Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 520485
Title De P-benutting door het vee van melkveebedrijven, de impact van minimumwaarden en een tool voor verbetering
Author(s) Oenema, J.; Aarts, H.F.M.
Source Plant Research International (PRI) (PRI Rapport ) - 25 p.
Department(s) PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Publication type Scientific report
Publication year 2015
Keyword(s) cattle - dairy cattle - cattle feeding - phosphate - excretion - use efficiency - nutrient use efficiency - efficiency - feed conversion efficiency - rundvee - melkvee - rundveevoeding - fosfaat - excretie - gebruiksefficiëntie - nutriëntengebruiksefficiëntie - efficiëntie - voederconversievermogen
Categories Cattle / Animal Production Systems (General)
Abstract In 2013 was de P(benutting van de Nederlandse melkveestapel gemiddeld 30%. De benutting neemt de laatste twee decennia toe met ongeveer 0.25 procentpunt per jaar, met name door het beter presteren van melkkoeien en de afname van het aandeel jongvee. Om onder het plafond van 84.9 miljoen kg fosfaat(excretie te blijven zal een uitbreiding van de melkproductie met 10% gepaard moeten gaan met een verbetering van de benutting van de veestapel met 0.8 procentpunt; een uitbreiding met 20% of 30% verlangt een verbetering van respectievelijk 2.7 procentpunt en 4.5 procentpunt. Bij indeling van bedrijven in klassen, naar grondsoort en intensiteit (melk/ha), blijkt dat de 10% best scorende bedrijven een benutting realiseren die 5.4 tot 7.6 procentpunt hoger is dan die van de 10% slechts scorende. Als de 10%, 20% of 30% slechts scorende bedrijven gedwongen worden de minimum prestatie te realiseren van de resterende 90%, 80% of 70% leidt dit per stap tot een verbetering van 0.2 procentpunt; bij 30% dus tot 0.6 procentpunt. Besproken wordt de opzet van een tool waarmee de veehouder wordt geholpen de P(benutting te verbeteren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.