Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 74

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1018126
Check title to add to marked list
Feiten en cijfers vergroening GLB 2017
Elbersen, Berien ; Smidt, Rob ; Doorn, Anne van - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2907) - 35
Voorliggend rapport presenteert de uitkomsten van een monitoring van de vergroening voor het jaar 2017 volgens de geactualiseerde methode en gebruikmakend van gegevens die werden verzameld in samenwerking metRVO . De evaluatie laat zien hoe en door welke boeren maatregelen voor blijvend grasland, gewasdiversificatie en ecologische aandachtsgebieden entevens deequivalente maatregelenzijn opgepakt. D e resultatenwe rden geïnterpreteerd wat betreft te verwachten effecten in relatie tot de gestelde doelen van de vergroening. In de analyse worden ook de resultaten uit de voorgaande monitoringsrapportage betrokken, zodat een beeld ontstaat wat de vergroening na drie jaar heeft opgeleverd.
Diergeneesmiddelen & hormonen in het milieu door de toediening van drijfmest : Een verkennende studie in de Provincie Gelderland naar antibiotica, antiparasitaire middelen, coccidiostatica en natuurlijke hormonen in mest, (water)bodem, grondwater en oppervlaktewater
Lahr, Joost ; Derksen, Anja ; Wipfler, Louise ; Schans, Milou van de; Berendsen, Bjorn ; Blokland, Marco ; Dimmers, Wim ; Bolhuis, Popko ; Smidt, Rob - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2898) - 89
Het voorkomen, de risico’s en de mogelijkheden voor emissiereductie van humane geneesmiddelen in water krijgen de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Naar diergeneesmiddelen gaat tot op heden minder aandacht uit dan naar humane geneesmiddelen. In 2017 is daarom onderzoek verricht naar de lotgevallen van diergeneesmiddelen in drijfmest uit de intensieve veehouderij die toegediend wordt op het land. Het onderzoek richtte zich op de kalver- en varkenshouderij en met name op het risico van uitspoeling. Voor het onderzoek werden vijf op zandgrond gelegen bedrijven in Gelderland geselecteerd uit iedere sector. Voorafgaand aan de mesttoediening werd een monster van de mest zelf genomen en op diverse tijdstippen voor en na de mestinjectie werden de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater en sediment van kavelsloten naast de bemeste percelen bemonsterd. In al deze monsters werden de concentraties van een groot aantal antibiotica, antiparasitaire middelen, coccidiostatica en natuurlijke hormonen bepaald middels chemische analyse.
Wettelijke Audit Basisregistratie Topografie 2017 : Resultaten van de derde externe audit op de kwaliteit van de BRT
Storm, Maarten ; Knotters, Martin ; Schuiling, Rini ; Smidt, Rob ; Dorland, Gert van; Wegman, Ruut - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2881) - 31
Transecten en meetpunten voor Meetnet Biodiversiteit Zaanstad
Ottburg, Fabrice ; Lammertsma, Dennis ; Smidt, Rob - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2885) - 47
Scientific analysis of the status of designated Natura 2000 areas and the protection of nitrogen-sensitive species and habitats : Dutch contribution
Schmidt, A.M. ; Smidt, R.A. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2880) - 35
Visie op Infrastructuur WOT-unit Natuur en Milieu : Advies over het verbeteren van - de samenhang van - de infrastructuur projecten binnen de WOT unit Natuur en Milieu
Schmidt, A.M. ; Riviere, I.J. la; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Smidt, R.A. - \ 2017
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 206)
Beschermde gebiedenregister : technische documentatie, Status A
Schuiling, C. ; Schmidt, A.M. ; Rivière, I.J. la; Smidt, R.A. - \ 2017
Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 93) - 55
beschermde gebieden - beschermingsgebieden - natura 2000 - natuurbescherming - nederland - geodata - reserved areas - conservation areas - nature conservation - netherlands
This report offers a description of the technical environment, tools and models that are used in managing theDutch register of protected sites (Beschermde gebiedenregister). Its purpose is to document the processesand procedures. Obtaining the ‘A’ quality status is not the immediate aim, but is the long-term goal to whichthis report contributes. The aim of the register of protected sites is to define the boundaries of natural areasand to support the process of defining legally protected sites under one of the following treaties or laws: theBirds and Habitats Directives (Natura 2000), the Ramsar Convention and the Dutch Nature Protection Act(Natuurbeschermingswet). This report describes the procedures for defining the boundaries and formanaging the historical boundaries
Feiten en cijfers vergroening GLB
Doorn, Anne van; Smidt, Rob - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2795) - 19
landbouwbeleid - monitoring - ecologie - europa - agricultural policy - ecology - europe
The greening of the European common agricultural policy has started in 2015. This report
present facts and figures about two years of greening.
