Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 100 / 139

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==agricultural colleges
Check title to add to marked list
Marktgericht ondernemen in het onderwijs via een Lean Startup aanpak : betreft een weergave van de ondersteuning vanuit het onderzoek voor een uitgeteste aanpak in het HBO Groen opnderwijs
Verstegen, J.A.A.M. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2015
LEI Wageningen UR - 6 p.
lesmaterialen - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - beroepsvaardigheden - ondernemerschap - bedrijfskunde - agrarische bedrijfsvoering - teaching materials - agricultural education - agricultural colleges - job skills - entrepreneurship - business administration - farm management
HBO studenten(Groen Onderwijs) in de landbouw leren meer marktgericht te leren denken en doen. Via een Lean Start up aanpak is geprobeerd om studenten zelf actief te laten ervaren wat marktgericht ondernemen in kan houden door hen zelf vanaf een zelf bedacht pril idee een eigen bedrijf in het echt te laten opstarten.
De bodem kan van alles zelf
Os, G.J. van - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)2. - ISSN 1875-9688 - p. 46 - 47.
kennisoverdracht - hogere agrarische scholen - agrarisch onderwijs - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - teeltsystemen - knowledge transfer - agricultural colleges - agricultural education - sustainable land use - sustainable agriculture - cropping systems
De overheid stelt steeds nieuwe beperkingen aan middelen en meststoffen. Volgens de nieuwe Lector Duurzaam Bodembeheer Gera van Os gaan de ontwikkelingen daarom gedwongen van chemisch naar evenwichtiger. Moderne technieken en analysemethodes kunnen daarbij van dienst zijn. „Teelt moet optimaal in duurzaamheid.”
Over de bodem is nog zoveel te leren
Vos, P. ; Os, G.J. van - \ 2015
Boerderij/Akkerbouw 100 (2015)20. - ISSN 0169-0116 - p. A22 - A24.
bodembeheer - bodembiologie - duurzaam bodemgebruik - duurzaamheid (sustainability) - bioraffinage - onderzoekers - hogere agrarische scholen - studenten - docenten - interviews - soil management - soil biology - sustainable land use - sustainability - biorefinery - research workers - agricultural colleges - students - teachers
Onderzoeker Gera van Os begon dit jaar als lector Duurzaam Bodembeheer aan CAH Vilentum in Dronten. "Extra aandacht voor de bodem is een mooie kans." Dit artikel geeft een interview weer met deze onderzoeker.
Ondernemerschap kun je leren
Oosterhoff, W. ; Smit, A.B. - \ 2014
V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 12 - 13.
hogere agrarische scholen - beroepsopleiding (hoger) - ondernemerschap - flevoland - agricultural colleges - professional education - entrepreneurship
Kun je ondernemerschap leren? Daarover zijn de meningen verdeeld. Veel ondernemers geven aan dat je ondernemerschap niet uit een boekje kunt leren, maar in je moet hebben. CAH Vilentum in Dronten biedt daarentegen een hbo-opleiding ‘Agrarisch Ondernemerschap’ aan. Studenten van deze opleiding volgden bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten de Masterclass Ondernemerschap. Zij verbeterden aantoonbaar hun ondernemerschapscompetenties.
Sustainable futures : social sciences research at Wageningen University
Frankema, E.H.P. ; Houweling, W. ; Mol, A.P.J. ; Möller, O. ; Wesseler, J.H.H. ; Branderhorst, A. ; Versluis, K. ; Tielens, J. - \ 2014
Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573833 - 71
sociale wetenschappen - hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - levenswetenschappen - nederland - mensen - samenleving - natuurlijke hulpbronnen - milieu - social sciences - agricultural colleges - universities - research - life sciences - netherlands - people - society - natural resources - environment
Programma HAS Onderwijs Jaar 1-4 en Internationaal
Vegte, Zwier van der - \ 2013
agricultural education - agricultural colleges - dairy farming
Innoveren in de veehouderij
Bos, Bram - \ 2013
animal husbandry - innovations - animal housing - animal welfare - sustainability - sustainable animal husbandry - livestock farming - education - teachers - continuing training - professional education - agricultural colleges
Pluimveeonderwijs breidt zich verder uit : ketenbedrijven spreken zich uit over gewenste scholing hbo'er
Vernooij, A.G. ; Veer, E. van 't - \ 2013
V-focus 10 (2013)4. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
pluimveehouderij - agrarische samenleving - hogere agrarische scholen - beroepsopleiding (hoger) - kennisniveau - vaardigheden - opinies - poultry farming - agricultural society - agricultural colleges - professional education - knowledge level - skills - opinions
De laatste jaren is de belangstelling voor het pluimveehouderijonderwijs sterk gegroeid, vooral door een betere samenwerking tussen de AOC’s. Inmiddels volgen jaarlijks meer dan 40 leerlingen de specialisatie pluimveehouderij. In 2012 is de ontwikkeling van het pluimveeonderwijs op hbo-niveau in gang gezet door onder meer CAHVilentum en HasHogeschool. Voor hbo-studenten bestaat nu ook de mogelijkheid zich verder te verdiepen in de pluimveehouderij. Wat verwachten bedrijven in de pluimveeketen van deze scholing op hbo-niveau?
Centre for Biobased Economy : businessplan
Wijffels, R.H. ; Streefland, M. ; Es, M. van - \ 2011
Wageningen : Centre for Biobased economy - 130
kennisoverdracht - biobased economy - publiek-private samenwerking - hoger onderwijs - colleges - hogere agrarische scholen - onderwijsvernieuwing - innovaties - Nederland - knowledge transfer - public-private cooperation - higher education - agricultural colleges - educational innovation - innovations - Netherlands
Dit businessplan beschrijft hoe het Centre for Biobased economy (CBBE) zich wil richten op kennistransitie tussen de ‘groene’ onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Hierin is treedt Wageningen Universiteit op als Centre of Excellence en HAS Den Bosch, CAH Dronten, InHolland Delft en Van Hall Larenstein als Centres of expertise. Het CBBE zal een knooppunt van onderwijs, onderzoek en innovatie worden. Het CBBE onderscheidt zich van overige initiatieven op het gebied van de biobased economy doordat het zich richt op kennistransitie en –disseminatie, waar de overige initiatieven zich richten op kennisontwikkeling. Het CBBE is complementair aan deze initiatieven en wil hierbij steeds aansluiting zoeken. De kennistransitie en -disseminatie binnen het CBBE vindt plaats langs drie pijlers: 1. Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling; 2. Versterking toepassingsgericht onderzoek; 3. Stimulering van innovatieprojecten.
De mogelijke rol van het groene onderwijs bij de sectorale opgaven van de multifunctionele landbouw
Dekking, A.J.G. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 413) - 43
multifunctionele landbouw - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - middelbaar beroepsonderwijs - multifunctional agriculture - agricultural education - agricultural colleges - intermediate vocational training
