Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 422

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==applications
Check title to add to marked list
Consumentenperceptie van nanotechnologieën in voedsel en landbouw: een eerste verkenning : eindrapportage
Stijnen, D.A.J.M. ; Veggel, R.J.F.M. van; Fischer, A.R.H. ; Ronteltap, A. ; Bakker, H.C.M. de; Minten, S.L.J.N. ; Voordouw, J. ; Sluis, A.A. van der; Noordam, M.Y. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1228) - 118
nanotechnologie - toepassingen - houding van consumenten - voedsel - landbouw - nanotechnology - applications - consumer attitudes - food - agriculture
In 2010 is door Wageningen UR (beleidsondersteunend) onderzoek gedaan naar de percepties van Nederlandse consumenten ten aanzien van nanotechnologische toepassingen in voedsel en landbouw. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport toegelicht.
Vrede-, Bevrijding- en Vrijheid-verhalen op locatie – augmented reality en navigatie applicatie op smart phones
Lammeren, R.J.A. van; Bergsma, A.R. ; Franke, G.J. - \ 2010
Wageningen : CGI (CGI Report 2010-02 ) - 17
mobiele toepassingen - telefoons - toepassingen - globale plaatsbepalingssystemen - paden - lokale geschiedenis - gelderse vallei - mobile applications - telephones - applications - global positioning systems - paths - local history
In de periode december 2009 - mei 2010 is de applicatie Vrede, Bevrijding en Vrijheid ontwikkeld. Deze applicatie biedt gebruikers van smart phones met draadloos internet, zoals Android-phones en iPhones, de mogelijkheid om op locatie verhalen te luisteren, te lezen en te bekijken. Dit verslag rapporteert summier de ontwikkeling en de belangrijkste gebruikskenmerken van de applicatie. Tevens zijn suggesties voor een vervolg gegeven.
Plastics gemaakt door micro-organismen (PHA’s): eigenschappen en applicaties
Bolck, C.H. ; Bos, H.L. - \ 2010
micro-organismen - polyhydroxybutyraat - verpakkingsmaterialen - toepassingen - biobased economy - bioplastics - biopolymeren - polyhydroxyalkanoaten - microorganisms - polyhydroxybutyrate - packaging materials - applications - biopolymers - polyhydroxyalkanoates
Deze info sheet geeft een overzicht van de herkomst en toepassingsmogelijkheden van bioplastics gemaakt door micro-organismen, waarvan polyhydroxyalkanoaten (PHA’s) het belangrijkste voorbeeld zijn.
Bioplastics: cellulose
Bolck, C.H. ; Bos, H.L. - \ 2009
cellulose - herkomst - toepassingen - taaiheid - hardheid - sterkte - bioplastics - biobased economy - provenance - applications - toughness - hardness - strength
Deze info sheet geeft een overzicht van de herkomst en toepassingsmogelijkheden van bioplastics uit cellulose. De tekst is gebaseerd op het boekje Bioplastics, één van de uitgaven uit de reeks Groene Grondstoffen
Groen bouwen met hernieuwbare grondstoffen
Kasper, G.J. - \ 2009
bouwmaterialen - vervangbare hulpbronnen - toepassingen - industriële toepassingen - milieu - milieutechniek - biobased economy - building materials - renewable resources - applications - industrial applications - environment - environmental engineering
Deze info sheet geeft informatie over hernieuwbare grondstoffen toegepast in bouwmaterialen. Besproken wordt welke hernieuwbare grondstoffen geschikt zijn, waar ze toegepast kunnen worden en welke milieuvoordelen ze hebben.
Perspectief voor genomica in de melkveehouderij = Applied genomics in dairy cattle farming
Haan, M.H.A. de; Bohte-Wilhelmus, D.I. ; Dixhoorn, I.D.E. van; Veerkamp, R.F. ; Hoving, A.H. ; Smits, M.A. - \ 2008
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 126) - 40
melkveehouderij - melkvee - genen - dna - toepassingen - melk - onverzadigde vetzuren - vruchtbaarheid - diergezondheid - dierenwelzijn - genexpressieanalyse - functionele genomica - dairy farming - dairy cattle - genes - applications - milk - unsaturated fatty acids - fertility - animal health - animal welfare - genomics - functional genomics
Dit rapport is bedoeld om een visie te ontwikkelen op toegevoegde waarde voor functionele genomica in de melkveehouderij. Wat is genomica, welke technieken zijn er, wat gebeurt elders in de wereld en wat zijn onderwerpen die gebaat zijn bij een innovatieve genomica oplossing
Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken
Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L. ; Vroon, H.R.J. ; Staritsky, I.G. - \ 2007
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)19. - ISSN 0166-8439 - p. 65 - 68.