Databank Gemeentelijk Groenbeheer Rapportage boekjaar 2015
Jong, J.J. de; Smidt, R.A. ; Raffe, J.K. van; Spijker, J.H. - \ 2016
Wageningen Environmental Research - 88 p.
Afstand tussen veehouderij en woningen : een onderzoek naar aantallen veehouderijen en woningen op minder dan 250 meter van elkaar
Os, J. van; Smidt, R.A. ; Jeurissen, L.J.J. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2658) - 51
veehouderij - landbouwbedrijven - woningen - milieu - milieufactoren - nederland - livestock farming - farms - dwellings - environment - environmental factors - netherlands
Ter voorbereiding op een debat in de Tweede Kamer op 15 september 2014 heeft het ministerie van Economische Zaken aan Alterra gevraagd om te bepalen hoeveel veehouderijen er liggen op een afstand van 250 m of minder van burgerwoningen, niet zijnde agrarische bedrijfswoningen. Achtergrond van deze vraag is de mogelijke negatieve beïnvloeding van de omgevingskwaliteit van woningen door veehouderijen. Naar aanleiding van het debat en het eerste gepubliceerde document heeft het ministerie van Economische Zaken Alterra gevraagd om een actualisatie en nadere detaillering te maken van de eerste resultaten. Met behulp van GIS heeft Alterra daarop zowel voor de jaren 2011 en 2013 bepaald dat ca. 70-90% van de veehouderijen op minder dan 250 m van een woning ligt. Andersom geredeneerd ligt ca. 30-40% van de woningen in het buitengebied op minder dan 250 m van een veehouderij; voor woningen in bevolkingskernen is dat 3%. Binnen Nederland zijn er aanzienlijke verschillen tussen regio’s, vooral veroorzaakt door verschillen in dichtheid van veehouderijen en woningen.
Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer : een eerste blik op de omvang en ruimtelijke kwaliteit van het beheer in het nieuwe stelsel
Melman, Th.C.P. ; Schotman, A.G.M. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Smidt, R.A. ; Vanmeulebrouk, B. ; Sierdsema, H. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Rapport / Wageningen Environmental Research 2752) - 75
agrarisch natuurbeheer - natuurbeheer - habitats - weidevogels - natuurbescherming - agri-environment schemes - nature management - grassland birds - nature conservation
Een ex-ante-evaluatie is uitgevoerd van het beheer zoals dat in het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb-2016) wordt uitgevoerd. Bekeken zijn omvang, de ligging van de beheerde percelen t.o.v. kansrijke gebieden, de ruimtelijke samenhang en de kwaliteit van weidevogelhabitat. Voor ruimtelijke omvang en ligging is een vergelijking gemaakt met de situatie uit 2010: het eerste jaar van het agrarisch natuurbeheer onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Aandacht is geschonken aan vier agrarische leefgebieden: open grasland, open akker, droge dooradering en natte dooradering. De focus is gelegd op het weidevogelbeheer: daarover is de meeste kennis en is het leeuwendeel van het beheerde areaal. De omvang van het beheer is in absolute zin gedaald van ca. 143.000 naar 90.000 ha (waarvan ca. 23.000ha zgn. doorlopers waarvan op termijn zal blijken welk deel ervan wordt gecontinueerd). Van het weidevogelbeheer ligt ca. 62-64% in kansrijk gebied (was 58% in 2010); 65% ligt redelijk geconcentreerd, 35% verspreid tot zeer verspreid. Met het zware beheer, voor zover binnen kansrijk gebied liggend, wordt voor ca. 50% een redelijke tot goede habitatkwaliteit gerealiseerd. Om tot een verdere verbetering van het beheer te kunnen komen, zijn geobjectiveerde, door alle betrokkenen gedeelde inzichten onontbeerlijk over onder andere kansrijkdom van gebieden, ondergrenzen voor ruimtelijke samenhang en habitatkwaliteit. Hier kan lerend beheer veel betekenen.
Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) : gebruikershandleiding 2010
Gies, T.J.A. ; Os, J. van; Smidt, R.A. ; Naeff, H.S.D. ; Vos, E.C. - \ 2015
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 40) - 86
geografische informatiesystemen - landbouwbedrijven - landbouwtellingen - landgebruik - agrarische bedrijfsvoering - nederland - geographical information systems - farms - agricultural censuses - land use - farm management - netherlands
In ruimtelijk onderzoek is informatie over verschillende grondgebruiksfuncties een belangrijke basis om effecten van beleidsmaatregelen te analyseren of om nieuwe ontwerpen te maken. Voor landbouw is daartoe het Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) ontwikkeld. Hierin zijn gegevens opgenomen van landbouwbedrijven in Nederland die meedoen aan de jaarlijkse landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens zijn gekoppeld aan de locatie van de hoofdvestiging van het landbouwbedrijf. Het bestand wordt onder andere gebruikt bij onderzoek naar dierziekten, landbouwstructuur-analyses, effecten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en bij onderzoek naar emissies van geur, ammoniak en fijn stof. De eerste versie bevat de gegevens van 1998. In sommige jaren zijn ook gegevens van de Gezondheidsdienst voor Dieren toegevoegd aan het GIAB. Belangrijke variabelen zijn: het bedrijfstype, de bedrijfsomvang (in een economische maat), arealen per gewas, aantallen per diergroep, gegevens over bedrijfshoofd, aantal arbeidskrachten en opvolgingssituatie.
Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland
Gies, T.J.A. ; Smidt, R.A. ; Och, R.A.F. van; Vleemingh, M.P.I. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2632) - 21
plattelandsontwikkeling - landbouwbedrijfsgebouwen - boerderijen - regionale planning - prognose - asbest - sloop (afbraak) - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - inventarisaties - gelderland - rural development - farm buildings - farm dwellings - regional planning - prognosis - asbestos - demolish - farm closures - inventories
Nadere uitwerking van aard en omvang vrijkomende agrarische bebouwing 2012-2030 in de provincie Gelderland. De onderzoeksresultaten zijn op verschillende manier ruimtelijk gedifferentieerd en is de aard (bouwjaar en bedrijfstype) nader geanalyseerd. Tevens is een inschatting van de te verwachten leegstand, de te verwachten oppervlakte schuren met asbest en de te verwachten sloopopgave in beeld gebracht.
Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : ex ante evaluatie provinciale natuurbeheerplannen
Melman, T.C.P. ; Doorn, A.M. van; Schotman, A.G.M. ; Zee, F.F. van der; Blanken, H. ; Martens, S. ; Sierdsema, H. ; Smidt, R.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2633) - 65
natuurbeleid - soortendiversiteit - habitats - provincies - beleidsevaluatie - nature conservation policy - species diversity - provinces - policy evaluation
De (ontwerp-)provinciale natuurbeheerplannen, onderdeel van het stelsel ANLb-2016, zijn geanalyseerd op hun doelbereik voor het beleid rond agrarisch natuurbeheer. Gehanteerde criteria zijn: aandacht voor soorten uit het landelijke doelenkader (67 soorten); criteria voor de geschiktheid van de leefgebieden; topografische begrenzingen van de leefgebieden
Nationale monitoring en evaluatie van de vergroening van het GLB : systematiek en nulmeting
Doorn, A.M. van; Vullings, L.A.E. ; Smidt, R.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2606) - 37
gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarisch natuurbeheer - akkerranden - indicatorsoorten - beleidsevaluatie - cap - agri-environment schemes - field margins - indicator species - policy evaluation
In 2015 is de vergroening van het GLB geeffectueerd. Effecten en resultaten worden op EU niveau gemonitord. Voorliggend rapport stelt een systematiek voor monitoring en evaluatie voor die op nationaal niveau betekenisvol is. Met het toepassen van de voorgestelde systematiek en de resultaten van de nul meting kan de voortgang en effectiviteit van de vergroening geanalyseerd worden en biedt een basis om te kijken in hoeverre de vergroeningsmaatregelen van het GLB doeltreffend zijn. De resultaten kunnen gebruikt worden voor de EU mid-term review van het GLB in 2017.
Ecologische gevolgen van bollenteelt op de Veluwe : bureaustudie naar omvang bollenteelt, bestrijdingsmiddelengebruik en mogelijke effecten op natuur
Lahr, J. ; Smidt, R.A. ; Vink, C. ; Lange, M. de; Deneer, J.W. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 4542)
landbouw bedrijven - bloembollen - oppervlakte (areaal) - landbouw en milieu - pesticiden - drift - emissie - natura 2000 - risicoschatting - nadelige gevolgen - veluwe - farming - ornamental bulbs - acreage - agriculture and environment - pesticides - emission - risk assessment - adverse effects
Naar aanleiding van een vraag van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Gelderland is een korte bureaustudie uitgevoerd naar de mogelijke ecologische gevolgen van bollenteelt op de Veluwe voor Natura 2000-doelen. De vraagstelling spitste zich toe op een aantal onderdelen: omvang van de bollenteelt op de Veluwe, ontwikkelingstrend van bollenteelt op de Veluwe, verschillen in bestrijdingsmiddelengebruik tussen 'normale' akkerbouw (maïs, aardappelen, graan) en bollenteelt en mogelijke nadelige effecten op aangrenzende natuur via verwaaiing, uitspoeling of anderszins.
