Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1017656
Check title to add to marked list
Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets
Verloop, Koos ; Agtmaal, Maaike van; Busink, Wim ; Eekeren, Nick van; Groenendijk, Piet ; Jansen, Stefan ; Noij, Gert-Jan ; Zanen, Marleen - \ 2018
Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde (Rapport WPR 842) - 133
Vanuit het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en Veehouderij (BOOT) is de zogenaamde BOOT-lijst opgesteld met maatregelen die emissie naar water vanuit landbouwbedrijven verlagen. De praktijkrijpe maatregelen worden via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) verder uitgerold. Factsheets over 24 van de maatregelen geven inzicht in het productievoordeel, het milieuvoordeel en de kosten en in de praktische inpasbaarheid. Dit rapport voorziet in achtergrondinformatie en onderbouwing van de factsheets en geeft aan in hoeverre er consensus is over de gepresenteerde inzichten. Bij veel maatregelen is er behoefte aan versterking van de empirische onderbouwing. Adviezen over te nemen maatregelen kunnen aan overtuigingskracht winnen als resultaten van veldonderzoek beschikbaar zijn. Een aantal maatregelen heeft betrekking op verandering van bodemaspecten (zoals het bodem organische stofgehalte) zonder dat de relatie van deze doelen met waterkwaliteit voldoende duidelijk is uitgewerkt. De effectiviteit van deze maatregelen op uiteindelijke waterkwaliteitsdoelen moet scherper in het vizier komen.
BedrijfsWaterWijzer : versie 2018.01
Verloop, Koos ; Noij, Gert-Jan ; Hoving, Idse ; Haan, Michel de - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Rapport / Koeien en kansen nr. 80) - 81
Risico-locaties voor oppervlakkige afstroming en afspoeling van stoffen in het perceel
Massop, H.T.L. ; Kruijne, R. ; Noij, I.G.A.M. - \ 2017
Noodzaak en lokalisering van bufferstroken rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland
Waal, R.W. de; Bijlsma, R.J. ; Hessel, R. ; Hommel, P.W.F.M. ; Kros, J. ; Massop, H.T.L. ; Noij, G.J. - \ 2017
Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (OBN rapport 217-HE) - 127
In de Natura 2000-gebieden in het Heuvelland worden habitattypen en andere natuurwaarden op hellingen grenzend aan landbouwpercelen negatief beïnvloed door toestroom van voedselrijk water en bodemmateriaal. Hierdoor neemt verruiging toe en nemen kansen voor behoud en uitbreiding van karakteristieke soorten af. Bij ernstige vormen van erosie kunnen kwalificerende groeiplaatsen verdwijnen, niet alleen door erosie zelf, maar ook doordat voedselrijk bodemmateriaal (sediment) laagten opvult en bronnen en bovenloopjes van beken onderdeel worden van erosiebanen. Bufferzones kunnen in potentie deze invloed beperken door directe inwaai en oppervlakkige toestroom van meststoffen en bodemmateriaal af te vangen. Dit rapport beschrijft: 1. hoe de instroom van nutriënten vanuit bovenliggende landbouwgronden kan worden beschreven en beoordeeld in relatie tot terrein- en vegetatiekenmerken; 2. hoe bufferzones (en meer in het algemeen: maatregelen om instroom te voorkomen, te beperken en/of te sturen) functioneren; 3. hoe maatregelen, beheervormen en vormen van landgebruik effectief kunnen worden toegepast om negatieve effecten van (bodem)erosie binnen en in de randzone van Natura 2000-gebieden in het Heuvelland tegen te gaan.
Chemical phosphorus recovery from animal manure and digestate : Laboratory and pilot experiments
Schoumans, O.F. ; Ehlert, P.A.I. ; Regelink, I.C. ; Nelemans, J.A. ; Noij, I.G.A.M. ; Tintelen, W. van; Rulkens, W.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2849) - 113
Ook boeren hebben belang bij een beter waterbeheer
Breman, Bas ; Noij, Gert-Jan ; Linderhof, Vincent - \ 2016
BedrijfsWaterWijzer gaat testfase in
Hoving, I.E. ; Noij, I.G.A.M. - \ 2016
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2016)45. - p. 2 - 2.
De BedrijfsWaterWijzer maakt het monitoren van het watermanagement op melkveebedrijven mogelijk. De Wijzer biedt aanknopingspunten voor verbetering van het watermanagement. Het is een webapplicatie die opgebouwd is uit zeven modules. De afgelopen maanden zijn alle modules inhoudelijk uitgewerkt en grotendeels in de software verwerkt. Inmiddels is een eerste test met de BedrijfsWaterWijzer gestart op vijf melkveebedrijven.
