Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 57

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1105779
Check title to add to marked list
Effect of a phytogenic feed additive and an autolyzed yeast on feed intake, milk production and rumen health in high performing dairy cows
Schieder, Carina ; Boczonadi, Annamaria ; Jenkins, Vesna ; Klop, A. ; Goselink, R.M.A. ; Pellikaan, W.F. ; Duinkerken, G. van - \ 2018
Physical exercise of dairy cows: effects of training on activity, lying behaviour and heart rate
Ouweltjes, W. ; Binnendijk, G.P. ; Goselink, R.M.A. - \ 2016
In: 16th International Conference on Production Diseases in Farm Animals - Book of abstracts. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862856 - p. 39 - 39.
Physical exercise of dairy cows: effects of training on energy balance
Goselink, R.M.A. ; Binnendijk, G.P. ; Ouweltjes, W. - \ 2016
In: 16th International Conference on Production Diseases in Farm Animals - Book of abstracts. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862856 - p. 40 - 40.
Challenges and new developments in dairy cattle nutrition
Duinkerken, G. van; Goselink, R.M.A. - \ 2016
In: Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Book of abstracts 22) - ISBN 9789086862849 - p. 195 - 195.
The relation between eating time and feed intake of dairy cows
Mol, R.M. de; Goselink, R.M.A. ; Riel, Johannes van; Knijn, H.M. ; Knegsel, A.T.M. van - \ 2016
In: Precision Dairy Farming 2016 Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862832 - p. 387 - 392.
Inpassen van maatregelen ter reductie van gasvormige emissies in de bedrijfsvoering van melkveebedrijven : Koeien & Kansen resultaten 2010-2013
Goselink, R.M.A. ; Sebek, L.B. ; Hilhorst, G.J. ; Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen nr. 76) - 33 p.
broeikasgassen - emissie - maatregelen - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - agrarische bedrijfsvoering - melkveebedrijven - duurzame veehouderij - melkveehouderij - greenhouse gases - emission - measures - ammonia emission - emission reduction - air quality - farm management - dairy farms - sustainable animal husbandry - dairy farming
In 2010 the dairy farmers of Cows & Opportunities have started working on a new project goal: gaseous emissions. To continue their role as pilot farm within the future developments in the dairy sector new goals have been added to their original goals on optimizing the nitrogen en phosphorus cycle: reducing greenhouse gas emissions and ammonia. The ultimate goal for 2013 was a 30% reduction of the average greenhouse gas emission of nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) together, relative to the average Dutch dairy farm in 1990. In addition to the reduction of greenhouse gases, a second aim was to further reduce ammonia (NH3) emissions with 10% relative to the individual farm level in 2009. In 2009 the autonomously achieved reduction on greenhouse gas emissions turned out to be 29%, and this was further improved to 31% in 2013, reaching the project goal. This improvement was reached by both a reduction of N2O and CH4. The reduction of the N2O emission reached already 56% in 2009, but unexpectedly grew to 62% in 2013, partly by an increase in production intensity (kg FPCM per ha). The reduction of CH4 emission was less substantial, starting at 12% in 2009 and fluctuating around 13% in 2010-2013. The second aim was to further reduce NH3 emissions to an average of 3.2 kg NH3 per 1000 kg FPCM (10% reduction relative to the individual farm level in 2009). This was reached in 2013, showing that this goal was realistic even while working on other project goals like CH4 reduction in parallel. The decline in the NH3 emission is mainly achieved at the project farms situated on sandy soils and peat, while the emission of project farms on clay soils stayed relatively constant. Farm-specific circumstances such as the weather and roughage quality will influence the effect of measurements, thereby causing fluctuations in the emissions over the years. Working on the reduction of gaseous emissions is however possible on the average Dutch dairy farm and may lead to a reduction of 25% relative to 1990, looking at the autonomous reduction already reach in Cows & Opportunities in 2009. Further reduction of greenhouse gas emissions will cost more effort. If 50% of the Dutch dairy farmers also reaches a decrease in NH3 emission in 2020 comparable to the farmers in Cows & Opportunities have reached in 2013, the emission of the dairy sector wil be 3.6 kg NH3 per 1000 kg FPCM. Dairy farmers will however need high management skills, as they have to run a complex farming system and work simultaneously on a variety of financial, social and environmental objectives all-year.
