Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1059089
Check title to add to marked list
Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen.
Dirkx, G.H.P. ; Oostenbrugge, R. van; Egmond, P.M. van; Wortelboer, R. - \ 2013
De Levende Natuur 114 (2013)3. - ISSN 0024-1520 - p. 98 - 101.
natuurbeheer - vegetatiebeheer - getijden - natuurontwikkeling - aquatische ecologie - grevelingen - nature management - vegetation management - tides - nature development - aquatic ecology
De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bieden kijkrichtingen bij het nadenken over de toekomst van natuur? Die vraag proberen we te beantwoorden aan de hand van een concrete casus: De Grevelingen. De kijkrichtingen zijn: vitale natuur; beleefbare natuur; functionele natuur; inpasbare natuur
Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming
Eerdt, M. van; Dam, J.E.G. van; Tiktak, A. ; Vonk, M. ; Wortelboer, F.G. ; Zeijts, H. van; Cleij, P. ; Janssens, S.R.M. ; Schepers, H.T.A.M. ; Schoorlemmer, H.B. - \ 2012
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving nr.: 500158001) - ISBN 9789078645900 - 122
pesticiden - waterkwaliteit - emissie - gewasbescherming - milieubescherming - duurzaamheid (sustainability) - economische aspecten - voedselveiligheid - veiligheid op het werk - beleid - pesticides - water quality - emission - plant protection - environmental protection - sustainability - economic aspects - food safety - safety at work - policy
Dankzij wetgeving voor gewasbescherming is de waterkwaliteit vooruit gegaan, al zijn de beleidsdoelen voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de drinkwaterwinning niet bereikt. Ook bevat het oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties nog te veel gewasbeschermingsmiddel. Wel zijn de beleidsdoelen voor voedselveiligheid en economie gehaald. De meeste zorg zit bij arbeidsveiligheid, vooral in de tuinbouw.
Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap
Oostenbrugge, R. van; Egmond, P. van; Dammers, E. ; Hinsberg, A. van; Melman, T.C.P. ; Vader, J. ; Wiersinga, W.A. ; Bilt, W. van der; Bredenoord, H. ; Gaalen, F. van; Nijhuis, L. ; Puijenbroek, P. van; Tekelenburg, T. ; Wortelboer, R. ; Dirkx, G.H.P. ; Groenendijk, F.C. ; Jorritsma, I.T.M. ; Knegt, B. de; Sijtsma, F. ; Dijkman, W. - \ 2012
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - ISBN 9789078645887 - 138
natuur - landschap - natuurbeleid - landschapsplanning - overheidsbeleid - toekomst - scenario-analyse - nature - landscape - nature conservation policy - landscape planning - government policy - future - scenario analysis
De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een impuls geven aan de politieke afwegingen. Nieuw is het gebruik van normatieve toekomstscenario’s als hulpmiddel om de achterliggende drijfveren voor natuurbeleid te verhelderen.
Kijkrichtingen in gebieden; Interviewverslagen
Dirkx, G.H.P. ; Arnouts, R.C.M. ; Heer, M. de; Wortelboer, R. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 16)
Kiezen of delen in de Grevelingen
Dirkx, G.H.P. ; Wortelboer, F.G. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 9) - 8
grevelingen - natuurwaarde - waterkwaliteit - waterrecreatie - natuurbeleid - natural value - water quality - water recreation - nature conservation policy
Het gaat niet goed met het Grevelingenmeer. Zowel de natuurwaarden als de recreatieve betekenis hebben te lijden onder de slechte waterkwaliteit. In het project ‘Zicht op de Grevelingen’ wordt gezocht naar een oplossing. Er tekent zich een compromis af tussen de verschillende functies van het gebied. Met zo’n compromis is het onvermijdelijk dat voor sommige functies niet alle potenties benut worden. Om de vraag te kunnen beantwoorden of daarmee kansen blijven liggen, zijn in WOt-paper 9 de vier kijkrichtingen van de Natuurverkenning 2010-20140 uitgewerkt voor de Grevelingen. http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/bevindingen/casestudies/casestudy-grevelingen
Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren
Wortelboer, F.G. ; Arts, F. ; Bos, O.G. ; Brasseur, S.M.J.M. ; Brinkman, A.G. ; Craeymeersch, J.A.M. ; Deerenberg, C.M. ; Dijkman, E.M. ; Lindeboom, H.J. ; Meesters, H.W.G. ; Mesel, I.G. de; Reijnders, P.J.H. ; Quirijns, F.J. ; Hofstede, R. ter; Breukelen, S. van; Densen, W.L.T. van; Duin, W.E. van; Overzee, H.M.J. van; Witbaard, R. - \ 2010
Den Haag/Bilthoven : Planbureau voor de Leefomgeving (Achtergrondstudies / Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ) - 240
vissen - vogels - bodemfauna - biodiversiteit - mariene gebieden - natuurwaarde - aquatische ecosystemen - noordzee - inventarisaties - waddenzee - voordelta - fishes - birds - soil fauna - biodiversity - marine areas - natural value - aquatic ecosystems - north sea - inventories - wadden sea