Expertbeoordeling van landbouwmaatregelen voor oppervlaktewaterkwaliteit
Rozemeijer, J. ; Noij, I.G.A.M. ; Boekel, E.M.P.M. van; Linderhof, Vincent - \ 2016
H2O online 2016 (2016)28 nov.. - 6 p.
Landbouworganisaties, waterschappen en andere stakeholders werken samen aan het verminderen van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. In het Europese landbouwsubsidieprogramma POP-3 is hiervoor geld uitgetrokken. Maar op welke maatregelen kunnen de beschikbare middelen het beste worden ingezet? Daarvoor hebben WUR, Deltares en PBL een expertbeoordeling georganiseerd. Het resultaat is een lijst met de best beoordeelde maatregelen voor een gemiddelde situatie. Opnieuw blijkt het belang van maatwerk op bedrijfsniveau.
Koeien & Kansen werkt aan beter waterbeheer
Verloop, J. ; Haan, M.H.A. de; Hoving, I.E. ; Noij, I.G.A.M. - \ 2016
V-focus 13 (2016)4. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 36.
melkveehouderij - waterbeheer - agrarische bedrijfsvoering - waterkwaliteit - waterschappen - dairy farming - water management - farm management - water quality - polder boards
Waterbeheer heeft een grotere rol gekregen in het project Koeien & Kansen. In samenwerking met waterschappen werkt Koeien & Kansen aan een instrument waarmee de melkveehouder het waterbeheer op zijn bedrijf in beeld brengt en op een hoger plan kan tillen: de BedrijfsWaterWijzer. Dat is nodig omdat nog te veel kansen worden gemist in het waterbeheer op en rond het melkveebedrijf.
BedrijfsWaterWijzer
Hoving, I.E. ; Haan, M.H.A. de; Noij, I.G.A.M. ; Verloop, J. ; Aarts, H.F.M. - \ 2016
- 1 p.
Succes- en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer
Breman, B.C. ; Linderhof, V.G.M. ; Noij, I.G.A.M. ; Vleemingh, M.P.I. ; Ellen, G.J. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2718) - 37 p.
waterbeheer - waterschappen - kaderrichtlijn water - water - landbouw - klimaatadaptatie - water management - polder boards - water framework directive - agriculture - climate adaptation
Dit rapport is het resultaat van een verkenning naar succes- en faalfactoren van agrarisch waterbeheer. Bij agrarisch waterbeheer nemen agrarisch ondernemers zelfstandig, of in samenwerking met anderen, bovenwettelijke maatregelen op het eigen bedrijf, gericht op de opgaven ten aanzien van waterkwaliteit, waterkwantiteit en/of biodiversiteit. Gezien de aard van de wateropgaven in Nederland is het belangrijk dat dit agrarisch waterbeheer goed van de grond komt. Belangrijke succesfactoren daarbij zijn onder andere dat: (1) agrarisch waterbeheer breed wordt benaderd en dat er ook voldoende aandacht is voor waterkwantiteit en de relatie met het bedrijfssysteem; (2) dat agrarisch waterbeheer wordt benaderd als een gezamenlijke opgave waarin uiteenlopende partijen samen werken en verantwoordelijkheid delen; (3) er gekozen wordt voor een meersporenbenadering met onderscheid tussen een gebiedsgerichte-, collectieve-, thematische- en sectorale benadering en (4) dat het financieel en juridisch instrumentarium (o.a. POP3) beter wordt afgestemd op de praktijk van agrarisch waterbeheer.
Watermanagement: oppervlakkige afspoeling aanpakken
Noij, I.G.A.M. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)43. - p. 2 - 2.
oppervlakkige afvoer - oppervlaktewater - nutriëntenuitspoeling - infiltratie - waterbeheer - bodemstructuur - runoff - surface water - nutrient leaching - infiltration - water management - soil structure
Oppervlakkige afspoeling zorgt voor nutriëntenverlies. Het is een hele specifieke emissie route, die slechts beperkt wordt aangepakt via de bekende maatregelen rondom mest manage ment. De waterschappen zijn erg geïnteresseerd in dit onderwerp, om de belasting van het oppervlaktewater terug te dringen. Flinke verbeteringen zijn nodig én mogelijk.
Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide : Voorstudie naar de potentie van kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidevoor minder verliezen naar bodem en water en beter bedrijfsresultaat
Schipper, P.N.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Noij, I.G.A.M. ; Honkoop, W. ; Eekeren, N.J.M. van; Boekhorst, L. - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2684) - 29 p.
waterkwaliteit - veenweiden - graslanden - melkveehouderij - drainage - voedingsstoffen - verliezen uit de bodem - water quality - peat grasslands - grasslands - dairy farming - nutrients - losses from soil
In dit onderzoek is verkend of en hoe kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en het bedrijfsresultaat van de melkveehouders. Dit als voorstudie op een voorgenomen vierjarig experiment om kringlooplandbouw in de polder breed te implementeren en de effecten nauwgezet te volgen. Uit de voorstudie blijkt dat een set aan kringlooplandbouwmaatregelen kan leiden tot een betere benutting van meststoffen en daarmee de nutriëntenverliezen naar de bodem en de diffuse belasting van het oppervlaktewater aanzienlijk afnemen. Onderwaterdrainage is gunstig doordat het maaivelddaling afremt, broeikasgasemissie daalt, de draagkracht voor bodembewerkingen verbeterd en grasopbrengsten goed blijven. Net als kringlooplandbouwmaatregelen biedt onderwaterdrainage ook potentie voor verbetering van de waterkwaliteit, omdat minder fosfaat en stikstof af- en uitspoelen.
More food from fertile grounds : integrating approaches to improve soil fertility
Beek, C.L. van; Noij, I.G.A.M. ; Duivenbooden, N. van; Heesmans, H.I.M. ; Bos, A. ; Til, R. van - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2568) - 51
bodemvruchtbaarheid - gewasproductie - uitputting - voedingsstoffen - exportspreiding - wereld - soil fertility - crop production - exhaustion - nutrients - export diversification - world
Gewassen nemen voedingsstoffen (nutriënten) op uit de bodem. Door de gewassen elders te consumeren worden nutriënten verplaatst. Door urbanisatie en globalisering wordt deze disbalans in nutriënten versterkt. Als de nutriënten onttrekking niet gecompenseerd wordt leidt dit tot bodemuitputting en uiteindelijk tot degradatie van eens productieve gronden. Onttrekking van nutriënten kan gecompenseerd worden met organische en minerale (kunst)mest. Vooral in gebieden ten zuiden van de Sahara wordt dit vaak niet of onvoldoende gedaan, omdat kunstmest duur en risicovol is en er vaak onvoldoende organisch materiaal beschikbaar is.
An integrated approach to nutriënt availability and use efficiency
Beek, C.L. van; Duivenbooden, N. van; Noij, I.G.A.M. ; Heesmans, H.I.M. ; Ponti, T. de - \ 2014
Brussels : European Sustainable Phosphorus Platform
Every year more than €3 thousand million is lost due to soil degradation. Soil fertility decline that comes with soil degradation limits food production and economic growth. To unlock the potential of soils, nutrients need to be used more efficiently. This holds in particular for P, because it has the lowest nutrient use efficiency of all nutrients required by crops. Although several pathways of change have been proposed already to increase the productive capacity of soils, new approaches are necessary to cope with the current trends of globalization, urbanization, growing resource scarcity and climate change. Such approaches should be based on Integrated Soil Fertility Management (ISFM), which combines the application of both mineral fertilisers and organic manures with other aspects of agronomic management (seed, crop protection, soil and water management).
More food from fertile grounds: Integrating approaches in order to improve soil fertility
Beek, C.L. van; Duivenbooden, N. van; Noij, G.J. ; Heesmans, H.I.M. - \ 2014
Wageningen : Alterra
bodemvruchtbaarheid - teeltsystemen - bodemdegradatie - afrika ten zuiden van de sahara - mest - soil fertility - cropping systems - soil degradation - africa south of sahara - manures
Soils represent a major natural capital asset and have enormous potential to increase agricultural production while, at the same time, combating climate change and contributing to green economic growth. Yet, every year more than €3 thousand million is lost due to soil degradation. To unlock the potential of soils, nutrients need to be used more efficiently. This can be achieved by improving the recycling of nutrients, increasing organic matter content and applying fertilizers of the right type in the right amounts, at the right time and in the right place. There are several pathways of change that have been proposed to increase the productive capacity of soils. However, with current trends – globalization, urbanization, resource scarcity and climate change – new approaches are required. In our view, such approaches should be based on Integrated Soil Fertility Management (ISFM), which includes the application of both mineral fertilizers and organic manures. Subsequently, ISFM should be supplemented with site-specific interventions and a better match between supply and demand of (locally available) nutrients to make the best use of available resources, reduce environmental impacts and enhance green economic growth. The Fertile Grounds Initiative (FGI) was designed as an coordinated strategy of collaboration between actors in nutrient management at various spatial scales. It is based on eight subcomponents, which bring together the supply and demand of nutrients within a specific geographical area to make optimum use of site-specific interventions and available nutrients, supplemented with external imports. We expect the FGI to make a significant practical contribution to sustainable development in areas with limited soil fertility and nutrient availability, while at the same time resolving problems arising from nutrient excess in certain parts of the country and from (urban) waste streams, turning these into economic assets.
