Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1017657
Check title to add to marked list
Milieueffecten van maatregelen gewasbescherming
Spruijt, J. ; Spoorenberg, P.M. ; Rovers, J.A.J.M. ; Slabbekoorn, J.J. ; Kool, S.A.M. de; Vlaswinkel, M.E.T. ; Heijne, B. ; Hiemstra, J.A. ; Nouwens, F.H.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 244) - 66
gewasbescherming - chemische bestrijding - pesticiden - milieueffect - waterkwaliteit - geïntegreerde plagenbestrijding - richtlijnen (guidelines) - richtlijnen (directives) - nederland - plant protection - chemical control - pesticides - environmental impact - water quality - integrated pest management - guidelines - directives - netherlands
In de in dit werkdocument beschreven modelstudie zijn berekeningen uitgevoerd over 15 teelten in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen fruitteelt en boomkwekerij. De milieueffectiviteit van de maatregelen is getoetst aan de hand van de reductie in Milieu Indicator Punten (MIP) voor de milieubelasting van oppervlaktewater door drift bij gewasbescherming (conform de toetsingsparameter in de Tussenevaluatie). Tevens is het effect op andere milieucompartimenten onderzocht. Voor de MIP-berekeningen is het Milieutechnisch en Economisch Bedrijfsmodel voor de Open Teelten (MEBOT) aangepast.
Mechanische onkruidbestrijding in de boomteelt
Hiemstra, J.A. ; Nouwens, F.H.C. - \ 2010
Gewasbescherming 41 (2010)2. - ISSN 0166-6495 - p. 86 - 87.
onkruidbestrijding - boomteelt - fruitteelt - schoffelmachines - globale plaatsbepalingssystemen - herbiciden - mechanische bestrijding - weed control - arboriculture - fruit growing - steerage hoes - global positioning systems - herbicides - mechanical control
In de boomkwekerij groeit de belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding. Telen met toekomst werkt in verschillende gewasgroepen, waaronder laanbomen en vruchtbomen, aan het verbeteren van die mechanische onkruidbestrijding. Bedrijven spelen hierop in met de ontwikkeling van nieuwe apparatuur.
Feromoonval biedt hulp tegen gleditsiabladgalmug
Helsen, H.H.M. ; Nouwens, F.H.C. - \ 2010
De Boomkwekerij 2010 (2010)10. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
boomkwekerijen - boomteelt - bomen - straatbomen - feromoonvallen - spuiten - gleditsia - forest nurseries - arboriculture - trees - street trees - pheromone traps - spraying
De gleditsiabladgalmug is lastig te bestrijden. Een nieuw ontwikkelde feromoonval kan kwekers helpen bij het bepalen van het juiste spuittijdstip.
Toepassing van grasstroken onder laanbomen : een inventarisatie van de ervaringen van boomtelers en van de uit onderzoek en demonstraties beschikbare informatie : Deel 1: Literatuur en onderzoeksgegevens
Smits, A.P. ; Sluis, B.J. van der; Nouwens, F.H.C. - \ 2010
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 32
straatbomen - boomteelt - teelt in rijen - grasbanen - gewasbescherming - onkruidbestrijding - cultuurmethoden - herbiciden - street trees - arboriculture - alley cropping - grass strips - plant protection - weed control - cultural methods - herbicides
Een effectieve wijze van onkruidbestrijding in de laanboomteelt is de toepassing van grasstroken tussen de rijen. Hierdoor kan flink bespaard worden op het verbruik aan gewasbeschermingsmiddelen omdat een groot deel van het totale middelenverbruik in de laanboomteelt bestaat uit herbiciden. In dit onderzoek wordt gekeken naar een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de toepassing van grasstroken in de teelt van laanbomen, gebaseerd op de beschikbare onderzoeksresultaten en ervaringen van kwekers.
