Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 2 / 2

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: (q=2020 AND energiedoelen AND (A143==102 OR A143=102 OR 209 OR 678 OR 679 OR 680 OR 681 OR 210 OR 682 OR 683 OR 684 OR 685 OR 686 OR 211 OR 687 OR 688 OR 689 OR 212 OR 214 OR 215 OR 216 OR 217 OR 598 OR 749 OR 218 OR 671 OR 672 OR 750 OR 215 OR 667 OR 668 OR 599 OR 743 OR 216 OR 669 OR 742 OR 214 OR 670 OR 744 OR 213 OR 666 OR 904 OR 912 OR 911 OR 910 OR 909 OR 908 OR 907 OR 906 OR 905 OR 208 OR 673 OR 674 OR 675 OR 676 OR 677))
Check title to add to marked list
Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013
Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-rapport / LEI Wageningen UR 014-025) - ISBN 9789086156900 - 54
glastuinbouw - energie - broeikasgassen - kooldioxide - duurzaamheid (sustainability) - emissie - reductie - nederland - greenhouse horticulture - energy - greenhouse gases - carbon dioxide - sustainability - emission - reduction - netherlands
In de Nederlandse glastuinbouw vindt een energietransitie plaats. Deze transitie wordt ingegeven door het effect van het energiegebruik op het klimaat, de stijgende energieprijzen, de slinkende voorraden fossiele brandstof, de afnemende voorzieningszekerheid, het imago van de glastuinbouw en de duurzaamheidswensen van afnemers en consumenten in binnen- en buitenland. Tussen de glastuinbouwsector en de overheid zijn in diverse convenanten afspraken gemaakt over de CO2-emissie, de CO2-emissieruimte, de energie-efficiëntie en het aandeel duurzame energie. In 2013 kwam via de SER het Energieakkoord voor duurzame groei tot stand. Hierin is voor de glastuinbouw een inzet voor energiebesparing opgenomen. Het transitieprogramma 'Kas als Energiebron' (KaE) is het beleids- en uitvoeringsprogramma om de energiedoelen te realiseren. Dit transitieprogramma is een publiek-private samenwerking (PPS), waarin de glastuinbouw en de Nederlandse overheid invulling geven aan de ambitie om in 2020 in nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel te telen. In juli 2014 zijn de doelen en ambities uit eerdere convenanten bijeengebracht in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw. Hierin is de reductie van de CO2-emissie meer centraal komen te staan.
2020: energiedoelen gehaald : de weg die de glastuinbouw nog te gaan heeft
Breukers, M.L.H. ; Smit, P.X. ; Ruijs, M.N.A. ; Buurma, J.S. ; Hietbrink, O. - \ 2011
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155163 - 96
glastuinbouw - energie - energiegebruik - verandering - duurzaamheid (sustainability) - doelstellingen - optimalisatie - greenhouse horticulture - energy - energy consumption - change - sustainability - objectives - optimization
In het energietransitieprocgramma 'kas als Energiebron' (KaE) werken de glastuinbouw en de rijksoverheid samen aan het realiseren hiervan. De sector maakt flinke stappen voorwaarts. In dit rapport wordt antwoord gezocht op twee vragen. Hoe lang is de weg te gaan voordat de doelstellingen bereikt zijn en wat moet er gebeuren om die weg vrij te maken?
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.