Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 533164
Title Bemestende waarde van bagger in het voorjaar : Resultaten van éénjarig oriënterend onderzoek op veenweidegrond
Author(s) Schooten, H.A. van; Houwelingen, K.M. van
Source Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research report 1075) - 28
Department(s) LR - Animal Nutrition
ASG BovenformatievenBovenformatieven
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract In de praktijk worden sloten gebaggerd om het watervoerend vermogen op peil te houden. Daarnaast is gebleken dat baggeren een groot positief effect op de waterkwaliteit van de sloten heeft. In de praktijk wordt er in de zomerperiode gebaggerd omdat er vanuit de Flora en Faunawet wordt aangegeven dat er tussen 15 maart en 1 juni niet gebaggerd mag worden. Bagger bevat stikstof die bij baggeren in de zomer mogelijk te laat vrij komt om nog voldoende door het gras benut te kunnen worden Bovenstaande aspecten hebben er toe geleid dat er behoefte is aan meer inzicht in de bemestende waarde van slootbagger. Daarom werd in 2016 een oriënterend onderzoek uitgevoerd waarbij bagger op vier verschillende tijdstippen (voor de 1e snede-begin april, na de 1e snede-half mei, na de 2e snede-half juni en zomer-half augustus) werd toegediend op grasland. De bemestende waarde van de stikstof in bagger werd vergeleken met die van runderdrijfmest, kunstmest en een combinatie van drijfmest en kunstmest. Per tijdstip werd de gewasopbrengst gemeten van twee sneden na aanwenden. Aanvullend werd in 2017 oriënterend naar het effect van vroeg baggeren op de slootvegetatie gekeken door twee sloten te verdelen slootvakken die op vier verschillende tijdstippen (vergelijkbaar met de tijdstippen in het onderzoek naar de bemestende waarde) werden gebaggerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.