Toetsen nieuw feromoon voor bepalen vlucht Gleditsiabladgalmug
Nouwens, F.H.C. ; Helsen, H.H.M. - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (PPO - rapport ) - 17
dasineura - plagen - straatbomen - teelt - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - pests - street trees - cultivation - integrated control - integrated pest management
Gleditsiagalmug is een lastige plaag in de laanboomteelt. Aantasting leidt vaak tot groeiderving. Vooral in de opkweek van oculaties of handveredelingen tot leverbare boom veroorzaakt aantasting aanzienlijke groeiachterstand. Gleditsiagalmug kan alleen met breedwerkende middelen bestreden worden, zoals Decis. Vaak moet meerdere keren gespoten worden om de aantasting in de hand te houden. Het juiste moment van inzetten van het gewasbeschermingsmiddel is zeer lastig te bepalen. Vaak is alleen bestrijding van de volwassen mug mogelijk. De larven zitten verscholen in het opgekrulde blad. Voor een geïntegreerde gewasbescherming is het noodzakelijk om het gebruik van breedwerkende middelen tot een minimum te beperken zodat zo min mogelijk schade wordt gedaan aan nuttige insecten. In Hongarije is een feromoon ontwikkeld waarmee de mannelijke galmuggen worden aangetrokken. Op het bedrijf van Adriaan Schalk in Echteld zijn vallen met dit feromoon getest in een onbehandeld en een behandeld perceel. Bij het onbehandelde perceel zijn geen bespuitingen uitgevoerd tegen de bladgalmug; op het behandelde perceel zijn wel bespuitingen uitgevoerd aan de hand van de vangsten in de deltavallen. Het doel is om een methode te ontwikkelen waarmee nauwkeurig de piekmomenten van de vlucht, en dus de eileg, van de Gleditsiagalmug bepaald kunnen worden. Op deze momenten kan dan een bestrijding worden uitgevoerd. Het aantal bespuitingen met breedwerkende middelen kan zo tot een minimum worden beperkt. ©
Stikstof-vanggewassen in de laanboomteelt : Resultaten van demonstraties op een zestal laanboombedrijven op klei en op zand
Nouwens, F.H.C. ; Pronk, A.A. ; Reuler, H. van - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 30
boomteelt - zware kleigronden - zandgronden - proefprojecten - teelt in rijen - teeltsystemen - stikstofgehalte - bodemchemie - betuwe - noord-brabant - arboriculture - clay soils - sandy soils - pilot projects - alley cropping - cropping systems - nitrogen content - soil chemistry
Het doel van het project is om de toepassing van vanggewassen op praktijkbedrijven te demonstreren. Hiertoe zijn een zestal grootschalige demonstraties op praktijkpercelen in regio Opheusden (rivierengebied) en omgeving Haaren (Noord-Brabant) uitgevoerd. Door de verscherpte mestwetgeving wordt het voor de boomteler steeds belangrijker om efficiënt met meststoffen om te gaan. Verlies door uitspoeling naar grond- en oppervlakte water moet tot een minimum beperkt worden. Het project bestaat uit twee deelprojecten. De demonstraties op klei zijn gefinancierd door Provincie Gelderland, Productschap Tuinbouw en Waterschap Rivierenland. De demonstraties op zand zijn gefinancierd door Productschap Tuinbouw, Waterschap De Dommel en LNV.
Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij : demonstratie van natuurlijk en biologische bestrijding op kwekerijen, 2006 t/m 2008
Blok, J.J. de; Helsen, H.H.M. ; Nouwens, F.H.C. ; Linden, A. van der - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 46
boomkwekerijen - boomteelt - plagenbestrijding - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - mijtenbestrijding - inventarisaties - forest nurseries - arboriculture - pest control - augmentation - biological control - mite control - inventories
Met het project ‘Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij 2003-2005’ was een begin gemaakt om natuurlijke vijanden te bevorderen met als doel plagen te onderdrukken. Dat project heeft informatie opgeleverd over de natuurlijke vijanden die spontaan optreden en de mogelijkheid om roofmijten tegen mijten in te zetten.
Zware hagel juni 2008 : schade, maatregelen en gevolgen : laanbomen
Sluis, B.J. van der; Nouwens, F.H.C. ; Steege, W. van der - \ 2009
De Boomkwekerij 22 (2009)13. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
plantenkwekerijen - straatbomen - boomteelt - hagelschade - schors, bomen - wonden - maatregelen - nurseries - street trees - arboriculture - hail damage - bark - wounds - measures
De hagelbui van zondag 22 juni 2008 veroorzaakte grote schade aan boomkwekerijgewassen. In dit artikel een overzicht van de schade, de maatregelen en de gevolgen
Strategic use of natural enemies against woolly apple aphid on Malus spp. trees
Helsen, H.H.M. ; Nouwens, F.H.C. ; Blok, J.J. de - \ 2008
Zelf aan de slag met terugdringen milieubelasting
Dorresteijn, W. ; Nouwens, F.H.C. - \ 2008
De Boomkwekerij 21 (2008)43. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
boomkwekerijen - milieubeheer - milieueffect - pesticiden - natuurlijke vijanden - duurzaamheid (sustainability) - reductie - forest nurseries - environmental management - environmental impact - pesticides - natural enemies - sustainability - reduction
De milieubelasting bij de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten is de laatste jaren flink afgenomen. Volgens de doelstelling uit het Convenant Duurzame Gewasbescherming moet deze nog verder omlaag. Hierbij een overzicht waarmee kwekers zelf aan de slag kunnen om de milieubelasting verder terug te dringen.
