Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 87

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1018033
Check title to add to marked list
Voorverkenning Ecologische Kansen en Risico’s van Maatregelen uit Programmatische Aanpak Ecologie Grote Wateren - verslag memo : Aanvulling op de RHDHV QuickScan
Veraart, J.A. ; Backx, J. ; Schotman, A.G.M. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University and Research - 25 p.
Literatuurstudie en formulering richtlijnen voor een ecologische inrichting van zonneparken in de provincies Groningen en Noord-Holland : Eindrapportage
Klaassen, Raymond H.G. ; Schaub, Tonio ; Ottens, Henk-Jan ; Schotman, A.G.M. ; Snethlage, Judit ; Mol, G. - \ 2018
Groningen : University of Groningen - 39 p.
De opwekking van duurzame – niet van fossiele brandstoffen afhankelijke – energie kent momenteel een sterke groei. De aanleg van zonneparken in landbouwgebieden zet extra druk op de toch al schaarse ruimte in het buitengebied. Daarnaast gaat de aanleg van zonneparken ten koste van het leefgebied van boerenlandvogels (akker- en weidevogels), soortsgroepen die toch al sterk onder druk staan. Bovendien zijn er zorgen over mogelijk bodembederf (bodemdegradatie en bodemerosie) als gevolg van zonneparken. Echter, door een ecologische inrichting en beheer van zonneparken zouden deze juist ook een groene plus op het leefgebied van akkervogels kunnen zetten, en zou de bodemkwaliteit juist ook verbeterd kunnen worden, met name in gebieden die momenteel lage natuurwaarden en door intensieve landbouw uitgeputte bodems kennen. Voor de provincies Groningen en Noord-Holland hebben we middels een literatuurstudie de kennis over effecten van zonneparken op biodiversiteit (met name boerenlandvogels) en bodemkwaliteit op een rij gezet. Aanbevelingen uit de literatuur voor meer ecologisch duurzame inrichting van zonneparken zijn vervat in een checklist.
Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen : Een quickscan van potentiële uitzetgebieden
Grift, Edgar van der; Schotman, Alex ; Jansman, Hugh ; Groot, Arjen de - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2903) - 33
Op verzoek van de provincie Flevoland is en verkenning uitgevoerd gericht op het vinden van herplaatsingsgebieden voor overtollige paarden, runderen en herten uit de Oostvaardersplassen. Daarnaast zijn zes ecologische criteria geformuleerd die de provincie kan gebruiken bij het maken van een keuze tussen herplaatsingsmogelijkheden. Naast de door Provincie aangedragen contacten in Nederland en het buitenland zijn zeventien Nederlandse partijen en koepelorganisaties benaderd en nog eens vijf buitenlandse. In totaal werden enkele honderden email adressen benaderd. Aan de tientallen serieuze kandidaten die dit opleverde werd een vragenlijst gestuurd en/of deze zijn telefonisch benaderd. Na verwerking van de respons resulteerden acht potentiële herplaatsingsgebieden, waarvan één in Nederland; deze worden in dit rapport beschreven.
