Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 106

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1016283
Check title to add to marked list
Effects of selling public intervention stocks of skimmed milk powder
Jongeneel, Roel ; Silvis, Huib ; Verhoog, David ; Daatselaar, Co - \ 2018
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research report 2018-046) - ISBN 9789463438575 - 29
At the request of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, this report analyses the potential market impacts and budgetary effects of different strategies of selling EU public intervention stocks of skimmed milk powder
(SMP). A gradual phasing out of the EU's SMP stocks over a two-year period is likely to have a negative impact on the EU’s SMP prices. The use of alternative market outlets reduces the negative price impacts on the regular SMP market, but implies that a significant loss in sales value of SMP stocks has to be accepted. When the stocked SMP ages, at a certain moment there may be no other option than the use of alternative channels to destock and an increasing budget expenditure will then be unavoidable.
Effecten van het amendement voedermestovereenkomsten onder het fosfaatrechtenstelsel
Silvis, Huib ; Luesink, Harry ; Reijs, Joan ; Koeijer, Tanja de; Daatselaar, Co - \ 2018
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research reflectie 2018-038) - 2
Farm development, differences between and within dairy farming systems
Junfei, Bai ; Zhai, Shixian ; Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. ; Zijlstra, J. - \ 2017
- 1 p.
Dairy farm economy: differences in performance and possibilities to optimize
Chen, Xiufeng M. ; Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2017
- 1 p.
Dairy farming and land use (2016)
Wang, Wenxin ; Wu, Jianping ; Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2017
- 1 p.
Quickscan amendement voeder-mestovereenkomsten
Silvis, Huub ; Luesink, Harry ; Reijs, Joan ; Koeijer, Tanja de; Daatselaar, Co - \ 2017
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2017-107) - 21
Het stelsel van verantwoorde en grondgebonden groei van de melkveehouderij begrenst deontwikkeling van melkveebedrijven. Bedrijven met een melkveefosfaatoverschot van meer dan 20 kgper ha moeten grond verwerven als ze willen groeien. De eventuele invoering van voedermestovereenkomstenmaakt groei van melkveebedrijven mogelijk zonder dat deze zelf grondverwerven. In deze nota wordt becijferd dat, zonder rekening te houden met andere begrenzingenzoals een fosfaatrechtenstelsel, de melkveehouderij in Nederland met maximaal 26% zou kunnengroeien. De groei zal vooral in het oostelijke deel kunnen plaatsvinden. Ook wordt ingegaan opuitvoeringsaspecten zoals borging van levering, hoeveelheidsbepaling en oppervlakteregistratie
Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015
Hooijboer, A.E.J. ; Koeijer, T.J. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2017
Bilthoven : National Institute for Public Health and the Environment (RIVM report 2017-0039) - 119
Het Nederlandse mestbeleid is er op gericht de schadelijke milieueffecten van de landbouw te beperken. Dit sluit aan bij internationale afspraken over het mestgebruik, die onder meer zijn vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn. Die schrijft lidstaten voor om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Bedrijven met ten minste 80 procent grasland mogen onder bepaalde voorwaarden meer mest gebruiken, afkomstig van graasdieren zoals koeien en schapen (derogatie). Op deze bedrijven is in de periode 2006 tot en met 2016 de uitspoeling van nitraat uit de mest naar het grondwater gedaald of gelijk gebleven. In 2015 ligt op derogatiebedrijven de concentratie gemiddeld in alle regio’s onder de EU-norm van 50 milligram nitraat per liter. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het RIVM en Wageningen Economic Research. Zij volgen op 300 derogatiebedrijven de bedrijfsvoering en de effecten op de waterkwaliteit en zij rapporteren de resultaten hiervan jaarlijks aan de EU. In deze rapportage is de situatie in 2015 beschreven en de ontwikkeling tussen 2006 en 2016 (trend).