De multifunctionele landbouw maakt een stormachtige ontwikkeling door. Het aantal zorgboerderijen is in enkel jaren verdubbeld; regelmatig worden er nieuwe recreatieconcepten en streekproducten gepresenteerd. Ook binnen het onderwijs is er steeds meer aandacht voor multifunctionele landbouw. In de Groene Kennis Coöperatie (GKC) werken onderwijs en onderzoeksinstellingen samen met als doel om maximaal van elkaars kennis te profiteren (kenniscirculatie) en zo een uitgebalanceerd lespakket aan te bieden. In dit rapport wordt een overzicht gepresenteerd van de specifieke ontwikkelingen en uitdagingen/opgaven per deelsector in de multifunctionele landbouw en een analyse van de rol die het groen onderwijs (MBO en HBO) hierin kan spelen.
GLASSIM (semi-)gesloten kasteelten : simulatietool voor het HBO
Bakker, M.J. - \ 2011
teelt onder bescherming - glastuinbouw - simulatiemodellen - ontwikkelingsstadia - kasgewassen - hogere agrarische scholen - protected cultivation - greenhouse horticulture - simulation models - developmental stages - greenhouse crops - agricultural colleges
Over het algemeen vinden studenten het lastig om inzicht te krijgen in de interactie tussen gewasgroei en verschillende combinaties van klimaatomstandigheden in de kas. Een simulatietool kan daarbij verhelderend werken.
Gastlessen varkens- en pluimveehouderij
Vernooij, A.G. - \ 2011
onderwijsprogramma's - hogere agrarische scholen - varkenshouderij - pluimveehouderij - education programmes - agricultural colleges - pig farming - poultry farming
Poster. Het resultaat van dit project is een nieuw lesprogramma op het gebied van varkenshouderij en/of pluimveehouderij voor 1e en 2e jaars studenten van CAH Dronten. Het lesprogramma wordt gezamenlijk uitgevoerd door docenten van de CAH en onderzoekers van Wageningen Livestock Research.
Nieuwe bouwstenen : WURKS-1 onderzoeksprogramma Competentiegericht leren in de groene onderwijskolom
Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Wel, M. van der; Boetzkes, P. - \ 2011
Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies - ISBN 9789461730671 - 11
natuur- en milieueducatie - vaardigheidsonderwijs - onderwijsonderzoek - hogere agrarische scholen - middelbaar beroepsonderwijs - voortgezet onderwijs - universiteiten - veluwe - gelderland - nederland - nature and environmental education - competency based education - educational research - agricultural colleges - intermediate vocational training - secondary education - universities - netherlands
Workshop ‘Artikel 12 Wildlife
Hall Larenstein, Van - \ 2009
Hogeschool van Hall Larenstein
dierenwelzijn - experimenteel veldonderzoek - dierproeven - wilde dieren - hogere agrarische scholen - laboratoriumdieren - animal welfare - field experimentation - animal experiments - wild animals - agricultural colleges - laboratory animals
De workshop Artikel 12 Wildlife is georganiseerd als start van de exploratiefase van het gelijknamige project. Met de workshop is een eerste verkenning van het werkveld gemaakt.
Samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers
Os, G.J. van; Nijman, J. - \ 2008
Gewasbescherming 39 (2008)4. - ISSN 0166-6495 - p. 143 - 144.
ontwikkelingsprogramma's - agrarisch praktijkonderwijs - onderwijsvernieuwing - onderzoeksondersteuning - samenwerking - onkruidbestrijding - pesticiden - hogere agrarische scholen - gewasbescherming - kennisoverdracht - middelbaar beroepsonderwijs - development programmes - on-farm training - educational innovation - research support - cooperation - weed control - pesticides - agricultural colleges - plant protection - knowledge transfer - intermediate vocational training
Kunnen mbo-leerlingen en hao-studenten een bijdrage leveren aan duurzaam onkruidbeheer (dob)? En hoe krijg je functionele agrobiodiversiteit (fab) als vast onderdeel binnen het groene onderwijs? Dit zijn twee voorbeelden in de praktijk die tot projecten hebben geleid waarbij leerlingen, studenten, docenten, onderzoekers en adviseurs hebben samengewerkt
90 jaar Fonds Landbouw Export Bureau, 1916-1918 : L.E.B. fonds
Klep, L.F.M. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteits Fonds
geschiedenis - universiteiten - hogere agrarische scholen - fondsen - landbouwkundig onderzoek - nederland - history - universities - agricultural colleges - funds - agricultural research - netherlands
Design and Functioning of International Forestry Curricula: Considerations and Experiences
Schmidt, P. ; Lewark, S. - \ 2008
Joensuu : Joensuu University Press (SILVA publications 5) - ISBN 9789522191861 - 86
bosbouw - leerplan - hoger onderwijs - hogere agrarische scholen - universiteiten - europa - forestry - curriculum - higher education - agricultural colleges - universities - europe
AgroCenter opgericht voor 'duurzaam ondernemen'
Beldman, A.C.G. ; Rotgers, G. - \ 2007
V-focus 4 (2007)6. - ISSN 1574-1575 - p. 13 - 13.
ondernemerschap - universiteiten - onderzoek - kennis - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - netwerken - entrepreneurship - universities - research - knowledge - agricultural education - agricultural colleges - networks
Onderzoeker van de diverse afdelingen van Wageningen UR verenigden zich voorjaar 2007 in het netwerk AgroCenter, dat zich richt op ondernemerschap. Ook het groen-onderwijs is inmiddels verbonden met dit netwerk. Aan een samenwerkng met de agrobusiness wordt nog gewerkt
Evaluatie onderwijstrajecten RIGO Leren met Toekomst Systeeminnovatie 2005 en 2006: de rol van de onderzoeker
Vermeulen, P.C.M. - \ 2007
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 16
onderwijs - innovaties - hogere agrarische scholen - leerplan - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfskunde - glastuinbouw - education - innovations - agricultural colleges - curriculum - farm management - business administration - greenhouse horticulture
In 2005 en 2006 hebben binnen de sectie bedrijfskunde van het PPO glastuinbouw in Naaldwijk de volgende onderwijstrajecten gedraaid 1 “Vraaggestuurde ketens”2 “Implementeren duurzame energieopties” “Ontwikkeling kostprijsberekeningen planning potplanten”4 “Innovatief duurzaam ondernemen in de glastuinbouw”5 “ Kijk mijn bedrijf”. Bij de projecten 1 t/m 4 zijn HBO studenten en docenten betrokken en bij project 5 ondernemers en adviseurs. In dit verslag worden de ervaringen van de betrokken onderzoekers binnen deze projecten geëvalueerd. Per project komt aan de orde: · Korte beschrijving doel project en eerdoelen studenten · De verschillende vormen van studenten inzet · De rol van de onderzoeker in het project De rol van de schoolbegeleiders · De inhoud van de studenten opdracht in relatie tot hun kennisniveau. Hieruit worden enkele conclusies en aanbevelingen getrokken over de inzet van studenten in onderzoeksprojecten en de leer behoefte van ondernemers
Elektronisch Inburgeren : het werven en opleiden van plantenziektekundestudenten in Nederland
Goud, J.C. ; Termorshuizen, A.J. ; Wit, P.J.G.M. de - \ 2006
Gewasbescherming 37 (2006)3. - ISSN 0166-6495 - p. 82 - 83.
gewasbescherming - plantenziekten - plantenziektekunde - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - hoger onderwijs - collegestudenten - studenten - publiciteit - communicatie - voorlichting - plant protection - plant diseases - plant pathology - agricultural education - agricultural colleges - higher education - college students - students - publicity - communication - extension
Informatie over een project dat ten doel heeft de teruglopende aantallen studenten in het plantenziektekundig onderwijs - en daaraan gekoppeld het dalend onderwijsaanbod - te stoppen: de ontwikkeling van een wervende website
ECS onderzoekt inspirerende leeromgevingen : post-initieel leren van ondernemers