Van de biodiversiteit in de Nederlandse zoute wateren is momenteel nog ongeveer 40% aanwezig van de biodiversiteit die zou bestaan in een oorspronkelijke, meer natuurlijke situatie. Deze conclusie is gebaseerd op een grote hoeveelheid gegevens over kenmerkende soorten en eigenschappen van de Nederlandse mariene ecosystemen
MOVE : MOdel for terrestrial VEgetation version 4.0
Adrichem, M.H.C. van; Wortelboer, F.G. ; Wamelink, G.W.W. - \ 2010
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 153) - 182
vegetatie - milieufactoren - indicatoren - plantenecologie - gebeurtenis - modellen - vegetation - environmental factors - indicators - plant ecology - occurrence - models
The model MOVE4 predicts the probability of occurrence for over 900 plant species based on the Ellenberg indicator values for acidity, moisture, nutrient availability and salinity, the geophysical region and the vegetation type. The model was developed as a follow up of MOVE3.2. Although extensively tested and applied, the principles and the tests of the model were never laid down. This report fills this gap and contains the principles of MOVE4 and the internal tests that were carried out. The tests show that the model gives reasonable results predicting the probability of occurrence of plant species, but that there is room for improvement.
User documentation MOVE4 v 1.0
Wamelink, G.W.W. ; Winkler, R.M. ; Wortelboer, F.G. - \ 2009
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 154) - 69
planten - milieufactoren - bodem - modellen - nederland - bodem-plant relaties - plants - environmental factors - soil - models - netherlands - soil plant relationships
The model MOVE4 calculates the chance of occurrence of over 900 Dutch plant species for abiotic soil conditions and physical geographical region. In this report we describe how the model can be run (technical documentation). This includes metainformation of the model, borders applications of the model in projects etc. This document is produced within the framework of the quality status (i.e. quality assurance) of the model MOVE4
RISTORI, modellen voor het voorspellen van de effecten van maatregelen op de aquatische gemeenschappen van sloten en beken. Achtergronddocument
Ertsen, A.C.D. ; Wal, B. van der; Wortelboer, F.G. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2007
Utrecht : Stowa (STOWA rapport 2007-15) - ISBN 9789057733543 - 314
aquatische gemeenschappen - modellen - waterbeheer - milieueffect - waterlopen - sloten - aquatische ecosystemen - maatregelen - ecologische beoordeling - aquatic communities - models - water management - environmental impact - streams - ditches - aquatic ecosystems - measures - ecological assessment
In 1997 zijn RIVM, STOWA en RIZA het project RISTORI gestart. Het doel was om modellen te ontwikkelen waarmee de effecten van ingrepen op de aquatische levensgemeenschap voorspeld kunnen worden. In parallelle sporen is door meerdere instanties gewerkt aan het ontwikkelen van voorspellingsmodellen, zowel voor individuele soorten, als voor aquatische levensgemeenschappen. Over de onderzoeken zijn diverse werkrapporten gepubliceerd, waarvan een deel echter in beperkte kring is verspreid. De STOWA heeft besloten de onderzoeksrapporten te bundelen en te voorzien van een samenvatting. Deze samenvatting is uitgebracht als rapport 2007-15. Op CD zijn de uitgebreide rapporten bijgevoegd. Het beschikbaar worden van de resultaten van de RISTORI-onderzoeken is relevant voor het opstellen van maatregelenprogramma's in het kader van de Kaderrichtlijn water. RISTORI draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in het effect van maatregelen en verkleint daarmee het risico op misinvesteringen. De resultaten van RISTORI zijn niet eenvoudig toe te passen. Het onderzoek was zeer specialistisch. Ook het benutten van de ontwikkelde kennis is in eerste instantie iets voor deskundigen. De STOWA zal bevorderen dat de kennis wordt ontsloten via wegen die wel toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld waterschappen, zoals via de KRW-verkenner, of andere beslissingsondersteunende systemen
Natuurcompendium 2003; natuur in cijfers
Duuren, L. van; Eggink, G.J. ; Kalkhoven, J.T.R. ; Notenboom, J. ; Strien, A.J. van; Wortelboer, R. - \ 2003
Unknown Publisher
biodiversiteit - ecologie - landschap - milieu - natuurbeleid - natuurbescherming - monitoring
Vennen
Arts, G.H.P. ; Wortelboer, R. - \ 2002
In: Watertypegerichte normstelling voor nutriënten in oppervlaktewater / van Liere, E., Jonkers, D.A., Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 703715005) - p. 39 - 47.
