Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 50 / 139

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==agricultural colleges
Check title to add to marked list
Marktgericht ondernemen in het onderwijs via een Lean Startup aanpak : betreft een weergave van de ondersteuning vanuit het onderzoek voor een uitgeteste aanpak in het HBO Groen opnderwijs
Verstegen, J.A.A.M. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2015
LEI Wageningen UR - 6 p.
lesmaterialen - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - beroepsvaardigheden - ondernemerschap - bedrijfskunde - agrarische bedrijfsvoering - teaching materials - agricultural education - agricultural colleges - job skills - entrepreneurship - business administration - farm management
HBO studenten(Groen Onderwijs) in de landbouw leren meer marktgericht te leren denken en doen. Via een Lean Start up aanpak is geprobeerd om studenten zelf actief te laten ervaren wat marktgericht ondernemen in kan houden door hen zelf vanaf een zelf bedacht pril idee een eigen bedrijf in het echt te laten opstarten.
De bodem kan van alles zelf
Os, G.J. van - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)2. - ISSN 1875-9688 - p. 46 - 47.
kennisoverdracht - hogere agrarische scholen - agrarisch onderwijs - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - teeltsystemen - knowledge transfer - agricultural colleges - agricultural education - sustainable land use - sustainable agriculture - cropping systems
De overheid stelt steeds nieuwe beperkingen aan middelen en meststoffen. Volgens de nieuwe Lector Duurzaam Bodembeheer Gera van Os gaan de ontwikkelingen daarom gedwongen van chemisch naar evenwichtiger. Moderne technieken en analysemethodes kunnen daarbij van dienst zijn. „Teelt moet optimaal in duurzaamheid.”
Over de bodem is nog zoveel te leren
Vos, P. ; Os, G.J. van - \ 2015
Boerderij/Akkerbouw 100 (2015)20. - ISSN 0169-0116 - p. A22 - A24.
bodembeheer - bodembiologie - duurzaam bodemgebruik - duurzaamheid (sustainability) - bioraffinage - onderzoekers - hogere agrarische scholen - studenten - docenten - interviews - soil management - soil biology - sustainable land use - sustainability - biorefinery - research workers - agricultural colleges - students - teachers
Onderzoeker Gera van Os begon dit jaar als lector Duurzaam Bodembeheer aan CAH Vilentum in Dronten. "Extra aandacht voor de bodem is een mooie kans." Dit artikel geeft een interview weer met deze onderzoeker.
Ondernemerschap kun je leren
Oosterhoff, W. ; Smit, A.B. - \ 2014
V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 12 - 13.
hogere agrarische scholen - beroepsopleiding (hoger) - ondernemerschap - flevoland - agricultural colleges - professional education - entrepreneurship
Kun je ondernemerschap leren? Daarover zijn de meningen verdeeld. Veel ondernemers geven aan dat je ondernemerschap niet uit een boekje kunt leren, maar in je moet hebben. CAH Vilentum in Dronten biedt daarentegen een hbo-opleiding ‘Agrarisch Ondernemerschap’ aan. Studenten van deze opleiding volgden bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten de Masterclass Ondernemerschap. Zij verbeterden aantoonbaar hun ondernemerschapscompetenties.