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015
Hooijboer, A.E.J. ; Koeijer, T. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2017
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2017-0038) - 115
Het Nederlandse mestbeleid probeert de schadelijke milieueffecten van de landbouw te beperken. Dit sluit aan bij internationale afspraken over het mestgebruik, die onder meer zijn vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn. Die schrijft lidstaten voor om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Bedrijven met ten minste 80 procent grasland mogen onder bepaalde voorwaarden meer mest gebruiken, afkomstig van graasdieren zoals koeien en schapen (derogatie). Op deze bedrijven is in de periode 2006 tot en met 2016 de uitspoeling van nitraat uit de mest naar het grondwater gedaald of gelijk gebleven. In 2015 ligt op derogatiebedrijven de concentratie gemiddeld in alle regio’s onder de EU-norm van 50 milligram nitraat per liter. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het RIVM en Wageningen Economic Research. Zij volgen op 300 derogatiebedrijven de bedrijfsvoering en de effecten op de waterkwaliteit en zij rapporteren de resultaten hiervan jaarlijks aan de EU. In deze rapportage is de situatie in 2015 beschreven en de ontwikkeling tussen 2006 en 2016 (trend).
Background analysis for a Temporary Measure (State aid) aimed at restructuring the Dutch Dairy Sector
Jongeneel, Roel ; Silvis, Huib ; Daatselaar, Co ; Everdingen, Walter van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Economic Research memorandum 2017-054) - 20
dairy farming - agricultural sector - milk - markets - crises - agricultural crises - netherlands - melkveehouderij - landbouwsector - melk - markten - landbouwcrises - nederland
The EU dairy sector is facing a crisis, which also affects Dutch dairy farmers. Low milk prices have negatively affected dairy farm profitability. At the same time, the structural adjustment in the Dutch dairy sector has slowed down: the reduction in the rate of farm exits was below normal levels and in contrast with the pattern observed in several other EU Member States. Now the Dutch government would like to consider a temporary support programme aimed at restructuring the dairy sector. The Ministry of Economic Affairs has requested Wageningen Economic Research to provide a background analysis with respect to such a temporary measure. This analysis is requested because the proposed measure would imply state aid to the Dutch dairy sector, which is only allowable in case a number of criteria are satisfied. This research should provide insight into this matter.
Phosphate Production Reduction Decree of the Netherlands : impact on markets, environment and dairy farm structure
Jongeneel, Roel ; Daatselaar, Co ; Leeuwen, Myrna van; Silvis, Huib - \ 2017
Den Haag : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research report 2017-024) - ISBN 9789463430906 - 22
This research has been commissioned by the Ministry of Economic Affairs. Wageningen Economic Research, an independent research institute, has been asked to assess the market impacts and environmental impacts of the PPRD. The following research questions were defined: Assess the impacts of the PPRD on the dairy market, with special attention paid to: The supply of milk and other dairy products in the Netherlands (including the possibility for imports to replace production eliminated by the PPRD); The stability of markets for milk and other dairy products in the Netherlands; The prices of milk and other dairy products for consumers in the Netherlands. Wageningen Economic Research Report 2017-024 | 7 Assess the effects the PPRD will have on the structure of the dairy farming sector, more specifically on the different types of farming systems (extensive vs. intensive, land-based vs. nonland- based, organic vs. non-organic farming)
Bemesting en bodemoverschotten van stikstof en fosfaat 1991-2014 : evaluatie Meststoffenwet 2016
Prins, Henri ; Daatselaar, Co ; Koeijer, Tanja de - \ 2017
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2017-001) - 39
In het kader van de ex-post Evaluatie Mestwetgeving 2016 heeft het ministerie van Economische Zaken Wageningen Economic Research gevraagd de trends in het gebruik van meststoffen en de stikstof- en fosfaatoverschotten in beeld te brengen. Deze beide vragen liggen in elkaars verlengde en worden daarom samen in deze notitie beantwoordt en dienen als input voor het eindrapport/syntheserapport ‘Effecten van het mestbeleid op landbouw en milieu’ (Velthof et al., 2017). De vragen van het ministerie van Economische Zaken zijn: Welke trend zien we in het gebruik van dierlijke mest, kunstmest en overige organische meststoffen (op basis van Nitraatrapportage). Landelijk, per sector en onderverdeling zand. Wat zijn de stikstof- en fosfaatoverschotten voor landbouwbedrijven voor de verschillende sectoren en wat zijn verschillen per grondsoort en regio’s, wat zijn de trends over de jaren?
