Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 4 / 4

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1030757
Check title to add to marked list
Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen
Hoogvliet, M. ; Brolsma, R. ; Hendriks, D. ; Kuijper, M. ; Visser, A. ; Appelman, W. ; Harmelen, T. van; Eupen, M. van; Goosen, H. ; Groot, M. de; Smidt, R.A. ; Koekoek, A. ; Koomen, E. ; Versteeg, R. ; Roelevink, A. - \ 2012
Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat - ISBN 9789490070359 - 240
klimaatverandering - regionale planning - watersystemen - regio's - zuid-holland - climatic change - regional planning - water systems - regions
Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of onzeker. Dit heeft vooral te maken met de relatieve traagheid en onomkeerbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke keuzes, zoals die rond stedelijke en infrastructurele ontwikkeling, het watersysteem en natuurontwikkeling, werken namelijk lange tijd door en hebben gevolgen voor meerdere generaties.
NMDC-Innovatieproject, Van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden: case studie Baakse beek
Ek, R. van; Janssen, G. ; Kuijper, M. ; Veldhuizen, A. van; Wamelink, G.W.W. ; Mol, J. ; Groot, A.M.E. ; Schippers, P. ; Kroes, J. - \ 2012
delft : Deltares - 185 p.
Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen : Managementsamenvatting
Hoogvliet, M. ; Brolsma, R. ; Hendriks, D. ; Kuijper, M. ; Visser, A. ; Appelman, W. ; Harmelen, T. van; Eupen, M. van; Goosen, H. ; Groot, M. de; Smidt, R.A. ; Koekoek, A. ; Koomen, E. ; Versteeg, R. ; Roelevink, A. - \ 2011
Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat - 32
klimaatverandering - regionale planning - watersystemen - regio's - zuid-holland - climatic change - regional planning - water systems - regions
Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of onzeker. Dit heeft vooral te maken met de relatieve traagheid en onomkeerbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke keuzes, zoals die rond stedelijke en infrastructurele ontwikkeling, het watersysteem en natuurontwikkeling, werken namelijk lange tijd door en hebben gevolgen voor meerdere generaties.
Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos : achtergrondrapport Harderbos
Stuijfzand, S. ; Ek, E. van; Manen, H. van; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Pol, J. van de; Daling, J. ; Pelsma, T. ; Belien, E. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Sass, U.G.W. ; Ouden, J. den; Kuijper, M. ; Rooij, S.A.M. van; Dijk, H. ; Jaarsma, M. ; Beemster, A. ; Zijlstra, M. ; Scheer, A. van der; Hout, A. van der; Groot, L. de; Bosma, N. - \ 2008
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS Waterdienst rapport nr. 007.015) - ISBN 9789036914208 - 136
bossen - zware kleigronden - inundatie - wateropslag - natuurbescherming - proefprojecten - flevoland - ecohydrologie - oostelijk flevoland - natuurtechniek - forests - clay soils - flooding - water storage - nature conservation - pilot projects - ecohydrology - ecological engineering
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de geselecteerde pilots ligt in het Harderbos (Provincie Flevoland). Het betreft een experimentele pilot in een jong kleibos. Dit houdt in dat er in het onderzoeksgebied een hoogwaterpiek (inundatie) gesimuleerd is. Daarbij is het gebied opgedeeld in verschillende compartimenten, die elk een verschillende behandeling hebben gekregen. Zo zijn onder semi-gecontroleerde omstandigheden de effecten van inundatietijdstip en -duur onderzocht op bodem, vegetatie en bodemfauna. Het onderzoek was erop gericht meer inzicht te bieden in de volgende vragen: - Wat zijn effecten van inundatie op natuur (jong kleibos), en in hoeverre spelen periode en duur een rol? - Kan dit type bossen worden ingezet voor de opvang (bergen of vasthouden) van water? En biedt dit ook kansen voor de natuur? - Wat zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuw bos in gebieden die worden gereserveerd voor waterberging of -vasthouden? - Wat zijn gevolgen van een waterberging-natuurgebied op de omgeving? Dit rapport beschrijft de resultaten van de gehele onderzoeksperiode: medio 2004 tot medio 2007
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.