Recroduct Efteling : ecologische meerwaarde, doelen voor ontsnippering en advies voor ontwerp en positionering van een natuurbrug over de Midden-Brabantweg (N261)
Schotman, A.G.M. ; Lammertsma, D.R. ; Grift, E.A. van der - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2863) - 47
Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen : ontwikkeling van een methode om natuurdoelen te realiseren buitenhet Natuurnetwerk Nederland
Melman, Th.C.P. ; Adrichem, M.A.C. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Clement, J. ; Jochem, R. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Schotman, A.G.M. ; Visser, T. - \ 2017
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 107) - 226
This study explored the possibilities for developing a method to determine what nature combinations outside Natura 2000 areas can contribute to the realisation of conservation objectives for Birds and Habitats Directive (BHD) species. A total of 54 species were selected that represent the BHD conservation objectives and for which the area outside the National Ecological Network is relevant; these are considered to be target species. For 43 of these species fiches were compiled containing a description of the most important habitat characteristics. An attempt was made to obtain a picture of the potential nature conservation effects of nature combinations related to conservation objectives. Using the ecological characteristics of the target species, an adapted version of the Model for Nature Policy (MNP) was developed to predict potential habitat from GIS information and the changes in habitat size and quality that can be brought about by nature combinations. An initial set of calculations was made for four species, limited to the eastern central region of the Netherlands. To obtain useful information it would appear necessary to have GIS data at a high level of spatial detail. Technically the model works and the first impression is that the results are ecologically plausible
Ploeg- en omzetverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden : beoordeling ecologische en milieu- effecten van eventuele opheffing in de Wieden Weerribben
Doorn, Anne ; Broekmeijer, Mirjam ; Schotman, Alex ; Lesschen, Jan Peter ; Geertsema, Willemien ; Korevaar, Hein ; Melman, Dick ; Schuiling, Rini - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2832) - 59
natura 2000 - bodembeheer - permanente graslanden - milieueffect - ecologische beoordeling - nederland - soil management - permanent grasslands - environmental impact - ecological assessment - netherlands
Kennissysteem agrarisch natuurbeheer: aandacht voor inpasbaarheid en validatie
Melman, Dick ; Schotman, Alex ; Vanmeulebrouk, Bas ; Staritsky, Igor ; Meeuwsen, Henk - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2791) - 65
agrarisch natuurbeheer - weidevogels - habitats - kennissystemen - agri-environment schemes - grassland birds - knowledge systems
Contra-expertise rapport Milieueffectrapport Windpark Fryslân : deel E passende beoordeling
Buij, R. ; Schotman, A. ; Lammertsma, D. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2774) - 55
windmolenpark - milieueffect - milieueffectrapportage - friesland - wind farms - environmental impact - environmental impact reporting
Ontwikkeling instrumentarium bijdr. Functiecomb. Buiten NNN aan Natura-2000 doelen : Tussenrapportage WOT-04-011-036.77
Melman, T.C.P. ; Schotman, A.G.M. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Jochem, R. ; Clement, J. - \ 2016
Wageningen : WOT Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 157) - 82 p.
Evaluatie tijdelijke regeling bijdragen onderwerken graanresten : Onderdeel onderzoek naar alternatieven
Visser, A.J. ; Spruijt, J. ; Timmer, R.D. ; Schotman, A.G.M. ; Dekking, A.J.G. ; Groten, J.A.M. ; Buij, R. ; Melman, T.C.P. - \ 2016
Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport 720) - 43 p.
graangewassen - graan - oogstresten - plantenresten - grain crops - grain - crop residues - plant residues
Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer : een eerste blik op de omvang en ruimtelijke kwaliteit van het beheer in het nieuwe stelsel
Melman, Th.C.P. ; Schotman, A.G.M. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Smidt, R.A. ; Vanmeulebrouk, B. ; Sierdsema, H. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Rapport / Wageningen Environmental Research 2752) - 75
agrarisch natuurbeheer - natuurbeheer - habitats - weidevogels - natuurbescherming - agri-environment schemes - nature management - grassland birds - nature conservation
Een ex-ante-evaluatie is uitgevoerd van het beheer zoals dat in het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb-2016) wordt uitgevoerd. Bekeken zijn omvang, de ligging van de beheerde percelen t.o.v. kansrijke gebieden, de ruimtelijke samenhang en de kwaliteit van weidevogelhabitat. Voor ruimtelijke omvang en ligging is een vergelijking gemaakt met de situatie uit 2010: het eerste jaar van het agrarisch natuurbeheer onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Aandacht is geschonken aan vier agrarische leefgebieden: open grasland, open akker, droge dooradering en natte dooradering. De focus is gelegd op het weidevogelbeheer: daarover is de meeste kennis en is het leeuwendeel van het beheerde areaal. De omvang van het beheer is in absolute zin gedaald van ca. 143.000 naar 90.000 ha (waarvan ca. 23.000ha zgn. doorlopers waarvan op termijn zal blijken welk deel ervan wordt gecontinueerd). Van het weidevogelbeheer ligt ca. 62-64% in kansrijk gebied (was 58% in 2010); 65% ligt redelijk geconcentreerd, 35% verspreid tot zeer verspreid. Met het zware beheer, voor zover binnen kansrijk gebied liggend, wordt voor ca. 50% een redelijke tot goede habitatkwaliteit gerealiseerd. Om tot een verdere verbetering van het beheer te kunnen komen, zijn geobjectiveerde, door alle betrokkenen gedeelde inzichten onontbeerlijk over onder andere kansrijkdom van gebieden, ondergrenzen voor ruimtelijke samenhang en habitatkwaliteit. Hier kan lerend beheer veel betekenen.
