Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 66

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1016012
Check title to add to marked list
Study on the economic, social and environmental impact of the modulation provided for in Article 10 of Council Regulation (EC) No 1782/2003
Nowicki, P.L. ; Heart, K. ; Meijl, H. van; Baldock, D. ; Banse, M.A.H. ; Bartley, J. ; Bommel, K.H.M. van; Helming, J.F.M. ; Jansson, K. ; Jansson, T.G. ; Terluin, I.J. ; Veen, H.B. van der; Verburg, R.W. - \ 2009
Brussels, DG Agriculture and Rural Development : LEI, The Hague – IEEP, London - 208 p.
Groene diensten in nationale landschappen : potenties bij een veranderende landbouw
Leneman, H. ; Vader, J. ; Slangen, L.H.G. ; Bommel, K.H.M. van; Polman, N.B.P. ; Elst-van der Lans, M.W.M. van der; Mijnders, C. - \ 2009
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 115) - 79
landbouw - landbouwontwikkeling - professionele dienstverlening - boeren - ontwikkeling - nederland - nationale landschappen - agrarisch natuurbeheer - gebiedsontwikkeling - agriculture - agricultural development - professional services - farmers - development - netherlands - national landscapes - agri-environment schemes - area development
De landbouw is voor een belangrijk deel drager van het landschap in Nationale Landschappen. Dit rapport verkent de betekenis van groene diensten door de landbouw, tegen de achtergrond van verschillende ontwikkelingsrichtingen in die landbouw (schaalvergroting - verbreding). Twee kwalitatieve visies worden ontwikkeld aan de hand van al bestaande scenariostudies (de zogenaamde CPB-scenario’s), een analyse van instrumenten van groene diensten in nationaal en internationaal verband en een discussiemiddag. Beide visies laten ontwikkelingsrichtingen van Nationale landschappen zien en werken de rol van groene diensten door de landbouw verder uit. Deze rol wordt uitgewerkt aan de hand van een raamwerk over de organisatie van groene diensten en een analyse van de te realiseren kernkwaliteiten in Nationale Landschappen.
European blues : blue services in a European perspective
Bommel, K.H.M. van; Oltmer, K. ; Pierick, E. ten - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR (Memorandum / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - 44
waterbeheer - wateropslag - landgebruik - regionale planning - overstromingen - ecosysteemdiensten - water management - water storage - land use - regional planning - floods - ecosystem services
Land owners who offer blue services make their land available for activities such as water conservation, peak-flow storage or the containment of the rise of the groundwater level, and receive payments that exceed the compensation for incurred costs. The Netherlands is a pioneer in the concept of blue services, but other European countries may also offer possibilities for such activities. There are a number of institutional factors that either hamper or stimulate the realisation of blue services. The factors this study focuses on are, for example, the land price, transaction costs, property rights and the underlying policy rules on several administrative levels. Subsequent to a description of different factors, this study presents case studies of the United Kingdom, Hungary and Germany (the Dinkel river) in which the factors are evaluated according to their contribution to the realisation of blue services. The study focuses on the blue service 'peak-flow storage'.
Kosten voor habitattypen in Natura 2000-gebieden : toepassing van de methode Kosteneffectiviteit natuurbeleid
Oltmer, K. ; Bommel, K.H.M. van; Clement, J. ; Jong, J.J. de; Rudrum, D.P. ; Schouwenberg, E.P.A.G. - \ 2009
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 152) - 65
natuurbescherming - cost effective analysis - kosten - habitats - ecotypen - nederland - natuur - natuurbeheer - nature conservation - cost effectiveness analysis - costs - ecotypes - netherlands - nature - nature management
Deze studie beschrijft de berekening van de kosten voor het natuurbeleid in de Natura 2000-gebieden, gebaseerd op de aanwezige habitattypen. De kosten zijn afgeleid van het benodigde beheer en de milieutekorten rond vermesting en verdroging. De ligging van de habitattypen is bepaald op basis van het koppelingsbestand ´ecotopen en habitattypen´ en op basis van de stikstofdepositie. In totaal gaat het om een areaal van 56.922 ha. De gemiddelde kosten voor het realiseren van de habitattypen liggen bij 800 euro/ha/jaar, variërend van ruim 100 euro/ha/jaar in Groningen tot 3.250 euro/ha/jaar in Utrecht. Door een andere manier van toewijzing van de habitattypen verschillen de in de huidige studie berekende kosten en arealen met milieutekorten van die uit de eerdere studie naar de kosten van de Natura 2000-gebieden.
