Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 519832
Title Het provinciaal natuurbeleid ingekaderd : Achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact
Author(s) Fontein, R.J.; Broekhoven, Saskia van; Kamphorst, D.A.; Blaeij, A.T. de; Arnouts, R.
Source PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) (PBL publicaties 2667) - 94 p.
Department(s) Alterra - Regional development and spatial use
Agricultural Economics and Rural Policy Group
LEI Green Economy and Landuse
WASS
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract Bij de ontwikkeling en uitvoering van hun natuurbeleid hebben de provincies te maken met beleids- en wettelijke kaders die voor alle provincies gelden. Het gaat hier om Europese kaders, rijkskaders en gemeenschappelijke afspraken tussen de twaalf provincies onderling en tussen de provincies en het Rijk. Deze kaders vormen de randvoorwaarden waarbinnen de provincies hun natuurbeleidsstrategieën vormgeven en ze beïnvloeden de effectiviteit van die strategieën. Kaders kunnen het provinciaal natuurbeleid en de uitvoering daarvan zowel belemmeren als vooruit helpen. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de effecten van de belangrijkste beleids- en wettelijke kaders op de provinciale natuurbeleidsstrategieën en naar de impact van deze kaders op de effectiviteit in termen van de drie ambities van het Natuurpact: biodiversiteit, maatschappelijke betrokkenheid en de verbinding tussen natuur en economie. De kaders die in dit rapport centraal staan, zijn: staatssteunregels en gelijkberechtiging, de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en de Wet natuurbescherming, de financiële afspraken tussen Rijk en provincies, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), de waterveiligheidskaders in de uiterwaarden en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze kaders zijn geselecteerd omdat ze naar verwachting een belangrijke invloed hebben op de effectiviteit van de provinciale natuurbeleidsstrategieën. Dit rapport is een achtergrondrapport bij de eerste rapportage van de lerende evaluatie van het Natuurpact (PBL 2017). Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het onderzoek voor deze lerende evaluatie uitgevoerd samen met Wageningen University & Research (WUR). Het onderzoek is uitgevoerd in de periode eind 2015 tot en met juni 2016. Ontwikkelingen van na deze datum zijn niet meegenomen. In het onderzoek is gebruikgemaakt van een uitgebreide documentenanalyse. Hiernaast zijn interviews gehouden met beleidsmedewerkers van Rijk en provincies en met enkele experts. Daarnaast is een workshop ‘handelingsperspectieven’ – waarbij beleidsmedewerkers van provincies en Rijk en medewerkers van maatschappelijke organisaties aanwezig waren – benut om de analyse aan te scherpen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.