hydrologie - grondwaterstand - simulatiemodellen - kalibratie - karteringen - toepassingen - klimaatverandering - bodemwaterbeweging - stroomgebieden - nederland - onderzoeksprojecten - hydrology - groundwater level - simulation models - calibration - surveys - applications - climatic change - soil water movement - watersheds - netherlands - research projects
Onderzoek van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw (WB21) heeft o.a. geresulteerd in een wateropgave. In dit onderzoek is een methode ontwikkeld waarmee inzicht kan worden verkregen in de hydrologische variabelen van gebieden in Nederland. De methode kan een basis vormen voor het in beeld krijgen van de effecten van waterhuishoudkundige maatregelen en daarmee aangeven in hoeverre kan worden voldaan aan de wateropgave. In eerste instantie is een landsdekkende ruimtelijke schematisatie uitgevoerd en is de Gt-kaart 1 : 50 000 geactualiseerd. Vervolgens zijn SWAP-modellen voor een groot aantal mogelijke situaties geparametriseerd en gekalibreerd. Middels metamodellen, welke van de modelresultaten zijn afgeleid, kunnen verschillende hydrologische variabelen in kaart worden gebracht. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om kwel, afvoer, berging in zowel grondwater als oppervlaktewater of fluxen. Validatie van enkele variabelen geeft aan dat de gegenereerde kaarten plausibel zijn
The difference between knowing the path and walking the path : een essay over het terugkerend maakbaarheidsdenken in beleidsonderzoek
Duineveld, M. ; Beunen, R. ; Ark, R.G.H. van; Assche, K.A.M. van; During, R. - \ 2007
Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke Analyse - ISBN 9789085851592 - 43
overheidsbeleid - onderzoek - politiek - toepassingen - beleidsevaluatie - government policy - research - politics - applications - policy evaluation
In het vervolg van dit essay problematiseren we de relatie tussen analyse en onderzoek en de concrete aanbevelingen die daar voor de praktijk uit worden afgeleid. We beschrijven daarvoor eerst hoe politiek-maatschappelijke (transitie-) processen worden geanalyseerd en welke aanbevelingen daar uit worden afgeleid. Vervolgens beargumenteren we dat deze processen deels onrealistisch worden gerepresenteerd als ogenschijnlijk mechanische, machtsvrije processen. Daarna gaan we in op de vraag in hoeverre realistische aanbevelingen zijn af te leiden uit procesanalyses
De staat van de nationale geoinformatie infrastructuur is veelbelovend
Loenen, B. van; Crompvoets, J.W.H.C. - \ 2007
VI Matrix 15 (2007)3. - ISSN 0929-6107 - p. 14 - 17.
