Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1022510
Check title to add to marked list
Ontwikkeling emissietoetswaarden voor het beoordelen van duurzaam stortbeheer op pilotstortplaatsen : fase 2: Voorstellen voor emissietoetswaarden (Nederlandstalige verkorte versie van RIVM-rapport 607710002)
Brand, E. ; Nijs, T. de; Claessens, J. ; Dijkstra, J. ; Comans, R.N.J. ; Lieste, R. - \ 2015
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - 105
dumping - afvalstortplaatsen - emissie - grondwater - risicoschatting - diffusiemodellen - waterverontreiniging - grondwaterverontreiniging - modelleren - waterkwaliteit - waste disposal sites - emission - groundwater - risk assessment - diffusion models - water pollution - groundwater pollution - modeling - water quality
Sinds de jaren negentig wordt internationaal onderzoek verricht naar ‘duurzaam stortbeheer’. Het idee hierachter is dat de bron, de stortplaats zelf, schoner wordt, zodat er minder verontreinigingen uit de stortplaatsen kunnen weglekken. Op deze manier worden de bodem en het nabijgelegen grondwater beschermd. Tot nu toe zijn er nog geen technieken beschikbaar waarvan het effect op grote schaal bewezen is. In dat verband heeft het RIVM, in samenwerking met het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderzoek gedaan voor drie vuilstortlocaties in Nederland. Voor deze locaties zijn ‘emissietoetswaarden’ afgeleid, waarmee kan worden vastgesteld hoeveel schadelijke stoffen er maximaal in het water afkomstig van de stortplaats mag zitten.
Carbon Nanofiber Supported Transition-Metal Carbide Catalysts for the Hydrodeoxygenation of Guaiacol
Jongerius, A. ; Gosselink, R.W. ; Dijkstra, J. ; Bitter, J.H. ; Bruijnincx, P.C.A. ; Weckhuysen, B.M. - \ 2013
ChemCatChem 5 (2013)10. - ISSN 1867-3880 - p. 2964 - 2972.
molybdenum nitride catalysts - lignin model compounds - reaction network - aromatic chemicals - organosolv lignin - vegetable-oils - fast pyrolysis - depolymerization - conversion - hydrogenolysis
Hydrodeoxygenation (HDO) studies over carbon nanofiber-supported (CNF) W2C and Mo2C catalysts were performed on guaiacol, a prototypical substrate to evaluate the potential of a catalyst for valorization of depolymerized lignin streams. Typical reactions were executed at 55 bar hydrogen pressure over a temperature range of 300–375¿°C for 4 h in dodecane, using a batch autoclave system. Combined selectivities of up to 87 and 69¿% to phenol and methylated phenolics were obtained at 375¿°C for W2C/CNF and Mo2C/CNF at >99¿% conversion, respectively. The molybdenum carbide-based catalyst showed a higher activity than W2C/CNF and yielded more completely deoxygenated aromatic products, such as benzene and toluene. Catalyst recycling experiments, performed with and without regeneration of the carbide phase, showed that the Mo2C/CNF catalyst was stable during reusability experiments. The most promising results were obtained with the Mo2C/CNF catalyst, as it showed a much higher activity and higher selectivity to phenolics compared to W2C/CNF.
Ecodynamic solutions for the protection of intertidal habitats: the use of oyster reefs
Ysebaert, T. ; Walles, B. ; Dorsch, C. ; Dijkstra, J. ; Troost, K. ; Volp, N. ; Prooijen, B. van; Vries, M. de; Herman, P. ; Hibma, A. - \ 2012
In: 104th Annual Meeting, Shellfisheries Association, Seattle, Washington, March 24–29, 2012 Washington : National Shellfisheries Association - p. 362 - 362.
Ecosystem engineering processes are relevant to many environmental problems and management concerns. Within the program ‘‘Building with Nature’’ (www.ecoshape.nl) we investigate the use of bivalve reefs as ecodynamic measures to protect tidal flats against erosion, which poses a serious problem in the Oosterschelde estuary (Netherlands). Bivalve reefs are ecosystem engineers that influence tidal flow and wave action and therefore modify sediment transport patterns. The development of such infrastructural solutions that aim for an integration with the natural environment can only be achieved through experimentation and learning-by-doing. Artificial oyster reefs were constructed in different erosional intertidal environments in the Oosterschelde. Reefs consist of gabions filled with oyster shells (Crassostrea gigas), offering a stable substrate that allows for the settlement of oysters, while minimizing shell loss. Monitoring results indicate that artificial reefs can develop into self-maintaining, living oyster reefs which stabilize tidal flats. Site-specific effects in reef development (e.g. recruitment of oyster larvae) and in sediment dynamics were observed. Knowledge about local hydromorphological conditions and a thorough understanding of the ecosystem engineering properties and habitat requirements of C. gigas are needed to implement this concept in management practices. We present the concept, monitoring and modeling results and derive design rules from these.
Advieswijzer weidevogels : grasgroei en ruwvoer
Guldemond, A. ; Holshof, G. ; Dijkstra, J. ; Dijkman, W. ; Domhof, B. - \ 2010
Culemborg : CLM Onderzoek en Advies - 11
melkveehouderij - agrarisch natuurbeheer - agrarische bedrijfsvoering - graslanden - dairy farming - agri-environment schemes - farm management - grasslands
Hoe ga je om met grasland als je dat weidevogelvriendelijk wil doen. Deze brochure is bedoeld om melkveehouders aan te zetten om weer ‘oog’ te krijgen voor weidevogels. Enkele aanpassingen in het graslandmanagement zijn al voldoende om het weidevogels beter naar de zin te maken. Bovendien blijkt dit ‘beheergras’ in veel gevallen heel goed bruikbaar in de moderne melkveehouderij!