Woningbouw Abbekerk : effect op weidevogelgrasland in open landschap
Schotman, A.G.M. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2732) - 23 p.
weidevogels - woningbouw - woningbouwbeleid - graslanden - ecologie - ruimtelijke ordening - landschapsecologie - noord-holland - grassland birds - house building - housing policy - grasslands - ecology - physical planning - landscape ecology
De gemeente Medemblik wil in Abbekerk woningbouw realiseren. Hiervoor zijn drie scenario’s met twee bouwfasen. Deze woningbouw is strijdig met de provinciale ruimtelijke verordening, artikel 25. Het te bebouwen gebied is op kaart gezet als ‘weidevogelleefgebied’. Een bestemmingsplan mag daar alleen woningbouw toelaten als er van ‘netto geen verstoord’ weidevogelgebied sprake is. Uit het onderzoek blijkt dat in de eerste bouwfase van de drie scenario’s het netto verstoorde oppervlak varieert van 2,9 tot 9,4 ha en het aantal verstoorde gruttoterritoria (2014) daarin van 0 tot 4. Formeel is er dus netto-verstoring. In een inbreidingslocatie is dit niet het geval. Er worden argumenten aangevoerd dat er in ecologische zin geen sprake is van verstoring van het door het beleid beoogde weidevogelkerngebied, o.a. omdat de gebieden op de kaart in 2014 al niet voldeden aan de criteria en in 2016 ook niet.
Ecologische gevolgen van het stoppen met zwanendrift
Schotman, A.G.M. ; Melman, T.C.P. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2682) - 29 p.
anatidae - zwanen - schade - wildbeheer - draagkracht - dierenwelzijn - populatie-ecologie - nederland - wilde dieren - diergezondheid - swans - damage - wildlife management - carrying capacity - animal welfare - population ecology - netherlands - wild animals - animal health
Het ministerie van EZ heeft Alterra gevraagd de gevolgen van het verbod op zwanendrift in beeld te brengen. Zwanendrift wordt hier gedefinieerd als het oogsten van jonge knobbelzwanen in het veld voor de handel in siervogels. Het beëindigen van zwanendrift heeft mogelijk gevolgen voor de populatieomvang, dierenwelzijn en wildschade. De populatie binnen het zwanendriftgebied wijkt in ontwikkeling niet af van de rest van Zuid-Holland & Utrecht en de rest van het land. Deze populatie lijkt met 3692 individuen en naar schatting 450–950 broedparen in overeenstemming met de geschatte draagkracht van het gebied: 267–900 paren. Er wordt bij beëindiging geen sterke toename van de populatie verwacht. Behalve aan afschot en legselbeheer is de huidige populatie sterk onderhevig aan natuurlijke regulatie door emigratie en immigratie. Lokale ingrepen hebben een beperkt effect. De knobbelzwaanschade in Zuid-Holland is nu € 2958 tot € 9365 per jaar. Het landelijke schadebedrag in 2015 was € 73.000. De schade in het zwanendriftgebied is niet uitzonderlijk groot. Aannemelijk is dat de wildbeheereenheden de schade onder controle kunnen houden. Ter voorkoming van de vestiging van groepen niet-territoriale vogels en uit het oogpunt van dierenwelzijn is het aan te bevelen daarbij territoriale broedparen met rust te laten, maar wel de eieren op één na onklaar te maken door prikken of dompelen in olie.
