Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 42

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1015796
Check title to add to marked list
Bodemfysica. Tussenrapportage WOT-04-013-006
Bakker, G. ; Heinen, M. ; Groot, W.J.M. de; Assinck, F.B.T. ; Hummelink, E.W.J. - \ 2018
WOT Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 248)
Hydrofysische gegevens van de bodem in BRO en BIS : Update 2017
Bakker, G. ; Heinen, M. ; Groot, W.J.M. de; Assinck, F.B.T. ; Gooren, H.P.A. ; Hummelink, E.W.J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2895) - 95
Hydrofysische gegevens van de bodem, ofwel bodemgegevens die een sterke relatie hebben met het gedrag van water in de bodem, zijn belangrijke basisgegevens bij het modelleren van transport van water en opgeloste stoffen in de onverzadigde zone, maar zijn ook belangrijk in tal van andere toepassingen. Voorbeelden van hydrofysische bodemgegevens zijn met name de waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek, maar ook het organische stofgehalte, textuurgegevens, profielbeschrijving en andere metagegevens. Omdat er grote behoefte is aan actuele gegevens van hoge kwaliteit en omdat de huidige databases nog onvoldoende opschalingsmogelijkheden bieden, worden in dit project aanvullende kwalitatief hoogwaardige gegevens gegenereerd. De hydrofysische gegevens van de bodem en de bijbehorende beschrijvende gegevens zijn ondergebracht in het BIS (Bodem Informatie Systeem) en worden in de nabije toekomst ook ondergebracht in de BRO.
Momenteel zijn er 181 monsters, gekoppeld aan profielbeschrijvingen en andere meta-informatie, in BIS opgenomen.
Bodemhydrofysische gegevens in BRO en BIS : update 2016
Bakker, G. ; Heinen, M. ; Wesseling, J.G. ; Groot, W.J.M. de; Assinck, F.B.T. ; Hummelink, E.W.J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2789) - 77
bodemfysica - hydrologie - water - bodem - soil physics - hydrology - soil
Exploring optimal fertigation strategies for orange production, using soil-crop modelling
Qin, Wei ; Heinen, Marius ; Assinck, Falentijn B.T. ; Oenema, Oene - \ 2016
Agriculture, Ecosystems and Environment 223 (2016). - ISSN 0167-8809 - p. 31 - 40.
Citrus sinensis - Drip irrigation - Fertigation - Nitrogen - Orange - Water

Water and nitrogen (N) are two key limiting factors in orange (Citrus sinensis) production. The amount and the timing of water and N application are critical, but optimal strategies have not yet been well established. This study presents an analysis of 47 fertigation strategies examined by a coupled soil-crop model. The strategies include 27 main scenarios with a factorial design of 3 irrigation levels (420, 520 and 640 mm, representing 80%, 100% and 120% of water demand), 3 N input levels (100, 200 and 300 kg ha-1) and 3 main N split applications, and 20 additional scenarios testing alternative N split applications, extreme rainfall years (dry and wet) and different soil textures.The simulations showed that orange yields were strongly influenced by N input and N split applications, but not so much by irrigation. Increasing water and N input led to increased N losses (via leaching and denitrification), and there were significant positive interactions between water and N input with respect to N losses. On average, low N input (100 kg ha-1) led to relatively low N losses (16 kg ha-1) but resulted in low yield (33 t ha-1, 25% yield reduction). High N input (300 kg ha-1) produced a high yield (43 t ha-1) but led to large N losses (104 kg ha-1). Optimal N input (200 kg ha-1) significantly reduced N losses (45 kg ha-1) without yield reduction. Importantly, with optimal N input, improving N split applications significantly increased yield by 13% and reduced N losses by 40%, compared to sub-optimal N splits.Significant interactions between water inputs, N inputs and N split applications in yield and N losses indicate that the optimization of fertigation strategies must consider these three key variables simultaneously. Our results clearly show that over-optimal water and N inputs lead to large water and N losses. Reduced irrigation (80% of water demand) and N input equal to N demand (200 kg ha-1) can significantly reduce N losses without yield reduction. The N split applications should be adjusted to the N demand of the crop during the growing season. Our study focused on a Mediterranean climate, but the methodology and results can be applied to other situations in the world.