Sustainable futures : social sciences research at Wageningen University
Frankema, E.H.P. ; Houweling, W. ; Mol, A.P.J. ; Möller, O. ; Wesseler, J.H.H. ; Branderhorst, A. ; Versluis, K. ; Tielens, J. - \ 2014
Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573833 - 71
sociale wetenschappen - hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - levenswetenschappen - nederland - mensen - samenleving - natuurlijke hulpbronnen - milieu - social sciences - agricultural colleges - universities - research - life sciences - netherlands - people - society - natural resources - environment
Programma HAS Onderwijs Jaar 1-4 en Internationaal
Vegte, Zwier van der - \ 2013
agricultural education - agricultural colleges - dairy farming
Innoveren in de veehouderij
Bos, Bram - \ 2013
animal husbandry - innovations - animal housing - animal welfare - sustainability - sustainable animal husbandry - livestock farming - education - teachers - continuing training - professional education - agricultural colleges
Pluimveeonderwijs breidt zich verder uit : ketenbedrijven spreken zich uit over gewenste scholing hbo'er
Vernooij, A.G. ; Veer, E. van 't - \ 2013
V-focus 10 (2013)4. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
pluimveehouderij - agrarische samenleving - hogere agrarische scholen - beroepsopleiding (hoger) - kennisniveau - vaardigheden - opinies - poultry farming - agricultural society - agricultural colleges - professional education - knowledge level - skills - opinions
De laatste jaren is de belangstelling voor het pluimveehouderijonderwijs sterk gegroeid, vooral door een betere samenwerking tussen de AOC’s. Inmiddels volgen jaarlijks meer dan 40 leerlingen de specialisatie pluimveehouderij. In 2012 is de ontwikkeling van het pluimveeonderwijs op hbo-niveau in gang gezet door onder meer CAHVilentum en HasHogeschool. Voor hbo-studenten bestaat nu ook de mogelijkheid zich verder te verdiepen in de pluimveehouderij. Wat verwachten bedrijven in de pluimveeketen van deze scholing op hbo-niveau?
Centre for Biobased Economy : businessplan
Wijffels, R.H. ; Streefland, M. ; Es, M. van - \ 2011
Wageningen : Centre for Biobased economy - 130
kennisoverdracht - biobased economy - publiek-private samenwerking - hoger onderwijs - colleges - hogere agrarische scholen - onderwijsvernieuwing - innovaties - Nederland - knowledge transfer - public-private cooperation - higher education - agricultural colleges - educational innovation - innovations - Netherlands
Dit businessplan beschrijft hoe het Centre for Biobased economy (CBBE) zich wil richten op kennistransitie tussen de ‘groene’ onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Hierin is treedt Wageningen Universiteit op als Centre of Excellence en HAS Den Bosch, CAH Dronten, InHolland Delft en Van Hall Larenstein als Centres of expertise. Het CBBE zal een knooppunt van onderwijs, onderzoek en innovatie worden. Het CBBE onderscheidt zich van overige initiatieven op het gebied van de biobased economy doordat het zich richt op kennistransitie en –disseminatie, waar de overige initiatieven zich richten op kennisontwikkeling. Het CBBE is complementair aan deze initiatieven en wil hierbij steeds aansluiting zoeken. De kennistransitie en -disseminatie binnen het CBBE vindt plaats langs drie pijlers: 1. Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling; 2. Versterking toepassingsgericht onderzoek; 3. Stimulering van innovatieprojecten.
De mogelijke rol van het groene onderwijs bij de sectorale opgaven van de multifunctionele landbouw
Dekking, A.J.G. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 413) - 43
multifunctionele landbouw - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - middelbaar beroepsonderwijs - multifunctional agriculture - agricultural education - agricultural colleges - intermediate vocational training
De multifunctionele landbouw maakt een stormachtige ontwikkeling door. Het aantal zorgboerderijen is in enkel jaren verdubbeld; regelmatig worden er nieuwe recreatieconcepten en streekproducten gepresenteerd. Ook binnen het onderwijs is er steeds meer aandacht voor multifunctionele landbouw. In de Groene Kennis Coöperatie (GKC) werken onderwijs en onderzoeksinstellingen samen met als doel om maximaal van elkaars kennis te profiteren (kenniscirculatie) en zo een uitgebalanceerd lespakket aan te bieden. In dit rapport wordt een overzicht gepresenteerd van de specifieke ontwikkelingen en uitdagingen/opgaven per deelsector in de multifunctionele landbouw en een analyse van de rol die het groen onderwijs (MBO en HBO) hierin kan spelen.
GLASSIM (semi-)gesloten kasteelten : simulatietool voor het HBO
Bakker, M.J. - \ 2011
teelt onder bescherming - glastuinbouw - simulatiemodellen - ontwikkelingsstadia - kasgewassen - hogere agrarische scholen - protected cultivation - greenhouse horticulture - simulation models - developmental stages - greenhouse crops - agricultural colleges
Over het algemeen vinden studenten het lastig om inzicht te krijgen in de interactie tussen gewasgroei en verschillende combinaties van klimaatomstandigheden in de kas. Een simulatietool kan daarbij verhelderend werken.