Rekenregels van de KringloopWijzer : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 4 maart 2014 versie
Schroder, J.J. ; Šebek, L.B. ; Reijs, J.W. ; Oenema, J. ; Goselink, R.M.A. ; Conijn, J.G. ; Boer, J. - \ 2016
Wageningen UR (PRI-rapport 640) - 103 p.
dierhouderij - duurzame veehouderij - melkproducerende dieren - melkveehouderij - landbouw - mestbeleid - modules - berekening - dierlijke meststoffen - excretie - emissiereductie - nutriëntengebruiksefficiëntie - kringlopen - animal husbandry - sustainable animal husbandry - milk yielding animals - dairy farming - agriculture - manure policy - calculation - animal manures - excretion - emission reduction - nutrient use efficiency - cycling
Bijgaand rapport beschrijft de rekenregels van de KringloopWijzer. De KringloopWijzer is een model waarmee agrarische ondernemers op basis van hun eigen bedrijfsgegevens een schatting kunnen maken van de benutting van aangevoerde nutriënten, met name stikstof (N) en fosfor (P), en van de omvang en aard van verliezen aan N, P en koolstof (C). Die schatters kunnen gebruikt worden voor het benoemen van verbeterpunten binnen het bedrijf en als verantwoording naar overheden en verwerkers. Voor de overheid biedt de KringloopWijzer mogelijkheden om generieke wetgeving te vervangen door maatwerk. Voor de verwerkende industrie is het bovendien mogelijk om het streven naar duurzaamheid meetbaar te maken ten behoeve van consumenten. De hier beschreven rapportversie bevat een aantal verbeteringen en aanvullingen ten opzichte van de versie uit 2014. Ze heeft bovendien niet langer betrekking op alleen melkvee en ruwvoergewassen, maar is ook geschikt voor bedrijven met een neventak akkerbouw en/of een neventak hokdieren. De rekenregels zijn waar mogelijk voorzien van onderbouwende referenties. Aan een verdere toetsing van deze rekenregels wordt nog voortdurend onderzoek verricht.
Phosphorus metabolism in dairy cattle : literature study on recent developments and gaps in knowledge
Goselink, R.M.A. ; Klop, G. ; Dijkstra, J. ; Bannink, A. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 910) - 36
dairy cattle - phosphorus - nutrient requirements - animal nutrition - metabolism - melkvee - fosfor - voedingsstoffenbehoeften - diervoeding - metabolisme
Goal of this literature study is to define the uncertainties related to P requirement models and ways to make them more precise and more reliable than current systems and to find biomarkers to monitor P balance in living animals. Milk P is an important factor in P balance, and concentration may vary between individual cows. Bone represents a large P reserve and can have a profound impact on cow P balance and plasma P regulation. Plasma P concentration is still the most commonly used diagnostic measurement available to judge the P status of an animal, with all restrictions for good interpretation; new biomarkers defining P status are needed. Further research into mechanisms and quantification of the is needed to improve our understanding of P metabolism.
