Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1017174
Check title to add to marked list
Hope for the redshank : Agricultural nature management on a large scale
Berendse, Frank ; Klooster, Kees van 't - \ 2013
Public Private Partnerships, viable business models with smallholders to stimulate Climate Smart Agriculture in Africa
Klooster, Kees van 't - \ 2013
Climate Smart Agriculture, the role of EU - Africa research and innovation to stimulate green economic growth in Africa
Klooster, Kees van 't - \ 2013
Climate proofing the sustainable intensification of food production systems to enable economic growth in Northern Ghana
Klooster, C.E. van 't; Jacobs, C. ; Durang, T. ; Froebrich, J. - \ 2013
In: Proceedings 1st International Conference on Global Food Security, 29 September - 2 October 2013, Noordwijkerhout, the Netherlands. - Amsterdam : Elsevier - p. 3.14 - 3.14.
Determinants of the Productivity and Sustainability of irrigation schemes in Zimbabwe & Pre-investment Framework
Jacobs, C. ; Chitima, M. ; Bwanali, K. ; Klooster, C.E. van 't - \ 2013
Harare : World Bank - 104 p.
Water and agriculture in the Maghreb
Jacobs, C. ; Klooster, C.E. van 't - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport ) - 89
agriculture - water - maghreb - agricultural development - landbouw - landbouwontwikkeling
This report assesses the current situation of water and agriculture in the Maghreb region and identifies the challenges ahead. Agriculture plays an important role in the development of the countries of the Maghreb. Agricultural reforms are high on the agendas. All Maghreb countries have developed strategies for agricultural development, either to increase export or to reduce their reliance on import of agricultural products.
Irrigation and water use in Agro-production systems
Snellen, W.B. ; Klooster, C.E. van 't; Hoving, I.E. - \ 2010
In: Exploring the potential of high technological and eco-effcient agriculture Wageningen : Wageningen UR - p. 49 - 58.
How to implement the CSD-17 message on water and agriculture
Klooster, C.E. van 't; Schrevel, A. ; Jansen, P.C. ; Froebrich, J. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-report 2076) - 90
voedselzekerheid - waterbeheer - landbouwontwikkeling - afrika - duurzame ontwikkeling - integraal waterbeheer - food security - water management - agricultural development - africa - sustainable development - integrated water management
In the 21st century, agriculture and water are crucial for poverty alleviation, economic growth and sustainable development. Water is endangered as a natural resource base in both quantitative and in qualitative ways, water is crucial in assuring food supply and hydrological extremes create direct threats to human life. Agriculture is a major user of water withdrawals. Integrated land and water resource management is needed in Africa, the continent with the lowest food security. This report describes the CSD-17 messages on this topic, the discussion following the CSD-17, activities underway and recommendations for further implementation.
Definitiestudie Agricom
Bakel, P.J.T. van; Linderhof, V.G.M. ; Klooster, C.E. van 't; Veldhuizen, A.A. ; Goense, D. ; Mulder, H.M. ; Massop, H.T.L. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1934) - 56
landbouw - waterbeheer - watervoorziening - watergebruik - zoet water - hydrologie - modellen - nederland - integraal waterbeheer - modelleren - economische aspecten - agrohydrologie - agriculture - water management - water supply - water use - fresh water - hydrology - models - netherlands - integrated water management - modeling - economic aspects - agrohydrology
Agricom is een model om de effecten van te droge, te natte of te zoute omstandigheden op de Nederlandse landbouw te bepalen. Dit rapport geeft aan op welke punten Agricom verbetert kan en moet worden. Het gaat hierbij om zowel hydrologische als economische aspecten in de berekeningen. Als de aanpassingen zijn doorgevoerd, kan Agricom goed worden ingezet om de effecten van zoetwatervoorziening in Nederland voor de landbouw te bepalen.
Evaluatie monitoring Deurnese Peel en Mariapeel : kwantificering van effecten en maatregelen en advies over het monitoringplan
Knotters, M. ; Delft, S.P.J. van; Keizer-Vlek, H.E. ; Jansen, P.C. ; Asmuth, J.R. von; Sival, F.P. ; Klooster, C.E. van 't - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1717) - 109
hoogveengebieden - herstel - grondwaterstand - waterkwaliteit - waterorganismen - monitoring - nederland - vegetatiebeheer - ecohydrologie - ecologisch herstel - noord-brabant - de peel - natuurgebieden - moorlands - rehabilitation - groundwater level - water quality - aquatic organisms - netherlands - vegetation management - ecohydrology - ecological restoration - natural areas
In de Deurnese Peel en Mariapeel vinden maatregelen plaats om de natuur te herstellen. Monitoring van grondwater- en oppervlaktewaterstanden, chemische en ecologische waterkwaliteit en vegetatie vindt plaats om de effecten van de herstelmaatregelen vast te stellen. Een aantal effecten kon worden vastgesteld, en een aantal niet omdat er weinig gegevens beschikbaar zijn die de situatie van vóór de ingrepen beschrijven. De gestelde natuurdoelen komen slechts op kleine oppervlakten voor, maar in grotere delen van het gebied zijn er wel ontwikkelingen in de richting van deze doelen. Vegetatiebeheer kan bijdragen tot de ontwikkeling van hoogveenbos en natte heide. In de toekomst moet monitoring vooral gericht zijn op vergelijking van de actuele met de gewenste situatie, waarbij het type informatie en de doelgrootheden nauwkeurig worden gedefinieerd
Hercules : stalsysteem voor de toekomst
Ipema, A.H. ; Klooster, C.E. van 't; Top, M. van den - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechology & Food Innovations 544) - ISBN 9067549487 - 35
varkensstallen - varkens - dierenwelzijn - stallen - boerderij uitrusting - verontreinigingsbeheersing - milieubescherming - energiebehoud - innovaties - pig housing - pigs - animal welfare - stalls - farm equipment - pollution control - environmental protection - energy conservation - innovations
In Nederland zullen in 2015 naar schatting op 3.000 bedrijven 6,5 miljoen varkens gehouden worden. De afgelopen jaren zijn verscheidene initiatieven gestart om een milieu- en diervriendelijk houderijsysteem te ontwikkelen. Eén daarvan is het Hercules systeem, waarbij integraal is gekeken naar niet alleen de varkens en de stal, maar ook naar het voer dat de stal ingaat en de volgroeide varkens en de mest die er weer uitkomen
Hoe vul je producteisen in de West-Europese veehouderij in met technologie?
Klooster, Kees van 't - \ 2005
IDEA project in Nederland: Elektronische Dieridentificatie
Smits, A.C. ; Smits, M.C.J. ; Hogewerf, P.H. ; Worm, H.C. ; Klooster, C.E. van 't - \ 2002
Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2002-01) - 60
oormerken - elektronica - identificatie - registratie - merken - rundvee - ear tags - electronics - identification - registration - marking - cattle
Meetmethoden gasvormige emissies uit de veehouderij
Mosquera Losada, J. ; Hofschreuder, P. ; Erisman, J.W. ; Mulder, E. ; Klooster, C.E. van 't; Ogink, N.W.M. ; Swierstra, D. ; Verdoes, N. - \ 2002
Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2002-12) - ISBN 9054062169 - 247
emissie - stankemissie - meting - gassen - dierhouderij - emission - odour emission - measurement - gases - animal husbandry
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.