Kwaliteit zoete regionale wateren
Liere, L. van; Kragt, F. ; Wortelboer, R. ; Oenema, O. - \ 2002
In: Effecten van varianten van verliesnormen op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 718201006/2002) - p. 55 - 80.
oppervlaktewater - waterkwaliteit - modellen - voedingsstoffen - eutrofiëring - watersystemen - nederland - surface water - water quality - models - nutrients - eutrophication - water systems - netherlands
De toestand van het Nederlandse ven
Arts, G.H.P. ; Dam, H. van; Wortelboer, F.G. ; Beers, P.W.M. van; Belgers, J.D.M. - \ 2002
Wageningen : Alterra (AquaSense rapport 02.1715 / Alterra-rapport 542) - 123
plassen - bacillariophyta - vegetatie - verzuring - eutrofiëring - luchtverontreiniging - zure depositie - chemie - natuurbescherming - bedrijfsvoering - beleid - nederland - aquatische ecologie - milieu - oppervlaktewater - vennen - vermesting - ponds - vegetation - acidification - eutrophication - air pollution - acid deposition - chemistry - nature conservation - management - policy - netherlands
Dit rapport geeft een overzicht van de toestand van het Nederlandse ven met betrekking tot vermesting en verzuring. Daartoe is een steekproef van 178 vennen met gegevens over chemie, kiezelwieren en plantengroei uit de periode 1990-2000 onderzocht. Eris een toetsingskader geconstrueerd dat is gebaseerd op de ecologische niveaus van de Europese Kaderrichtlijn Water. De lokale stikstofdepositie is geschat en de verwachte depositie in 2010, 2020 en 2030 is berekend. Deze depositieniveaus zijn getoetst aan kritische depositieniveaus. In de noordelijke provincies is de toestand thans het gunstigst, hoewel ook daar de stikstofdepositie nog boven het kritische niveau ligt. Bij ongewijzigd beleid (Milieuverkenningen 5) zal deze situatie niet veranderen, maar bij extra beleid (Natuur- en Milieubeleidsplan 4) zullen vrijwel alle vennen volledig zijn beschermd. Voor het ecologisch herstel van de thans aangetaste vennen zijn effectgerichte maatregelen noodzakelijk.
Gedifferentieerde normstelling voor nutriënten in vennen : onderbouwing en toetsing van kritische depositieniveaus en effecten van herstelmaatregelen op het voorkomen van isoetiden
Arts, G.H.P. ; Beers, P.W.M. van; Belgers, J.D.M. ; Wortelboer, F.G. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 262) - 88
stilstaand water - vegetatie - stikstof - zwavel - depositie - kwaliteitsnormen - milieubeleid - herstel - nederland - herstelbeheer - standing water - vegetation - nitrogen - sulfur - deposition - quality standards - environmental policy - rehabilitation - netherlands - restoration management
In het rapport worden voor vennen kritische depositieniveaus van stikstof en zwavel uit literatuur afgeleid, geëvalueerd en getoetst aan huidige depositieniveaus op vennen. De kritische depositiewaarden voor stikstof worden ruim overschreden, voor zwavel worden ze deels overschreden. Er is in het onderzoek een sterke relatie gevonden tussen nieuwe groeiplaatsen met soorten van zwak gebufferde vennen (Waterlobelia en Oeverkruid) in de periode 1980-1999 en uitgevoerd herstelbeheer in deze periode. De vegetaties met deze soorten zijn echter niet optimaal ontwikkeld. De effecten van verzuring, vermesting en verdroging zijn duidelijk zichtbaar in veel vegetatie-opnamen. Een voorstel voor milieukwaliteitsnormen voor zwak gebufferde vennen wordt gepresenteerd.
Effectmodule regionale watersystemen, fase 1: Soortbenadering.
Durand, A.M. ; Peeters, E.T.H.M. ; Wortelboer, F.G. - \ 1998
Unknown Publisher
waterkwaliteit - waterbeheer - soorten - milieueffect - aquatische ecosystemen - water quality - water management - species - environmental impact - aquatic ecosystems
Long-term changes of chemistry and biota in moorland pools in relation to changes in atmospheric deposition
Dam, H. van; Houweling, H. ; Wortelboer, F.G. ; Erisman, J.W. ; Smeulders, S.M. - \ 1996
Wageningen : DLO Institute for Forestry and Nature Research (IBN Research Report 96/6) - 147
meren - reservoirs - plassen - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - eutrofiëring - chemische eigenschappen - neerslag - zuurgraad - zure regen - zwampen - moerassen - wetlands - lakes - ponds - water pollution - water quality - eutrophication - chemical properties - precipitation - acidity - acid rain - swamps - marshes
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.