Rumen by-pass copper = Koper voorbij de Pens
Goselink, R.M.A. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 905) - 22
herkauwers - koper - verteringsabsorptie - pens - pensfermentatie - spijsvertering - voedingsfysiologie - diervoeding - ruminants - copper - digestive absorption - rumen - rumen fermentation - digestion - nutrition physiology - animal nutrition
De absorptie van koper (Cu) bij herkauwers is relatief laag vanwege de interacties tussen Cu en andere bestanddelen van het rantsoen, waardoor onoplosbare complexen gevormd worden die niet worden geabsorbeerd in de dunne darm. Dit kan mogelijk verbeterd worden door pensbestendige Cu bronnen aan te bieden, waardoor de Cu uitscheiding via de mest naar het milieu verminderd kan worden. Het doel van dit project was het evalueren van het effect van pensbestendige Cu bronnen op de Cu absorptie bij herkauwers. Dit is onderzocht met behulp van een in vitro model waarbij verschillende Cu bronnen zijn geïncubeerd om de fermentatie- en verteringsprocessen in het maagdarmkanaal te simuleren. Daarna is een proef uitgevoerd met 18 vleeskalveren waarbij twee pensbestendige Cu bronnen zijn vergeleken met kopersulfaat als controle. Het verschil in Cu absorptie tussen pensbestendige Cu bronnen en kopersulfaat was echter onvoldoende om in deze beperkte proefopzet aangetoond te kunnen worden.
Snelle meettechnieken voor nutriëntenbenutting bij landbouwhuisdieren
Vrolijk, M. ; Goselink, R.M.A. ; Veldkamp, T. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 902) - 43
vee - veevoeding - nutriëntengebruiksefficiëntie - voedingsstoffenopname (mens en dier) - meettechnieken - voedingsfysiologie - livestock - livestock feeding - nutrient use efficiency - nutrient intake - measurement techniques - nutrition physiology
Efficient feeding of animals in livestock production deserves constant attention. Feed is input for milk, meat and egg production. It is a challenge to use nutrients as efficiently as possible, and produce ‘more with less’. Feeding the animals at their requirements can be improved if the effects of nutrient intake can be measured within a short time. This project made an overview of possible ‘rapid measuring techniques’ to be used in the near future. Each technique was scored for relevance, technical feasibility, practical application and the investment needed for development (time and money). From an expert workshop, measuring by means of sensor boluses or fluorescent markers as well as manure analysis, were defined as most promising for future research and practice.
Minder gasvormige emissies op melkveebedrijf : praktijkervaringen met voer- en diermanagement als sturing voor methaan en ammoniak
Sebek, L.B. ; Goselink, R.M.A. ; Evers, A.G. ; Vrolijk, M. ; Haan, M.H.A. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen nr. 75) - 32
broeikasgassen - melkveehouderij - ammoniakemissie - emissie - reductie - methaan - greenhouse gases - dairy farming - ammonia emission - emission - reduction - methane
Dit rapport beschrijft wat het voor de melkveehouder betekent om reductiemaatregelen voor methaan in de bedrijfsvoering te implementeren. Het gaat om de beleving en de praktijkervaring van de 16 Koeien & Kansen deelnemers en hun bedrijfsadviseurs. De effectiviteit van de toegepaste maatregelen is in een ander Koeien & Kansen rapport beschreven (Goselink, 2015). De beschreven maatregelen zijn gericht op de reductie van de on farm emissie van het broeikasgas methaan in wisselwerking met de maatregelen om de emissie van ammoniak te verminderen. De bruikbaarheid voor de brede praktijk van de in Koeien & Kansen toegepaste reductiemaatregelen is onderzocht. Aangevuld met een omgevingsanalyse geeft dat een beeld van wat de Nederlandse melkveehouder nodig heeft om actief aan de slag te gaan met de reductie van de gasvormige emissies methaan en ammoniak.
Minder gasvormige emissies: onbekend maakt onbemind
Sebek, L.B. ; Goselink, R.M.A. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)41. - p. 3 - 3ov.
melkveehouderij - broeikasgassen - emissiereductie - ammoniakemissie - methaan - dairy farming - greenhouse gases - emission reduction - ammonia emission - methane
Kosteneffectief sturen via voer- en diermanagement op minder methaan en ammoniak is goed mogelijk. Dat blijkt uit 4 jaar onderzoek in Koeien & Kansen. De Nederlandse praktijk hoort deze positieve boodschap echter (nog) niet. Er is weinig afiniteit met ‘gasvormige emissies’. Ammoniak heeft de aandacht dankzij Natura2000, NB-vergunningen en de PAS, maar broeikasgassen zijn voor het Nederlandse melkveebedrijf nog ‘ver van mijn bed’.