Loyaliteit varkenhouders aan slachterij groeit
Baltussen, W.H.M. ; Bommel, K.H.M. van; Backus, G.B.C. - \ 2008
Agri-monitor 2008 (2008)maart. - ISSN 1383-6455 - 2
varkenshouderij - varkens - slachtdieren - slachthuizen - agrarische handel - agrarische bedrijfsvoering - ketenmanagement - pig farming - pigs - meat animals - abattoirs - agricultural trade - farm management - supply chain management
Het aantal afnemers van varkens per vleesvarkenshouder neemt af. Vooral het aantal varkenshouders met drie of meer afnemers daalt sterk. De trend naar minder afnemers wijst op een betere ketenhechtheid, waardoor kosten bespaard kunnen worden.
Kosteneffectiviteit van de ecologische hoofdstructuur
Koeijer, T.J. de; Bommel, K.H.M. van; Clement, J. ; Groeneveld, R.A. ; Jong, J.J. de; Oltmer, K. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Wijk, M. - \ 2008
In: Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid / Brouwer, F.M., Dirkx, G.H.P., - p. 31 - 34.
natuurbescherming - kosten-batenanalyse - ecologische hoofdstructuur - natuurontwikkeling - nature conservation - cost benefit analysis - ecological network - nature development
De Nederlandse overheid wil een ecologische hoofdstructuur realiseren voor het duurzaam behouden van de biodiversiteit. Dit impliceert niet alleen de keuze van gebieden, maar ook de vereiste maatregelen in het terrein. Omdat het geld nu eenmaal beperkt is, is de vraag van belang op welke wijze tegen zo laag mogelijke kosten aan natuurontwikkeling gedaan kan worden
Landschappelijke effecten van veranderingen in de landbouw
Verburg, R.W. ; Leneman, H. ; Bommel, K.H.M. van; Dijk, J.J. van - \ 2008
In: Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid / Brouwer, F.M., Dirkx, G.H.P., - p. 8 - 12.
landbouwsituatie - landbouwproductie - landschap - kwaliteit - nationale landschappen - agricultural situation - agricultural production - landscape - quality - national landscapes
Inkomens in de landbouw lopen duidelijk achterop in Nationale Landschappen met kernkwaliteiten die gerelateerd zijn aan behoud van karakteristieke watersystemen zoals kreekrestanten en vrij meanderende beken. Het LEI ontdekte regionale patronen in de productieomstandigheden
Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Managementsamenvatting
Staalduinen, L.C. van; Zee, F. van der; Venema, G.S. ; Bommel, K.H.M. van; Boonstra, F.G. ; Sanders, M.E. ; Linders, A.P.M. - \ 2008
Den Haag : LEI (Samenvatting / LEI : Werkveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086152780 - 35
plattelandsontwikkeling - gemeenschappelijk landbouwbeleid - evaluatie - nederland - rural development - cap - evaluation - netherlands
Het POP1 is de Nederlandse uitwerking van het EU plattelandsontwikkelingsbeleid in deze periode en is s opgebouwd rond zes prioritaire doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur en landschap, duurzaam waterbeheer, diversificatie economische dragers, recreatie en toerisme en leefbaarheid
Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Deel 2: Bijlagen
Venema, G.S. ; Staalduinen, L.C. van; Bommel, K.H.M. van; Boonstra, F.G. ; Sanders, M.E. ; Linders, A.P.M. - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086152803 - 162
plattelandsontwikkeling - gemeenschappelijk landbouwbeleid - evaluatie - nederland - rural development - cap - evaluation - netherlands
Het eerste plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP1) vormde de invulling van de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU
Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Deel 1
Venema, G.S. ; Staalduinen, L.C. van; Bommel, K.H.M. van; Boonstra, F.G. ; Sanders, M.E. ; Linders, A.P.M. - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld Internationaal beleid ) - ISBN 9789086152797 - 306