Voorstel bouwstenen nieuwe weidevogelpakketten agrarisch natuurbeheer in een notendop : wat regelen we in Nederland, wat in Brussel?
Melman, T.C.P. ; Boel, P. van de; Dijkstra, J. ; Oosterveld, E.B. ; Paassen, A. van; Schotman, A.G.M. ; Terwan, P. ; Veer, R. van 't - \ 2008
Ede : Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rapport / DK nr. 2008/098) - 31
vogels - bescherming - nederland - wetgeving - weidevogels - agrarisch natuurbeheer - birds - protection - netherlands - legislation - grassland birds - agri-environment schemes
In opdracht van directie Kennis van het ministerie van LNV is een voorstel ontwikkeld voor bouwstenen voor nieuwe pakketten weidevogelbeheer. De doelstellingen worden per gebiedsplan vastgesteld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij provincies en Rijk, die daarvoor desgewenst een gebiedscommissie in het leven kunnen roepen. Het minimum dat altijd (in alle gebiedsplannen) geldt is: 35 bp /100 ha, bestaande uit één of meer van de volgende soorten: Grutto, Tureluur, Watersnip, Kemphaan, Slobeend, Zomertaling, Veldleeuwerik, Wulp, Kluut, Krakeend, Kuifeend, Wintertaling, Graspieper, Gele kwikstaart, Kievit, Scholekster. Per gebied kan deze doelstelling nader worden gefocust op één of meerdere van bovengenoemde soorten en/of naar boven worden bijgesteld
Campylobacter On Site Test for Chicken Feces
Wal, F.J. van der; Post, J. ; Dijkstra, J. ; Amerongen, A. van; Wichers, J. ; Maassen, K. - \ 2008
Campylobacter lari AFLP-based genogroups correlate with nalidixic acid resistance
Wal, F.J. van der; Dijkstra, J. ; Geerts, E. ; Frost, J.A. - \ 2007
Wormenland en vliegjesland : voedselaanbod voor grutto’s en gruttojongen
Weijden, L. van der; Guldemond, A. ; Dijkstra, J. ; Oosterveld, E. ; Hoofwijk, H. ; Swagemakers, P. - \ 2006
[S.l.] : CLM [etc.] - 11
limosa limosa - onvolwassenheid - foerageren - bodemfauna - graslanden - agrarisch natuurbeheer - juvenility - foraging - soil fauna - grasslands - agri-environment schemes
Omdat de grutto op termijn kan verdwijnen, is er in Nederland toenemende aandacht voor de grutto. Voor zijn voortbestaan is de grutto aangewezen op boerenland. Die toenemende aandacht maakt dat het verstandig is om als boer betrokken te zijn bij de plannen die er gemaakt worden om de grutto te redden. Nestbescherming en mozaïekbeheer zijn nodig om grutto’s in de nestperiode te helpen overleven. Daarnaast is een zoektocht op gang aan het komen naar hoe gruttojongen ‘vliegvlug’ kunnen worden.
Contribution of fibronectin-binding protein to pathogenesis of Streptococcus suis serotype 2
Greeff, A. de; Buys, H. ; Verhaar, R. ; Dijkstra, J. ; Alphen, L. van; Smit, H.E. - \ 2002
Infection and Immunity 70 (2002)3. - ISSN 0019-9567 - p. 1319 - 1325.
In the present study we investigated the role of the fibronectin (FN)- and fibrinogen (FGN)-binding protein (FBPS) in the pathogenesis of Streptococcus suis serotype 2 in piglets. The complete gene encoding FBPS from S. suis serotype 2 was cloned in Escherichia coli and sequenced. The occurrence of the gene in various serotypes was analyzed by hybridization studies. The FBPS protein was expressed in E. coli and purified, and binding to human FN and FGN was demonstrated. The induction of antibodies in piglets was studied upon infection. An isogenic mutant unable to produce FBPS was constructed, and the levels of virulence of the wild-type and mutant strains were compared in a competitive infection model in young piglets. Organ cultures showed that FBPS was not required for colonization of the tonsils but that FBPS played a role in the colonization of the specific organs involved in an S. suis infection. Therefore, the FBPS mutant was considered as an attenuated mutant.
The application of digital image processing in grading begonia (Eliator gr. Ilona) potplants
Dijkstra, J. ; Pompe, J.C.A.M. ; Meuleman, J. ; Speelman, L. - \ 1997
Netherlands Journal of Agricultural Science 45 (1997)1. - ISSN 0028-2928 - p. 143 - 161.
Digital image processing (DIP) is a potential tool for measuring and classifying pot plants in various growth stages in an automatic, objective and consistent way, with a high capacity and low labour input. In this study, features of begonia cuttings which could be relevant for grading were analysed. Images of unrooted and rooted Begonia elatior [B. hiemalis] cuttings were acquired and analysed with DIP. The various parts of the cuttings were identified and measured using knowledge based image processing. These measurements were shown to be consistent and to be well correlated with the features measured in conventional ways. Experts graded the rooted cuttings into 3 classes: small, medium and large. The effect of grading unrooted cuttings and growing them with similar-sized cuttings was still apparent 4 weeks later - the rooted cuttings in graded units were more uniform than those in random units. Two models were constructed to determine the quality of the rooted cuttings based on DIP measurements, one based on multiple linear regression and one based on a neural network. Both were able to grade at least 75% of the rooted cuttings in the same class as the expert. The neural network-based model performed slightly (5%) better, especially for the classification of small and large plants. The lack of objective quality criteria is a major obstacle for the development of grading models for pot plants.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.