Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 139

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==agricultural colleges
Check title to add to marked list
ECS onderzoekt inspirerende leeromgevingen : post-initieel leren van ondernemers
Gielen, P.M. ; Biemans, H.J.A. ; Elsen, E. van den; Schaafsma, S.C.T. ; Wesselink, R. - \ 2005
Vakblad Groen Onderwijs 47 (2005)11. - ISSN 1568-8704 - p. 10 - 12.
agrarisch onderwijs - onderwijsinstellingen - opleidingscentra - hogere agrarische scholen - praktijkonderwijs - vaardigheidsonderwijs - onderzoek - studenten - scholingscursussen - beroepsvaardigheden - ondernemerschap - agricultural education - educational institutions - training centres - agricultural colleges - practical education - competency based education - research - students - training courses - job skills - entrepreneurship
Onderzoekers van de leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies van Wageningen UR gaan aan de slag met de vraag welke leeromgevingen geschikt zijn voor studenten om ondernemersspecifieke competenties te ontwikkelen
Nature and more, Groen Kennisnet en andere favorieten: voordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
Weide, R.Y. van der; Looman, B. ; Hendrix, W. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)sup. - ISSN 0166-6495 - p. 33S - 34S.
gewasbescherming - informatieverspreiding - informatiesystemen - databanken - agrarisch onderwijs - onderwijs - hogere agrarische scholen - kennismanagement - plant protection - diffusion of information - information systems - databases - agricultural education - education - agricultural colleges - knowledge management
Kennis in databases en op internet: over internationale sites over gewasbescherming, meer transparantie in de voedselketen tussen producent en consument, en de noodzakelijkheid van een kennismanagementsysteem als Groen Kennisnet in het individueel gerichte onderwijs
Ruimte voor kwaliteit en ondernemerschap : Wageningen Universiteits & Researchcentrum, Instellingsplan Wageningen Universiteit, Ondernemingsplan Stichting DLO, 2003-2006
Bartelink, H.H. ; Berlo, J.M. van; Bouma, J. ; Gooijer, C.D. de; Groen, A.F. ; Groot, R. ; Jongebreur, A.A. ; Klerk-Engels, B. de; Oorschot, R. ; Schlebaum, W. - \ 2003
Wageningen : Wageningen UR - 69
hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - agrarisch onderwijs - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - onderwijsplanning - personeel - landbouwkundig onderzoek - onderzoek - financieren - organisatieontwikkeling - planning - veluwe - gelderland - nederland - agricultural colleges - universities - higher education - agricultural education - educational reform - educational innovation - educational planning - personnel - agricultural research - research - financing - organizational development - netherlands
Biologische landbouw bij Wageningen UR (2): aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs 2004-2008
Meijs, J.A.C. ; Booij, R. ; Brussaard, L. ; Proost, M.D.C. ; Wijnands, F.G. ; Meeusen, M.J.G. - \ 2003
Wageningen : Wageningen UR - 63
biologische landbouw - landbouwkundig onderzoek - interdisciplinair onderzoek - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - nederland - organic farming - agricultural research - interdisciplinary research - agricultural education - agricultural colleges - netherlands
Dit rapport is een update van het eerste rapport uit 2000. Het is voortgekomen uit het werkplan van het LNV-onderzoeksprogramma `Koepelprogramma Biologische Landbouw¿, waarin LNV vraagt onder andere het kerngroeprapport te actualiseren op met name de visie op biologische landbouw (onderzoek en onderwijs) en de prioritaire onderzoeksthema¿s voor de periode 2004 - 2008. Behalve een actualisatie, geeft de Kerngroep Biologische Landbouw 2003 in dit rapport ook een schets en evaluatie van de onderzoeks- en onderwijsinspanningen van 2000 tot nu. Hetzelfde doet ze ook voor de taken en doelstellingen van het in 2001 opgerichte Innovatiecentrum Biologische Landbouw van Wageningen UR. Tevens schetst ze een gewenste toekomstige ontwikkeling voor dit centrum
Maatschappelijke betekenis van beplantingen en de implicaties voor het groene onderwijs
Koster, A. ; Vries, J. de - \ 2002
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 58 (2002)1. - ISSN 0166-3534 - p. 1 - 12.