Inventarisatie van modellen van Alterra voor beheervragen Rijkswaterstaat : waterkwaliteit en ecologie
Veldhuizen, A.A. ; Assinck, F.B.T. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2698) - 29 p.
waterbeheer - waterkwaliteit - modellen - ecologie - water management - water quality - models - ecology
Rijkswaterstaat wil modellen en modeltoepassingen, die de komende jaren voor het beheer van rijkswateren op het gebied van waterkwaliteit en ecologie nodig geacht worden, onder beheer en onderhoud brengen. Alterra heeft modellen voor waterkwaliteit en ecologie die voor beheervragen van Rijkswaterstaat gebruikt kunnen worden. Dit rapport geeft daar een overzicht van. Het rapport is opgesteld in het kader van het door Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties. De modellen zijn onderverdeeld in modeltypen: Nutriënten procesmodellen, Nutriënten effectmodellen, Procesmodellen bestrijdingsmiddelen, Procesmodellen natuur, Effectmodellen natuur, Graadmeters natuur, Planningstools en Procesmodellen Water. Per modeltype is een factsheet opgesteld waarin globaal wordt aangegeven waarvoor de modellen bedoeld zijn, hoe ze werken, welke vragen ermee beantwoord kunnen worden, wat de belangrijkste output is en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Tevens is er een lijst met modeltoepassingen opgesteld, waarvoor vragen zijn beantwoord.
Water and nitrogen use efficiencies in citrus production : A meta-analysis
Qin, Wei ; Assinck, F.B.T. ; Heinen, Marius ; Oenema, Oene - \ 2016
Agriculture, Ecosystems and Environment 222 (2016). - ISSN 0167-8809 - p. 103 - 111.
Citrus - Efficiency - Fertilizer - Irrigation - Meta-analysis - Nitrogen - Oranges - Water

Water and nitrogen (N) are two key limiting factors for citrus production. Reported effects of water and N inputs on citrus yield, water use efficiency (WUE) and N use efficiency (NUE) vary greatly, mainly due to differences in cultivars, tree age, climate, soil types, and water and N input levels. So far, no systematic analysis has been performed, and as a result, the interactive effects of water and N inputs on yield, WUE and NUE of citrus orchards are unknown. Also, gaps between attainable and actual yields, WUE and NUE have not been established yet. Here, we report on a global meta-analysis of yields, WUE and NUE of citrus production systems, using 1009 observations from 55 studies, conducted in 11 countries. Median citrus yields ranged from 30 to 60 t ha-1, which were in between average global yields (range 10-30 t ha-1) and attainable yields (range 60-90 t ha-1). Median WUE ranged from 2.5 to 5 kg m-3 and median NUE from 150 to 350 kg kg-1. Citrus yields were related to water and N inputs and tree age. Relationships between water and N inputs and yield, WUE and NUE were also analysed for sub-datasets and quantiles, to examine the relationships near the extremes. There were statistical significant interactions between water and N inputs in yield and NUE, but not in WUE. This indicates that studies aiming at the optimization of water and N inputs must consider interactions and optimize water and N inputs simultaneously. Based on our analyses, we estimated that reducing over-optimal irrigation to optimal irrigation may increase citrus yield by 20%, WUE by 30% and NUE by 15%. Similarly, reducing over-optimal N fertilization to optimal N fertilization may increase yield by 10%, WUE by 15% and NUE by 40%. We concluded that there is room for a significant increase in yield, WUE and NUE through the simultaneous optimization of water and fertilizer N inputs via precision fertigation.

Development and application of a web-based geographical tool for WR&R technologies : Technologies for Water Recycling and Reuse in Latin American Context: Assessment, Decision Tools and Implementable Strategies under an Uncertain Future
Verzandvoort, S.J.E. ; Oertlé, Emmanuel ; Gross, T. ; Breitenmoser, L. ; Engbretsen, A. ; Stolte, J. ; Gonzalez Martin, Gerardo ; Heesmans, H.I.M. ; Heidema, A.H. ; Assinck, F.B.T. ; Elsen, H.G.M. van den; Walvoort, D.J.J. ; Beek, R. van - \ 2015
- 110 p.