Kennissysteem agrarisch natuurbeheer : ondersteuning voor lerend beheer in het agrarisch natuurbeheer
Melman, T.C.P. ; Buij, R. ; Schotman, A.G.M. ; Vos, C.C. ; Verdonschot, R.C.M. ; Sierdsema, H. ; Vanmeulebrouk, B. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2702) - 109 p.
agrarisch natuurbeheer - kennissystemen - weidevogels - vogels - ecologie - biodiversiteit - agri-environment schemes - knowledge systems - grassland birds - birds - ecology - biodiversity
In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer (ANLb-2016) heeft het collectief dat een beheeraanvraag indient een verantwoordelijkheid voor het realiseren van de natuurresultaten. Kennis over vóórkomen en ecologische vereisten van de soorten krijgen daarin een steeds belangrijker plek. Kennisontsluiting is daarvoor nodig. Voor alle 67 soorten waarvoor ANLb-2016 doelstellingen heeft, zijn al eerder opgestelde fiches aangevuld, met name wat betreft dispersieafstanden en minimumareaal. Er is een format ontwikkeld om deze informatie op handzame wijze te ontsluiten en op een aantrekkelijke manier te presenteren: het kennissysteem ANB. Om er met het beheer gemakkelijker grip op te krijgen, is per leefgebiedtype een poging gedaan de soorten in enkele clusters te groeperen. Het kennissysteem ANB is een topografisch gestuurde, web-based ontsluiting van deze kennis. Voorkomen, ecologische randvoorwaarden en beheer worden daarin opgenomen en zijn interactief benaderbaar. Voor weidevogels is het in voorgaande jaren opgebouwde systeem verder ontwikkeld en kan nu in de praktijk worden beproefd. Voor akkervogels, droge dooradering en natte dooradering is voor enkele voorbeeldsoorten het concept van kennisontsluiting ontwikkeld. Voor elk leefgebiedtype is een Prezipresentatie gemaakt die de gebruiker inleidt in het concept van het kennissysteem. Deze is bedoeld om gebruikers te ondersteunen bij verdere wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kennissysteem.
Beoordeling provinciale vrijstellingslijst
Vos, C.C. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Buij, R. ; Jansman, H.A.H. ; Lammertsma, D.R. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Schotman, A.G.M. ; Zee, F.F. van der - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2699) - 55 p.
vogels - schade - natuurbescherming - soorten - milieubescherming - birds - damage - nature conservation - species - environmental protection
Dit rapport geeft een evaluatie van de provinciale vrijstellingslijst, waarbij de schade en overlast van de soorten van de provinciale vrijstellingslijst en zeven extra soorten in beeld zijn gebracht. Per soort is informatie opgenomen over de staat van instandhouding van de soort, de landelijke verspreiding, de aard van de schade of overlast, een inschatting of de schade of overlast in het gehele land optreedt en een overzicht van andere preventieve maatregelen om schade of overlast te voorkomen. Deze informatie helpt het rijk en de provincies bij het besluit om soorten op de vrijstellingslijsten te handhaven, toe te voegen dan wel van de lijst te verwijderen.
Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw
Sanders, M.E. ; Westerink, J. ; Migchels, G. ; Korevaar, H. ; Geerts, R.H.E.M. ; Bloem, J. ; Alebeek, F.A.N. van; Schotman, A.G.M. ; Melman, T.C.P. ; Plomp, M. ; Muskens, G.J.D.M. ; Och, R.A.F. van - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 63
duurzame landbouw - natuurbeheer - natuurbescherming - biodiversiteit - overheidsbeleid - nederland - sustainable agriculture - nature management - nature conservation - biodiversity - government policy - netherlands
De rijksoverheid werkt al vele jaren aan verduurzaming van de landbouw in haar beleid. Er is een keur aan goede voornemens, doelstellingen, subsidies, en wet- en regelgeving op deelterreinen (zoals gewasbeschermingsmiddelen, mestwetgeving). In de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal is ‘duurzame landbouw en bescherming van biodiversiteit’ een thema waar het kabinet op inzet. Een samenhangende beleidslijn waarin wordt aangegeven hoe een duurzaam landbouwkundig beheer voor biodiversiteitbehoud in 2020 kan worden bereikt, is er echter nog niet. Ook de sector zelf werkt al jaren aan verduurzaming van de landbouw. Er zijn allerlei initiatieven, convenanten en projecten, voornamelijk binnen deelsectoren van de landbouw (zoals de melkveehouderij), hoewel behoud van biodiversiteit daar (nog) niet altijd onderdeel van uitmaakt. Vanuit al die verschillende invalshoeken, beleidsvelden en sectoren komt momenteel geen samenhangend beeld naar voren van wat nu die biodiversiteit is die men wil behouden door duurzame landbouw en wat er moet gebeuren om de gewenste biodiversiteit te bereiken. Deze brochure is geschreven voor de rijksoverheid, maar ook voor belanghebbenden uit de sector die graag een overzicht hebben van maatregelen en de bijdragen van eenieder, met als doel het bereiken van een duurzame landbouw waar natuur en biodiversiteit integraal deel van uitmaken.
