Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 532918
Title Zandwinning Noordzee 2018 - 2027: nadere verdieping effecten Natura 2000
Author(s) Kleijberg, Reinoud; Rozemeijer, M.J.C.; Wal, J.T. van der
Source Arnhem : Arcadis / Wageningen Marine Research - 152 p.
Department(s) IMARES Onderzoeksformatie
Publication type Research report
Publication year 2017
About Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de afbakening van de nadere verdieping en de werkwijze die daarbij gevolgd is. In hoofdstuk 3 is een uitgebreide analyse opgenomen van de wijze waarop de natuurlijke systemen in de Noordzee en Waddenzee functioneren. De systeemanalyse gaat specifiek in op de ontwikkeling van populaties van schelpdieren etende vogelsoorten, waarvoor in de verschillende Natura 2000-gebieden instandhoudingsdoelen gelden. Daarnaast zijn data uit meetnetten geanalyseerd om de beschikbaarheid van voedsel in de vorm van schelpdieren voor deze vogelsoorten te evalueren voor de periode 2002- 2016. Daarbij is onderzocht welke systeemfactoren bepalend zijn voor de ontwikkeling van schelpdierbestanden in beide gebieden, en welke rol (vertroebeling als gevolg van) zandwinning daarbij gespeeld heeft in de afgelopen decennia. Centrale vraag hierbij is of de zandwinning in de afgelopen 10 jaar geleid heeft tot beperking van voedsel voor schelpdieren etende vogelsoorten. In hoofdstuk 4 is een beschrijving gegeven van de verwachte effecten van zandwinning in de komende periode 2018-2027. De modelberekeningen die gemaakt zijn door Deltares, en de effectbeschrijvingen in de MER’s worden hierbij beoordeeld in het licht van de inzichten die in de systeemanalyse zijn verkregen. Vervolgens is uitgewerkt of de zandwinning in de komende periode zal leiden tot (cumulatieve) effecten op de habitattypen en soorten waarvoor in de Natura 2000-gebieden instandhoudingsdoelen gelden. Hoofdstuk 5 geeft tenslotte een overzicht van de conclusies van deze nadere analyse en doet aanbevelingen voor verder onderzoek en monitoring.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.