Afstand veehouderij tot woningen
Os, J. van; Smidt, R.A. ; Jeurissen, L.J.J. - \ 2014
Wageningen : Alterra - 5
veehouderij - landbouwbedrijfsgebouwen - woningen - intensieve veehouderij - ruimtelijke ordening - livestock farming - farm buildings - dwellings - intensive livestock farming - physical planning
Ter voorbereiding van het debat in de Tweede Kamer met staatssecretaris Dijksma over een initiatiefnota van de SP heeft het ministerie van EZ aan Alterra gevraagd om te bepalen hoeveel veehouderijbedrijven er liggen op een afstand van 250 m of minder van burgerwoningen. Daarbij blijven de agrarische bedrijfswoningen buiten beschouwing. In paragraaf 2 staat de aanpak vermeld, paragraaf 3 bevat de resultaten en de conclusie.
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) : vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik
Hazeu, G.W. ; Schuiling, C. ; Dorland, G.J. van; Roerink, G.J. ; Naeff, H.S.D. ; Smidt, R.A. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2548) - 85
landgebruik - landbouwgronden - kassen - bossen - natuurgebieden - monitoring - oppervlakte (areaal) - ruimtelijke databases - land use - agricultural soils - greenhouses - forests - natural areas - acreage - spatial databases
Het bestand LGN7 geeft voor Nederland landsdekkende informatie over landgebruik. Het is een rasterbestand met een resolutie van 25*25 m hetgeen overeenkomt met een 1:50.000 schaal. Het bestand geeft een tijdsbeeld van het landgebruik voor 2012 dat voor zowel beleidsanalyses als voor modelinput is te gebruiken. In het bestand worden 39 verschillende typen landgebruik onderscheiden die geaggregeerd worden naar de acht monitoringsklassen: agrarisch gebied, kassen, boomgaarden, bossen, water, stedelijk gebied, infrastructuur en natuur. Aangezien LGN met een frequentie van drie tot vijf jaar wordt vernieuwd, kunnen landgebruiksveranderingen in de tijd gevolgd worden.
Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied
Gies, T.J.A. ; Nieuwenhuizen, W. ; Smidt, R.A. - \ 2014
Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 14.2.325) - ISBN 9789050595155 - 57
boerderijen - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - landbouwbedrijfsgebouwen - huisvesting op het platteland - plattelandsontwikkeling - inventarisaties - bestemmingsplannen - ruimtelijke ordening - farm dwellings - farm closures - farm buildings - rural housing - rural development - inventories - zoning plans - physical planning
Vrijkomende boerenerven bieden ruimte aan nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. Terwijl deze nieuwe activiteiten decennialang door overheden op diverse niveaus zijn beperkt, is de afgelopen jaren een kentering gaande. Provincies en gemeenten zien vrijkomende locaties in toenemende mate als een kans voor revitalisering van het landelijk gebied. Gezien de omvang van de transformaties en de verwachte leegstand zullen deze kansen ook in de toekomst alleen maar groter en belangrijker worden.
Bedrijfsvoering zit in de weg
Sanders, M.E. ; Nieuwenhuizen, W. ; Dirkx, G.H.P. ; Schrijver, R.A.M. ; Smidt, R.A. - \ 2013
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 30 (2013)2. - ISSN 0169-6300 - p. 57 - 66.
natuurbeheer - landschapsbeheer - natuurbeleid - agrarisch natuurbeheer - subsidies - beleidsevaluatie - nature management - landscape management - nature conservation policy - agri-environment schemes - policy evaluation
Het rijk wil natuurdoelen realiseren met een grotere inzet van agrariërs. Er is echter veel kritiek op de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer. Agrariërs blijken meestal de lichtere pakketten uit de subsidiiregelingen te kiezen, terwijl vooral zware pakketten nodig zijn om de beoogde natuurdoelen te halen. Ook het landschapsbeheer is onvoldoende om het landschap te behouden. Wij constateren dat voor natuur- en landschapsbehoud grote aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig zijn waarvoor de subsidieregelingen geen vergoedingen bieden.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.