Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1134441
Check title to add to marked list
ELKAS-Eindrapportage: Elektriciteitsleverende kas fase II
Swinkels, G.L.A.M. ; Janssen, H.J.J. ; Zwart, H.F. de; Dorland, H.P. van; Tuijl, B.A.J. van; Arslan, M. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (rapporten GTB 1225) - 67
kassen - energie - energiebehoud - licht - kastechniek - energiebesparing - toegepast onderzoek - zonne-energie - nederland - greenhouses - energy - energy conservation - light - greenhouse technology - energy saving - applied research - solar energy - netherlands
Het verbruik van aardgas door de Nederlandse glastuinbouw bedraagt ca. 10% van het totale Nederlandse verbruik. De glastuinbouwsector heeft de ambitie dat vanaf 2020 de teelt in nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel zal zijn. Het Productschap Tuinbouw (PT), het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en LTO Glaskracht werken samen in het programma Kas als Energiebron om deze ambitie waar te maken. In dit programma zijn een aantal transitiepaden opgesteld om deze ambitie te kunnen verwezenlijken waaronder het transitiepad zonne-energie uit het onderwerp duurzame energiebronnen.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.