Vanggewassen leveren bijdrage aan vermindering stikstofuitspoeling
Nouwens, F.H.C. ; Reuler, H. van - \ 2008
De Boomkwekerij 2008 (2008)13. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - wetgeving - mest - ondergewassen - zaaien - stikstof - uitspoelen - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - Nederland - forest nurseries - ornamental woody plants - legislation - manures - catch crops - sowing - nitrogen - leaching - surface water - surface water quality - Netherlands
Door de verscherpte mestwetgeving is het steeds belangrijker geworden om efficiënt met metststoffen om te springen. Daarnaast noodzaakt de Kaderrichtlijn Water de sector tot maatregelen om tot een betere waterkwaliteit te komen. Uit PPO-onderzoek is gebleken dat met wintergroene vanggewassen de uitspoeling van stikstof tijdens de wintermaanden behoorlijk te beperken is.
Zweefvliegen schieten teler gratis te hulp : geïntegreerde bestrijding in zomerbloemen en snijheesters
Linden, A. van der; Pijnakker, J. ; Nouwens, F.H.C. - \ 2008
Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)10. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
diptera - natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - bloementeelt - effecten - inventarisaties - landbouwkundig onderzoek - zomerbloemen - natural enemies - biological control - integrated pest management - floriculture - effects - inventories - agricultural research - summer flowers
In de teelt van zomerbloemen en snijheester is door WUR Glastuinbouw en PPO Bollen & Bomen onderzoek gedaan naar het voorkomen van natuurlijke vijanden. Ook het effect van ingezette bestrijders is beproefd
Geïntegreerde plaagbestrijding in zomerbloemen en snijheesters
Linden, A. van der; Pijnakker, J. ; Nouwens, F.H.C. - \ 2008
Gewasnieuws Zomerbloemen 11 (2008)1. - p. 3 - 3.
Vanggewassen in de teelt van Laanbomen
Nouwens, F.H.C. - \ 2007
houtachtige planten als sierplanten - onderzoeksprojecten - boomkwekerijen - boomteelt - bemesting - stikstofverliezen - straatbomen - teeltsystemen - lolium multiflorum - rogge - ondergewassen - ornamental woody plants - research projects - forest nurseries - arboriculture - fertilizer application - nitrogen losses - street trees - cropping systems - rye - catch crops
Deze projectbeschrijving over vanggewassen in de teelt van laanbomen beschrijft het doel, de opzet en het plan van aanpak van het onderzoek.
Geïntergreerde bestrijding in zomerbloemen en snijheesters
Pijnakker, J. ; Linden, A. van der; Ramakers, P.M.J. ; Nouwens, F.H.C. ; Rozumek, S. ; Bloemhard, C.M.J. ; Boertjes, B.C. ; Kok, L.W. ; Groot, E.B. de - \ 2007
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw
zomerbloemen - houtachtige planten als sierplanten - struiken - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - gewasbescherming - veldproeven - summer flowers - ornamental woody plants - shrubs - augmentation - plant protection - field tests
Plaagbestrijding in zomerbloemen en snijheesters berust momenteel overwegend op de inzet van een beperkt aantal breedwerkende insecticiden. Bij de telers is een groeiende belangstelling voor geïntegreerde gewasbescherming met selectieve middelen, stimulering van natuurlijke vijanden en mogelijk zelfs kunstmatige inzet van deze laatste. Getracht werd het spontaan voorkomen van deze natuurlijke vijanden te bevorderen. Er zijn planten gescreend op attractiviteit voor roofmijten, zweefvliegen of gaasvliegen. In 2006 zijn veldwaarnemingen gedaan bij twee zomerbloementelers in de regio van Nieuwveen en op vier snijheesterkwekerijen in Gelderland, Overijssel en Noord-Holland. Met name spint, bladluis en rupsen kregen aandacht.