Gastlessen varkens- en pluimveehouderij
Vernooij, A.G. - \ 2011
onderwijsprogramma's - hogere agrarische scholen - varkenshouderij - pluimveehouderij - education programmes - agricultural colleges - pig farming - poultry farming
Poster. Het resultaat van dit project is een nieuw lesprogramma op het gebied van varkenshouderij en/of pluimveehouderij voor 1e en 2e jaars studenten van CAH Dronten. Het lesprogramma wordt gezamenlijk uitgevoerd door docenten van de CAH en onderzoekers van Wageningen Livestock Research.
Nieuwe bouwstenen : WURKS-1 onderzoeksprogramma Competentiegericht leren in de groene onderwijskolom
Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Wel, M. van der; Boetzkes, P. - \ 2011
Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies - ISBN 9789461730671 - 11
natuur- en milieueducatie - vaardigheidsonderwijs - onderwijsonderzoek - hogere agrarische scholen - middelbaar beroepsonderwijs - voortgezet onderwijs - universiteiten - veluwe - gelderland - nederland - nature and environmental education - competency based education - educational research - agricultural colleges - intermediate vocational training - secondary education - universities - netherlands
Workshop ‘Artikel 12 Wildlife
Hall Larenstein, Van - \ 2009
Hogeschool van Hall Larenstein
dierenwelzijn - experimenteel veldonderzoek - dierproeven - wilde dieren - hogere agrarische scholen - laboratoriumdieren - animal welfare - field experimentation - animal experiments - wild animals - agricultural colleges - laboratory animals
De workshop Artikel 12 Wildlife is georganiseerd als start van de exploratiefase van het gelijknamige project. Met de workshop is een eerste verkenning van het werkveld gemaakt.
Samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers
Os, G.J. van; Nijman, J. - \ 2008
Gewasbescherming 39 (2008)4. - ISSN 0166-6495 - p. 143 - 144.
ontwikkelingsprogramma's - agrarisch praktijkonderwijs - onderwijsvernieuwing - onderzoeksondersteuning - samenwerking - onkruidbestrijding - pesticiden - hogere agrarische scholen - gewasbescherming - kennisoverdracht - middelbaar beroepsonderwijs - development programmes - on-farm training - educational innovation - research support - cooperation - weed control - pesticides - agricultural colleges - plant protection - knowledge transfer - intermediate vocational training
Kunnen mbo-leerlingen en hao-studenten een bijdrage leveren aan duurzaam onkruidbeheer (dob)? En hoe krijg je functionele agrobiodiversiteit (fab) als vast onderdeel binnen het groene onderwijs? Dit zijn twee voorbeelden in de praktijk die tot projecten hebben geleid waarbij leerlingen, studenten, docenten, onderzoekers en adviseurs hebben samengewerkt
90 jaar Fonds Landbouw Export Bureau, 1916-1918 : L.E.B. fonds
Klep, L.F.M. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteits Fonds
geschiedenis - universiteiten - hogere agrarische scholen - fondsen - landbouwkundig onderzoek - nederland - history - universities - agricultural colleges - funds - agricultural research - netherlands
Design and Functioning of International Forestry Curricula: Considerations and Experiences
Schmidt, P. ; Lewark, S. - \ 2008
Joensuu : Joensuu University Press (SILVA publications 5) - ISBN 9789522191861 - 86
bosbouw - leerplan - hoger onderwijs - hogere agrarische scholen - universiteiten - europa - forestry - curriculum - higher education - agricultural colleges - universities - europe
AgroCenter opgericht voor 'duurzaam ondernemen'
Beldman, A.C.G. ; Rotgers, G. - \ 2007
V-focus 4 (2007)6. - ISSN 1574-1575 - p. 13 - 13.
