Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1018650
Check title to add to marked list
Kosteneffectiviteitsmodel fytosanitaire maatregelen
Bremmer, J. ; Benninga, J. ; Hennen, W.H.G.J. ; Westerman, A.D. - \ 2007
landbouwbeleid - plantenziekten - internationale handel - modellen - besluitvorming - agricultural policy - plant diseases - international trade - models - decision making
Het belang van fytosanitaire maatregelen om internationale handel mogelijk te maken neemt toe. Beleidsmedewerkers van het Ministerie van LNV en de Plantenziektenkundige Dienst hebben behoefte aan een model dat bijdraagt aan de structuur en de consistentie van besluitvorming waarmee keuzes voor fytosanitaire maatregelen onderbouwd kunnen worden. Het onderzoek heeft zich gericht op het ontwikkelen en uitwerken van een hoofdstructuur voor besluitvorming volgens 'multi criteria decision making'
Zelfregulering in de bloemisterij
Bremmer, J. ; Maas, A.A. van der; Westerman, A.D. ; Breukers, A. - \ 2007
snijbloemen - import - importbeperkingen - ziektepreventie - kwaliteitscontroles - ondernemerschap - bedrijfsvoering - cut flowers - imports - import controls - disease prevention - quality controls - entrepreneurship - management
Onderzoek naar de mogelijkheden hoe de bloemisterij kosten kan besparen op fytosanitaire inspecties. De resultaten laten zien dat er mogelijkheden zijn om te beparen op inspectiekosten bij de import en export van uitgangsmateriaal
Trend mapping : overzicht internationale bronnen en literatuur
Westerman, A.D. ; Knijff, A. van der - \ 2006
Den Haag : LEI (Vensterpublicatie 4044700)
Acht uitdagingen voor de Nederlandse potplantensector op het gebied van internationalisering
Splinter, G.M. ; Knijff, A. van der; Westerman, A.D. - \ 2006
Den Haag : LEI (Brochure LEI ) - 8 p.
Preventie en bestrijding van bruinrot en ringrot in de aardappelkolom, institutionele analyse
Janssens, S.R.M. ; Westerman, A.D. ; Bunte, F.H.J. ; Bremmer, J. - \ 2006
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9086151167 - 65
agrarische economie - landbouwbeleid - regering - aardappelen - industrie - gewasbescherming - plagenbestrijding - plantenziekten - akkerbouw - ralstonia solanacearum - nederland - institutionele economie - agricultural economics - agricultural policy - government - potatoes - industry - plant protection - pest control - plant diseases - arable farming - netherlands - institutional economics
Overheid en bedrijfsleven willen inzicht in de manier waarop effectief vorm gegeven kan worden aan de preventie en bestrijding van quarantaineorganismen. Voor de organismen bruin- en ringrot is voor de aardappelkolom een institutionele analyse van het bestaande beleid gemaakt specifiek gericht op de rolverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en andere stakeholders. Deze kwalitatieve analyse is opgesteld vanuit het theoretische kader welke vervolgens is gecombineerd met bevindingen uit de praktijk. Het verminderen van het risico op besmetting van bruinrot en ringrot is een publiek goed waarbij aandacht voor aanscherping van bedrijfshygiëne en kostenverdeling wordt voorgesteld. Government and the potato industry want to understand how to prevent and control infectious diseases in plant production. For the organisms brown rot and ring rot, an institutional analysis is made of the actual policy in the potato chain. This qualitative analysis studies the division of roles between government, agricultural industry and other stakeholders, is based on a theoretical framework and later combined with practical findings. Reducing the risk of brown rot and ring rot in potatoes is a public matter. Special attention to hygiene and spread of cost is suggested.
Acht uitdagingen voor de Nederlandse potplantensector, FloriLog-regie: Fact-finding en SWOT-analyse Auteurs
Splinter, G.M. ; Knijff, A. van der; Westerman, A.D. - \ 2006
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9086151035 - 74
agrarische economie - landbouwsector - potplanten - globalisering - internationale handel - beoordeling - marktconcurrentie - technologie - verandering - nederland - agricultural economics - agricultural sector - pot plants - globalization - international trade - assessment - market competition - technology - change - netherlands
In dit rapport worden acht uitdagingen voor het Nederlandse potplantencluster weergegeven. De uitdagingen zijn tot stand gekomen op basis van verzamelde 'feiten en trends'. De uitdagingen vormen de basis voor een later te formuleren internationaliseringstrategie en bijbehorende agenda voor het Nederlandse potplantennetwerk. This report presents eight challenges for the Dutch pot plant cluster. The challenges came into being on the basis of a collection of 'facts and trends.' The challenges form the basis for an internationalisation strategy (to be formulated at a later date) and accompanying agenda for the Dutch pot plant network.
