Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 36

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1017583
Check title to add to marked list
Risicobeleving en risicobeheersing van onkruiden en onkruidmanagement
Riemens, M.M. ; Kempenaar, C. ; Weide, R.Y. van der; Molema, G.J. - \ 2008
onkruidbestrijding - mechanische methoden - mechanische bestrijding - risicobeheersing - weed control - mechanical methods - mechanical control - risk management
De praktijk heeft behoefte aan het inzichtelijk en bespreekbaar maken van risico's van onkruidbeheersing zonder herbiciden; onderzoek, resultaten en de praktijk
Innovatieve niet-chemische onkruidbestrijding in de gewasrij
Molema, G.J. ; Bleeker, P.O. ; Weide, R.Y. van der; Wijnker, J.P.M. ; Achten, V.T.J.M. ; Lotz, L.A.P. - \ 2008
Innovatieve onkruidpreventie
Riemens, M.M. ; Wijnker, J.P.M. ; Molema, G.J. ; Kruidhof, H.M. ; Weide, R.Y. van der - \ 2008
onkruidbestrijding - onkruiden - biologische landbouw - biologische grondontsmetting - weed control - weeds - organic farming - biological soil sterilization
De praktijk heeft behoefte aan het ontwikkelen en verbeteren van preventieve methoden die leiden tot een lagere dichtheid van de te bestrijden onkruiden, met name in de biologische landbouw; onderzoek, resultaten en de praktijk
Mobiel: Beeldvormende spectroscopie voor gewaskarakterisering
Molema, G.J. ; Meuleman, J. ; Evert, F.K. van - \ 2008
Optimaliseren toediening van middelen
Zande, J.C. van de; Molema, G.J. ; Schepers, H.T.A.M. ; Schans, D.A. van der; Heijne, B. ; Wenneker, M. ; Koster, A.T.J. ; Lans, A.M. van der - \ 2006
gewasbescherming - pesticiden - reductie - gebruiksefficiëntie - doseringseffecten - toedieningswijzen - spuitapparaten - biologische bestrijding - veldproeven - plant protection - pesticides - reduction - use efficiency - dosage effects - application methods - sprayers - biological control - field tests
Door ongelijkmatige verdeling van (bestrijdings)middelen wordt vaak overgedoseerd. Door een meer gewasgerichte plaatsing en een nauwkeuriger verdeling van het middel op het gewas kan een algehele overdosering worden voorkomen waardoor het middelengebruik wordt gereduceerd
Potentiële reductie in gewasbeschermingsmiddelgebruik door gewasafhankelijk toedienen. Tulpen
Molema, G.J. ; Koster, A.T.J. ; Verwijs, B.R. ; Meer, L.J. van der; Zande, J.C. van de - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology and Food Innovations 584) - 47
bloembollen - tulpen - pesticiden - geïntegreerde bestrijding - ornamental bulbs - tulips - pesticides - integrated control
Potentiële reductie in gewasbeschermingsmiddelgebruik door gewasafhankelijk toedienen. Lelies
Molema, G.J. ; Koster, A.T.J. ; Verwijs, B.R. ; Meer, L.J. van der; Zande, J.C. van de - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology and Food Innovations 583) - 47
lelies - bloembollen - geïntegreerde bestrijding - lilies - ornamental bulbs - integrated control
Praktijkvergelijking van op Cropscan gebaseerde meetsystemen voor N-bijmestadvisering. Indicatieve vergelijking van een stationair en mobiel meetsysteem
Achten, V.T.J.M. ; Molema, G.J. ; Uenk, D. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / A & F 543) - 23 p.
Potentiële reductie in gewasbeschermingsmiddelgebruik door gewasafhankelijk toedienen. Gladiolen
Molema, G.J. ; Koster, A.T.J. ; Verwijs, B.R. ; Meer, L.J. van der; Zande, J.C. van de - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology and Food Innovations (Rapport / Agrotechnology and Food Innovations 582) - 37
gladiolus - geïntegreerde bestrijding - bollen - bloembollen - snijbloemen - integrated control - bulbs - ornamental bulbs - cut flowers
Innovation in mechanical weed control in crop rows
Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Molema, G.J. ; Lotz, L.A.P. ; Fogelberg, F. ; Melander, B. - \ 2005
Kennis op de Akker (KodA): verkenning van kennis en mogelijkheden op het gebied van managementondersteuning op akkerbouwbedrijven
Achten, V.T.J.M. ; Jansen, D.M. ; Verdouw, C.N. ; Molema, G.J. - \ 2005
Den Haag : LEI, Afd. Plant - 84 p.