plattelandsontwikkeling - gemeenschappelijk landbouwbeleid - evaluatie - programma-evaluatie - nederland - financieren - rural development - cap - evaluation - program evaluation - netherlands - financing
Het eerste plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP1) vormde de invulling van de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. Het programma liep van 2000 tot 2006 en heeft tot een forse investering geleid, ook van private partijen. Een consortium bestaande uit LEI en Alterra en adviesbureau ERAC, heeft het programma geëvalueerd
Helpt boeren de nationale landschappen? : een empirische analyse van de landbouw en haar effecten op kernkwaliteiten
Verburg, R.W. ; Leneman, H. ; Bommel, K.H.M. van; Dijk, J.J. van - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 83) - 143
landbouw - natuurbescherming - landschapsbescherming - kwaliteit - nederland - bedrijfsgrootte in de landbouw - intensivering - agriculture - nature conservation - landscape conservation - quality - netherlands - farm size - intensification
Dit rapport beschrijft de fysieke en sociaaleconomische ontwikkelingen tussen 1980 en 2005 van de grondgebonden landbouw binnen en buiten de Nationale Landschappen. Verder zijn de relaties tussen bedrijfskenmerken en kernkwaliteiten met behulp van regressiemodellen beschreven. Daarna zijn deze modellen gebruikt om de effecten van schaalvergroting en intensivering op kernkwaliteiten voor het jaar 2020 te berekenen. Effecten van verbreding- en verdiepingactiviteiten op kernkwaliteiten zijn alleen kwalitatief beschreven. De uitkomsten van de ex ante analyse zijn gebruikt om opties voor beleid te formuleren. Trefwoorden: Nationale Landschappen, landbouw, kernkwaliteiten, schaalvergroting, intensivering, verbreding, verdieping
Agrarische structuur, trends en beleid: ontwikkelingen in Nederland vanaf 1950
Bruchem, C. van; Silvis, H.J. ; Berkhout, P. ; Bommel, K.H.M. van; Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. - \ 2008
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086152643 - 113
agrarische economie - landbouwsector - landbouwontwikkeling - landbouwbeleid - agro-industriële sector - landbouwproductie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - agrarische structuur - landbouwhervorming - nederland - economische verandering - agro-industriële ketens - agricultural economics - agricultural sector - agricultural development - agricultural policy - agroindustrial sector - agricultural production - farm income - agricultural structure - agrarian reform - netherlands - economic change - agro-industrial chains
In en rond de agrarische sector in Nederland hebben zich de afgelopen decennia ingrijpende veranderingen voorgedaan. Zo is het aandeel van de agrarische sector in de nationale economie stelselmatig teruggelopen. Dit rapport brengt de structurele veranderingen in kaart en analyseert de invloed van beleidsmaatregelen. Geconcludeerd wordt dat de processen van bedrijfsbeëindiging en schaalvergroting die zich in de land/ en tuinbouw voordoen, vooral bepaald zijn door het duurder worden van arbeid, in combinatie met het beschikbaar komenvan arbeidsbesparende technische mogelijkheden.Fundamental changes have taken place in and around the Dutch agricultural sector during the past decades, and the agriculture sector¿s share in the national economy has exhibited a consistent decline. This report maps the structural changes in the sector and analyses the influence of policy measures. The report concludes that the processes resulting in the closure of farms and increases in scale are primarily determined by the increasing cost of labour incombination with the availability of labour/saving technology.
