Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 519602
Title Ontwikkeling van een geïntegreerde kosten-baten analyse methode van multifunctioneel ruimtegebruik in de Noordzee en kustzone
Author(s) Forkink, Annet; Groot, R.S. de; Hoof, L.J.W. van; Vos, Birgit de; Schans, J.W. van der; Buisman, F.C.; Dankers, N.M.J.A.; Leopold, M.F.
Source Wageningen UR - 76 p.
Department(s) Environmental Systems Analysis Group
WIMEK
IMARES Visserij
LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
LEI Innovation, Risk and Information Management
LEI International Markets and Chains
IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2004
Abstract De Noordzee is zowel een ecologisch als sociaal-economisch belangrijk gebied waarbij deze aspecten niet langer als aparte onderdelen kunnen worden beschouwd. Bij de inrichting en gebruik van de Noordzee en kustzone moet rekening worden gehouden met de verschillende belangen en factoren van de gebruikers en is een geïntegreerde aanpak nodig. Om beleidsbeslissingen met betrekking tot het ruimtelijk gebruik van de Noordzee te vereenvoudigen is het ministerie LNV in 2003 gestart met project “Noordzee en kust” (P418). In dit kader werken de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse (MSA) van Wageningen Universiteit en Research Centre, Alterra Texel en het LEI samen. In 2003 is een geïntegreerde Kosten-Baten Analyse methode met betrekking tot multifunctioneel ruimtegebruik in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee ontwikkeld. Deze methode zal worden verfijnd en getoetst in de resterende tijd van dit onderzoek (2004 tot en met 2006). Het raamwerk dat is ontwikkeld voor dit onderzoek bestaat uit vier onderdelen: i) de definiëring van functies, goederen, diensten en waarden, ii) belangenafweging en conflictanalyse iii) besluitvorming en iv) planning en uitvoeringsfase.
In deze eerste fase is het systeem “de Noordzee” beschreven op basis van gebiedskenmerken en ecotopen. Verschillende gebieden in de Noordzee zijn onderzocht waarbij blijkt dat er nog leemtes in kennis zijn die kunnen worden aangevuld, zoals voor bijvoorbeeld de Zeeuwse banken en diepere gaten in de zuidelijke Noordzee. De systeembeschrijving dient als basis voor de eerste stap van het ontwikkelde raamwerk; de functie analyse. In deze eerste fase is ook alvast een eerste inventarisatie gemaakt van de ecologische en sociaal-economische functies van de Noordzee en kustzone. Sommige ecosysteem functies hebben vooral een economisch belang, zoals de visserij, olie-, gas-, en zandwinning, terwijl andere functies meer gerelateerd zijn aan een ecologisch belang zoals de regulatie (nutriënten huishouding) en habitat functies (kraamkamer) of het sociaal-culturele belang (kunst, esthetisch, geschiedenis etc.). Wanneer alle functies en belangen zo goed mogelijk in kaart gebracht zijn kan aan de hand daarvan een maatschappelijke discussie worden gestart om complexe problemen in de Noordzee en kustgebied aan te pakken, waarbij beleidsbeslissingen kunnen worden vereenvoudigd door een meer evenwichtige afweging van de kosten en baten die gepaard gaan met diverse scenario’s.
Voor een goed beleid en beheer van de Noordzee en kustgebieden is een maatschappelijk gerichte aanpak nodig waarbij integratie op meerdere niveaus plaatsvindt, namelijk: i) integratie van ecologische, economische en sociale aspecten, ii) integratie tussen wetenschappers, beleidsmaker en burgers, iii) institutionele integratie (zowel verticale beleidsintegratie als horizontale beleidsintegratie (tussen verschillende sectoren)) en iv) een integratie over tijd en ruimte. Communicatie op alle niveaus is daarbij belangrijk om de wederzijdse afhankelijkheid tussen stakeholders zichtbaar te maken. Relevante stakeholders met een belang in de Noordzee zullen worden geïdentificeerd in de volgende fase (2004) van dit onderzoek. Deze groepen zullen worden geïnterviewd om hun ideeën, missies, doelstellingen en belangen te onderzoeken. Op die manier kunnen tegenstrijdige belangen/ conflicten en daarnaast mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik worden geanalyseerd. Workshops zullen worden gebruikt om een idee te vormen hoe de “consensus building proces” zou moeten worden ontworpen om het beleid en beheer van de Noordzee te faciliteren. Dit project wordt afgerond met een case studie waarmee het ontwikkelde raamwerk zal worden getoetst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.