Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 100 / 204

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==betuwe
Check title to add to marked list
Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Gelderland : deel 3: Logistieke cases
Annevelink, E. ; Oever, M.J.A. van den; Gogh, J.B. van; Dam, J.E.G. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1546) - 75
biobased economy - biomassa - reststromen - beschikbaarheid - logistiek - biomassa productie - biomassaconversie - verzamelen - analyse - betuwe - biomass - residual streams - availability - logistics - biomass production - biomass conversion - collection - analysis
Het project ‘Biomassawerf – verwerken van reststromen’ (BO-21.03-001-002) vormt een onderdeel van het Biobased gedeelte van het BO-programma Keteninnovaties Plantaardig (KIP) van het Ministerie van Economische Zaken. Deze nota is het derde deel van de rapportage uit dit project, en is een vervolg op de nota’s: ‘Deel 1. Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid’ (Annevelink et al., 2013) en ‘Deel 2. Het biomassawerf concept: voorbeelden, theorie & checklist’ (Annevelink et al., 2014a). Het specifieke doel van dit derde deelrapport is om de logistiek rond mogelijke biomassawerven in beeld te brengen d.m.v. specifieke cases. Dit rapport start in Hoofdstuk 2 met feedback vanuit de logistieke praktijk op het biomassawerf concept zoals dat is beschreven in Rapport Deel 2. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 3 beschreven hoe de logistieke case studies zijn uitgevoerd. Daarna volgen de resultaten van drie verschillende case studies in de Greenport Gelderland, n.l. rond houtige reststromen in de fruitteelt (Hoofdstuk 4), houtige reststromen uit de laanbomenteelt (Hoofdstuk 5) en het afscheiden van fosfaat en andere componenten uit champost (Hoofdstuk 6). Tenslotte worden algemene conclusies en aanbevelingen uit de cases studies gegeven in Hoofdstuk 7.
The malleability and unpredictability of regional transitions: a systematic approach for reflection and learning
Lauwere, C.C. de; Vellema, S. ; During, R. ; Dessing, E.G.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (LEI Report 2015-016) - 76
regionale ontwikkeling - regionale planning - betuwe - midden-limburg - noordoostpolder - landbouw - duurzaamheid (sustainability) - regional development - regional planning - agriculture - sustainability
The ‘region’ has increasingly become an entry point for inducing a transition towards sustainable food provision, environmental quality for living and recreation, and/or economic competitiveness. Regional projects and strategies have assembled politicians, entrepreneurs, civil society organisations, and researchers in joint endeavours, with ambitious names such as Food Valley, Energy Valley, Health Valley, or Greenports. This report labels such endeavours as ‘regional transitions’. A common feature of regional transitions is that forces are bundled in a region to strengthen local economies in a context of international trade and competition. This fits in national and European policies which assume that local economies can be strengthened by technological innovation (Rutten and Boekema, 2007). Regional transitions however include more than ‘just’ a technical innovation with its necessary logistics and infrastructure. The question how connections between people (stakeholders involved) and organisations arise and grow may be much more crucial in regional transitions
Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma
Bos, M. ; Hartgers, E.M. ; Goossen, C.M. ; Groot, W.J.M. de; Kwakernaak, C. ; Maas, G.J. ; Levelt, O. ; Schasfoort, F. ; Nienhuis, A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2652) - 121
ecosysteemdiensten - rivieren - hoogwaterbeheersing - waal - regionale planning - betuwe - ecosystem services - rivers - flood control - river waal - regional planning
Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak is in het planvormings- en besluitvormingsproces over deze maatregelen. Dit rapport handelt over de pilot “hoogwatergeul Varik-Heesselt”. De pilot was gericht op toepassing en evaluatie van de TEEB-methode. Het project is in nauw contact met de projectleider van de provincie Gelderland van het lopende planproces uitgevoerd.