Financiële lasten nieuwe EU-verordening diervoederetikettering : lastenverzwaring van de diervoedersector en de overheid in Nederland
Wagenberg, C.P.A. van; Bommel, K.H.M. van; Meulen, H.A.B. van der - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Sectoren en bedrijven ) - 26
diervoeding - wetgeving - EU regelingen - etiketteren van voedingsmiddelen - veevoederindustrie - overheid - kosten - animal nutrition - legislation - EU regulations - nutrition labeling - feed industry - public authorities - costs
Het LEI heeft de extra financiële en administratieve lasten bepaald voor zowel het bedrijfsleven als de overheid die ontstaan door de invoering van een nieuwe EU-verordening diervoederetikettering. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving zijn bepaald en de impact hiervan voor bedrijven in de diervoedersector en de overheid is geanalyseerd
Kosteneffectiviteit van de terrestrische ecologische hoofdstructuur : een eerste verkenning van mogelijke toepassingen
Koeijer, T.J. de; Bommel, K.H.M. van; Clement, J. ; Groeneveld, R.A. ; Jong, J.J. de; Oltmer, K. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Wijk, M.N. van - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 73) - 86
cost effective analysis - natuurbescherming - nederland - kosten - ecologische hoofdstructuur - terrestrische ecologie - cost effectiveness analysis - nature conservation - netherlands - costs - ecological network - terrestrial ecology
Een methode is uitgewerkt om de kosteneffectiviteit van het natuurbeleid te bepalen voor de terrestrische Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bij de ontwikkeling van de methode zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: in de natuurgebieden worden alle condities die nodig zijn voor duurzame instandhouding van het natuurdoel op peil gebracht. Met behulp van GIS zijn per gridcel van 25x25m de milieucondities (verdroging en vermesting) in beeld gebracht, evenals het huidige grondgebruik. Op basis daarvan is vastgesteld welke maatregelen noodzakelijk zijn om de benodigde condities te realiseren en zijn hier kosten aangeplakt. De kosteneffectiviteit op basis van de benodigde kosten dan wel uitgaven per ha zijn weergegeven per gebied. De ontwikkelde methode kan voor verschillende typen van onderzoeksvragen worden ingezet. Zo kan de methode inzicht geven in de relatieve kosten van verschillende natuurgebieden maar ook in het relatieve belang van verschillende kostenposten. Daarnaast kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de relatieve kosteneffectiviteit per provincie en naar de optimale ligging van de natuur gegeven een bepaald kostenplafond, of een gewenste geografische spreiding over Nederland. Trefwoorden: kosteneffectiviteit, terrestrische Ecologische Hoofdstructuur, Instandhoudingscondities, kosten natuurbeleid.
Ontwikkelingen in de maatschappen
Bommel, K.H.M. van; Voskuilen, M.J. - \ 2007
Agri-monitor 2007 (2007)oktober. - ISSN 1383-6455 - 3
agrarische bedrijfsvoering - landbouwbedrijven - bedrijfsstructuur in de landbouw - bedrijfsopvolging - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - fusies van boerenbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - farm management - farms - farm structure - succession - farm closures - farm amalgamations - farm size - farm development
De overdracht van een agrarisch bedrijf aan de volgende generatie vindt vaak plaats via een maatschap. Een maatschap geeft de opvolger de mogelijkheid om in het bedrijf de groeien. Ook worden via een maatschap de vaak optredende financiële knelpunten bij een overname in één keer omzeild. Dit artikel gaat in op het aantal gestarte en beëindigde maatschappen ingedeeld naar de leeftijd van de opvolger, de bedrijfsomvang en het type bedrijf.
Bedrijf zoekt vrouw: onderneemster in de agrarische sector
Oltmer, K. ; Bommel, K.H.M. van; Polman, N.B.P. - \ 2007
Agri-monitor 2007 (2007)november. - ISSN 1383-6455 - 3
landbouwsector - arbeid (werk) - werkende vrouwen - vrouwelijke arbeidskrachten - plattelandsvrouwen - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - inkomen van landbouwers - agricultural sector - labour - employed women - female labour - rural women - farm management - entrepreneurship - farmers' income
Het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden is in de afgelopen jaren flink gestegen, mede als gevolg van de invoering van man-vrouwmaatschappen. Het grootste deel werkt meer dan 20 uur en op middelgrote bedrijven van tussen de 70 tot 150 nge. Van de ondernemers die het bedrijf voor hun 25ste levensjaar hebben overgenomen, is een kwart van het vrouwelijke geslacht.