Gielen, P.M. ; Biemans, H.J.A. ; Elsen, E. van den; Schaafsma, S.C.T. ; Wesselink, R. - \ 2005
Vakblad Groen Onderwijs 47 (2005)11. - ISSN 1568-8704 - p. 10 - 12.
agrarisch onderwijs - onderwijsinstellingen - opleidingscentra - hogere agrarische scholen - praktijkonderwijs - vaardigheidsonderwijs - onderzoek - studenten - scholingscursussen - beroepsvaardigheden - ondernemerschap - agricultural education - educational institutions - training centres - agricultural colleges - practical education - competency based education - research - students - training courses - job skills - entrepreneurship
Onderzoekers van de leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies van Wageningen UR gaan aan de slag met de vraag welke leeromgevingen geschikt zijn voor studenten om ondernemersspecifieke competenties te ontwikkelen
Nature and more, Groen Kennisnet en andere favorieten: voordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
Weide, R.Y. van der; Looman, B. ; Hendrix, W. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)sup. - ISSN 0166-6495 - p. 33S - 34S.
gewasbescherming - informatieverspreiding - informatiesystemen - databanken - agrarisch onderwijs - onderwijs - hogere agrarische scholen - kennismanagement - plant protection - diffusion of information - information systems - databases - agricultural education - education - agricultural colleges - knowledge management
Kennis in databases en op internet: over internationale sites over gewasbescherming, meer transparantie in de voedselketen tussen producent en consument, en de noodzakelijkheid van een kennismanagementsysteem als Groen Kennisnet in het individueel gerichte onderwijs
Ruimte voor kwaliteit en ondernemerschap : Wageningen Universiteits & Researchcentrum, Instellingsplan Wageningen Universiteit, Ondernemingsplan Stichting DLO, 2003-2006
Bartelink, H.H. ; Berlo, J.M. van; Bouma, J. ; Gooijer, C.D. de; Groen, A.F. ; Groot, R. ; Jongebreur, A.A. ; Klerk-Engels, B. de; Oorschot, R. ; Schlebaum, W. - \ 2003
Wageningen : Wageningen UR - 69
hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - agrarisch onderwijs - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - onderwijsplanning - personeel - landbouwkundig onderzoek - onderzoek - financieren - organisatieontwikkeling - planning - veluwe - gelderland - nederland - agricultural colleges - universities - higher education - agricultural education - educational reform - educational innovation - educational planning - personnel - agricultural research - research - financing - organizational development - netherlands
Biologische landbouw bij Wageningen UR (2): aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs 2004-2008
Meijs, J.A.C. ; Booij, R. ; Brussaard, L. ; Proost, M.D.C. ; Wijnands, F.G. ; Meeusen, M.J.G. - \ 2003
Wageningen : Wageningen UR - 63
biologische landbouw - landbouwkundig onderzoek - interdisciplinair onderzoek - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - nederland - organic farming - agricultural research - interdisciplinary research - agricultural education - agricultural colleges - netherlands
Dit rapport is een update van het eerste rapport uit 2000. Het is voortgekomen uit het werkplan van het LNV-onderzoeksprogramma `Koepelprogramma Biologische Landbouw¿, waarin LNV vraagt onder andere het kerngroeprapport te actualiseren op met name de visie op biologische landbouw (onderzoek en onderwijs) en de prioritaire onderzoeksthema¿s voor de periode 2004 - 2008. Behalve een actualisatie, geeft de Kerngroep Biologische Landbouw 2003 in dit rapport ook een schets en evaluatie van de onderzoeks- en onderwijsinspanningen van 2000 tot nu. Hetzelfde doet ze ook voor de taken en doelstellingen van het in 2001 opgerichte Innovatiecentrum Biologische Landbouw van Wageningen UR. Tevens schetst ze een gewenste toekomstige ontwikkeling voor dit centrum
Maatschappelijke betekenis van beplantingen en de implicaties voor het groene onderwijs
Koster, A. ; Vries, J. de - \ 2002
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 58 (2002)1. - ISSN 0166-3534 - p. 1 - 12.
beplantingen - soortenkeuze - levensomstandigheden - sociaal welzijn - landschapsarchitectuur - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - esthetische waarde - kwaliteit - openbaar groen - vergelijkend onderzoek - beplanting - groenvoorziening - onderwijs - recreatie - stedelijk groen - plantations - choice of species - living conditions - social welfare - landscape architecture - agricultural education - agricultural colleges - aesthetic value - quality - public green areas - comparative research
Hogeschool Larenstein heeft er sinds kort twee nieuwe opleidingen bij: stedelijke beplantingen en procesgerichte landschapsarchitectuur. Bovendien is een kenniskring stedelijke beplantingen van start gegaan, die aansluit bij de kennnis binnen Alterra
Biologische landbouw in Wageningen Universiteit en Research Centrum: aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs
Kerngroep Biologische Landbouw, - \ 2000
Wageningen : Wageningen UR - 56
biologische landbouw - landbouwkundig onderzoek - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - natuurwetenschappelijk onderwijs - nederland - organic farming - agricultural research - agricultural education - agricultural colleges - science education - netherlands
Op 8 december 1999 heeft de Raad van Bestuur van Wageningen UR de Kerngroep Biologische Landbouw ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Wageningen Universiteit (WU), Stichting DLO en het Praktijkonderzoek (PO). De Kerngroep Biologische Landbouw kreeg de opdracht om een sterkte-zwakteanalyse te maken van het onderzoek en onderwijs over biologische landbouw bij Wageningen UR. De analyse heeft zij uitgevoerd in de periode december 1999 – voorjaar 2000. Tevens is gekeken naar de huidige organisatie van kennisontwikkeling en communicatie betreffende biologische landbouw in Wageningen UR. De activiteiten van de kerngroep passen in de realisatie van de volgende doelen teneinde de biologische landbouw te bevorderen: … gerichte versterking en ontwikkeling van de voor biologische landbouw benodigde kennis en expertise bij Wageningen UR. … positionering en profilering van Wageningen UR in de nationale en internationale markt voor onderzoek aan en onderwijs over biologische landbouw. … opbouw en onderhoud van een herkenbare en doeltreffende organisatie voor kennisontwikkeling en -overdracht
Afscheid dr.ir. M.P.M. Vos, voorzitter College van Bestuur Landbouwuniversiteit, 29 januari 1997
Aartsen, J.J. van; Vos, M.P.M. ; Karssen, C.M. - \ 1997
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 24
hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands
LUW voorbereid op toekomst.
Pepping, F. ; Ende, E.R. van den - \ 1997
Voedingsmiddelentechnologie 30 (1997)20. - ISSN 0042-7934 - p. 52 - 54.
hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - samenwerking - overheid - regering - onderwijsplanning - onderwijsbeleid - privatisering - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - wetenschappelijke samenwerking - reorganisatie - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - research - cooperation - public authorities - government - educational planning - educational policy - privatization - scientific research - science - scientific cooperation - reorganization