Bodemfysische gegevens in BIS
Bakker, G. ; Heinen, M. ; Wesseling, J.G. ; Groot, W.J.M. de; Assinck, F.B.T. ; Hummelink, E.W.J. - \ 2015
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2613)
bodemfysica - bodemwater - organische stof - informatiesystemen - soil physics - soil water - organic matter - information systems
Bodemfysische gegevens, zoals de waterretentiekarakteristiek en doorlatendheidskarakteristiek, organisch stofgehalte, textuurgegevens, profielbeschrijving en andere metagegevens zijn belangrijke basisgegevens bij het modelleren van transport van water en opgeloste stoffen in de onverzadigde zone, maar vinden ook tal van andere toepassingen. Omdat er grote behoefte is aan actuele bodemfysische gegevens van hoge kwaliteit en omdat de huidige databases onvoldoende opschalingsmogelijkheden bieden, zijn in dit project 100 nieuwe bodemfysische gegevens van goede kwaliteit gegenereerd. De bodemfysische gegevens en de bijbehorende beschrijvende gegevens zijn ondergebracht in het BIS (Bodem Informatie Systeem). Aanvullend is van 91 bestaande bodemfysische gegevens van hoge kwaliteit in Priapus een koppeling gelegd met beschrijvende gegevens in BIS en de literatuur, zodat er in totaal 191 bodemfysische monsters beschikbaar zijn.
Effect van gebruik mineralenconcentraat op nitraatuitspoeling : verkennend onderzoek in het kader van de Pilot Mineralenconcentraten
Schils, R.L.M. ; Geerts, R.H.E.M. ; Oenema, J. ; Verloop, J. ; Assinck, F.B.T. ; Velthof, G.L. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2570) - 43
graslanden - maïs - teeltsystemen - nitraatuitspoeling - bemesting - stikstofbalans - grondwaterkwaliteit - grasslands - maize - cropping systems - nitrate leaching - fertilizer application - nitrogen balance - groundwater quality
Het effect van het gebruik van mineralenconcentraten op de nitraatuitspoeling onder gras en maïs is getoetst op praktijkbedrijven van het ‘Koeien en Kansen’ netwerk. Op twintig percelen is in het voorjaar van 2014 het nitraatgehalte in het bovenste grondwater gemeten. Er is geen significant verschil gemeten tussen stroken bemest met kunstmest of stroken bemest met mineralenconcentraat.
Nitrogen Fertilizer Replacement Value of the Liquid Fraction of Separated Livestock Slurries Applied to Potatoes and Silage Maize
Schroder, J.J. ; Visser, W. de; Assinck, F.B.T. ; Velthof, G.L. ; Geel, W.C.A. van; Dijk, W. van - \ 2014
Communications in Soil Science and Plant Analysis 45 (2014)1. - ISSN 0010-3624 - p. 73 - 85.
cut grassland - swine manure - soil
Separation of livestock slurries followed by reverse osmosis yields mineral concentrates (MCs) in which almost all nitrogen (N) is ammonium (NH4)-N. The ability of MCs to substitute calcium ammonium nitrate (CAN), a common conventional mineral N fertilizer, was tested in two trials on a silty loam soil (ware potatoes, 2009 and 2010) and four trials on sandy soils (starch potatoes, 2009 and 2010; silage maize in 2010 and 2011). The N fertilizer replacement value (NFRV) of spring-injected MCs ranged from 72 to 84%, slightly less than their share of ammonium-N (90–100%). The fate of N that was apparently unavailable to crops was not fully disclosed, but there were indications that ammonia loss may have played a role.