White paper on China dairy 2016
Koning, C.J.A.M. de; Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. ; Fels, J.B. van der; Melse, R.W. ; Buisonjé, F.E. de; Jongeneel, R.A. ; Shengli, Li ; Shengyu, Li ; Yan, Li ; Changquan, Liu ; Xiao, Liu ; Chang, Luan ; Yajing, Wang ; Jianming, Xia ; Yang, Yang ; Kun, Yao ; Liebing, Zhang - \ 2016
- 108 p.
SDDDC Farm Development project 2015/2016: Differences between and within dairy farming systems
Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. ; Zhai, Shixian ; Junfei, Bai ; Zijlstra, J. ; Koning, C.J.A.M. de - \ 2016
LEI Wageningen UR - 64 p.
Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2014
Lukács, S. ; Koeijer, T.J. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, Leo ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2016
Bilthoven : RIVM (RIVM report 2016-0070) - 116 p.
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland: toestand (2012-2014) en trend (1992-2014)
Fraters, B. ; Hooijboer, A.E.J. ; Vrijhoef, A. ; Claessens, J. ; Kotte, M.C. ; Rijs, G.B.J. ; Denneman, A.I.M. ; Bruggen, C. van; Daatselaar, C.H.G. ; Begeman, H.A.L. ; Bosma, J.N. - \ 2016
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0076) - 191 p.
oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - landbouw en milieu - nitraat - eutrofiëring - bemesting - monitoring - waterverontreiniging - surface water quality - groundwater quality - manure policy - agriculture and environment - nitrate - eutrophication - fertilizer application - water pollution
Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie te bevorderen. Teveel stikstof en fosfaat is echter schadelijk. Het verschil tussen de aan- en afvoer van stikstof naar en van landbouwbedrijven in Nederland, het zogeheten stikstofoverschot, is tussen 1992 en 2014 gehalveerd. Het fosfaatoverschot is nagenoeg verdwenen. De nitraatconcentraties in het water op landbouwbedrijven zijn gedaald en de kwaliteit van het oppervlaktewater is verbeterd. Ten opzichte van de vorige monitoringronde (2008-2011) zijn de verbeteringen in de waterkwaliteit echter beperkt. De nutriëntenconcentraties zullen naar verwachting wel blijven dalen, maar de gewenste situatie zal in het grondwater niet overal worden bereikt. Ook zal de kwaliteit van het oppervlaktewater veelal onvoldoende blijven. Dit blijkt uit een inventarisatie van de grond­ en oppervlaktewaterkwaliteit en de landbouwpraktijk.
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014
Lukács, S. ; Koeijer, T.J. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2016
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0052) - 118 p.
dierlijke meststoffen - graslanden - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - mest - waterkwaliteit - landbouwbedrijven - animal manures - grasslands - nitrates - groundwater quality - eu regulations - manures - water quality - farms
De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en in 2013 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie inzetten de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. LEI Wageningen UR en het RIVM stellen jaarlijks deze rapportage op. Dit rapport beschrijft de situatie in 2013 en de trends voor de periode tussen 2006 en 2014. Uit de resultaten blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater in deze periode, afhankelijk van de regio, is gedaald of gelijk is gebleven.
