Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1017380
Check title to add to marked list
Bestrijding van Botrytis in gerbera met UV-C en geactiveerd water
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Os, E.A. van; Hamelink, R. ; Leeuwen, G.J.L. van; Marcelis, L.F.M. - \ 2011
ultraviolette straling - elektrochemie - botrytis - gerbera - plantenziektebestrijding - snijbloemen - desinfecteren - glastuinbouw - uv-lampen - ultraviolet radiation - electrochemistry - plant disease control - cut flowers - disinfestation - greenhouse horticulture - uv lamps
Poster met onderzoeksinformatie.
Parapluplan Gerbera "Beheersing van botrytis door efficiënter energiegebruik": Bestrijding van Botrytis in gerbera tijdens de teelt en in de na-oogstfase: Deelproject 4 van Parapluplan Gerbera: kasklimaat, energie en botrytis bij gerbera; oorzaak, verband en maatregelen
Os, E.A. van; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Hamelink, R. ; Leeuwen, G.J.L. van - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB-1057_JV) - 35
gerbera - sierteelt - botrytis cinerea - plantenziektebestrijding - laboratoriumproeven - kwaliteit na de oogst - analyse - methodologie - bestrijdingsmethoden - ornamental horticulture - plant disease control - laboratory tests - postharvest quality - analysis - methodology - control methods
Referaat Botrytis kan veel schade geven in de na-oogstfase van gerberabloemen. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de meest effectieve bestrijdingsmethode in de teelt of in de na-oogstfase. Hiervoor zijn eerst de huidige middelen en methodieken geïnventariseerd en vervolgens zijn de beste methoden geselecteerd en op labschaal uitgetest en daarna onder praktijkomstandigheden getoetst. Het blijkt dat een specifieke botrytis bestrijding het beste in de na-oogstfase kan worden uitgevoerd en niet in de teeltfase. UV belichting en Aquanox (verneveling van een zoutoplossing) bieden hiervoor de meeste perspectieven. Aquanox dient sterk bloemgericht te worden verneveld om >90% reductie in kleine lesies te krijgen. In een laboratoriumopstelling is een dosis effect relatie voor UV belichting vastgesteld. Om meer dan 90% reductie in lesies te krijgen is 200 - 350 mJ/cm2 UV-C licht nodig. Onder hoge intensiteiten bestaat er bij enkele cultivars kans op brandschade (>350 mJ/cm2). Testen zijn uitgevoerd met lage druk lampen. De vereiste intensiteit wordt bereikt door een juiste combinatie van afstand bloem/lamp, tijdsduur en lichtsterkte. Gebruik van UV lampen in een sorteermachine vereist een zeer hoge lichtsterkte omdat de belichtingstijd zeer kort is. Oriënterende proeven met UV middendruklampen geven wel mogelijkheden, maar de warmteontwikkeling is vooralsnog te hoog om direct ingezet te kunnen worden. Lage druk lampen hebben in de sorteemachine het nadeel dat zeer veel lampen achter elkaar nodig zijn, terwijl daar geen ruimte voor is. Voor de gerberatelers is een praktijkadvies opgesteld om UV belichting in de na-oogstfase toe te passen tegen botrytis voor inbouw in een sorteermachine en voor zelfstandige toepassing.
Bestrijding botrytis in gerbera met UV-C en Aquanox
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Os, E.A. van; Hamelink, R. ; Leeuwen, G.J.L. van; Marcelis, L.F.M. - \ 2010
gerbera - botrytis - ziektebestrijding - ultraviolette straling - bloemen - behandeling na de oogst - zout water - glastuinbouw - uv-lampen - disease control - ultraviolet radiation - flowers - postharvest treatment - saline water - greenhouse horticulture - uv lamps
Poster met onderzoeksinformatie over niet-chemische bestrijding van botrytis in gerbera.