Long-lived cows
Goselink, Roselinde ; Zijlstra, Jelle - \ 2014
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal health - lifespan
Gezonde vetzuursamenstelling in melk van gezonde en duurzaam gehouden runderen/Milk Genomics
Vuuren, A.M. van; Smits, M.A. ; Baal, J. van; Goselink, R.M.A. - \ 2014
Wageningen UR Livestock Research - 3 p.
Lang zal ze leven
Wolkers, H. ; Goselink, R.M.A. - \ 2014
WageningenWorld (2014)4. - ISSN 2210-7908 - p. 26 - 27.
melkveehouderij - melkkoeien - levensduur - diergezondheid - dierenwelzijn - melkproductie - dierlijke productie - dairy farming - dairy cows - lifespan - animal health - animal welfare - milk production - animal production
Melkkoeien gaan na een jaar of zes naar de slager. Gezondheidsproblemen zijn vaak een reden om ze af te voeren, maar met de juiste aanpak kunnen ze zeker twee jaar langer mee. Dat is goed voor het koeienwelzijn en levert geld én milieuvoordelen op.
A model of phosphorus utilization in lactating dairy cattle
Dijkstra, J. ; France, J. ; Bannink, A. ; St-Pierre, J.L. ; Kebreab, E. ; Goselink, R.M.A. ; Klop, G. - \ 2014
In: Abstracts of the 8th International Workshop on Modelling Nutrient Digestion and Utilisation in Farm Animals. - CSIRO Publishing - p. i - i.
Copper and zinc recommendations in pig diets, a review
Bikker, P. ; Goselink, R.M.A. ; Baal, J. van; Jongbloed, A.W. - \ 2014
In: Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862481 - p. 110 - 110.
Inpassen van maatregelen ter reductie van gasvormige emissies in de bedrijfsvoering van melkveebedrijven : Koeien & Kansen resultaten 2010-2012
Goselink, R.M.A. ; Sebek, L.B. ; Hilhorst, G.J. ; Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen nr. 74) - 21
broeikasgassen - emissie - maatregelen - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - agrarische bedrijfsvoering - melkveebedrijven - duurzame veehouderij - melkveehouderij - greenhouse gases - emission - measures - ammonia emission - emission reduction - air quality - farm management - dairy farms - sustainable animal husbandry - dairy farming
The dairy farmers of Cows & Opportunities managed to further reduce their greenhouse gas and ammonia (NH3) emissions in 2012 relative to the period 2009-2011. The ultimate goal for 2013 is a 30% reduction of the average greenhouse gas emission of nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) together, relative to the average Dutch dairy farm in 1990. In 2009 the autonomously achieved reduction turned out to be 27%, and this was further improved to 29% in 2011 and almost 30% in 2012.
Droogstand in beweging : effect van beweging in de droogstand op gezondheid van melkkoeien
Goselink, R.M.A. ; Lenssinck, F.A.J. ; Bree, M.G.M. de; Bleumer, E.J.B. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 795) - 28
melkkoeien - melkveehouderij - melkproductie - gustperiode - metabolisme - dierenwelzijn - rundveehouderij - dairy cows - dairy farming - milk production - dry period - metabolism - animal welfare - cattle husbandry
Increasing daily activity of dairy cattle during the dry period by physical exercise can induce fat metabolism in an early stage before calving. This metabolic stimulation contributes to the adaptation of dairy cow metabolism to the high level of activity needed for milk production postpartum. Physical exercise during the dry period does not result in a higher milk yield after calving, but can reduce the risk for metabolic disorders like ketosis and fatty liver disease, especially in dairy cows that have a high body condition score at dry-off.
Gasvormige emissies Koeien & Kansen lopen 6 jaar voor
Sebek, L.B. ; Goselink, R.M.A. - \ 2014
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2014 (2014)40. - p. 4 - 4.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.