Samen met collectieven 'lerend beheren'
Schotman, A.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Poelmans, W. ; Teunissen, A. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 2015 (2015)5. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 29.
agrarisch natuurbeheer - landschapselementen - struiken - ecotypen - stilstaand water - habitats - noord-brabant - agri-environment schemes - landscape elements - shrubs - ecotypes - standing water
In 2014 moesten de provincies een concept ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 opstellen. De provincie geeft daarin aan wat ze waar wil bereiken. Alterra heeft de provincie Noord-Brabant hierbij geholpen. In de provincie Noord-Brabant was al enorm veel kennis over agrarisch natuurbeheer. De vraag was vooral hoe je die kennis bij de nieuwe spelers krijgt en hoe je het nieuwe natuurbeheerplan formuleert zodat het voldoet aan de eisen die de stelselherziening stelt. Passend binnen het ‘korset’ van de agrarische natuurtypen en het nationaal doelenkader. Het is een gezamenlijke zoektocht geworden met een handreiking voor de collectieven als resultaat. Dit is ‘maatwerk voor Noord-Brabant’.
Beheer op Maat, op weg naar lerend beheer voor weidevogels
Schotman, A.G.M. ; Melman, T.C.P. ; Ringrose, J. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Vanmeulebrouk, B. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2643) - 39
weidevogels - agrarisch natuurbeheer - coöperatieve landbouw - natuurbeleid - grassland birds - agri-environment schemes - cooperative farming - nature conservation policy
Het weidevogelbeheer pakket "beheer-op-maat" is sterk vereenvoudigd om de drempelwaarde voor gebruik in de praktijk te verlagen. Het is nu bovendien mogelijk om naast de grutto ook de tureluur, kievit, scholekster en wulp mee te nemen. Zes agrarische natuurverenigingen zijn benaderd om na te gaan in hoeverre BoM voor hun praktijk een welkom hulpmiddel is en tevens wat randvoorwaarden voor een breder gebruik zijn. Voor zestien gebieden is doorgerekend in hoeverre met het geplande beheer voldoende opgroeimogelijkheden voor de jongen van de verschillende soorten worden aangeboden; tevens is nagegaan of met kleine wijzigingen de effectiviteit van het beheer zou kunnen worden versterkt
Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : ex ante evaluatie provinciale natuurbeheerplannen
Melman, T.C.P. ; Doorn, A.M. van; Schotman, A.G.M. ; Zee, F.F. van der; Blanken, H. ; Martens, S. ; Sierdsema, H. ; Smidt, R.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2633) - 65
natuurbeleid - soortendiversiteit - habitats - provincies - beleidsevaluatie - nature conservation policy - species diversity - provinces - policy evaluation
De (ontwerp-)provinciale natuurbeheerplannen, onderdeel van het stelsel ANLb-2016, zijn geanalyseerd op hun doelbereik voor het beleid rond agrarisch natuurbeheer. Gehanteerde criteria zijn: aandacht voor soorten uit het landelijke doelenkader (67 soorten); criteria voor de geschiktheid van de leefgebieden; topografische begrenzingen van de leefgebieden
Naar effectief gebiedsgericht agrarisch natuurbeheer in Noord-Brabant : handreiking voor collectieven in het kader van de stelstelherziening ANLb2016
Schotman, A.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Poelmans, W.J.C. ; Corporaal, A. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2598) - 49
agrarisch natuurbeheer - vegetatietypen - fauna - soortendiversiteit - habitats - natuurbeleid - noord-brabant - agri-environment schemes - vegetation types - species diversity - nature conservation policy
Voor Noord-Brabant zijn zes leefgebieden onderscheiden waarvoor de agrarische collectieven een beheerplan kunnen maken voor behoud van 51 internationale en 50 provinciale doelsoorten door middel van agrarisch natuurbeheer. Per leefgebied zijn selectiecriteria gehanteerd en op hoofdlijnen criteria voor effectiviteit geformuleerd.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.