Aspects of data on diverse relationships between agriculture and the environment
Elbersen, B.S. ; Beaufoy, G. ; Jones, G. ; Noij, I.G.A.M. ; Doorn, A.M. van; Breman, B.C. ; Hazeu, G.W. - \ 2014
Wageningen : Alterra (EU rapport 07-0307/2012/633993/ETU/B1) - 225
gemeenschappelijk landbouwbeleid - graslanden - bebossing - milieubeheer - landbouw - bufferzones - akkerranden - gegevensbeheer - cap - grasslands - afforestation - environmental management - agriculture - buffer zones - field margins - data management
The main objectives presented in the report are: 1) To examine data gaps in the field of ecologically valuable grasslands and land at risk of abandonment by gathering existing data and making recommendations on how the gaps might best be filled to underpin the present and future policy process in these fields 2) To gather existing data and providing best/less good practice examples in relation to the environmental impacts of afforestation in agricultural lands in order to underpin the present and future policy process and environmental policy objectives 3) To find and present best/less good practice examples in relation to optimal design and management of riparian buffer strips in the context of environmental policy objectives.
Groene invulling van het GLB
Doorn, A.M. van; Vullings, W. ; Breman, B.C. ; Elbersen, B.S. ; Korevaar, H. ; Meijer, M. ; Naeff, H.S.D. ; Noij, I.G.A.M. ; Kuhlman, T. ; Polman, N.B.P. - \ 2014
Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)101. - ISSN 1572-7610 - p. 33 - 33.
Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit
Doorn, A.M. van; Vullings, L.A.E. ; Breman, B.C. ; Elbersen, B.S. ; Korevaar, H. ; Meijer, M. ; Naeff, H.S.D. ; Noij, I.G.A.M. ; Kuhlman, J.W. ; Polman, N.B.P. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2478) - 71
gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarische bedrijfsvoering - landschapselementen - akkerranden - graslandbeheer - groenbemesters - stikstofbindende bacteriën - inventarisaties - cap - farm management - landscape elements - field margins - grassland management - green manures - nitrogen fixing bacteria - inventories
Onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is de vergroening. Deze vergroening houdt in dat 30% van de directe betalingen in Pijler 1 alleen uitbetaald worden aan boeren als zij voldoen aan verplichte beheersmaatregelen die gunstig zijn voor natuur en biodiversiteit en ook voor milieu en klimaat. Dit rapport bevat adviezen over de nationale invulling van de vergroening vanuit het perspectief van natuur en biodiversiteit. Er wordt verkend welke elementen wel of niet erkend zouden moeten worden als ecological focus area (EFA) en welke graslanden buiten Natura 2000 in aanmerkingen komen voor een ploeg- en omzetverbod. Tenslotte wordt advies uitgebracht over welke gebieden met natuurlijke handicaps in aanmerking zouden kunnen komen voor een ‘top-up’ en wat de hoogte van deze betaling kan zijn.
Effectiveness of buffer strips without added fertilizer to reduce phosphorus loads from flat fields to surface waters
Noij, I.G.A.M. ; Heinen, M. ; Heesmans, H.I.M. ; Thissen, J.T.N.M. ; Groenendijk, P. - \ 2013
Soil Use and Management 29 (2013)Suppl. 1. - ISSN 0266-0032 - p. 162 - 174.
riparian buffers - soil - netherlands - scale - retention - phosphate - sediment - removal - nitrate - losses
Buffer strips with no added fertilizers are a mitigation measure to reduce P loads from agricultural land to surface water. However, the experimental evidence on their effectiveness (BSE) has been from sloping locations with shallow flow and surface runoff. The aim of this experimental study was to quantify BSE for P on flat agricultural lowland, predominantly with deep flow. We selected sites characteristic of five major hydrogeological classes in the Netherlands and in each experimental field installed paired 5-m-wide unfertilized grass (BS) and reference treatments (REF) that abutted the ditch. The REF treatments were managed similar to the adjacent grass or maize field, but BS treatments were only harvested. Each treatment had a reservoir in the ditch to collect and measure discharge and flow-proportional P concentration for 3 or 4 yr. We also measured net P withdrawal, the P status of the soil and P concentration in upper groundwater. We found a significant BSE for P of 61% on the site with the shallowest flow and steepest slope (2%). At the other sites, BSE was low and statistically insignificant. We conclude that harvested unfertilized buffer strips reduce P loads from flat fields only in specific areas with high surface runoff and/or shallow flow, especially in combination with a high original soil P status
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.