ondernemerschap - universiteiten - onderzoek - kennis - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - netwerken - entrepreneurship - universities - research - knowledge - agricultural education - agricultural colleges - networks
Onderzoeker van de diverse afdelingen van Wageningen UR verenigden zich voorjaar 2007 in het netwerk AgroCenter, dat zich richt op ondernemerschap. Ook het groen-onderwijs is inmiddels verbonden met dit netwerk. Aan een samenwerkng met de agrobusiness wordt nog gewerkt
Evaluatie onderwijstrajecten RIGO Leren met Toekomst Systeeminnovatie 2005 en 2006: de rol van de onderzoeker
Vermeulen, P.C.M. - \ 2007
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 16
onderwijs - innovaties - hogere agrarische scholen - leerplan - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfskunde - glastuinbouw - education - innovations - agricultural colleges - curriculum - farm management - business administration - greenhouse horticulture
In 2005 en 2006 hebben binnen de sectie bedrijfskunde van het PPO glastuinbouw in Naaldwijk de volgende onderwijstrajecten gedraaid 1 “Vraaggestuurde ketens”2 “Implementeren duurzame energieopties” “Ontwikkeling kostprijsberekeningen planning potplanten”4 “Innovatief duurzaam ondernemen in de glastuinbouw”5 “ Kijk mijn bedrijf”. Bij de projecten 1 t/m 4 zijn HBO studenten en docenten betrokken en bij project 5 ondernemers en adviseurs. In dit verslag worden de ervaringen van de betrokken onderzoekers binnen deze projecten geëvalueerd. Per project komt aan de orde: · Korte beschrijving doel project en eerdoelen studenten · De verschillende vormen van studenten inzet · De rol van de onderzoeker in het project De rol van de schoolbegeleiders · De inhoud van de studenten opdracht in relatie tot hun kennisniveau. Hieruit worden enkele conclusies en aanbevelingen getrokken over de inzet van studenten in onderzoeksprojecten en de leer behoefte van ondernemers
Elektronisch Inburgeren : het werven en opleiden van plantenziektekundestudenten in Nederland
Goud, J.C. ; Termorshuizen, A.J. ; Wit, P.J.G.M. de - \ 2006
Gewasbescherming 37 (2006)3. - ISSN 0166-6495 - p. 82 - 83.
gewasbescherming - plantenziekten - plantenziektekunde - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - hoger onderwijs - collegestudenten - studenten - publiciteit - communicatie - voorlichting - plant protection - plant diseases - plant pathology - agricultural education - agricultural colleges - higher education - college students - students - publicity - communication - extension
Informatie over een project dat ten doel heeft de teruglopende aantallen studenten in het plantenziektekundig onderwijs - en daaraan gekoppeld het dalend onderwijsaanbod - te stoppen: de ontwikkeling van een wervende website
ECS onderzoekt inspirerende leeromgevingen : post-initieel leren van ondernemers
Gielen, P.M. ; Biemans, H.J.A. ; Elsen, E. van den; Schaafsma, S.C.T. ; Wesselink, R. - \ 2005
Vakblad Groen Onderwijs 47 (2005)11. - ISSN 1568-8704 - p. 10 - 12.
agrarisch onderwijs - onderwijsinstellingen - opleidingscentra - hogere agrarische scholen - praktijkonderwijs - vaardigheidsonderwijs - onderzoek - studenten - scholingscursussen - beroepsvaardigheden - ondernemerschap - agricultural education - educational institutions - training centres - agricultural colleges - practical education - competency based education - research - students - training courses - job skills - entrepreneurship
Onderzoekers van de leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies van Wageningen UR gaan aan de slag met de vraag welke leeromgevingen geschikt zijn voor studenten om ondernemersspecifieke competenties te ontwikkelen
Nature and more, Groen Kennisnet en andere favorieten: voordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
Weide, R.Y. van der; Looman, B. ; Hendrix, W. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)sup. - ISSN 0166-6495 - p. 33S - 34S.
