresistentie - nederland - cucumbers - genetic resistance - disease resistance - netherlands
Categories Resistance Breeding / Fruit Vegetables
Abstract Het toetsen van verschillen in gevoeligheid van komkommerrassen voor echte meeldauw vraagt veel tijd en ruimte. Bij het in dit verslag beschreven onderzoek is gezocht naar een methode OM dergelijke vergelijkingen te vereenvoudigen. In een proef met 17 rassen, waarvan een deel partieel resistent, is van elk ras een aantal planten op één echt blad getopt en een aantal is, zoals tot nu toe gebruikelijk bij toetsen op echte meeldauw, normaal opgeleid en pas op 10 é 11 bladeren getopt. Alle planten zijn op het moment dat ze 17 dagen oud waren en het eerste echte blad een diameter van circa 10 cm had, geïnoculeerd met een sporensuspensie met 1.000 sporen per ml. Er zijn waarnemingen gedaan ten aanzien van de incubatietijd en het aantal meeldauwvlekken op 50 cm2 van het geïnoculeerde blad. Daarnaast zijn de aantastingen op verschillende momenten gewaardeerd. Gebleken is dat de waardering van primaire aantasting op getopte en niet getopte planten nagenoeg gelijk is zodat voor het aangeven van verschillen tussen rassen van een primaire aantasting volstaan kan worden met getopte planten. Er bleek ook een zeer nauw verband te bestaan tussen de primaire aantasting op de getopte planten 16 dagen na inoculatie en de primaire + secundaire aantasting op de niet getopte planten 28 dagen na inoculatie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat bij toetsen van gevoeligheidsverschillen tussen komkommerrassen gebruik gemaakt kan worden van planten die direct na inoculatie op één echt blad worden getopt. De primaire aantasting op het geïnoculeerde blad geeft een goed beeld van de gevoeligheidsverschillen tussen de rassen. Met deze toetsmethode kan grote tijd- en ruimtewinst worden geboekt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.