In de nieuwe structuur zullen departementen, onderwijsinstituten, onderzoekscholen en technologische topinstituten naast en met elkaar werken. Een uiteenzetting is gegeven over de wijze waarop het doctoraal en postdoctoraal onderwijs en onderzoek aan de LUW in elkaar grijpen
International higher agricultural education, experiences constraints perspectives.
Bor, W. van den; Heijman, W.J.M. ; Mensvoort, M.E.F. van - \ 1997
Unknown Publisher - ISBN 9789067545112 - 52
hogere agrarische scholen - universiteiten - economie - gebruikswaarde - economische impact - wereld - agricultural colleges - universities - economics - use value - economic impact - world
Eén dag school, vier dagen werken: vijf dagen leren!
Lutgens, G. ; Jong, F.P.C.M. de - \ 1997
Agrarisch Onderwijs 39 (1997)12. - ISSN 0925-837X - p. 28 - 29.
hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - voortgezet onderwijs - agrarisch onderwijs - praktijkonderwijs - internet - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - computernetwerken - lokale netwerken - middelbaar beroepsonderwijs - agricultural colleges - universities - research - secondary education - agricultural education - practical education - scientific research - science - computer networks - local area networks - intermediate vocational training
Onderzoek door de Landbouwuniversiteit naar de mogelijkheden van computerondersteunde cooperatieve leeromgevingen (CSCL) om de koppeling tussen praktijk en theorie binnen het middelbaar agrarisch onderwijs te ondersteunen. Leren in de praktijk neemt een steeds belangrijker plaats in, het werkend leren, het werken met kennis. Scholen die aan dit onderzoek willen deelnemen kunnen contact opnemen met drs. Gaby Lutgens (0317-483632) of dr. Frank de Jong (0317-484408)
Kenniscentrum Wageningen: het gaat ervan komen. Samenvoeging LUW en onderzoekinstituten.
Vries, A.Ph. de - \ 1997
Agrarisch Onderwijs 39 (1997)18. - ISSN 0925-837X - p. 13 - 16.
hogere agrarische scholen - universiteiten - fusies - concentratie van de productie - onderzoek - samenwerking - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - kennis - symbolen - informatie - communicatie - onderzoeksinstituten - proefstations - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - wetenschappelijke samenwerking - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - mergers - concentration of production - research - cooperation - diffusion of research - diffusion of information - knowledge - symbols - information - communication - research institutes - experimental stations - scientific research - science - scientific cooperation
De samenvoeging van de Landbouwuniversiteit en de instituten van de Directie Landbouwkundig Onderzoek (DLO), enkele kleinere kennisinstellingen, alsmede delen van het praktijkonderzoek tot een Kenniscentrum Wageningen
Vernieuwing van de kennis-innovatiepyramide en de positie van de LUW
Rabbinge, R. - \ 1996
In: Essays voor de verkenning 'Landbouwwetenschappen in 2010: de positie van de LUW
agricultural colleges - universities - educational planning - educational policy - agriculture - organization of research - research policy - netherlands - science - veluwe - gelderland
De zaaiers
Wetenschapswinkel LUW, - \ 1996
Wageningen : LUW (Rapport / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel 130)
hogere agrarische scholen - universiteiten - informatiediensten - voorlichting - jaarboeken - agricultural colleges - universities - information services - extension - yearbooks
Gedeelde SMART is halve smart.
Scholten, H. ; Smolenaars, H. ; Kramer, M. ; Wijk, M. van; Heuvelen, J. van - \ 1996
Agro Informatica 9 (1996)5. - ISSN 0925-4455 - p. 9 - 12.
computers - onderwijs - lesmaterialen - informatietechnologie - hogere agrarische scholen - universiteiten - gegevensverwerking - computertechnieken - databanken - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - education - teaching materials - information technology - agricultural colleges - universities - data processing - computer techniques - databases - computer simulation - simulation - simulation models
Een aantal aspecten worden bsproken van een project op de LUW om tot een gezamenlijke modelleer- en simulatie-omgeving te komen voor toepassing in verschillende vakgebieden
De universitaire bosbouwstudie in beweging.
Bartelink, H.H. ; Jansen, J.J. ; Baren, B. van - \ 1996
Nederlands Bosbouwtijdschrift 68 (1996)3. - ISSN 0028-2057 - p. 106 - 110.
bosbouw - hoger onderwijs - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - forestry - higher education - agricultural colleges - universities - netherlands
Academisch beroepsvoorbereiding: poging tot systematisering.
Vries, A.Ph. - \ 1996
Agrarisch Onderwijs 38 (1996)18. - ISSN 0925-837X - p. 26 - 28.
beroepskeuze - beroepen - afgestudeerden - universiteiten - hogere agrarische scholen - career choice - occupations - graduates - universities - agricultural colleges
Universiteiten moeten niet alleen onderzoekers afleveren, maar mensen die in staat zijn tot probleemherkenning en -analyse alsmede tot het genereren van context-specifieke oplossingen. Men vat deze kwaliteiten wel samen onder de term 'ontwerpen'
Academische beroepsvoorbereiding overwegingen en dilemma's.
Vries, A.Ph. de - \ 1996
Agrarisch Onderwijs 38 (1996)14. - ISSN 0925-837X - p. 22 - 25.
hogere agrarische scholen - universiteiten - beroepskeuze - beroepen - afgestudeerden - werk - arbeid (werk) - kwaliteit - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - career choice - occupations - graduates - work - labour - quality
Internet en Wageningen.
Dings, J.A.F.M. ; Meijs, C.A.J. ; Post, R. - \ 1996
Agro Informatica 9 (1996)2. - ISSN 0925-4455 - p. 10 - 15.
kennis - symbolen - informatie - communicatie - hogere agrarische scholen - universiteiten - internet - computernetwerken - lokale netwerken - veluwe - gelderland - knowledge - symbols - information - communication - agricultural colleges - universities - computer networks - local area networks
Uitleg van de betekenis van Internet en in't bijzonder voor de Landbouwuniversiteit Wageningen
Onze taak is eerder nuanceren.
Korthals, M. - \ 1996
Agrarisch Onderwijs 38 (1996)18. - ISSN 0925-837X - p. 20 - 20.
filosofie - hogere agrarische scholen - universiteiten - filosofische stelsels - veluwe - gelderland - philosophy - agricultural colleges - universities - philosophical systems
Een gesprek met Michiel Korthals, hoogleraar aan de vakgroep toegepaste filosofie van de landbouwuniversiteit
Inventaris van het archief van de Faculteitsraad van de Landbouwhogeschool (1970) 1972 - 1979
Bent, C.C. van den - \ 1995
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 42
geschiedenis - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - archieven - veluwe - gelderland - history - agricultural colleges - universities - netherlands - archives
Het kenniscentrum Wageningen, twee visies
Vos, M.P.M. ; Heuver, M. - \ 1995
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 23
onderzoeksinstituten - proefstations - hogere agrarische scholen - universiteiten - technologie - innovaties - landbouw - nederland - openbare redes - research institutes - experimental stations - agricultural colleges - universities - technology - innovations - agriculture - netherlands - public speeches
Twee DLO mensen geven hun visie op integratie met LUW tot WUR
Groen licht voor duurzame energie
Schaafsma, T.J. - \ 1995