Groendaken in Tiel : een onderzoek naar de betekenis van groendaken op Ziekenhuis Rivierenland Tiel en R.K. basisschool De Achtbaan in Tiel
Smit, A. ; Vries, E.A. de; Lammertsma, D.R. ; Boer, T.A. de; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2662) - 29
groene daken - stedelijke gebieden - energiebesparing - belevingswaarde - insecten - vogels - flora - fauna - betuwe - green roofs - urban areas - energy saving - experiential value - insects - birds
In opdracht van de gemeente Tiel is een monitoring verricht aan biodiversiteit en beleving op twee groendaken en is een quickscan naar de effecten op energieverbruik gedaan. Het dak van het Ziekenhuis Rivierenland biedt meer mogelijkheden voor insecten dan het sedum-gedomineerde dak van de R.K. basisschool De Achtbaan. Vooral grote soorten bijen profiteren, terwijl de daken minder geschikt zijn voor kleine soorten. Gezien de uniforme structuur van de vegetatie, vooral op het groendak van De Achtbaan, valt er overigens nog wel het een en ander te winnen met aanpassingen in beheer. Groendaken een grotere bijdrage leveren aan de biodiversiteit dan traditionele platte daken, is evident. De waardering van het groendak is hoog, omdat een groendak mooier en levendiger is dan een gewoon dak. De respondenten beleven plezier aan het uitzicht, de kleuren van bloemen, vogels en bijen, hoewel ze in de winter kleur in het groendak missen. De belevingswaarde in de zomer zou nog verhoogd kunnen worden door de bijenkasten dichter bij de ramen te plaatsen. Op beide locaties was het niet mogelijk om de effecten op het energieverbruik te meten..
Ecologisch zelfbeheer - een casus
Kruit, Jeroen - \ 2014
public space - management of urban green areas - residential areas - citizens - betuwe - teaching materials
Watersysteembeschrijving Overbetuwe
Massop, H.T.L. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2531) - 93
watersystemen - wateropslag - bodemvorming - landgebruik - kwel - waterlopen - historisch grondgebruik - betuwe - water systems - water storage - soil formation - land use - seepage - streams - land use history
Park Lingezegen is een proeftuin voor het rivierengebied waarin door een systeemgerichte aanpak ontwerpen worden getest die bijdragen aan de waterzekerheid, opvang van wateroverlast en verbetering van de waterkwaliteit. Daarvoor wordt in deelgebied Waterrijk een innovatief systeem ontwikkeld waarin ruimte is voor waterberging maar ook voor waterretentie en waterzuivering. Het rapport beschrijft het watersysteem van de Overbetuwe met Park Lingezegen. Naast een beschrijving van het huidige landgebruik wordt ingegaan op de geologische ontstaanswijze van het gebied en de bodemvorming. Voor zowel de waterafvoer als aanvoer is de rivier de Linge belangrijk. De grote rivieren langs de Betuwe hebben via de fluctuatie in de waterpeilen invloed op de kwel naar de Betuwe.
Private property in public processes : how public stakeholders strategically interfere in private property rights in the public interest in regional spatial development processes
Straalen, F.M. van - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Adri van den Brink; W.K. Korthals Altes. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739476 - 173
regionale planning - landschapsplanning - publiek-private samenwerking - grondbeleid - provincies - besluitvorming - betuwe - Nederland - regional planning - landscape planning - public-private cooperation - land policy - provinces - decision making - Netherlands
In planning- en beleidsliteratuur wordt grondbeleidsdynamiek en de invloed van (publieke) actoren op grondbeleid bestudeerd. Desalniettemin, is er nog weinig bekend over de strategieën, interacties en beslissingsmechanismen van actoren, of hoe actoren de grondbeleidsdynamiek beïnvloeden. Het doel van deze thesis is om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke en maatschappelijke kennis op het vlak van besluitvorming bij actoren, de onderliggende mechanismen, en hoe de keuzes van en interacties tussen actoren grondbeleidsdynamiek beïnvloeden. Concreet wordt aandacht besteed aan de gebiedsontwikkeling bij de vorming van Park Lingezegen en de Bloemendalerpolder.
Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Betuwse Bloem : Deel 2. Het biomassawerf concept : voorbeelden, theorie & checklist
Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Oever, M.J.A. van den; Dam, J.E.G. van; Bartels, P. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1478) - ISBN 9789461739933 - 57
logistiek - biomassa - ketenmanagement - distributie - biobased economy - betuwe - logistics - biomass - supply chain management - distribution
Het project ‘Biomassawerf – verwerken van reststromen’ (BO-21.03-001) vormt een onderdeel van het Biobased gedeelte van het BO-programma Keteninnovaties Plantaardig (KIP) van het Ministerie van Economische Zaken. Deze nota is het tweede deel van de rapportage uit dit project, en is een vervolg op de nota: ‘Deel 1. Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid’ (Annevelink et al., 2013). Het specifieke doel van dit tweede deelrapport is om enkele gevonden voorbeelden van het biomassawerf concept te schetsen, om de theorie verder uit te diepen en om een checklist op te stellen met stappen om tot een biomassawerf te komen.
Bouwstenen voor Kenniscentrum Betuwse Bloem
Groot, M.J. ; Jong, L.W. de; Pinxterhuis, E.K. - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
betuwe - tuinbouw - innovaties - regionale ontwikkeling - kennismanagement - kennisoverdracht - samenwerking - informatiediensten - belangengroepen - ondernemerschap - horticulture - innovations - regional development - knowledge management - knowledge transfer - cooperation - information services - interest groups - entrepreneurship
De Betuwse Bloem heeft de ambitie de concurrentiepositie van de tuinbouw in het Gelderse Rivierengebied verder te versterken en te laten uitgroeien tot een erkend en succesvol duurzaam tuinbouwcluster. De Greenport Betuwse Bloem is een samenwerking tussen de bedrijven in het tuinbouwcluster, provincie Gelderland, lokale overheden, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit het Gelderse Rivierengebied. Binnen de Betuwse Bloem zijn vijf tuinbouwpacten en het Ondernemersinitiatief actief. Om de ambitie waar te maken wordt ingezet op het versterken van de samenwerking van alle partijen die in het gebied werkzaam zijn. Eind 2012 heeft de regio Betuwse Bloem het onderzoeksthema T&U Methodieken Kennisoverdracht, met financiering door het ministerie van EZ, gevraagd bouwstenen aan te leveren voor de verdere ontwikkeling van het door de regio gewenste kennisloket Betuwse Bloem. Voor de ontwikkeling van het regionaal kennisloket is al eerder een businessplan geschreven vanuit het TransForumproject (Kranendonk, R. et al., 2010 intern stuk). Inmiddels is de context waarin dit plan was beschreven, zoals bovenstaand aangegeven, sterk gewijzigd. Publiek Private Samenwerking is geordend naar topsectoren en Productschappen houden per 2014 op te bestaan. Ook is de aansturing van kennis en innovatie binnen de regio Betuwse Bloem gewijzigd. De vraag die voorligt is op welke wijze de stimulering van het innovatiebeleid in de regio BB versterkt ingevuld kan worden. Welke rol kan een (virtueel) kennisloket daarin spelen? De concrete vraag en dus het doel van deze notitie is: ontwikkel bouwstenen voor een vernieuwde aanpak en ontwikkeling van het gewenste kennisloket, passend binnen de nieuwe context van het topsectorenbeleid en de governance binnen de provincie. Deze notitie bevat bouwstenen voor het kennisloket, gebaseerd op gesprekken met stakeholders. Deze notitie is daarmee geen uitgewerkt businessplan voor een kennisloket, maar geeft adviezen en bouwstenen. Het werk voor deze notitie is gefinancierd vanuit het ministerie van Economische Zaken
Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland
Besseling, E. ; Foekema, E.M. ; Koelmans, A.A. - \ 2014
Wageningen : Wageningen Universiteit - 18
oppervlaktewater - waterverontreiniging - microplastics - aquatische ecologie - ecotoxicologie - inventarisaties - rijk van nijmegen - betuwe - alblasserwaard - land van maas en waal - surface water - water pollution - aquatic ecology - ecotoxicology - inventories
Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlaktewater, in landelijk of stedelijk gebied?) In welke vorm wordt het plastic aangetroffen en in welke concentraties? 2. Waar komt het plastic vandaan? (effluent, landbouw, inlaat, etc.) 3. Wat doet het plastic in het systeem / wat zijn de effecten?