Effects of short-term nitrogen supply from livestock manures and cover crops on silage maize production and nitrate leaching
Schroder, J.J. ; Visser, W. de; Assinck, F.B.T. ; Velthof, G.L. - \ 2013
Soil Use and Management 29 (2013)2. - ISSN 0266-0032 - p. 151 - 160.
fertilizer value - cut grassland - slurry - netherlands - soil
Resource use efficiency requires a correct appreciation of the nitrogen (N) fertilizer replacement value (NFRV, percentage of total N applied) of manures. We assessed the NFRVs of the liquid fraction originating from separated pig slurry (MC), untreated pig slurry (PS), untreated cattle slurry (CS), the solid fraction from separated pig slurry (SF) and solid farmyard manure from cattle (FYM) in two consecutive years in silage maize grown on a sandy soil. Maize yields responded positively to each of these N sources applied at rates up to 150 kg of mineral fertilizer equivalents per ha per year (i.e. NFRV × total N rate). The observed NFRVs, relative to calcium ammonium nitrate fertilizer, amounted to 78% for MC, 82% for PS, 79% for CS, 56% for SF and 34% for FYM when averaged over both years. NFRVs were positively related to the ammonium-N share in the total N content. Rye cover crop establishment after the harvest of maize reduced nitrate concentrations of the upper groundwater by, on average, 7.5 mg nitrate-N/L in the first year and 10.9 mg/L in the second year, relative to a bare soil. Regardless of the presence of a cover crop, nitrate concentrations responded positively to the applied rate of effective N (total N × NFRV) but less to postharvest residual soil mineral N.
Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen
Heinen, Marius ; Assinck, F.B.T. ; Voogt, W. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Balendonck, J. - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2369) - 74
glastuinbouw - chrysanten - chrysanthemum - emissie - simulatiemodellen - lysimeters - stikstof - uitspoelen - evaporatie - greenhouse horticulture - chrysanthemums - emission - simulation models - nitrogen - leaching - evaporation
In het project Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden is een emissiemanagementsysteem ontwikkeld voor de grondgebonden teelt in de glastuinbouw, bestaande uit: 1) een lysimeter en drainmeter, 2) bodemvochtsensoren, 3) modellen, en daarnaast 4) een toetsing in de praktijk. Dit achtergrondrapport gaat nader in op het onderdeel modellen. Op basis van metingen in de kas is de verdamping geschat met een bestaand verdampingsmodel. De berekende verdamping en gemeten irrigatie werden vervolgens doorgegeven aan een bodemmodel waarmee de vochttoestand in de bodem en de drainage onder in de lysimeter werden nagebootst. Deze werden vervolgens vergeleken met de gemeten watergehalten en drainage in de lysimeter. Verschillen in gemeten en gesimuleerde drainage worden toegeschreven aan de onzekerheid in de berekende verdamping. Daarom is de verdamping ook geschat uit de waterbalans over een lange periode. Hieruit zijn correctiefactoren voor het verdampingsmodel afgeleid. Voor de chrysantenteelt bleek dat de verdamping op de bedrijven in dit project met een factor 0.9 moet worden verlaagd.
Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen
Heinen, Marius ; Assinck, F.B.T. ; Voogt, W. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Balendonck, J. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1192) - 70
vollegrondsteelt - glastuinbouw - lysimeters - emissie - vochtgehalte - evaporatie - modellen - drainage - sensors - outdoor cropping - greenhouse horticulture - emission - moisture content - evaporation - models
In het project ‘Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden’ is een emissiemanagementsysteem ontwikkeld voor de grondgebonden teelt in de glastuinbouw, bestaande uit: 1) lysimeter en drainmeter, 2) bodemvochtsensoren, 3) modellen, en daarnaast 4) een toetsing in de praktijk. Dit achtergrondrapport gaat nader in op het onderdeel modellen. Op basis van metingen in de kas werd de verdamping geschat met behulp van een bestaand verdampingsmodel. De berekende verdamping en gemeten irrigatie werden vervolgens doorgegeven aan een bodemmodel waarmee de vochttoestand in de bodem en de drainage onder in de lysimeter werden gesimuleerd. Deze werden vervolgens vergeleken met de gemeten watergehaltes en drainage in de lysimeter. Verschillen in gemeten en gesimuleerde drainage werden toegeschreven aan de onzekerheid in de berekende verdamping. Daarom is de verdamping ook geschat uit de waterbalans over een lange periode. Hieruit zijn correctiefactoren voor het verdampingsmodel afgeleid