gewasbescherming - informatieverspreiding - informatiesystemen - databanken - agrarisch onderwijs - onderwijs - hogere agrarische scholen - kennismanagement - plant protection - diffusion of information - information systems - databases - agricultural education - education - agricultural colleges - knowledge management
Kennis in databases en op internet: over internationale sites over gewasbescherming, meer transparantie in de voedselketen tussen producent en consument, en de noodzakelijkheid van een kennismanagementsysteem als Groen Kennisnet in het individueel gerichte onderwijs
Ruimte voor kwaliteit en ondernemerschap : Wageningen Universiteits & Researchcentrum, Instellingsplan Wageningen Universiteit, Ondernemingsplan Stichting DLO, 2003-2006
Bartelink, H.H. ; Berlo, J.M. van; Bouma, J. ; Gooijer, C.D. de; Groen, A.F. ; Groot, R. ; Jongebreur, A.A. ; Klerk-Engels, B. de; Oorschot, R. ; Schlebaum, W. - \ 2003
Wageningen : Wageningen UR - 69
hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - agrarisch onderwijs - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - onderwijsplanning - personeel - landbouwkundig onderzoek - onderzoek - financieren - organisatieontwikkeling - planning - veluwe - gelderland - nederland - agricultural colleges - universities - higher education - agricultural education - educational reform - educational innovation - educational planning - personnel - agricultural research - research - financing - organizational development - netherlands
Biologische landbouw bij Wageningen UR (2): aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs 2004-2008
Meijs, J.A.C. ; Booij, R. ; Brussaard, L. ; Proost, M.D.C. ; Wijnands, F.G. ; Meeusen, M.J.G. - \ 2003
Wageningen : Wageningen UR - 63
biologische landbouw - landbouwkundig onderzoek - interdisciplinair onderzoek - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - nederland - organic farming - agricultural research - interdisciplinary research - agricultural education - agricultural colleges - netherlands
Dit rapport is een update van het eerste rapport uit 2000. Het is voortgekomen uit het werkplan van het LNV-onderzoeksprogramma `Koepelprogramma Biologische Landbouw¿, waarin LNV vraagt onder andere het kerngroeprapport te actualiseren op met name de visie op biologische landbouw (onderzoek en onderwijs) en de prioritaire onderzoeksthema¿s voor de periode 2004 - 2008. Behalve een actualisatie, geeft de Kerngroep Biologische Landbouw 2003 in dit rapport ook een schets en evaluatie van de onderzoeks- en onderwijsinspanningen van 2000 tot nu. Hetzelfde doet ze ook voor de taken en doelstellingen van het in 2001 opgerichte Innovatiecentrum Biologische Landbouw van Wageningen UR. Tevens schetst ze een gewenste toekomstige ontwikkeling voor dit centrum
Maatschappelijke betekenis van beplantingen en de implicaties voor het groene onderwijs
Koster, A. ; Vries, J. de - \ 2002
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 58 (2002)1. - ISSN 0166-3534 - p. 1 - 12.
beplantingen - soortenkeuze - levensomstandigheden - sociaal welzijn - landschapsarchitectuur - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - esthetische waarde - kwaliteit - openbaar groen - vergelijkend onderzoek - beplanting - groenvoorziening - onderwijs - recreatie - stedelijk groen - plantations - choice of species - living conditions - social welfare - landscape architecture - agricultural education - agricultural colleges - aesthetic value - quality - public green areas - comparative research
Hogeschool Larenstein heeft er sinds kort twee nieuwe opleidingen bij: stedelijke beplantingen en procesgerichte landschapsarchitectuur. Bovendien is een kenniskring stedelijke beplantingen van start gegaan, die aansluit bij de kennnis binnen Alterra
Biologische landbouw in Wageningen Universiteit en Research Centrum: aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs
Kerngroep Biologische Landbouw, - \ 2000
Wageningen : Wageningen UR - 56
biologische landbouw - landbouwkundig onderzoek - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - natuurwetenschappelijk onderwijs - nederland - organic farming - agricultural research - agricultural education - agricultural colleges - science education - netherlands
Op 8 december 1999 heeft de Raad van Bestuur van Wageningen UR de Kerngroep Biologische Landbouw ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Wageningen Universiteit (WU), Stichting DLO en het Praktijkonderzoek (PO). De Kerngroep Biologische Landbouw kreeg de opdracht om een sterkte-zwakteanalyse te maken van het onderzoek en onderwijs over biologische landbouw bij Wageningen UR. De analyse heeft zij uitgevoerd in de periode december 1999 – voorjaar 2000. Tevens is gekeken naar de huidige organisatie van kennisontwikkeling en communicatie betreffende biologische landbouw in Wageningen UR. De activiteiten van de kerngroep passen in de realisatie van de volgende doelen teneinde de biologische landbouw te bevorderen: … gerichte versterking en ontwikkeling van de voor biologische landbouw benodigde kennis en expertise bij Wageningen UR. … positionering en profilering van Wageningen UR in de nationale en internationale markt voor onderzoek aan en onderwijs over biologische landbouw. … opbouw en onderhoud van een herkenbare en doeltreffende organisatie voor kennisontwikkeling en -overdracht
Afscheid dr.ir. M.P.M. Vos, voorzitter College van Bestuur Landbouwuniversiteit, 29 januari 1997
Aartsen, J.J. van; Vos, M.P.M. ; Karssen, C.M. - \ 1997
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 24
hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands
LUW voorbereid op toekomst.
