Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508751
Title Bronnenonderzoek wortelaaltjes bij roos : teeltbedrijven: inventarisatie en maatregelen
Author(s) Amsing, J.J.; García, N.
Source Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw (PPO 586) - 31
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) rosa - rozen - plantenparasitaire nematoden - tuinbouw - desinfectie - sierplanten - nederland - roses - plant parasitic nematodes - horticulture - disinfection - ornamental plants - netherlands
Categories Cut Flowers
Abstract De laatste jaren zijn steeds meer rozenteelten op substraat aangetast geraakt door plantenparasitaire wortelaaltjes. Daarbij gaat het met name om het noordelijk wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla en een enkele keer om de wortellesieaaltjes Pratylenchus penetrans en P. vulnus. Om hier een oplossing voor te zoeken is een bronnenonderzoek op teeltbedrijven uitgevoerd. Dit onderzoek had tot doel om: de bronnen op teeltbedrijven te inventariseren waarin aaltjes aanwezig zijn, na te gaan door middel van welke teelthandelingen aaltjes verspreid kunnen worden en te laten zien door middel van welke maatregelen verspreiding van aaltjes is te voorkomen. Uit dit bronnenonderzoek blijkt dat het zeer goed mogelijk is om rozen op substraat gevrijwaard te houden van aantasting door wortelaaltjes. Uitgangspunten daarbij zijn: een aaltjesvrij teeltsysteem, een 100% effectief werkende ontsmetter, aaltjesvrij plantmateriaal en hygiënische teeltmaatregelen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.