Kansen voor de valorisatie van biomassareststromen in de Greenport Betuwse Bloem : valorisatie cases
Dam, J.E.G. van; Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Oever, M.J.A. van den - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport 1438) - ISBN 9789461737052 - 50
biomassa - biomassaconversie - reststromen - plantenresten - champignonmest - snoeiafval - vezels - plantextracten - bouwmaterialen - boomteelt - fruitteelt - glastuinbouw - biobased economy - fermentatie - bio-energie - betuwe - biomass - biomass conversion - residual streams - plant residues - mushroom compost - pruning trash - fibres - plant extracts - building materials - arboriculture - fruit growing - greenhouse horticulture - fermentation - bioenergy
In opdracht van de Provincie Gelderland werd in het kader van het Ambitieprogramma Betuwse Bloem 2012-2015 door Wageningen UR Food & Biobased Research een verkennende studie uitgevoerd naar de kansen voor valorisatie van bestaande biomassareststromen ter versterking van de economische positie van het regionale tuinbouwcluster. Vijf voorbeeldcases zijn onderzocht: champost – scheiden van fosfaat & andere componenten; houtige reststromen uit de boom- en fruitteelt – hout chips verwerken in vezelboards; reststromen van paprikateelt – stengels verwerken als vezelgrondstof; reststromen van chrysantenteelt – inhoudsstoffen winnen; groenteresten van Veiling Zaltbommel – vergisting.
'MeerWaarde uit Innoveren' : Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem ’13-’15 : selectie thema’s en onderwerpen, uitgebreide rapportage
Werd, H.A.E. de; Schuur, L. ; Kloos, W. ; Pinxterhuis, E.K. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - innovaties - clusters - ondernemerschap - kennisoverdracht - economische samenwerking - logistiek - milieufactoren - biobased economy - voeding en gezondheid - betuwe - horticulture - market gardens - innovations - entrepreneurship - knowledge transfer - economic cooperation - logistics - environmental factors - nutrition and health
Dit document vormt de basis voor de kennis-en innovatieagenda Greenport Betuwse Bloem. De kennis- en innovatieagenda bestaat uit een overzicht met thema’s en onderliggende innovatie-onderwerpen waar ondernemers mee aan de slag willen. De selectie van thema’s en onderwerpen dient als startpunt voor innovatieprojecten met ondernemers. De beschrijving van de werkwijze voor selectie en prioritering van onderwerpen, kan gebruikt worden voor het selecteren en prioriteren van toekomstige onderwerpen met ondernemers.
'MeerWaarde uit Innoveren' : Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem ’13-’15 : samenvattende rapportage
Werd, H.A.E. de; Schuur, L. ; Kloos, W. ; Pinxterhuis, E.K. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 7
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - clusters - innovaties - samenwerking - kennisoverdracht - ondernemerschap - strategisch management - economische aspecten - betuwe - horticulture - market gardens - innovations - cooperation - knowledge transfer - entrepreneurship - strategic management - economic aspects
Het doel van de Greenport Betuwse Bloem is om het tuinbouwcluster in het Gelders Rivierengebied te ondersteunen om haar verdiencapaciteit te vergroten. De ambities en plannen staan in de Strategische agenda Greenport Betuwse Bloem 2012 – 2015 . Het aanjagen van innovaties en het verder versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen is hierin een speerpunt. Innovatie is voor alle onderdelen van de tuinbouwketen van belang : toelevering, teelt, logistiek en afzet. Het biedt nieuwe kansen en is essentieel om te (blijven) voldoen aan de eisen die aan de tuinbouw gesteld worden vanuit de maatschappij.