Impactanalyse maatregelen maiswortelkever II, update van berekeningen juni 2005
Westerman, A.D. ; Benninga, J. ; Pilkes, J. - \ 2005
Den Haag : LEI (LEI Rapport ) - 13 p.
Impactanalyse maatregelen maiswortelkever, verslag onderzoeksresultaten
Janssens, S.R.M. ; Benninga, J. ; Pilkes, J. ; Westerman, A.D. - \ 2005
Den Haag : LEI (LEI Rapport ) - 41 p.
Belichten bij roos met elektriciteit uit het openbare net; Effecten op energiehuishouding en bedrijfsresultaat
Benninga, J. ; Westerman, A.D. ; Nienhuis, J.K. - \ 2005
Den Haag : LEI (LEI Vensterrapport 4012300) - 56 p.
Glastuinbouw en champignonteelt
Knijff, A. van der; Bakker, J.H. ; Galen, M.A. van; Koole, B. ; Meer, R.W. van der; Meulen, H.A.B. van der; Vernooij, C.J.M. ; Vlist, A.J. van der; Westerman, A.D. ; Wolswinkel, C.J.W. - \ 2004
In: Landbouw- Economisch bericht 2004 / Berkhout, P., van Bruchem, C, Den Haag : LEI (Rapport LEI 04.01) - 18 p.
Toetreding 10 nieuwe lidstaten EU.
Westerman, A.D. - \ 2004
Energy Saving in Greenhouse Horticulture as a response to changing societal demands
Verstegen, J.A.A.M. ; Westerman, A.D. ; Bremmer, J. ; Ravensbergen, P. - \ 2004
Acta Horticulturae 2004 (2004)655. - ISSN 0567-7572 - p. 269 - 274.
In response to societal demands, the Dutch government implemented policy measures to reduce the use of fossil energy in greenhouse horticulture. A survey study was conducted to analyse behavioural aspects of horticultural growers to see 1) if they know about the policy measures and know what they mean for their own firm; 2) if they are willing to behave accordingly, and 3) whether we can explain different behavioural responses to the policy measures. Semi-structured interviews were conducted on 95 specialised greenhouse firms and the interview data was combined with existing firm records on technical and economic results, energy-saving investments and energy use. A cluster analysis was executed to reveal differences between growers with respect to the policy measures. Five clusters were identified that could be distinguished by the gap between their current energy use and the required energy-use level as determined by the policy measures. Perception, attitude and behaviour with respect to energy saving varied considerably among the different clusters. Limited knowledge of policy measures appeared to be no explanatory factor: firms that have to make large adjustments to comply with policy measures were quite well aware of the policy measures. Either a `wait-and-see¿ strategy or a strict focus on consumer demands has kept them from changing their energy-related behaviour so far. Fine tuning policy measures taking into account the different perceptions and attitudes per cluster offers possibilities to effectively change growers¿ behaviour.
Scheppen van ruimte : maatschappelijk ontwikkelingen van verkenning nieuwe eiwitten
Knijff, A. van der; Westerman, A.D. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Verstegen, J.A.A.M. - \ 2004
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 300) - 64
voedselproductie - voedselvoorziening - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - microbiële eiwitten - landbouwontwikkeling - nieuwe producten - voedsel - toekomst - vleesvervangers - food production - food supply - sustainability - innovations - microbial proteins - agricultural development - new products - food - future - meat alternates
Binnen Scheppen van Ruimte wordt vanuit verschillende disciplines onderzoek gedaan op het gebied van duurzame voedselproductie met als doel ruimte te scheppen. Ruimte wordt in toenemende mate een schaars goed. Zowel nationaal als mondiaal is er sprake van een gevecht om deze schaarse ruimte tussen claims vanuit diverse hoeken waaronder landbouw, natuur en recreatie, energieproductie, stedelijke ontwikkeling en waterberging. Duurzame voedselproductie kan niet los worden gezien van duurzaam ruimtegebruik. Systeeminnovaties zijn daarom nodig om het ruimteconflict tussen de verschillende functies te verzachten. De voedselproductie-functie moet ruimte scheppen voor andere functies