Analyse van additionele kosten van Natura 2000 in relatie met ammoniak Aanvulling op additionele kosten en sociaaleconomische gevolgen van Natura 2000 : Een quick scan
Bommel, K.H.M. van; Dijk, J.J. van; Horne, P.L.M. van; Hoste, R. - \ 2007
Den Haag : LEI (LEI rapport 4.06.04) - 16
milieu - economie - sociale economie - ammoniak - economische analyse - kosten - landbouw - bedrijfsvoering - ammoniakemissie - natura 2000 - environment - economics - socioeconomics - ammonia - economic analysis - costs - agriculture - management - ammonia emission
In de meeste Natura 2000-gebieden is sprake van (veel) te hoge stikstofdepositie waardoor de biodiversiteit achteruitgaat. Het teveel aan depositie blijkt uit de mate waarin de critical load van de gevoelige habitats wordt overschreden. Om te kunnen voldoen aan de Natura 2000 verplichtingen, is het nodig dat de stikstofdepositie wordt verminderd. Een groot deel van de stikstofdepositie heeft zijn oorsprong in de landbouw, door emissie van ammoniak. De vraag is, welke extra bijdrage de landbouw moet leveren om de ammoniakemissie te reduceren in het kader van Natura 2000, boven op de inspanningen die anderszins in het milieubeleid zijn of worden voorgeschreven.
De baten van de KRW : een eerste inventarisatie naar de potentiële baten van schoner water voor de land- en tuinbouw
Bommel, K.H.M. van; Bondt, N. ; Dolman, M.A. ; Reijnders, C.E. - \ 2007
Den Haag : LEI (LEI rapporten : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - 46
waterbeheer - eu regelingen - richtlijnen (directives) - landbouw - kosten-batenanalyse - landbouwsector - beregening - drinkwater - veevoeding - kaderrichtlijn water - water management - eu regulations - directives - agriculture - cost benefit analysis - agricultural sector - overhead irrigation - drinking water - livestock feeding - water framework directive
In de landbouw wordt water vooral gebruikt voor: - beregening van gewassen (ongeveer 50-150 miljoen m3 per jaar); - drenking van vee (ongeveer 100 miljoen m3 per jaar). Wanneer als gevolg van de KRW de waterkwaliteit verbetert, kan dit tot baten voor de landbouw leiden. In de strategische MKBA voor de KRW is een eerste inschatting gemaakt van de kosten en baten van de KRW. In die studie is voor de baten voor de landbouw een pm post opgenomen. Achtergrondrapport voor de ex ante evaluatie kaderrichtlijn water (KRW)
Bedrijven binnen invloedssfeer Natura 2000-gebieden
Bommel, K.H.M. van; Blokland, P.W. ; Dijk, J.J. van; Kruseman, G. - \ 2007
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789086151868 - 48
veehouderij - bedrijfsvoering - begrazing - weiden - habitats - natuurreservaten - rundveemest - ammoniak - nederland - toekomst - livestock farming - management - grazing - pastures - nature reserves - cattle manure - ammonia - netherlands - future
Dit rapport bevat een inventarisatie van de ontwikkelingsmogelijkheden van de toekomstgerichte graasdierbedrijven rond Natura 2000-gebieden. Hierbij zijn de eerste twee stappen uit het Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000-gebieden doorlopen. Want aangezien de beheersplannen voor Natura 2000-gebieden nog opgesteld moeten worden en de Wet Ammoniak en Veehouderij niet altijd toereikend is, LNV besloten een interim-beleid te ontwikkelen. Dat resulteerde in het opstellen van een toetsingskader ten behoeve van aanvragen voor een natuurbeschermingsvergunning
Bedrijfsovername grote glastuinbedrijven
Meulen, H.A.B. van der; Bommel, K.H.M. van; Vermeulen, P.C.M. ; Zijlstra, J. - \ 2007
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086151844 - 66
grote landbouwbedrijven - bedrijfsstructuur in de landbouw - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - eigendomsoverdrachten - overdracht - nederland - inventarisaties - glastuinbouw - large farms - farm structure - farm development - property transfers - transfer - netherlands - inventories - greenhouse horticulture
In de glastuinbouw, maar ook in andere sectoren, zijn in het laatste decennium grootschalige kapitaalsintensieve bedrijven ontstaan. Ten aanzien van deze ontwikkeling leeft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) de vraag of dit gevolgen heeft voor het bedrijfsovernameproces. Dit rapport geeft inzage in de wijze waarop bedrijfsovernames van grote kapitaalsintensieve bedrijven in de praktijk worden gerealiseerd.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.