Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538241
Title Bodemverdichting in Vlaanderen : Gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem
Author(s) Bolt, Frank van der; Cornelis, Wim; Pue, Jan de; Hendriks, Rob; Akker, Jan van den; Massop, Harry; Joris, Ingeborg; Dams, Jef; Vos, Johan
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2725) - 143
Department(s) Alterra - Soil, water and land use
Alterra - Sustainable soil management
Alterra - Climate change and adaptive land and water management
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract De gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem zijn verkend. Een bodemfysische database is gecreëerd door naast historische metingen nieuwe metingen te verzamelen op verdichte percelen. Dat is gebeurd door op 26 percelen op 2 plekken op 3 diepten ongestoorde monsters te nemen en de bodemfysische eigenschappen te bepalen. Op 6 percelen zijn continue hydrologische metingen verricht van bodemvocht op 3 diepten en grondwaterstanden. De laatste metingen zijn gebruikt om te toetsen of het model SWAP met de gemeten bodemfysische eigenschappen in staat is het watertransport in het perceel te beschrijven. Met SWAP zijn voor 5 Vlaamse stroomgebiedjes de effecten van bodemverdichting verkend voor klimaatscenario’s door de verdichte en niet-verdichte toestand te vergelijken. De met de pedotransferfuncties en nieuwe data berekende effecten van verdere verdichting op de waterhuishouding blijken globaal gezien beperkt te zijn. Dit neemt niet weg dat de lokale effecten mogelijk aanzienlijk kunnen zijn, gelet op de grote variatie in bodemverdichting die binnen de percelen werd opgemeten. De verschillen tussen de verdichte en niet-verdichte situatie in stroomgebieden zijn beperkt. Klimaatscenario’s leiden op verdichte bodems tot meer oppervlakkige afstroming en meer droogtegevoeligheid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.