Pepping, F. ; Ende, E.R. van den - \ 1997
Voedingsmiddelentechnologie 30 (1997)20. - ISSN 0042-7934 - p. 52 - 54.
hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - samenwerking - overheid - regering - onderwijsplanning - onderwijsbeleid - privatisering - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - wetenschappelijke samenwerking - reorganisatie - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - research - cooperation - public authorities - government - educational planning - educational policy - privatization - scientific research - science - scientific cooperation - reorganization
In de nieuwe structuur zullen departementen, onderwijsinstituten, onderzoekscholen en technologische topinstituten naast en met elkaar werken. Een uiteenzetting is gegeven over de wijze waarop het doctoraal en postdoctoraal onderwijs en onderzoek aan de LUW in elkaar grijpen
International higher agricultural education, experiences constraints perspectives.
Bor, W. van den; Heijman, W.J.M. ; Mensvoort, M.E.F. van - \ 1997
Unknown Publisher - ISBN 9789067545112 - 52
hogere agrarische scholen - universiteiten - economie - gebruikswaarde - economische impact - wereld - agricultural colleges - universities - economics - use value - economic impact - world
Eén dag school, vier dagen werken: vijf dagen leren!
Lutgens, G. ; Jong, F.P.C.M. de - \ 1997
Agrarisch Onderwijs 39 (1997)12. - ISSN 0925-837X - p. 28 - 29.
hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - voortgezet onderwijs - agrarisch onderwijs - praktijkonderwijs - internet - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - computernetwerken - lokale netwerken - middelbaar beroepsonderwijs - agricultural colleges - universities - research - secondary education - agricultural education - practical education - scientific research - science - computer networks - local area networks - intermediate vocational training
Onderzoek door de Landbouwuniversiteit naar de mogelijkheden van computerondersteunde cooperatieve leeromgevingen (CSCL) om de koppeling tussen praktijk en theorie binnen het middelbaar agrarisch onderwijs te ondersteunen. Leren in de praktijk neemt een steeds belangrijker plaats in, het werkend leren, het werken met kennis. Scholen die aan dit onderzoek willen deelnemen kunnen contact opnemen met drs. Gaby Lutgens (0317-483632) of dr. Frank de Jong (0317-484408)
Kenniscentrum Wageningen: het gaat ervan komen. Samenvoeging LUW en onderzoekinstituten.
Vries, A.Ph. de - \ 1997
Agrarisch Onderwijs 39 (1997)18. - ISSN 0925-837X - p. 13 - 16.
hogere agrarische scholen - universiteiten - fusies - concentratie van de productie - onderzoek - samenwerking - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - kennis - symbolen - informatie - communicatie - onderzoeksinstituten - proefstations - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - wetenschappelijke samenwerking - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - mergers - concentration of production - research - cooperation - diffusion of research - diffusion of information - knowledge - symbols - information - communication - research institutes - experimental stations - scientific research - science - scientific cooperation
De samenvoeging van de Landbouwuniversiteit en de instituten van de Directie Landbouwkundig Onderzoek (DLO), enkele kleinere kennisinstellingen, alsmede delen van het praktijkonderzoek tot een Kenniscentrum Wageningen
Vernieuwing van de kennis-innovatiepyramide en de positie van de LUW
Rabbinge, R. - \ 1996
In: Essays voor de verkenning 'Landbouwwetenschappen in 2010: de positie van de LUW
agricultural colleges - universities - educational planning - educational policy - agriculture - organization of research - research policy - netherlands - science - veluwe - gelderland
De zaaiers
Wetenschapswinkel LUW, - \ 1996
Wageningen : LUW (Rapport / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel 130)
hogere agrarische scholen - universiteiten - informatiediensten - voorlichting - jaarboeken - agricultural colleges - universities - information services - extension - yearbooks
Gedeelde SMART is halve smart.