Quick scan developments dairy markets for GDF-business partner BASF
Daatselaar, C.H.G. ; Beldman, A.C.G. ; Prins, A.M. - \ 2015
LEI Wageningen UR - 27 p.
dairy farming - dairy industry - economic situation - milk production - milk consumption - animal welfare - herd structure - world - future - melkveehouderij - zuivelindustrie - economische situatie - melkproductie - melkconsumptie - dierenwelzijn - veestapelstructuur - wereld - toekomst
With the increasing consumption of milk and dairy products in some of the major developing markets and the fall of the quota system in the major milk producing region, Europe, milk producers are getting ready for the new opportunities. Simultaneously China, as a state controlled economy is publishing that new mega farms are being built to fulfill the production as outlined in the 5-year plan. Developments in other countries are not so obvious. However it is heard from India, Australia, Chile, Egypt, Russia and others that the number of high performing dairy cows under intensive husbandry and feeding conditions is increasing. In order to fully understand how that change is impacting the business of business partners of GDF and possibly opens up new opportunities for the business partners, an accurate analysis of the actual status and the development process is necessary. In this analysis BASF asks for putting a specific focus on the development of the feeding options which are going to be built into the new farm structures.
Global Dairy Farmers Confidence Index GDF-CI
Daatselaar, C.H.G. ; Canrinus, Albert ; Ludema, Jeroen ; Beldman, A.C.G. ; Prins, A.M. - \ 2015
Global Dairy Farmers
Variation in nitrogen use efficiencies on Dutch dairy farms
Daatselaar, Co Hg ; Reijs, Joan R. ; Oenema, Jouke ; Doornewaard, Gerben J. ; Aarts, Frans - \ 2015
Journal of the Science of Food and Agriculture 95 (2015)15. - ISSN 0022-5142 - p. 3055 - 3058.
Dairy farms - Efficiency - Nitrogen use efficiency - Variation

BACKGROUND: On dairy farms, the input of nutrients including nitrogen is higher than the output in products such as milk and meat. This causes losses of nitrogen to the environment. One of the indicators for the losses of nitrogen is the nitrogen use efficiency. In the Dutch Minerals Policy Monitoring Program (LMM), many data on nutrients of a few hundred farms are collected which can be processed by the instrument Annual Nutrient Cycle Assessment (ANCA, in Dutch: Kringloopwijzer) in order to provide nitrogen use efficiencies. RESULTS: After dividing the dairy farms (available in the LMM program) according to soil type and in different classes for milk production ha-1, it is shown that considerable differences in nitrogen use efficiency exist between farms on the same soil type and with the same level of milk production ha-1. CONCLUSION: This offers opportunities for improvement of the nitrogen use efficiency on many dairy farms. Benchmarking will be a useful first step in this process.

Opties voor beperking fosfaatproductie van de Nederlandse melkveestapel: dierrechten versus fosfaatrechten : een verkennende analyse
Blokland, P.W. ; Luesink, H.H. ; Jongeneel, R.A. ; Daatselaar, C.H.G. ; Koeijer, T.J. de - \ 2015
LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2015-151) - 27 p.
melkveehouderij - fosformeststoffen - bemesting - duurzaamheid (sustainability) - melkproductie - quota - melkkoeien - nederland - dairy farming - phosphorus fertilizers - fertilizer application - sustainability - milk production - quotas - dairy cows - netherlands
Deze nota beschrijft de voor- en nadelen van het eventueel invoeren van dierrechten of fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. Ook de effecten van de invoering van dierrechten dan wel fosfaatrechten op de doelen van de Duurzame Zuivelketen zijn verkend. Daarnaast worden verschillende melkveefosfaatproductieniveaus vergeleken met het sectorale melkveefosfaatplafond
van 84,9 mln. kg fosfaat. De productieniveaus onderscheiden zich van elkaar door het gebruik van verschillende referentiemomenten van dieraantallen en door verschillende excretienormen. Aanvullend is een analyse uitgevoerd naar de fosfaatexcretie per kg melkquotum voor melkkoeien
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.