informatietechnologie - geografische informatiesystemen - toepassingen - inventarisaties - information technology - geographical information systems - applications - inventories
De staat van de Nederlandse geoinformatie-infrastructuur wordt steeds beter. Terwijl vorig jaar gesteld werd, dat Nederland het goed doet, in vergelijking met het buitenland, dit jaar is optimisme geheel gerechtvaardigd. Een artikel over de staat van GII over het jaar 2006
Nutmatch : een mixed integer LP-model voor het berekenen van integrale bemestingsplannen voor de open teelt sectoren
Bos, J.F.F.P. ; Berge, H.F.M. ten; Willigen, P. de - \ 2007
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 145) - 60
mestbehoeftebepaling - kunstmeststoffen - toepassingen - veldgewassen - wiskundige modellen - nederland - fertilizer requirement determination - fertilizers - applications - field crops - mathematical models - netherlands
Fosfaataddities om de visproductie te verhogen? : effecten van fosfatering, mogelijkheden voor onderzoek en kosten- batenanalyse
Lindeboom, H.J. ; Brinkman, A.G. ; Oostenbrugge, H. van; Rijnsdorp, A.D. ; Ruardij, P. - \ 2007
Den Burg Texel : IMARES (Rapport / IMARES C036/07) - 55
fosfaten - toepassingen - visproductie - milieueffect - algen - vissen - schaaldieren - mariene gebieden - noordzee - kosten - kustgebieden - waddenzee - bemesting - phosphates - applications - fish production - environmental impact - algae - fishes - shellfish - marine areas - north sea - costs - coastal areas - wadden sea - fertilizer application
LNV heeft de Tweede Kamer toegezegd, om de hypothese dat fosfaat toevoegen aan de zee gunstig is voor de productiviteit van het zee-ecosysteem te laten onderzoeken. Het gaat daarbij specifiek om de relatie fosfaat en visproductie. IMARES komt met de huidige wetenschappelijke inzichten; de trend van fosfaatconcentraties in het verleden; de mogelijke effecten van verhoogde fosfaatconcentraties op algen, schelpdieren en vissen; de uitkomsten van proeven met fosfaattoevoegingen; modelberekeningen aan fosfaataddities in Noordzee en Waddenzee; fosfaatlozing vanuit waterzuiveringsinstallaties; kosten van de fosfaatproeven
Actualisatie Onderbouwing Derogatie 2009
Schröder, J.J. ; Velthof, G.L. ; Aarts, H.F.M. ; Middelkoop, J.C. van; Willems, W.J. - \ 2006
Wageningen : WOT Natuur & Milieu - 16
dierlijke meststoffen - mest - stikstofmeststoffen - overheidsbeleid - eu regelingen - toepassingen - nederland - bemesting - mestbeleid - animal manures - manures - nitrogen fertilizers - government policy - eu regulations - applications - netherlands - fertilizer application - manure policy
In de nazomer van 2005 heeft de Europese Commissie aan Nederland een derogatie toegekend. Daarmee is een ruimer gebruik van dierlijke mest mogelijk op melkveebedrijven gedurende de periode 2006-2009. Deze toekenning vond plaats op basis van een onderbouwing die, onder meer, stoelde op onderzoek van Schröder et al. (2005) en Aarts et al. (2005). Beide studies deden aannames ten aanzien van, bijvoorbeeld, de mate waarin (1) evenwicht heerst tussen mineralisatie en vastlegging van stikstof (N) in de bodem, (2) proefveldresultaten representatief zijn voor de praktijk, (3) weersomstandigheden representatief zijn voor de lange termijn, (4) relaties tussen bodemoverschot en nitraatconcentraties geldig zijn over een breed traject van overschotniveaus, en (5) jaarlijkse schommelingen van de nitraatconcentratie mogen worden uitgemiddeld in de tijd. Om met ingang van 2010 opnieuw een derogatie te krijgen, zal Nederland in de loop van 2009 een geactualiseerde wetenschappelijke onderbouwing moeten aanleveren. Deze moet behalve ‘Nitraatrichtlijn proof’, ook ‘Kaderrichtlijn Water proof’ zijn. Het ministerie van LNV heeft aan de CDM gevraagd om in kaart te brengen welke aannames een nadere toets behoeven en tijdig aan te geven welke data hiervoor de komende jaren verzameld dienen te worden. De CDM heeft aan de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen (WOG) gevraagd om deze inventarisatie uit te voeren.