Reduction of pest control impact of horticulture on ground and surface water through a system of Constant crop monitoring, Early diagnosis, Prevention and Early treatment (CEPE) - An advisory system for effective and sustainable control of root diseases in greenhouse crops based on monitoring of fungal pathogens and chemicals - Laymans Report
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Meijer, R.J.M. ; Paternotte, S.J. ; Leeuwen, G.J.L. van; Wubben, J.P. ; Vermunt, A.M.W. ; Erp, P. van; Ven, E. van der; Steenbakkers, M. - \ 2008
B-1049 Brussels, Belgium : European Commission DG ENV. E.4-LIFE
Inventarisatie naar mogelijke oorzaken van uitval bij Cymbidium
Paternotte, S.J. ; Leeuwen, G.J.L. van - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 7
cymbidium - phytophthora
Phytophthora is op e onderzochte bedrijven de belangrijkste veroorzaker van uitval bij Cymbidium
Substraateffecten op plagen en ziekten in potplanten.
Messelink, G.J. ; Paternotte, S.J. ; Leeuwen, G.J.L. van; Postma, J. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 38 p.
Pioen tijdig en niet te kort afmaaien - WUR Glastuinbouw onderzoekt maatregelen tegen botrytis
Leeuwen, G.J.L. van; Hamelink, R. - \ 2008
Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)18. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
bloementeelt - paeonia - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - infectiebestrijding - modellen - bestrijdingsmethoden - floriculture - plant protection - plant pathogenic fungi - infection control - models - control methods
Botrytis is een hardnekkig probleem bij de teelt van pioenroos. Er zijn echter wel enkele goede maatregelen te nemen, blijkt uit onderzoek van WUR Glastuinbouw. Tijdig en niet te kort afmaaien van het gewas in het najaar vermindert de kans op omvallers in het volgend voorjaar. Een waarschuwingssysteem helpt de teler om gerichter te spuiten
Snelle en gevoelige in planta toetsen voor detectie van Fusarium foetens in begonia
Zijlstra, C. ; Weerdt, M. de; Heurneman, I. ; Leeuwen, G.J.L. van; Gruyter, A.H. de; Kox, L.F.F. - \ 2008
fusarium - begonia - pathogenen - plantenziekteverwekkende schimmels - detectie - testen - potplanten - pathogens - plant pathogenic fungi - detection - testing - pot plants
Fusarium foetens is een nieuw pathogeen van begonia. Deze schimmel is morfologisch moeilijk te onderscheiden van andere Fusaria en gangbare detectietesten zijn tijdrovend aangezien daarvoor de schimmel geïsoleerd en gekweekt dient te worden. Een snelle in planta toets voor detectie van deze schimmel is zeer wenselijk
Onderzoekflits Botrytis Pioen
Leeuwen, G.J.L. van - \ 2008
Gewasnieuws Zomerbloemen 11 (2008)1. - p. 1 - 1.