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 25
energie - efficiëntie - energiegebruik - brandstofverbruik - duurzaamheid (sustainability) - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnengebruik - bescherming - herstel - energiebeleid - economie - probleemanalyse - hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - veluwe - gelderland - openbare redes - energy - efficiency - energy consumption - fuel consumption - sustainability - natural resources - resource utilization - protection - rehabilitation - energy policy - economics - problem analysis - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands - public speeches
Het ontwikkelen van multimediaal onderwijs aan de LUW.
Kemerink, J.B.G. ; Smolenaars, J.J.M. ; Verbeek, R. - \ 1995
Agro Informatica 8 (1995)5. - ISSN 0925-4455 - p. 9 - 13.
leerplan - universiteiten - universitaire onderwijsprogramma's - collegeleerplan - hogere agrarische scholen - informatieopslag - computers - onderwijs - lesmaterialen - compact discs - internet - computernetwerken - lokale netwerken - veluwe - gelderland - curriculum - universities - college programs - college curriculum - agricultural colleges - information storage - education - teaching materials - computer networks - local area networks
Aan de LUW lijken goede randvoorwaarden aanwezig te zijn voor de realisatie van multimediaal computerondersteund onderwijs, maar toch verloopt de ontwikkeling daarvan niet zonder problemen
De positie van de groene sector van de Landbouwuniversiteit in een snel veranderende landbouwwereld. Een opiniestuk.
Struik, P.C. ; Goewie, E.A. ; Lenteren, J.C. van; Plas, L.H.W. van der; Stam, P. - \ 1995
Wageningen : LUW - 33
hogere agrarische scholen - universiteiten - agronomie - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - agricultural colleges - universities - agronomy - government policy - agricultural policy - agricultural law
Renaissance in de voedingswetenschap?
Hautvast, J.G.A.J. - \ 1994
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 20
voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - veluwe - gelderland - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands
Over gemaakte en authentieke landschappen.
Vroom, M.J. - \ 1994
Wageningen : LUW - 34
landschapsarchitectuur - landschap - ruimtelijke ordening - hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - landschapsbouw - tuinen - openbare redes - landscape architecture - landscape - physical planning - agricultural colleges - universities - lectures - landscaping - gardens - public speeches
Geboeid door ketens
Dalen, J. van - \ 1994
Wageningen : LU - 43
industrie - organisaties - theorie - bedrijfsvoering - bedrijven - ondernemingen - bestuur - colleges (hoorcolleges) - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - veluwe - gelderland - industry - organizations - theory - management - businesses - enterprises - administration - lectures - agricultural colleges - universities - netherlands
Rede Landbouwuniversiteit Wageningen, 3 maart 1994
Participerend leren onder de loupe.
Pierik, H.J. - \ 1994
Agrarisch Onderwijs 36 (1994)19. - ISSN 0925-837X - p. 14 - 16.
onderwijs - onderwijzen - participatie - onderzoek - onderwijsonderzoek - hogere agrarische scholen - universiteiten - agrarisch onderwijs - veluwe - gelderland - education - teaching - participation - research - educational research - agricultural colleges - universities - agricultural education
Beschrijving van een nieuw onderzoeksproject waarin de didactiek van het vernieuwde voortgezet agrarisch onderwijs wordt onderzocht
Onderzoek naar vormgeving internationalisering in onderwijs-praktijk.
Hermsen, A.R.M. - \ 1994
Agrarisch Onderwijs 36 (1994)8. - ISSN 0925-837X - p. 24 - 25.
agrarisch onderwijs - scholen - hoger onderwijs - beroepsopleiding - hogere agrarische scholen - universiteiten - internationale samenwerking - onderwijs - politiek - internationale betrekkingen - agricultural education - schools - higher education - vocational training - agricultural colleges - universities - international cooperation - education - politics - international relations
Onderzoek naar samenhang. Landbouwuniversiteit en agrarische hogescholen: samen uit, samen thuis?
Vries, A.Ph. de - \ 1993
Agrarisch Onderwijs 5 (1993)14. - ISSN 0925-837X - p. 10 - 13.
hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - beroepsopleiding - agrarisch onderwijs - scholen - samenwerking - relaties - organisaties - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - higher education - vocational training - agricultural education - schools - cooperation - relationships - organizations
Landbouwonderwijs moet imago in kennisnetwerk verbeteren. Huidige beleid is doodlopend spoor.
Grooters, J.W. - \ 1993
Agrarisch Onderwijs 35 (1993)18. - ISSN 0925-837X - p. 10 - 13.
onderwijsplanning - onderwijsbeleid - onderzoek - hogere agrarische scholen - universiteiten - landbouw - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - technologieoverdracht - scholen - samenwerking - relaties - organisaties - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - landbouwvoorlichting - educational planning - educational policy - research - agricultural colleges - universities - agriculture - diffusion of research - diffusion of information - technology transfer - schools - cooperation - relationships - organizations - scientific research - science - agricultural extension
Het Wageningse netwerk; organisatie en beheer in dienst van het onderzoek
Udink ten Cate, A.J. ; Blom, R. ; Wijngaard, P.J.M. - \ 1993
Agro Informatica 6 (1993)1. - ISSN 0925-4455 - p. 7 - 13.
informatietechnologie - telecommunicatie - databanken - onderzoeksinstituten - proefstations - planning - wiskundige modellen - hogere agrarische scholen - universiteiten - internet - computernetwerken - lokale netwerken - veluwe - gelderland - information technology - telecommunications - databases - research institutes - experimental stations - mathematical models - agricultural colleges - universities - computer networks - local area networks
In bijgaand artikel wordt een overzicht gegeven van de ontwikelingen rond de Wageningse datacommunicatienetwerken. De start werd in 1988 ingeluid door de Commissie Steenbergen
De bestuurder, de prof en de student : drie visies op het onderwijs aan de Landbouwuniversiteit
Vos, M.P.M. ; Kronenberg, S.B. ; Verburg, P. - \ 1992
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 23
hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - veluwe - gelderland - openbare redes - agricultural colleges - universities - netherlands - public speeches
Ontwikkelingen in de functiekwaliteit van vrouwelijke en mannelijke afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit Wageningen
Bos - Boers, M. - \ 1992
Agricultural University. Promotor(en): J. van Doorne-Huiskes; A.T.J. Nooij. - S.l. : Bos-Boers - ISBN 9789073787049 - 262
hogere agrarische scholen - universiteiten - afgestudeerden - arbeidsmarkt - werkgelegenheid - vraag - aanbod - landbouw - Nederland - beroepskeuze - beroepen - vrouwen - mannen - functiespecificatie - veluwe - gelderland - wetenschappelijke medewerkers - intellectuelen - agricultural colleges - universities - graduates - labour market - employment - demand - supply - agriculture - Netherlands - career choice - occupations - women - men - job specification - academic workers - intellectuals