Bioplastics
Bolck, C.H. - \ 2006
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Groene grondstoffen ) - ISBN 9085850142 - 26
polymeren - kunststoffen - biodegradatie - vervangbare hulpbronnen - afvalverwijdering - afvalverwerking - milieueffect - wetgeving - eigenschappen - toepassingen - verpakkingsmaterialen - dierhouderij - rundvee - biobased economy - Nederland - polymers - plastics - biodegradation - renewable resources - waste disposal - waste treatment - environmental impact - legislation - properties - applications - packaging materials - animal husbandry - cattle - Netherlands
De vraag naar bioplastics die geschikt zijn als voedselverpakkingen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt doordat er een sterke interesse is voor alternatieven voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polyethyleentereftalaat (PET),die de negatieve associatie oproepen van afvalbergen, zwerfvuil en milieuvervuiling. Een aantal vooraanstaande supermarktketens en producenten van A-merken zijn op zoek naar een ‘biologisch’ verpakkingsmateriaal; een materiaal met de voordelen van plastics. Bioplastics, zijn duurzaam omdat ze zijn gemaakt op basis van agrogrondstoffen en daardoor niet bijdragen aan de uitstoot van het broeikasgas CO2. Veel bioplastics zijn daarnaast biologisch afbreekbaar en kunnen daarom bijvoorbeeld alsverpakkingsmateriaal samen met voedselresten gecomposteerd worden. De toegenomen vraag heeft echter ook een duidelijk economische achtergrond. De industrie is namelijk op zoek naar polymeren waarvan de prijs minder afhankelijk is van de - al maar stijgende – olieprijs. Omdat veel van de bulkproductie wegtrekt naar lage lonen landen als China en Polen zijn bedrijven daarbij op zoek naar plastics met een toegevoegde waarde die bedrijven een (technologische) voorsprong kunnen bieden op deze lagelonen landen.
De emancipatie van locatie
Bregt, A.K. - \ 2006
Geografie 15 (2006)8. - ISSN 0926-3837 - p. 6 - 7.
geografische informatiesystemen - remote sensing - toepassingen - geographical information systems - applications
Autorijden met een navigatiesysteem, boeren met GPS gestuurde machines, je eigen points of interset koppelen aan Google earth, fotograferen met positiebepaling. Het gebruik van locatiegebonden informatie neemt een sterke vlucht. Dit artikel geeft aan, wat de gevolgen zijn van deze emancipatie van de locatie
Geomorfologische kaart van Nederland
Koomen, A.J.M. ; Maas, G.J. - \ 2005
In: Eigenaardig Nederland; aardkundig erfgoed van Nederland / Verbers, A., Alberts, W., Haring, R., van Herwaarden, G.J., Hoogendoorn, R., Kruijt, C., Löffler, M., de Neve, R., Veenbaas, G., van Groenendaal, Y., [S.l.] : KNNV / Stichting Aardkundige Waarden - ISBN 9050110002 - p. 44 - 47.
geomorfologie - kaarten - landschap - toepassingen - geomorphology - maps - landscape - applications
De geomorfologische kaart van Nederland is klaar. Hiermee is Nederland het eerste en voorlopig enige land met een digitale en landsdekkende kaart. Bij het afronden van één van de meest omvangrijke karteerprojecten komen nieuwe toepassingen aan het licht
Land toepassingen van ENVISAT; verslag GIN workshop van de sectie Remote Sensing
Wit, A.J.W. de - \ 2005
Geo-Info 2 (2005)7/8. - ISSN 1572-5464 - p. 352 - 354.
remote sensing - toepassingen - aardoppervlak - applications - land surface
Verslag van de sectie remote sensing van Geo-Informatie Nederland. Diverse toepassingen van de satelliet ENVISAT komen ter sprake
Bestrijding zwartvruchtrot minder succesvol dan in 2003
Jong, P.F. de; Simonse, J.J. - \ 2005
De Fruitteelt 95 (2005)13. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
peren - schimmelbestrijding - ziektebestrijding - fungiciden - stemphylium vesicarium - gewasbescherming - spuiten - toepassingen - pears - fungus control - disease control - fungicides - plant protection - spraying - applications
In 2004 heeft PPO-fruit, net als in de voorgaande twee jaren, enkele toegelaten en niet-toegelaten middelen getoetst op hun werking tegen zwartvruchtrot
Improved level and control of stiffness
Sinke, R.J. - \ 2004
paper - sizing - quality - paperboard - applications - properties - biobased economy - production processes
Application of rape seed products in sustainable pig husbandry
Hoeksma, P. ; Aarnink, A.J.A. ; Willers, H.C. - \ 2004
koolzaad - voedergewassen - toepassingen - varkenshouderij - biobrandstoffen - biobased economy - rape - fodder crops - applications - pig farming - biofuels
Poster over toepassingen van koolzaad voor de varkenshouderij
Improved level and control of stiffness
Sinke, R.J. - \ 2004
paper - pulp and paper industry - paperboard - sizing - quality - cooperation - compressive strength - tensile strength - bending strength - applications - biobased economy - supply chain management
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.