beplantingen - soortenkeuze - levensomstandigheden - sociaal welzijn - landschapsarchitectuur - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - esthetische waarde - kwaliteit - openbaar groen - vergelijkend onderzoek - beplanting - groenvoorziening - onderwijs - recreatie - stedelijk groen - plantations - choice of species - living conditions - social welfare - landscape architecture - agricultural education - agricultural colleges - aesthetic value - quality - public green areas - comparative research
Hogeschool Larenstein heeft er sinds kort twee nieuwe opleidingen bij: stedelijke beplantingen en procesgerichte landschapsarchitectuur. Bovendien is een kenniskring stedelijke beplantingen van start gegaan, die aansluit bij de kennnis binnen Alterra
Biologische landbouw in Wageningen Universiteit en Research Centrum: aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs
Kerngroep Biologische Landbouw, - \ 2000
Wageningen : Wageningen UR - 56
biologische landbouw - landbouwkundig onderzoek - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - natuurwetenschappelijk onderwijs - nederland - organic farming - agricultural research - agricultural education - agricultural colleges - science education - netherlands
Op 8 december 1999 heeft de Raad van Bestuur van Wageningen UR de Kerngroep Biologische Landbouw ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Wageningen Universiteit (WU), Stichting DLO en het Praktijkonderzoek (PO). De Kerngroep Biologische Landbouw kreeg de opdracht om een sterkte-zwakteanalyse te maken van het onderzoek en onderwijs over biologische landbouw bij Wageningen UR. De analyse heeft zij uitgevoerd in de periode december 1999 – voorjaar 2000. Tevens is gekeken naar de huidige organisatie van kennisontwikkeling en communicatie betreffende biologische landbouw in Wageningen UR. De activiteiten van de kerngroep passen in de realisatie van de volgende doelen teneinde de biologische landbouw te bevorderen: … gerichte versterking en ontwikkeling van de voor biologische landbouw benodigde kennis en expertise bij Wageningen UR. … positionering en profilering van Wageningen UR in de nationale en internationale markt voor onderzoek aan en onderwijs over biologische landbouw. … opbouw en onderhoud van een herkenbare en doeltreffende organisatie voor kennisontwikkeling en -overdracht
Afscheid dr.ir. M.P.M. Vos, voorzitter College van Bestuur Landbouwuniversiteit, 29 januari 1997
Aartsen, J.J. van; Vos, M.P.M. ; Karssen, C.M. - \ 1997
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 24
hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands
LUW voorbereid op toekomst.
Pepping, F. ; Ende, E.R. van den - \ 1997
Voedingsmiddelentechnologie 30 (1997)20. - ISSN 0042-7934 - p. 52 - 54.
hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - samenwerking - overheid - regering - onderwijsplanning - onderwijsbeleid - privatisering - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - wetenschappelijke samenwerking - reorganisatie - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - research - cooperation - public authorities - government - educational planning - educational policy - privatization - scientific research - science - scientific cooperation - reorganization
In de nieuwe structuur zullen departementen, onderwijsinstituten, onderzoekscholen en technologische topinstituten naast en met elkaar werken. Een uiteenzetting is gegeven over de wijze waarop het doctoraal en postdoctoraal onderwijs en onderzoek aan de LUW in elkaar grijpen
International higher agricultural education, experiences constraints perspectives.
Bor, W. van den; Heijman, W.J.M. ; Mensvoort, M.E.F. van - \ 1997
Unknown Publisher - ISBN 9789067545112 - 52
hogere agrarische scholen - universiteiten - economie - gebruikswaarde - economische impact - wereld - agricultural colleges - universities - economics - use value - economic impact - world
Eén dag school, vier dagen werken: vijf dagen leren!
Lutgens, G. ; Jong, F.P.C.M. de - \ 1997
Agrarisch Onderwijs 39 (1997)12. - ISSN 0925-837X - p. 28 - 29.
hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - voortgezet onderwijs - agrarisch onderwijs - praktijkonderwijs - internet - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - computernetwerken - lokale netwerken - middelbaar beroepsonderwijs - agricultural colleges - universities - research - secondary education - agricultural education - practical education - scientific research - science - computer networks - local area networks - intermediate vocational training
Onderzoek door de Landbouwuniversiteit naar de mogelijkheden van computerondersteunde cooperatieve leeromgevingen (CSCL) om de koppeling tussen praktijk en theorie binnen het middelbaar agrarisch onderwijs te ondersteunen. Leren in de praktijk neemt een steeds belangrijker plaats in, het werkend leren, het werken met kennis. Scholen die aan dit onderzoek willen deelnemen kunnen contact opnemen met drs. Gaby Lutgens (0317-483632) of dr. Frank de Jong (0317-484408)
Kenniscentrum Wageningen: het gaat ervan komen. Samenvoeging LUW en onderzoekinstituten.