Sarl Radis intrarij-schoffelmachine. Werking en toepassingsmogelijkheden
Achten, V.T.J.M. ; Molema, G.J. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 332) - ISBN 9067548855 - 20
schoffelen - grondbewerking tussen de rijen - onkruidbestrijding - landbouwwerktuigen - foto-elektrische cellen - automatische regeling - hoeing - interrow cultivation - weed control - farm machinery - photoelectric cells - automatic control
Onkruidbeheersing in bouwplanverband door inzet van groenbemestingsgewassen; Be- en inwerken van gewas(resten) gericht op het voorkomen van hergroei ervan
Molema, G.J. ; Verwijs, B.R. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (A&F rapport 618) - 30
onkruidbestrijding - groenbemesters - dekgewassen - oogstresten - hakselen - grondbewerking - incorporatie - biologische landbouw - weed control - green manures - cover crops - crop residues - chopping - tillage - incorporation - organic farming
Onkruidbeheersing in bouwplanverband door inzet van groenbemestingsgewassen; Verkenning mogelijkheden be- en verwerking van gewas(resten) ten behoeve van onkruidonderdrukking
Molema, G.J. ; Verwijs, B.R. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (A&F rapport 617) - 33
onkruidbestrijding - groenbemesters - dekgewassen - oogstresten - grondbewerking - incorporatie - biologische landbouw - weed control - green manures - cover crops - crop residues - tillage - incorporation - organic farming
Onkruidvrije zaaistroken : doorontwikkeling van de machine en praktijkproeven in 2005
Achten, V.T.J.M. ; Bleeker, P.O. ; Lotz, P.A. ; Molema, G.J. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 578) - ISBN 9067549886
onkruidbestrijding - grondbewerking tussen de rijen - zaaien - compost - organische verbeteraars - mechanisatie - biologische landbouw - stroken - weed control - interrow cultivation - sowing - composts - organic amendments - mechanization - organic farming - strips
Onkruidbeheersing door het aanbrengen van onkruidvrije zaaistroken : machineontwikkeling en orienterende praktijkproeven
Achten, V.T.J.M. ; Bleeker, P.O. ; Molema, G.J. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 333) - ISBN 9067548863
onkruidbestrijding - grondbewerking tussen de rijen - zaaien - compost - organische verbeteraars - mechanisatie - biologische landbouw - weed control - interrow cultivation - sowing - composts - organic amendments - mechanization - organic farming
Risico's bij de mechanische bestrijding van onkruiden in biologische landbouw
Kempenaar, C. ; Riemens, M.M. ; Kurstjens, D.A.G. ; Molema, G.J. ; Weide, R.Y. van der - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 80 - 81.
gewasbescherming - onkruidbestrijding - mechanisatie - controle - risico - berijdbaarheid (bodem) - bodemverdichting - bodemstructuur - vollegrondsteelt - plant protection - weed control - mechanization - control - risk - trafficability - soil compaction - soil structure - outdoor cropping
Onkruidbestrijding in biologische landbouw vraagt veel aandacht. Knelpunten die daarbij door de telers regelmatig genoemd worden, zijn ongewenste neveneffecten van mechanische onkruidbetrijding op de ontwikkeling van ziekten en plagen, structuurbederf van de bodem en onzekerheden m.b.t. het weer. Deze onderwerpen zijn de afgelopen twee jaar nader onderzocht in het BIO-3 project van het LNV-onderzoeksprogramma DLO-PO 397V. Resultaten van risicobeoordelingen staan in PRI nota 326 "Risico-beoordelingen onkruiden in biologische landbouw"; te downloaden van www.kennisonline.wur.nl. Enkele resultaten van de nota worden in dit artikel samengevat.
Innovaties in de mechanische intrarij-onkruidbestrijding
Molema, G.J. ; Weide, R.Y. van der; Achten, V.T.J.M. ; Bleeker, P.O. ; Lotz, L.A.P. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)6. - ISSN 0166-6495 - p. 275 - 276.
gewasbescherming - onkruidbestrijding - landbouwtechniek - mechanische methoden - cultuurmethoden - rijenoriëntatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - handmatige onkruidbestrijding - schoffelen - wieden - innovaties - plant protection - weed control - agricultural engineering - mechanical methods - cultural methods - row orientation - cultural control - manual weed control - hoeing - weeding - innovations
Samenvatting van de voordracht te houden op 30 november 2005 tijdens de Najaarsvergadering van de KNPV (Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging).
Innovaties in onkruidbeheersing: voordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
Lotz, L.A.P. ; Weide, R.Y. van der; Kempenaar, C. ; Molema, G.J. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)Suppl.. - ISSN 0166-6495 - p. 43S - 44S.
gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - spuiten - duurzaamheid (sustainability) - biologische landbouw - pesticiden - plant protection - integrated control - weed control - manual weed control - spraying - sustainability - organic farming - pesticides
Samenvatting van resultaten uit het LNV-onderzoeksprogramma Innovatieve onkruidbeheersing en schetsing van gewenst onkruidkundig onderzoek na 2005
Groenbemesters in biologische teeltsystemen: welke bijdrage leveren zij aan ecologische onkruidbeheersing?
Kruidhof, H.M. ; Bastiaans, L. ; Molema, G.J. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)Suppl.. - ISSN 0166-6495 - p. 77S - 78S.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.