Natuurlijke vijanden bevorderen in zomerbloemen
Linden, A. van der; Pijnakker, J. ; Nouwens, F.H.C. - \ 2007
plagenbestrijding - bloemen - natuurlijke vijanden - voedselplanten - gewasbescherming - bevordering van natuurlijke vijanden - zomerbloemen - pest control - flowers - natural enemies - food plants - plant protection - encouragement - summer flowers
Het bevorderen van natuurlijke vijanden bij zomerbloemen als plagenbestrijding. Bijgaand in tabel de geschiktheid van voedselplanten voor natuurlijke vijanden
Niet chemische onkruidbestrijding in de laanboomteelt op klei
Wijnker, J.P.M. ; Nouwens, F.H.C. ; Hendrix, A.J.P. - \ 2006
Lisse : PPO Bomen - 42
boomkwekerijen - boomteelt - straatbomen - onkruidbestrijding - zware kleigronden - forest nurseries - arboriculture - street trees - weed control - clay soils
De beschikbaarheid van herbiciden komt steeds meer onderdruk te staan. Niet alleen vanuit de overheid, door een strenger toelatingsbeleid, maar ook vanuit de producenten. De boomkwekerij is voor de gewasbeschermingsmiddelenproducenten een zeer kleine sector, waarvoor de investeringskosten van een toelating niet altijd opwegen tegen de omzet. Kwekers zullen daarom meer moeten omzien naar methoden van onkruidbestrijding waarbij ze niet of minder afhankelijk zijn van herbiciden. Vanuit dit oogpunt is er door de NBvB Cultuurgroep voor Laan-, bos- en parkbomen gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve methoden voor onkruidbestrijding voor de boomteelt op klei. De Commissie Onderzoek Boomteelt van het Productschap Tuinbouw heeft dit verzoek gehonoreerd.
Natuurlijke vijanden in de boomkwekerij : de natuur komt u een handje te hulp
Linden, A. van der; Conijn, C.G.M. ; Nouwens, F.H.C. ; Dalfsen, P. van; Hiemstra, J.A. ; Helsen, H.H.M. ; Geers, F.A.M. - \ 2006
boomkwekerijen - gewasbescherming - plantenplagen - nuttige insecten - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - forest nurseries - plant protection - plant pests - beneficial insects - augmentation - biological control - control methods
In ons land komt een groot aantal insecten voor die van planten leven. Bomen en vaste planten kunnen daardoor soms flinke schade oplopen. Maar er zijn ook nuttige insecten die plaaginsecten bestrijden. Door de omstandigheden voor deze nuttige insecten te verbeteren kan de schade vaak beperkt blijven. Kleine ingrepen kunnen soms grote voordelen opleveren. Sommige boomkwekers zijn hier al aardig ver mee. Lees hier meer over de mogelijkheden om de natuur een handje te laten helpen.
Kies je middel met de milieu-effectenkaarten
Nouwens, F.H.C. ; Kuik, F. van - \ 2006
De Boomkwekerij 19 (2006)3. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
milieueffect - kaarten (charts) - gewasbescherming - milieubescherming - milieubeheer - pesticiden - biopesticiden - environmental impact - charts - plant protection - environmental protection - environmental management - pesticides - microbial pesticides
Met de nieuwe milieu-effectenkaarten zie je in één oogopslag of een middel wel of niet belastend is voor water, lucht of nuttige beestjes. De kleuren op de kaart geven aan hoe groot de milieu-effecten zijn. Inmiddels zijn voor ruim 30 verschillende gewassen milieu-effectenkaarten beschikbaar.
Alternatieve onkruidbestrijding in laanbomen op klei blijft lastig
Wijnker, J.P.M. ; Nouwens, F.H.C. ; Hendrix, A. - \ 2006
De Boomkwekerij 19 (2006)20. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
straatbomen - onkruidbestrijding - bedekkingsmaterialen - boomteelt - zware kleigronden - street trees - weed control - covers - arboriculture - clay soils
Mechanische onkruidbestrijding in de laanbomenteelt op klei is moeilijk. Daarom heeft PPO onderzoek gedaan naar andere niet-chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. In het PPO onderzoek veroorzaakte het afdekmateriaal houtchips (houtsnippers) in de rij een matige tot redelijk onderdrukking van het onkruid. Tussen de rijen werd naast de bodembedekker gras, ook witte weideklaver vergeleken met braakliggende grond. Beide bodembedekkers leverden 90% minder onkruid op dan de grond die braak lag. De houtsnippers, de klaver en het gras gaven ook een groeiderving van respectievelijk 10, 8 en 16%
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.