Stikstofwerking van organische meststoffen op bouwland : resultaten van veldonderzoek in Wageningen in 2010-11 en 2011-12
Schroder, J.J. ; Uenk, D. ; Visser, W. de; Ruijter, F.J. de; Assinck, F.B.T. ; Velthof, G.L. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 461) - 60
bemesting - organische meststoffen - kunstmeststoffen - digestaat - varkensdrijfmest - rundveedrijfmest - concentraten - veldproeven - nutriëntengebruiksefficiëntie - nitraatuitspoeling - maïs - akkerbouw - fertilizer application - organic fertilizers - fertilizers - digestate - pig slurry - cattle slurry - concentrates - field tests - nutrient use efficiency - nitrate leaching - maize - arable farming
De stikstofwerking van organische meststoffen uit mestverwerking is in 2010 en 2011 vergeleken met de stikstofwerking van onbewerkte mesten. Daartoe is het effect van mineralenconcentraat, varkensdrijfmest, rundveedrijfmest, dikke fractie van gescheiden varkensdrijfmest, dikke fractie van het gescheiden digestaat van suikerbietenloof, rundveestalmest, zwavelzure ammoniak-kunstmest en kalkammonsalpeter op de opbrengst van snijmaïs bepaald. De proef is er ook op gericht om het niet-werkzame deel van de stikstofgift nader te verklaren. Daartoe is een deel van het proefveld na de oogst van de snijmaïs met een rogge-vanggewas ingezaaid en in het voorjaar volgend op de bemesting de stikstofuitspoeling bepaald.
Oppervlakkige afspoeling op landbouwgronden : bemestingstool: een instrument ter voorkoming van incidentele nutriëntenverliezen door opppervlakkige afvoer
Assinck, F.B.T. ; Salm, C. van der - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2271) - 44
kunstmeststoffen - bemesting - oppervlakkige afvoer - hydrologie - oppervlaktewaterkwaliteit - oppervlaktewater - weersvoorspelling - weer - simulatiemodellen - landbouwgronden - fertilizers - fertilizer application - runoff - hydrology - surface water quality - surface water - weather forecasting - weather - simulation models - agricultural soils
Oppervlakkige afvoer kan een belangrijke route zijn waarlangs nutriënten in het oppervlaktewater terecht komen. Het voorkomen van incidentele nutriëntenverliezen via oppervlakkige afvoer na een bemesting kan een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater op afspoelingsgevoelige gronden. Het is verstandig om de bemesting uit te stellen op momenten dat de risico’s op oppervlakkige afvoer groot zijn. De risico’s kunnen worden ingeschat aan de hand van de meerdaagse weersverwachting en de heersende hydrologische condities. In dit rapport wordt een instrument beschreven waarmee op basis van de gemeten weer- en neerslagverwachtingen adviezen gegeven worden ten aanzien van het wel of niet uitvoeren van een bemesting. Deze bemestingstool is vervolgens getest op een zware komklei-locatie.
Stikstofwerking van organische meststoffen op bouwland : resultaten van veldonderzoek in Wageningen in 2010/2011 : tussentijdse rapportage
Schroder, J.J. ; Uenk, D. ; Visser, W. de; Ruijter, F.J. de; Assinck, F.B.T. ; Velthof, G.L. ; Dijk, W. van - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR - 26
bemesting - organische meststoffen - dierlijke meststoffen - stikstof - nutriëntengebruiksefficiëntie - akkerbouw - maïs - intensieve veehouderij - digestaat - concentraten - fertilizer application - organic fertilizers - animal manures - nitrogen - nutrient use efficiency - arable farming - maize - intensive livestock farming - digestate - concentrates
De stikstofwerking van organische meststoffen afkomstig uit mestverwerking is in 2010 vergeleken met de stikstofwerking van onbewerkte mesten. Daartoe is het effect van mineralenconcentraat (MC), varkensdrijfmest (VDM), rundveedrijfmest (RDM), dikke fractie van gescheiden varkensdrijfmest (DF), dikke fractie van het gescheiden digestaat van suikerbietenloof (SBDF), rundveestalmest (SM) en KAS-kunstmest (KM) op de opbrengst van snijmaïs bepaald. De gevonden stikstofwerkingen bedroegen voor MC 77% (forfaitair 100%), voor VDM 65% (forfaitair 70%), voor RDM 60% (forfaitair 60%), voor DF 64% (forfaitair 55%), voor SM 33% (forfaitair 55%) en voor SBDF 26% (forfaitair 40%). Vooral gevonden werkingen van MC, SM en SBDF blijven achter bij de wettelijke forfaits. De proef is er ook op gericht om het niet-werkzame deel van de stikstofgift nader te verklaren. Daartoe zijn waarnemingen na de oogst van de mais voortgezet. Alle organische mesten, inclusief MC, lieten per kg toegediende werkzame N minder onbenutte minerale bodem-N achter dan kunstmest-N. Deze bodem-N bleek een goede voorspeller van de hoeveelheid nitraat in het bovenste grondwater.