Tell it (... and be good)!; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de glastuinbouw
Splinter, G.M. ; Kramer, K.J. ; Vogelzang, T.A. ; Westerman, A.D. - \ 2004
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9052429278 - 65
tuinbouw - nederland - duurzaamheid (sustainability) - maatschappelijk verantwoord ondernemen - glastuinbouw - horticulture - netherlands - sustainability - corporate social responsibility - greenhouse horticulture
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en toepassing van een scan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de glastuinbouw (primaire productie). Hierbij is ge-bruikgemaakt van de door Good Company ontwikkelde systematiek om per bedrijfsonderdeel prestaties in kaart te brengen om deze vervolgens af te zetten tegen per-cepties en verwachtingen van stakeholders ('eerste schil'). De uitkomsten van veertien MVO-scans en vijftien afzonderlijke, schriftelijke inter-views onder stakeholders ('tweede schil') vormen de basis voor een verdere discussie met tuinbouworganisaties vertegenwoordigd in de stuurgroep van dit project. In een workshop zijn belemmeringen en oplossingsrichtingen voor Maatschappelijk Verantwoord Onder-nemen in de glastuinbouwsector benoemd. Het onderzoek is afgesloten met een actieplan, waarbij rollen voor diverse partijen ten aanzien van het thema MVO zijn vastgesteld. Cen-traal staat het oprichten van een MVO-platform, die een functie kan vervullen bij het verder inhoudelijk vormgeven van MVO in relatie tot de sector, het communiceren met stakeholders en het bieden van ondersteuning aan ondernemers in de sector.
Importbeleid van de VS sierteeltproducten
Westerman, A.D. ; Wolswinkel, C.J.W. - \ 2003
Agri-monitor 2003 (2003)februari. - ISSN 1383-6455 - 2
Het internationale handelsverkeer in sierteeltproducten (bloemen, planten en dergelijke) heeft zowel te maken met importtarieven als met fytosanitair beleid. Uit de vergelijking van het Amerikaanse importbeleid en dat van de EU blijkt dat voor sommige Nederlandse sierteeltproducten een duidelijk concurrentienadeel geldt.
Gevolgen handelsliberalisatie voor locatie tuinbouw
Berkum, S. van; Westerman, A.D. - \ 2003
Agri-monitor 2003 (2003)april. - ISSN 1383-6455 - 2
In de nota Boeren bij vrijhandel van begin 2002 schetst het Ministerie van LNV een beeld van de Nederlandse agrosector over tien jaar, bij volledige handelsliberalisatie en een Europese Unie van 27 lidstaten.
Een vitaal snijbloemencluster in 2010
Westerman, A.D. ; Zimmermann, K.L. - \ 2003
Agri-monitor 2003 (2003)oktober. - ISSN 1383-6455 - 3
Diverse partijen in het Nederlandse snijbloemencluster werken aan een meerjarige toekomstvisie. Onderzocht is welke strategiën het Nederlandse snijbloemencluster moet volgen om in 2010 nog vitaal te zijn.
Opengrondstuinbouw
Knijff, A. van der; Bakker, J.H. ; Betgen, M.G. ; Bremmer, J. ; Koole, B. ; Kramer, K.J. ; Meer, R.W. van der; Meulen, H.A.B. van der; Roestel, A.J.J. van; Splinter, G.M. ; Tap, H. ; Balk-Theuws, L.W. ; Westerman, A.D. ; Wolswinkel, C.J.W. - \ 2003
In: Landbouw- Economisch bericht 2003 / Berkhout, P., van Bruchem, C, Den Haag : LEI (Rapport LEI PR.03.01) - p. 129 - 143.
Glastuinbouw en champignonteelt
Knijff, A. van der; Bakker, J.H. ; Meulen, H.A.B. van der; Koole, B. ; Nienhuis, J.K. ; Splinter, G.M. ; Tap, H. ; Westerman, A.D. ; Wolswinkel, C.J.W. - \ 2003
In: Landbouw- Economisch bericht 2003 / Berkhout, P., van Bruchem, C, Den Haag : LEI (Rapport LEI 03.01) - 15 p.
Akkerbouw
Knijff, A. van der; Bakker, J.H. ; Bolhuis, J. ; Everdingen, W.H. van; Jager, J.H. ; Koole, B. ; Meer, R.W. van der; Meulen, H.A.B. van der; Tap, H. ; Westerman, A.D. ; Wolswinkel, C.J.W. - \ 2003
In: Landbouw- Economisch bericht 2003 / Berkhout, P., van Bruchem, C, Den Haag : LEI (Rapport LEI 03.01) - 14 p.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.