This study reports on research into the causes of disparities in the quality of employment between female and male graduates of the Wageningen Agricultural University (WAU).

The data were collected by the Career Centre of the Alumni Association (NILI-MPW), in a continuing research project conducted since 1973 into labour force participation and the careers of Wageningen alumni. Between 1973 and 1988 the labour force participation of the women graduates increased from 58% to 79%, while that of the men declined from 94% to 89%. While there was thus a trend to more equal participation of women and men, there remained disparities in the quality of their jobs.

In this study the quality of a job is measured in terms of four indicators: (a) occupational prestige, (b) rate of remuneration, (c) the level of education required for the job, and (d) job security.

Chapter 1 contains a general introduction which raises two main questions:
1. Are the jobs of female and male graduates in 1988 unequal in quality? If so, how can various economic and sociological theories explain the existence of inequality? What is the relative weight of the factors causing this inequality?
2. Has the quality of jobs of female and male graduates become less unequal in the period from 1973 to 1988? If so, can this be explained by various economic and sociological theories?

Chapters 2, 3, 4 and 5 concentrate on the first question. Chapter 2 reviews three kinds of labour market theories that might explain disparities in the quality of employment. First, consideration is given to theories concentrating on the supply side of the labour market: Human Capital and Social Capital theories. Second, consideration is given to theories which concentrate on the demand side of the labour market: theories of labour market segmentation and of discrimination. Finally external factors which may affect labour force participation are considered.

Chapter 3 is concerned with deriving from theoretical models variables which may explain disparities between women and men in the quality of employment. These variables are used to formulate hypotheses to be tested in chapter 5. The diagram in chapter 3.5 shows the model which is used in the analysis. Human Capital theory provides six explanatory variables: (a) the unemployment rates of graduates with different specializations from the WAU, (b) whether or not the graduate has a doctorate, (c) the extent of participation in postgraduate studies, (d) the duration of work experience, (e) the number of working hours per week, and (f) career motivation. Social Capital theory provides two variables: (a) the influence of relationships and informal networks in obtaining the first job after graduation, and (b) the influence of social networks on occupational mobility. Theories of labour market segmentation provide two variables: (a) the segmentation between profit-oriented organizations and non-profit-oriented (including governmental) organizations, and (b) the availability of part-time jobs. Discrimination theories yield one variable, concerning the role of the employer in occupational mobility. Two variables are used in examining external factors which affect the interaction between the supply and demand sides of the labour market: marital status, and the importance of having a job near home.

Chapter 4 gives details of the quality of jobs of WAU graduates in 1988, The data were collected in the 1988 NILI-MPW survey of all those 9549 graduates who were in the labour force or were seeking employment. The response rate was 61%, giving 5791 respondents. On average the women (25% of the graduates) are younger than the men. In order to adjust for this, all data have been standardized for the year of graduation, using the ratios of females and males in the total graduate labour force as the standard population. On all four indicators of the quality of employment the female graduates scored lower than the male graduates. Each indicator contributed either one or two points to the score for the quality of the job, according to whether the score was below or above the median. Thus the score for quality of the job could be 0 - when unemployed but willing to work - or 4, 5, 6, 7, or 8. On average the women scored 5.07 and the men 6.05, a statistically significant difference.

The testing of hypotheses by statistical analysis of the data is carried out in chapter 5. The human capital variables which have most influence on the quality of the job are the length of working experience and the possession of a doctorate. Next in influence is for men the number of working hours per week, while for women career motivation helps in getting employment of higher quality. The negative influence of part-time work is stronger for men than for women. It is notable that greater human capital for women tends to lead to jobs with more security and a higher income, while for men it tends to lead to more prestigious jobs.

When seeking their first job, social capital is used more by female than by male graduates. However at this stage in the career the use of social capital has a negative effect on the quality of the job. Later in the career, when there is participation in more important networks, the use of social capital has a positive effect on the quality of employment. At that stage it is men who make more use of social capital in occupational mobility.

Institutional factors also affect the quality of employment of female and male graduates. WAU graduates have jobs of higher quality in profit-oriented than in non-profit-oriented organizations. A greater proportion of women than of men work in the latter type of organization. In both types of organization part-time jobs are of lower quality than fulltime jobs. In non-profit- oriented organizations women work part-time more often than in profit-oriented organizations. This segmentation between the two types of organization accounts for part of the disparity in the quality of employment. To examine the role of discrimination while seeking employment d variable is used which distinguishes between cases where the graduate was approached by the employer with the offer of a job, and those where the graduate obtained the job in some other way. Female graduates got jobs less often through approach by the employer (19%) than did men (28%). Because these jobs are of higher quality than those obtained in other ways, this gives women a disadvantage.

Marital status affects job quality differently for men and for women. For men, married status seems much more favourable than single status in relation to the quality of the job. Female graduates experience this also, but only during the first few years of their career. After about five years, when it appears that married women conduct a double career, i.e. in the labour force and in the household, then married women have jobs of lower quality than those of single women.

In order to evaluate the effects of the different variables, a hierarchical multiple regression analysis has been carried out. The variables used in this analysis accounted for 35 percent of the variance in the quality of jobs of female graduates, and 50 percent of that for male graduates. Several variables interfere or accumulate in their effects on the quality of employment.

The second part of the study, chapters 6, 7, and 8, concentrates on the second question, concerned with changes between 1973 and 1978. Chapter 6 gives a short survey of changes in Dutch society in the 1970s and 1980s which affect labour force participation. For changes in the disparities of quality of employment for men and women, attention is given to two major explanatory mechanisms: emancipation and inflation. Emancipation has brought more women into paid employment; it might also have enlarged the human and social capital of women, reduced the segmentation of the labour market, decreased the discrimination against women in the labour force, and made marital status less restrictive. Because of the rising educational level of the labour force, in 1988 academic education was less decisive for the quality of employment than it was in the 1970s. For instance, as more people have a university degree or more women a doctorate, these will be less exceptional and therefore less influential in obtaining high quality employment. Hypotheses are formulated on the effects of emancipation and inflation on changes in the disparities of quality of employment for female and male graduates.

Chapter 7 reports the changes in the quality of employment of WAU graduates in the period 1973 to 1988. Female graduates experienced improvement in all four indicators .of the quality of employment. At the same time the occupational prestige of the job and the educational level required for it declined slightly for male graduates. The average score for the quality of jobs of female graduates rose from 4.61 in 1973 to 5.07 in 1988, while that for male graduates declined from 6.35 in 1973 to 6.05 in 1988 (see Figures 7.1 to 7.5)

In chapter 8 the hypotheses formulated in chapter 6 are tested. From the results we learn that female graduates have enlarged their human capital. Factors that were restrictive in the 1970s were less restrictive in 1988: e.g. marital status, the social judgements on mothers with young children having paid employment, the provision of child centres, legislation on equal rights for men and women. Since 1973 it has become easier to choose to employ this enlarged human capital. At the same time inflation of human capital has affected the quality of jobs for both female and male graduates. Changes in institutional factors did not contribute to the reduction of the disparities in the quality of employment between female and male graduates. Chapter 9 summarizes and evaluates the main results.

Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan. Environmental research in the new Europe
Vos, M.P.M. ; Lake, J.V. - \ 1991
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 24
organisatie van onderzoek - onderzoeksbeleid - hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - wetenschap - milieuwetenschappen - gelderland - organization of research - research policy - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands - science - environmental sciences
Toekomstonderzoek naar de Wageningse ingenieur als onderzoeker.
Oude Ophuis, P.A.M. ; Meulenberg, M.T.G. - \ 1991
Wageningen : NILI-MPW - ISBN 9789073787018 - 140
hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - onderzoekers - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - hoogleraren - wetenschappelijke medewerkers - toekomst - agricultural colleges - universities - research - research workers - scientific research - science - professors - academic workers - future
Agricultural education in gender issues: a necessity for rational agriculture.
Safilios-Rothschild, C. - \ 1990
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 29
agrarisch onderwijs - boerenstand - hogere agrarische scholen - universiteiten - vrouwen - colleges (hoorcolleges) - agricultural education - peasantry - agricultural colleges - universities - women - lectures
De universiteit, broedplaats van vernieuwing
Zeeuw, D. de - \ 1989
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 21
universiteiten - hogere agrarische scholen - colleges (hoorcolleges) - universities - agricultural colleges - lectures
Johan Dekker, Professor of plant pathology at the Wageningen Agricultural University, 1969-1989.
Zadoks, J.C. - \ 1989
Netherlands Journal of Plant Pathology 95 (1989)Supplement 1. - ISSN 0028-2944 - p. 7 - 17.
onderzoekers - hogere agrarische scholen - universiteiten - biografieën - bibliografieën - nederland - hoogleraren - wetenschappelijke medewerkers - auteurs - research workers - agricultural colleges - universities - biographies - bibliographies - netherlands - professors - academic workers - authors
Korte biografie en compleet overzicht van publicaties van Johan Dekker
Landbouwuniversiteit al 35 jaar in Ivoorkust.
Wessel, M. - \ 1989
Landbouwkundig Tijdschrift 101 (1989)3. - ISSN 0927-6955 - p. 25 - 26.
landbouw - onderzoek - ivoorkust - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - agriculture - research - cote d'ivoire - agricultural colleges - universities - netherlands
Landschapsbewust-zijn in retro-perspectief.
Vervloet, J.A.J. - \ 1989
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 29
geschiedenis - geografie - hogere agrarische scholen - universiteiten - landbouwgrond - landschap - nederland - openbare redes - history - geography - agricultural colleges - universities - agricultural land - landscape - netherlands - public speeches
The international university Wageningen
Oosterlee, C.C. - \ 1988
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 19
hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands
(R)evolutie of renaissance : de Landbouwuniversiteit vanaf 1987 en de positie van de vrouw daarin
Dellaert, L.M.W. - \ 1987
Wageningen : LU - 29
hogere agrarische scholen - universiteiten - vrouwen - recht - positie van de vrouw - hoger onderwijs - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - verbetering - innovaties - modernisering - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - women - law - woman's status - higher education - educational reform - educational innovation - improvement - innovations - modernization - netherlands
Rede Wageningen Landbouwuniversiteit, maart 1987
Eruditie en de functie van de Landbouwuniversiteit in de samenleving
Roersch, A. - \ 1987
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 27
hogere agrarische scholen - universiteiten - kennis - nederland - veluwe - gelderland - kennistheorie - epistemologie - agricultural colleges - universities - knowledge - netherlands - theory of knowledge - epistemology
Eenmaal, andermaal, ..... : toespraken gehouden op 25 september 1987 bij het afscheid van prof.dr. R.H.A. van Duin l.i. als buitengewoon hoogleraar in de Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen
Wijk, A. van - \ 1987
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 32
ontginning - landinrichting - land - spreken in het openbaar - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - openbare redes - reclamation - land development - public speaking - rural planning - rural development - land use - management - agricultural colleges - universities - netherlands - public speeches
Afstand nemen.
Bolt, G.H. - \ 1987
Wageningen : LUW - 38
hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - geschiedenis - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - higher education - educational reform - educational innovation - history - netherlands
Heron in Wageningen
Schenk, J. - \ 1987
Wageningen : L.U. - 24
hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - nederland - fysica - mechanica - spreken in het openbaar - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - higher education - educational reform - educational innovation - netherlands - physics - mechanics - public speaking
Rede. Wageningen, 1 juni 1987
Het doel in zicht
Went, J.L. van - \ 1986
Wageningen : Landbouwhogeschool - 21
hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - nederland - veluwe - gelderland - organisatie - agricultural colleges - universities - higher education - netherlands - organization
Rede Wageningen
Autonomie groeit waar kwaliteit bloeit
Zeeuw, D. de - \ 1986
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 21
hogere agrarische scholen - universiteiten - landbouw - organisatie van onderzoek - onderzoeksbeleid - onderzoek - hoger onderwijs - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - verbetering - innovaties - modernisering - nederland - wetenschap - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - agriculture - organization of research - research policy - research - higher education - educational reform - educational innovation - improvement - innovations - modernization - netherlands - science
Naar een flexibele onderwijsorganisatie / Count your blessings
Stoelinga, T.H.J. ; Schans, P. van der - \ 1985
Wageningen : L.H. - 21
hoger onderwijs - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - samenwerking - beroepsopleiding - organisatie - veluwe - gelderland - higher education - agricultural colleges - universities - netherlands - cooperation - vocational training - organization
Rede. Wageningen, 9 september 1985
Profijtelijk dienen
Kloosterman, E.G. - \ 1985
Wageningen : L.H. - 25
hogere agrarische scholen - universiteiten - afgestudeerden - arbeidsmarkt - werkgelegenheid - Nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - graduates - labour market - employment - Netherlands
Rede. Wageningen, 28 juni 1985
Diervoeding op een kruispunt?
Tamminga, S. ; Verstegen, M.W.A. - \ 1985
Wageningen : L.H. - 40
diervoedering - voer - hogere agrarische scholen - universiteiten - spreken in het openbaar - nederland - veluwe - gelderland - animal feeding - feeds - agricultural colleges - universities - public speaking - netherlands
De brugfunctie van de gewasecologie
Rabbinge, R. - \ 1985
Wageningen : LH - 18
ecologie - gewassen - landbouw - fenologie - acclimatisatie - agronomie - hogere agrarische scholen - universiteiten - plantenecologie - nederland - veluwe - gelderland - ecology - crops - agriculture - phenology - acclimatization - agronomy - agricultural colleges - universities - plant ecology - netherlands
Onderwijs en onderzoek aan de vakgroep Waterzuivering van de LH
Lijklema, L. - \ 1985
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 18 (1985)16. - ISSN 0166-8439 - p. 340 - 342.
waterzuivering - afvalwaterbehandeling - rioolafvalwaterverwijdering - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - zuiveringsinstallaties - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - agricultural colleges - universities - netherlands - purification plants
Veranderingen als uitdaging : LH-onderzoek in een veranderende samenleving
Zeeuw, A. de - \ 1984
Wageningen : LH - 29
hogere agrarische scholen - universiteiten - landbouw - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - agriculture - netherlands