Scholten, H. ; Smolenaars, H. ; Kramer, M. ; Wijk, M. van; Heuvelen, J. van - \ 1996
Agro Informatica 9 (1996)5. - ISSN 0925-4455 - p. 9 - 12.
computers - onderwijs - lesmaterialen - informatietechnologie - hogere agrarische scholen - universiteiten - gegevensverwerking - computertechnieken - databanken - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - education - teaching materials - information technology - agricultural colleges - universities - data processing - computer techniques - databases - computer simulation - simulation - simulation models
Een aantal aspecten worden bsproken van een project op de LUW om tot een gezamenlijke modelleer- en simulatie-omgeving te komen voor toepassing in verschillende vakgebieden
De universitaire bosbouwstudie in beweging.
Bartelink, H.H. ; Jansen, J.J. ; Baren, B. van - \ 1996
Nederlands Bosbouwtijdschrift 68 (1996)3. - ISSN 0028-2057 - p. 106 - 110.
bosbouw - hoger onderwijs - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - forestry - higher education - agricultural colleges - universities - netherlands
Academisch beroepsvoorbereiding: poging tot systematisering.
Vries, A.Ph. - \ 1996
Agrarisch Onderwijs 38 (1996)18. - ISSN 0925-837X - p. 26 - 28.
beroepskeuze - beroepen - afgestudeerden - universiteiten - hogere agrarische scholen - career choice - occupations - graduates - universities - agricultural colleges
Universiteiten moeten niet alleen onderzoekers afleveren, maar mensen die in staat zijn tot probleemherkenning en -analyse alsmede tot het genereren van context-specifieke oplossingen. Men vat deze kwaliteiten wel samen onder de term 'ontwerpen'
Academische beroepsvoorbereiding overwegingen en dilemma's.
Vries, A.Ph. de - \ 1996
Agrarisch Onderwijs 38 (1996)14. - ISSN 0925-837X - p. 22 - 25.
hogere agrarische scholen - universiteiten - beroepskeuze - beroepen - afgestudeerden - werk - arbeid (werk) - kwaliteit - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - career choice - occupations - graduates - work - labour - quality
Internet en Wageningen.
Dings, J.A.F.M. ; Meijs, C.A.J. ; Post, R. - \ 1996
Agro Informatica 9 (1996)2. - ISSN 0925-4455 - p. 10 - 15.
kennis - symbolen - informatie - communicatie - hogere agrarische scholen - universiteiten - internet - computernetwerken - lokale netwerken - veluwe - gelderland - knowledge - symbols - information - communication - agricultural colleges - universities - computer networks - local area networks
Uitleg van de betekenis van Internet en in't bijzonder voor de Landbouwuniversiteit Wageningen
Onze taak is eerder nuanceren.
Korthals, M. - \ 1996
Agrarisch Onderwijs 38 (1996)18. - ISSN 0925-837X - p. 20 - 20.
filosofie - hogere agrarische scholen - universiteiten - filosofische stelsels - veluwe - gelderland - philosophy - agricultural colleges - universities - philosophical systems
Een gesprek met Michiel Korthals, hoogleraar aan de vakgroep toegepaste filosofie van de landbouwuniversiteit
Inventaris van het archief van de Faculteitsraad van de Landbouwhogeschool (1970) 1972 - 1979
Bent, C.C. van den - \ 1995
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 42
geschiedenis - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - archieven - veluwe - gelderland - history - agricultural colleges - universities - netherlands - archives
Het kenniscentrum Wageningen, twee visies
Vos, M.P.M. ; Heuver, M. - \ 1995
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 23
onderzoeksinstituten - proefstations - hogere agrarische scholen - universiteiten - technologie - innovaties - landbouw - nederland - openbare redes - research institutes - experimental stations - agricultural colleges - universities - technology - innovations - agriculture - netherlands - public speeches
Twee DLO mensen geven hun visie op integratie met LUW tot WUR
Groen licht voor duurzame energie
Schaafsma, T.J. - \ 1995
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 25
energie - efficiëntie - energiegebruik - brandstofverbruik - duurzaamheid (sustainability) - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnengebruik - bescherming - herstel - energiebeleid - economie - probleemanalyse - hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - veluwe - gelderland - openbare redes - energy - efficiency - energy consumption - fuel consumption - sustainability - natural resources - resource utilization - protection - rehabilitation - energy policy - economics - problem analysis - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands - public speeches
Het ontwikkelen van multimediaal onderwijs aan de LUW.
