Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 514941
Title Robuuste Natuur en Ecologische Veerkracht in de Rijkswateren
Author(s) Veraart, Jeroen
Event Robuuste Natuur en Ecologische Veerkracht in de Rijkswateren, 2016-11-30/2016-11-30
Department(s) Alterra - Climate change and adaptive land and water management
Publication type Non publishing activities
Publication year 2016
Abstract De Rijksnatuurvisie, en de uitwerking hiervan in de Natuurambitie Ambitie Grote Wateren geven de beleidsambitie weer van het ministerie van Economische Zaken voor de grote wateren. Juist in deze wateren staat de komende jaren veel te gebeuren bij water- en natuurbeheerders in uitvoeringstrajecten, uitvoering van KRW maatregelen en bij de implementatie van Natura 2000 beheerplannen. In dit kader is er begin 2016 het BO-project ‘Handreiking Robuuste Natuur’ opgestart. Het oorspronkelijke projectdoel was om een handreiking te formuleren gericht op het realiseren van extra ruimte voor natuurlijke dynamiek in combinatie met de uitvoering van de N2000 beheerplannen (soortbeschermingsdoelen) en KRW maatregelen. Het project heeft daarbij gekeken naar de Zuidwestelijke Delta, het Rivierengebied, het IJsselmeergebied en de Waddenregio. Er is een inventarisatie gemaakt van geplande maatregelen in de Rijkswateren waarbij is uitgegaan van vastgestelde en concept Natura 2000 beheerplannen. Voor de inventarisatie van de KRW maatregelen in de Rijkswateren is gebruik gemaakt van het ‘Beheer- en Ontwikkel Plan voor de Rijkswateren 2016-2021’ (BPRW 2016-2021). Om tot een goede en bruikbare handreiking te komen, is er bij de beoogde doelgroep verkend in welke vorm en met welke inhoud er behoefte is aan een ‘handreiking robuuste natuur’. Ook zijn er workshops georganiseerd in samenwerking met NKWK Duurzaam Beheer Grote Wateren en het LIFE IP programma Deltanatuur om van gedachten te wisselen over ecologische, hydrologische en sociaaleconomische factoren die iets te kunnen zeggen over het begrip ‘ Veerkracht’ en ‘ Robuuste natuur’. De workshop had als doel om de tussenresultaten te presenteren en vervolgens terugkoppeling te krijgen op de resultaten en de handreiking, en deze aan te scherpen. In het project zijn ook Info-Graphics ontwikkeld, welke zijn besproken. In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de verschillende discussiepunten, die tijdens de workshop aan de orde kwamen, en de conclusies, die zijn getrokken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.