Ecologie van het wonen
Leeuwen, H. van - \ 1984
In: NITHOO : nieuwe inventarisatie toegepaste huishoudwetenschappen, onderzoek en onderwijs / van Leeuwen, H., Ruiter, C., Guenther, H., - p. C51 - 4.
huisvesting - huizen - woningen - hogere agrarische scholen - universiteiten - housing - homes - dwellings - agricultural colleges - universities
Agrarisch Recht in Wageningen
Snijders, G.M.F. - \ 1984
Agrarisch recht 44 (1984)8. - ISSN 0167-4242 - p. 321 - 332.
bezit - land - grondeigendom - hogere agrarische scholen - universiteiten - veluwe - gelderland - property - land ownership - agricultural colleges - universities
Aspekten in verband met het funktioneren van de vakgroep Agrarisch Recht van de Landbouwhogeschool, met aandacht voor de samenstelling, taken en de toekomst
Van jager tot industrieel : over een 65-jarige na 6500 jaar landbouw en veeteelt
Oosterlee, C.C. - \ 1983
Wageningen : Landbouwhogeschool - 17
hogere agrarische scholen - universiteiten - landbouw - economische sociologie - oorsprong - domesticatie - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - nederland - hoger onderwijs - kwalificaties - veluwe - gelderland - organisatie - graad (academisch) - agricultural colleges - universities - agriculture - economic sociology - origin - domestication - animal welfare - animal housing - netherlands - higher education - qualifications - organization - degrees
Graslandkunde en landbouw [Grassland science and agriculture]
Mannetje, L. 't - \ 1983
Wageningen : L.H. - 20
graslanden - natuurlijke graslanden - extensieve weiden - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - veluwe - gelderland - voedergrassen - grasslands - natural grasslands - rangelands - agricultural colleges - universities - netherlands - fodder grasses
Rede. Wageningen, 13 oktober 1983
Ploegen op wintervoor
Schans, P. van der - \ 1983
Wageningen : LH - 22
hogere agrarische scholen - universiteiten - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - educational reform - educational innovation - netherlands
Het archief van de Landbouwhogeschool te Wageningen : Rijkslandbouwschool, 1876-1904 - Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool, 1904-1918
Ruiter, M.E. de - \ 1982
Wageningen : Landbouwhogeschool - 17
geschiedenis - documentatie - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - archieven - veluwe - gelderland - history - documentation - agricultural colleges - universities - netherlands - archives
De opdracht van de Landbouwhogeschool
Kroon, J.W. - \ 1982
Wageningen : Landbouwhogeschool - 19
hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - openbare redes - agricultural colleges - universities - netherlands - public speeches
Rede, Wageningen 6 september 1982
Verkenningen in het onbekende
Wilde, J. de - \ 1982
Wageningen : L.H. - 21
insecten - entomologie - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - veluwe - gelderland - insects - entomology - agricultural colleges - universities - netherlands
Rede Wageningen, 21 oktober 1982
Agricultural science : Wageningen in focus
Maltha, D.J. - \ 1981
Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022007716 - 92
landbouw - hogere agrarische scholen - universiteiten - illustraties - onderzoek - onderzoeksinstituten - proefstations - nederland - veluwe - gelderland - agriculture - agricultural colleges - universities - illustrations - research - research institutes - experimental stations - netherlands
LH, let op uw zaak
Plas, H.C. van der - \ 1981
Wageningen : LH - 22
hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - netherlands
Een bont patroon, vijf en dertig jaar cultuurtechniek. Opstellen bij het afscheid van prof.dr.ir. F.Hellinga
Lier, H.N. van - \ 1981
Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022007891 - 195
ontginning - landinrichting - land - grondbeleid - landverbetering - waterbouwkunde - landbouwgrond - hogere agrarische scholen - universiteiten - biografieën - beroepsopleiding - beroepsopleiding (hoger) - waterbeheer - watervoorraden - nederland - geschiedenis - hydrologie - veluwe - gelderland - reclamation - land development - land policy - land improvement - hydraulic engineering - agricultural land - agricultural colleges - universities - biographies - vocational training - professional education - water management - water resources - netherlands - history - hydrology
Afscheid prof. Hellinga
Rapport van de vakgroep plantenveredeling t.b.v. structuurcommissie plantenveredeling
Anonymous, - \ 1980
Wageningen : LH - 111
plantenveredeling - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - veluwe - gelderland - plant breeding - agricultural colleges - universities - netherlands
Er is maar een landbouwhogeschool
Schans, P. van der - \ 1980
Wageningen : LH - 20
hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - netherlands
Rede Wageningen, 1 september 1980
Immobiel, maar toch actief
Plas, H.C. van der - \ 1980
Wageningen : Landbouwhogeschool - 15
hogere agrarische scholen - universiteiten - biotechnologie - chemische industrie - biochemie - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - biotechnology - chemical industry - biochemistry - netherlands
Rede. Landbouwhogeschool. ([no.375])
Tien procent
Zeldam - Hartelust, B. ten - \ 1979
Wageningen : LH - 16
hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - netherlands
Gezicht naar buiten, gezicht naar binnen
Ritzema van Ikema, J.B. - \ 1978
Wageningen : Landbouwhogeschool - 27
hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - netherlands
De Landbouwhogeschool in Wageningen
Anonymous, - \ 1977
Wageningen : Landbouwhogeschool - 50
hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - ruimtelijke ordening - planning - agricultural colleges - universities - netherlands - physical planning
Des rectors
Want, J.P.H. van der - \ 1977
Wageningen : Landbouwhogeschool - 27
universiteiten - studenten - bedrijfsvoering - hogere agrarische scholen - nederland - veluwe - gelderland - universities - students - management - agricultural colleges - netherlands
Herkenning en erkenning van juristen
Polak, J.M. - \ 1977
Deventer : Kluwer
hogere agrarische scholen - universiteiten - recht - karakteristieken - wetgeving - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - law - characteristics - legislation - netherlands
Een inventarisatie van de gezinssociologie in Wageningen
Hoog, C. de - \ 1977
Wageningen : LH - 9
sociologie - verwantschap - gezinnen - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - veluwe - gelderland - sociology - kinship - families - agricultural colleges - universities - netherlands
Tenslotte
Visser, J. de - \ 1976
Wageningen : L.H. - 15
hogere agrarische scholen - universiteiten - studenten - bedrijfsvoering - onderwijs - personeel - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - students - management - education - personnel - netherlands
Rede Wageningen
Kiezen en gekozen worden
Bragt, J. van - \ 1976
Wageningen : L.H. - 18
hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - nederland - veluwe - gelderland - organisatie - agricultural colleges - universities - higher education - netherlands - organization
Opening Academiejaar 1976-1977
De gulden middenweg
Hellinga, G. - \ 1975
Wageningen : L.H. - 24
bosbouw - houtteelt - hogere agrarische scholen - universiteiten - bossen - bosproducten - nederland - veluwe - gelderland - forestry - silviculture - agricultural colleges - universities - forests - forest products - netherlands
Rede Landbouwhogeschool
Rede uitgesproken bij de rectoraatsoverdracht op 9 januari 1975
Leniger, H.A. - \ 1975
Wageningen : Landbouwhogeschool - 31
hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - onderwijsbeleid - nederland - veluwe - gelderland - organisatie - agricultural colleges - universities - higher education - educational policy - netherlands - organization
Een en ander omtrent onderzoek, instrumentatie, uitrusting en onderwijs in het Laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek van de Landbouwhogeschool, in de periode van 1947 tot 1974
Wassink, E.C. - \ 1975
Wageningen : Unknown Publisher - 64
hogere agrarische scholen - universiteiten - plantenfysiologie - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - plant physiology - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.