Waarschuwingsmodel voor Botrytis in pioen
Leeuwen, G.J.L. van - \ 2007
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (PPO 3241104400, dl. B4) - 26
gewasbescherming - bloementeelt - paeonia - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - infectiebestrijding - modellen - bestrijdingsmethoden - plant protection - floriculture - plant pathogenic fungi - infection control - models - control methods
Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de waarde van een waarschuwingssysteem tegen Botrytis in de pioenenteelt. Het waarschuwingsmodel voor bestrijding van Botrytis paeoniae is gedurende twee jaar getest op drie teeltbedrijven, verspreid over Nederland. Het waarschuwingsmodel resulteerde in min of meer dezelfde mate van aantasting door Botrytis als de standaard werkwijze van de telers. Dit met een geringer aantal chemische bestrijdingen. Dit model, dat is gebaseerd op een infectietabel voor Botrytis in Gladiool, berekent de infectiekans op basis van temperatuur en bladnatperiode. Bij de berekening worden regionale weersgegevens gebruikt. Bij een overschrijding van de drempelwaarde voor infectie door Botrytis van 40% volgt een advies voor bestrijding naar de teler
Beheersstrategie voor Botrytis paeniae in pioen: Teeltmaatregelen ter voorkoming van aantasting door Botrytis paeoniae
Leeuwen, G.J.L. van - \ 2007
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / WUR Glastuinbouw ) - 20
gewasbescherming - bloementeelt - paeonia - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - bestrijdingsmethoden - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - ziektepreventie - proeven op proefstations - plant protection - floriculture - plant pathogenic fungi - control methods - cultural control - disease prevention - station tests
Een hardnekkig probleem bij de productie van pioenen zijn omvallers veroorzaakt door de schimmel Botrytis paeoniae. Om het aantal omvallers in de praktijk te beperken zijn in een praktijkproef enkele teeltmaatregelen nader onderzocht. In een enquête onder Pioentelers is gevraagd naar teeltmaatregelen die van invloed kunnen zijn op het voorkomen van een besmetting door Botrytis en op vermindering van de uitbreiding ervan. Maatregelen kunnen gericht zijn op het verwijderen van mogelijke besmettingsbronnen van de schimmel. Maatregelen kunnen ook gericht zijn op het vermijden van teeltomstandigheden waarbij aantasting van de plant door de schimmel in de hand gewerkt wordt. Omdat er over dit laatste in de praktijk verschillende ideeën bestaan, is dit in een meerjarige praktijkproef onderzocht. In deze praktijkproef zijn behandelingen aangelegd voor het tijdstip van afmaaien, de afmaaihoogte en het verwijderen van gewasresten
CEPE
Hamelink, R. ; Leeuwen, G.J.L. van; Paternotte, S.J. - \ 2007
gewasbescherming - teelt onder bescherming - plantenziektebestrijding - glastuinbouw - plant protection - protected cultivation - plant disease control - greenhouse horticulture
Met CEPE wordt een nieuwe methode geïntroduceerd om ziekten in de glastuinbouw te voorkomen en te bestrijden
Bladvlekken bij belichte potplanten : onderzoek of de gele vlekken in belichte potplanten ontstaan door zetmeelophoping
Leeuwen, G.J.L. van; Marissen, N. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2006
Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 12
bladvlekkenziekte - potplanten - plantenziektebestrijding - afwijkingen, planten - glastuinbouw - sierplanten - leaf spotting - pot plants - plant disease control - plant disorders - greenhouse horticulture - ornamental plants
In opdracht van de Landelijke Commissie Groene en Bonte Planten en gefinancierd door het Productschap Tuinbouw is in april 2005 aan PPO Glastuinbouw een opdracht verstrekt met betrekking tot het probleem van het optreden van bladvlekken in het (jonge) blad in de praktijk bij de belichte teelt van groene en bonte potplanten. Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek is overleg gevoerd met vier vooraanstaande belichtende telers, om de problemen door te spreken waar zij mee te maken krijgen bij het belichten van hun gewas. Het optreden van gele vlekken in het blad maakt het eindproduct niet direct verkoopbaar. Een periode van enkele weken onbelichte teelt is nodig vóór afleveren, omdat de vlekken dan wegtrekken. Door de telers zijn meerdere zaken genoemd die van invloed zouden kunnen zijn op het voorkomen van bladvlekken: zo zou een zgn. inactief kasklimaat tot meer vlekken leiden en zou mogelijk een gebrek aan voeding in het groeipunt de vlekken kunnen veroorzaken. Vanuit ervaringen in het verleden bestaat bij PPO het vermoeden dat het gaat om zetmeelophoping in het blad, die verstoring van de structuur van de bladgroenkorrels veroorzaakt en vervolgens afbraak van bladgroen. De omkeerbaarheid van het proces, de vlekken verdwijnen wanneer met belichting wordt gestopt ondersteunt dit vermoeden. Voor de telers vormen de bladvlekken, ontstaan door belichting een probleem doordat het gebruik van de belichtingsinstallatie wordt beperkt.