Kemerink, J.B.G. ; Smolenaars, J.J.M. ; Verbeek, R. - \ 1995
Agro Informatica 8 (1995)5. - ISSN 0925-4455 - p. 9 - 13.
leerplan - universiteiten - universitaire onderwijsprogramma's - collegeleerplan - hogere agrarische scholen - informatieopslag - computers - onderwijs - lesmaterialen - compact discs - internet - computernetwerken - lokale netwerken - veluwe - gelderland - curriculum - universities - college programs - college curriculum - agricultural colleges - information storage - education - teaching materials - computer networks - local area networks
Aan de LUW lijken goede randvoorwaarden aanwezig te zijn voor de realisatie van multimediaal computerondersteund onderwijs, maar toch verloopt de ontwikkeling daarvan niet zonder problemen
De positie van de groene sector van de Landbouwuniversiteit in een snel veranderende landbouwwereld. Een opiniestuk.
Struik, P.C. ; Goewie, E.A. ; Lenteren, J.C. van; Plas, L.H.W. van der; Stam, P. - \ 1995
Wageningen : LUW - 33
hogere agrarische scholen - universiteiten - agronomie - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - agricultural colleges - universities - agronomy - government policy - agricultural policy - agricultural law
Renaissance in de voedingswetenschap?
Hautvast, J.G.A.J. - \ 1994
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 20
voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - veluwe - gelderland - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands
Over gemaakte en authentieke landschappen.
Vroom, M.J. - \ 1994
Wageningen : LUW - 34
landschapsarchitectuur - landschap - ruimtelijke ordening - hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - landschapsbouw - tuinen - openbare redes - landscape architecture - landscape - physical planning - agricultural colleges - universities - lectures - landscaping - gardens - public speeches
Geboeid door ketens
Dalen, J. van - \ 1994
Wageningen : LU - 43
industrie - organisaties - theorie - bedrijfsvoering - bedrijven - ondernemingen - bestuur - colleges (hoorcolleges) - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - veluwe - gelderland - industry - organizations - theory - management - businesses - enterprises - administration - lectures - agricultural colleges - universities - netherlands
Rede Landbouwuniversiteit Wageningen, 3 maart 1994
Participerend leren onder de loupe.
Pierik, H.J. - \ 1994
Agrarisch Onderwijs 36 (1994)19. - ISSN 0925-837X - p. 14 - 16.
onderwijs - onderwijzen - participatie - onderzoek - onderwijsonderzoek - hogere agrarische scholen - universiteiten - agrarisch onderwijs - veluwe - gelderland - education - teaching - participation - research - educational research - agricultural colleges - universities - agricultural education
Beschrijving van een nieuw onderzoeksproject waarin de didactiek van het vernieuwde voortgezet agrarisch onderwijs wordt onderzocht
Onderzoek naar vormgeving internationalisering in onderwijs-praktijk.
Hermsen, A.R.M. - \ 1994
Agrarisch Onderwijs 36 (1994)8. - ISSN 0925-837X - p. 24 - 25.
agrarisch onderwijs - scholen - hoger onderwijs - beroepsopleiding - hogere agrarische scholen - universiteiten - internationale samenwerking - onderwijs - politiek - internationale betrekkingen - agricultural education - schools - higher education - vocational training - agricultural colleges - universities - international cooperation - education - politics - international relations
Onderzoek naar samenhang. Landbouwuniversiteit en agrarische hogescholen: samen uit, samen thuis?
Vries, A.Ph. de - \ 1993
Agrarisch Onderwijs 5 (1993)14. - ISSN 0925-837X - p. 10 - 13.
hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - beroepsopleiding - agrarisch onderwijs - scholen - samenwerking - relaties - organisaties - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - higher education - vocational training - agricultural education - schools - cooperation - relationships - organizations
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.