Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 523199
Title Evaluatie NLV-concept op grasland : Is een update nodig? Rapport 2
Author(s) Ros, G.H.; Eekeren, Nick van
Source Wageningen UR Livestock Research, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen - 36 p.
Department(s) Environmental Systems Analysis Group
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract De LTO-Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft als taak adviezen op te stellen voor een landbouwkundig verantwoord gebruik van meststoffen. De CBGV streeft na om die adviezen zo perceelsspecifiek mogelijk te maken. Zo is het advies voor de bemesting met stikstof (N) afhankelijk gemaakt van wat de grond ‘van nature’ zelf levert. Dat is het zogenaamde N-leverend vermogen van de bodem (NLV). Het NLV wordt geschat op basis van een grondmonster waarin de hoeveelheid organisch gebonden N gemeten wordt. Het daadwerkelijk vrijkomen van N uit die organische voorraad hangt onder meer af van weersomstandigheden en varieert daarom van jaar tot jaar. Het is dus voorstelbaar dat meer kennis over die variatie tot betere N-adviezen kan leiden. Over de perspectieven daarvan gaat het bijgaande rapport. Het heeft echter geen zin om adviezen op basis van dit soort kennis te verfijnen, als andere factoren het effect van het NLV op de te adviseren N gift blijken op te heffen. De te adviseren hoeveelheid N hangt namelijk niet alleen van het NLV af, maar ook van de mate waarin een gewas aangeboden N weet op te nemen - de zogenaamde N-benutting -. Daarnaast bepaalt de potentiële gewasopbrengst de vraag naar N. Daarbij speelt de vochtvoorziening een belangrijke rol. Deze factoren hebben mogelijk tegengestelde effecten op de N-behoefte. De verschillen tussen de uiteindelijke adviezen worden dan erg klein. De CBGV laat daarom op dit moment een her-analyse van graslandproeven uitvoeren naar de mogelijke verbanden tussen de genoemde factoren. De uitkomst van die studie zal aangeven of verdere verfijning van adviezen op basis van NLV-voorspellingen zinvol is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.