Substraateffecten op plagen en ziekten in potplanten
Messelink, G.J. ; Paternotte, S.J. ; Blok, C. ; Leeuwen, G.J.L. van; Postma, J. - \ 2006
gewasbescherming - substraten - plagenbestrijding - plantenziektebestrijding - potplanten - plant protection - substrates - pest control - plant disease control - pot plants
Ontwikkelen van sturingsmogelijkheden om door middel van substraataanpassingen plagen en ziekten beter te beheersen
Onderzoek beheersstrategie op plagen bij Potanthurium
Leeuwen, G.J.L. van; Pijnakker, J. - \ 2006
Gewasnieuws Potanthurium 4 (2006)1. - p. 1 - 1.
Onderzoek naar beheersing van plagen bij groene potplanten
Leeuwen, G.J.L. van; Pijnakker, J. - \ 2006
Gewasnieuws Potplanten - groene en bonte planten 9 (2006)2. - p. 1 - 1.
Onderzoek beheersstrategie op plagen bij bloeiende potplanten
Leeuwen, G.J.L. van; Pijnakker, J. - \ 2006
Gewasnieuws Potplanten - bloeiende planten 9 (2006)2. - p. 4 - 4.
New Growing Media : pilot potplanten in New Growing Media - fase B
Leeuwen, G.J.L. van; Wever, G. ; Blok, C. ; Verhagen, J.B.G.M. ; Barendse, H. - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 95
cultuur zonder grond - potplanten - bodemtypen - glastuinbouw - landbouwkundig onderzoek - nederland - soilless culture - pot plants - soil types - greenhouse horticulture - agricultural research - netherlands
Het doel van dit project was de haalbaarheid van alternatieve veenarme substraten bij de teelt van potplanten uit te testen en kennis over teelt op deze alternatieve mengsels te verzamelen onder praktijkomstandigheden. In dit project is geprobeerd potplanten te telen op een alternatief substraat dat minder veen bevat. Bij de keuze van de alternatieve mengsels is uitgegaan van de kennis die er op de teeltbedrijven aanwezig was. In gezamenlijk overleg is vervolgens een mengsel gekozen waar de teelt mee is uitgevoerd. Tijdens de teelt zijn aanpassingen in de teeltstrategie (voeding, watergift, remstoffen) doorgevoerd.
Zomerklimaat bij anjer : invoed etmaaltemperatuur in de zomer op productie en kwaliteit bij anjer
Leeuwen, G.J.L. van; Mourik, N.M. van; Schrama, P.M.M. - \ 2005
Aalsmeer : PPO BU Glastuinbouw - 29
dianthus caryophyllus - anjers - omgevingstemperatuur - gewasproductie - kwaliteit - nederland - carnations - environmental temperature - crop production - quality - netherlands
Diagnose van problemen met potplanten geteeld uit tropisch uitgangsmateriaal
Weening, K. ; Leeuwen, G.J.L. van - \ 2005
Naaldwijk : PPO BU Glastuinbouw (Rapporten BU Glastuinbouw ) - 26
vegetatieve vermeerdering - vermeerderingsmateriaal - potplanten - sierplanten - tropen - vegetative propagation - propagation materials - pot plants - ornamental plants - tropics
In Nederland doen zich in toenemende mate problemen voor met de afkweek van potplanten, waarvan het uitgangsmateriaal afkomstig is uit tropische gebieden. Vooral landen in Midden Amerika nemen hierbij een voorname plaats in. Een belangrijke aanleiding van de problemen is dat de groothandel en andere afnemers steeds stringentere eisen stellen aan kwaliteit en uniformiteit. Gedreven door stagnerende opbrengstprijzen en stijgende kosten moeten (Nederlandse) teelt bedrijven in staat zijn om tijdens een steeds kortere periode te kunnen afkweken. De afhankelijkheid van de kwaliteit van het geïmporteerde materiaal wordt hiermee vergroot. Optimalisering van de gehele keten is noodzakelijk om de centrale positie van Nederland in de teelt en handel te behouden.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.