Lysimeter als emissiemeter, Thema: Emissieloze kas BO-12.03-010-002.01
Heinen, M. ; Bakker, G. ; Assinck, F.B.T. ; Voogt, W. - \ 2011
S.n.
glastuinbouw - kastechniek - kassen - emissie - lysimeters - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouses - emission - cropping systems - sustainability
Informatieposter getiteld "Lysimeter als emissiemeter", thema "Emissieloze kas". Grondgebonden glastuinbouwtelers moeten in de toekomst voldoen aan een nagenoeg nul-emissie. Door de Werkgroep Emissienormen Glastuinbouw (Platform Duurzame Glastuinbouw) is het idee geopperd om de emissie te meten met een lysimeter
Lysimeter als meetinstrument voor emissies in grondgebonden glastuinbouw : modelmatige inventarisatie van randvoorwaarden en knelpunten voor een robuuste en betrouwbare lysimeter voor emissiemeting
Bakker, G. ; Heinen, M. ; Assinck, F.B.T. ; Voogt, W. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2105) - 65
water - nutriëntenuitspoeling - waterbeweging - stroming - glastuinbouw - uitspoelen - lysimeters - meetinstrumenten - emissie - nutrient leaching - water motion - flow - greenhouse horticulture - leaching - indicating instruments - emission
Het doel van dit project is komen tot een inventarisatie van randvoorwaarden en knelpunten voor een robuuste en betrouwbare lysimeter ter bepaling van de uitspoeling van water en nutriënten. Aansluitend ligt er de wens vanuit de teler om de lysimeter te gebruiken als sturingselement voor water- en nutriëntengiften. In een eventueel vervolgproject kunnen potentieel bruikbare ontwerpen onder praktijkomstandigheden worden getoetst In deze studie is gebruik gemaakt van een simulatiemodel
Emissie meten met een lysimeter?
Heinen, M. ; Bakker, G. ; Assinck, F.B.T. ; Voogt, W. - \ 2010
teelt onder bescherming - emissie - drainagewater - instrumenten (meters) - lysimeters - meting - gebruikswaarde - chrysanten - hydrologie - glastuinbouw - protected cultivation - emission - drainage water - instruments - measurement - use value - chrysanthemums - hydrology - greenhouse horticulture
Powerpointpresentatie over de lysimeter om na te gaan middels een simulatiemodel of deze geschikt is om emissies te meten. Met een voorbeeld van de eerste resultaten en een samenvatting van voorlopige resultaten.
Effecten van stikstofgebruiksnormen op gras- en maisland in de praktijk
Oenema, J. ; Verloop, J. ; Assinck, F.B.T. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad Mineralen en Milieukwaliteit nr. 35) - 2
graslanden - maïs - stikstofmeststoffen - kunstmeststoffen - normen - richtlijnen (directives) - bemesting - grasslands - maize - nitrogen fertilizers - fertilizers - standards - directives - fertilizer application
Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de voor 2009 geldende N-gebruiksnormen voor meststoffen (dierlijke mest en kunstmest) in praktijksituaties in de melkveehouderij. De gebruiksnormen voldoen volgens bestaande inzichten aan de milieueisen van de EU-nitraatrichtlijn en zijn gebaseerd op aannames over i) de verdeling van aangevoerde nutriënten over bodem en gewas en ii) het lot van N in de bodem. In dit onderzoek werd getoetst in hoeverre werkelijke N-opbrengst, N-overschot en nitraatconcentratie overeenkomen met de waarden gebruikt in de onderbouwing van de derogatie aanvraag (welke hier steeds zijn aangeduid als ‘referentie’)
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.