Vries, A.Ph. de - \ 1997
Agrarisch Onderwijs 39 (1997)18. - ISSN 0925-837X - p. 13 - 16.
hogere agrarische scholen - universiteiten - fusies - concentratie van de productie - onderzoek - samenwerking - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - kennis - symbolen - informatie - communicatie - onderzoeksinstituten - proefstations - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - wetenschappelijke samenwerking - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - mergers - concentration of production - research - cooperation - diffusion of research - diffusion of information - knowledge - symbols - information - communication - research institutes - experimental stations - scientific research - science - scientific cooperation
De samenvoeging van de Landbouwuniversiteit en de instituten van de Directie Landbouwkundig Onderzoek (DLO), enkele kleinere kennisinstellingen, alsmede delen van het praktijkonderzoek tot een Kenniscentrum Wageningen
Vernieuwing van de kennis-innovatiepyramide en de positie van de LUW
Rabbinge, R. - \ 1996
In: Essays voor de verkenning 'Landbouwwetenschappen in 2010: de positie van de LUW
agricultural colleges - universities - educational planning - educational policy - agriculture - organization of research - research policy - netherlands - science - veluwe - gelderland
De zaaiers
Wetenschapswinkel LUW, - \ 1996
Wageningen : LUW (Rapport / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel 130)
hogere agrarische scholen - universiteiten - informatiediensten - voorlichting - jaarboeken - agricultural colleges - universities - information services - extension - yearbooks
Gedeelde SMART is halve smart.
Scholten, H. ; Smolenaars, H. ; Kramer, M. ; Wijk, M. van; Heuvelen, J. van - \ 1996
Agro Informatica 9 (1996)5. - ISSN 0925-4455 - p. 9 - 12.
computers - onderwijs - lesmaterialen - informatietechnologie - hogere agrarische scholen - universiteiten - gegevensverwerking - computertechnieken - databanken - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - education - teaching materials - information technology - agricultural colleges - universities - data processing - computer techniques - databases - computer simulation - simulation - simulation models
Een aantal aspecten worden bsproken van een project op de LUW om tot een gezamenlijke modelleer- en simulatie-omgeving te komen voor toepassing in verschillende vakgebieden
De universitaire bosbouwstudie in beweging.
Bartelink, H.H. ; Jansen, J.J. ; Baren, B. van - \ 1996
Nederlands Bosbouwtijdschrift 68 (1996)3. - ISSN 0028-2057 - p. 106 - 110.
bosbouw - hoger onderwijs - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - forestry - higher education - agricultural colleges - universities - netherlands
Academisch beroepsvoorbereiding: poging tot systematisering.
Vries, A.Ph. - \ 1996
Agrarisch Onderwijs 38 (1996)18. - ISSN 0925-837X - p. 26 - 28.
beroepskeuze - beroepen - afgestudeerden - universiteiten - hogere agrarische scholen - career choice - occupations - graduates - universities - agricultural colleges
Universiteiten moeten niet alleen onderzoekers afleveren, maar mensen die in staat zijn tot probleemherkenning en -analyse alsmede tot het genereren van context-specifieke oplossingen. Men vat deze kwaliteiten wel samen onder de term 'ontwerpen'
Academische beroepsvoorbereiding overwegingen en dilemma's.
Vries, A.Ph. de - \ 1996
Agrarisch Onderwijs 38 (1996)14. - ISSN 0925-837X - p. 22 - 25.
hogere agrarische scholen - universiteiten - beroepskeuze - beroepen - afgestudeerden - werk - arbeid (werk) - kwaliteit - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - career choice - occupations - graduates - work - labour - quality
Internet en Wageningen.
Dings, J.A.F.M. ; Meijs, C.A.J. ; Post, R. - \ 1996
Agro Informatica 9 (1996)2. - ISSN 0925-4455 - p. 10 - 15.
kennis - symbolen - informatie - communicatie - hogere agrarische scholen - universiteiten - internet - computernetwerken - lokale netwerken - veluwe - gelderland - knowledge - symbols - information - communication - agricultural colleges - universities - computer networks - local area networks
Uitleg van de betekenis van Internet en in't bijzonder voor de Landbouwuniversiteit Wageningen
Onze taak is eerder nuanceren.
Korthals, M. - \ 1996
Agrarisch Onderwijs 38 (1996)18. - ISSN 0925-837X - p. 20 - 20.
filosofie - hogere agrarische scholen - universiteiten - filosofische stelsels - veluwe - gelderland - philosophy - agricultural colleges - universities - philosophical systems
Een gesprek met Michiel Korthals, hoogleraar aan de vakgroep toegepaste filosofie van de landbouwuniversiteit
Inventaris van het archief van de Faculteitsraad van de Landbouwhogeschool (1970) 1972 - 1979
Bent, C.C. van den - \ 1995
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 42
geschiedenis - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - archieven - veluwe - gelderland - history - agricultural colleges - universities - netherlands - archives
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.