Drift en driftreductie van de innovatieve drierijige emissiearme fruitteeltspuit van KWH
Stallinga, H. ; Wenneker, M. ; Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van; Nieuwenhuizen, A.T. ; Luckerhoff, L.L.P. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 458) - 92
fruitteelt - gewasbescherming - spuiten - spuitapparaten - emissie - drift - pesticiden - luchtverontreiniging - innovaties - betuwe - windsingels - landschapsbeleving - fruit growing - plant protection - spraying - sprayers - emission - pesticides - air pollution - innovations - shelterbelts - landscape experience
De wens om de landschapsbeleving van bijvoorbeeld de bloeiende Betuwe te vergroten, vraagt om een innovatieve gewasbescherming, waardoor telers bijvoorbeeld hoge hagen langs de boomgaarden, kunnen verwijderen. Op die wijze kan het publiek de boomgaarden langs fiets - en wandelpaden beter bewonderen. De ontwikkeling en certificering van een innovatieve spuitmachine die de emissie dusdanig vermindert dat veel hagen kunnen verdwijnen is interessant voor telers en toerisme. Voor fruittelers hebben deze hagen onder meer een functie om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij bepaalt immers dat bij bespuitingen van een boomgaard langs een watergang met spuitapparatuur de buitenste strook bespoten moet worden met driftarme spuittechnieken en/of dat er een verplichte teeltvrije zone met een bepaalde breedte aangehouden moet worden. In deze rapportage worden de resultaten van de veldmetingen beschreven voor de certificering van de innovatieve drierijige emissiearme fruitteeltspuit onder veldomstandigheden
Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Betuwse Bloem : deel 1. Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid
Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Dam, J.E.G. van; Bartels, P.V. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1416) - ISBN 9789461736970 - 75
biomassa - ketenmanagement - logistiek - distributie - biobased economy - betuwe - biomass - supply chain management - logistics - distribution
Biomassawerven kunnen een centrale rol spelen bij de integrale aanpak van biomassaketens voor de biobased economy. Een biomassawerf heeft de rol om bij de aanbodkant verschillende soorten biomassastromen te verzamelen, eventueel voor te bewerken en ze vervolgens aan te bieden aan de verwerkingskant. Het hoofddoel van het project is te onderzoeken of het biomassawerfconcept haalbaar is om de beschikbaarheid van regionale biomassa voor economische verwerking te vergroten. Onderzoek moet uitwijzen hoe biomassawerven het beste kunnen worden opgezet, en hoe een netwerk van biomassawerven eruit zal komen te zien. Als case voor het onderzoek dient de Greenport Betuwse Bloem (GBB) in de Provincie Gelderland. Het subdoel van dit rapport is een nadere stakeholderanalyse van de GBB, waarbij de huidige situatie en wensen voor de toekomst in beeld worden gebracht. Verder is een inschatting gemaakt van de potentieel beschikbare biomassastromen binnen de GBB.
Urban Climate in Tiel
Lenzholzer, S. - \ 2013
Wageningen : Landscape Architecture, Wageningen UR - 136
klimaatverandering - stedelijke gebieden - waterbeheer - betuwe - gelderland - climatic change - urban areas - water management
Results of a MLP-Course: Student's work and Supervisor/Author editing.
Betuwse Bloem : regionale visie voor gespecialiseerde ondernemers
Poot, E.H. ; Vellema, S. - \ 2013
Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 19 - 22.
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - agro-industriële complexen - clusters - publiek-private samenwerking - betuwe - innovaties - Nederland - horticulture - market gardens - agroindustrial complexes - public-private cooperation - innovations - Netherlands
Om de tuinbouw in het Rivierengebied een duurzame en economische stimulans te geven, is in 2006 het programma Betuwse Bloem van start gegaan. De vooronderstelling van het publiek-private partnership was dat het samenbrengen van de huidige afgebakende tuinbouwclusters kan leiden tot krachtige synergie en een samenhangend competitief gebied. Daarmee zou het gebied de statuur van een Greenport kunnen krijgen. Het institutionele vraagstuk dat zich aandiende was of en hoe dicht bij elkaar werkende, wonende en gespecialiseerde tuinders zich wilden verbinden aan dit grotere streven. Betuwse Bloem: regionale visie voor gespecialiseerde ondernemers.
Wilde bestuivers in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe in 2010 en 2011
Reemer, M. ; Kleijn, D. - \ 2012
Leiden : Stichting European Invertebrate Survey - 29
insecten - bestuivers (dieren) - honingbijen - bestuiving - boomgaarden - apidae - wilde bijenvolken - pyrus - malus - habitats - betuwe - insect-plant relaties - insects - pollinators - honey bees - pollination - orchards - wild honey bee colonies - insect plant relations
Onderzoek naar wilde bestuivende insecten in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe tussen Zaltbommel en Echteld. De achterliggende onderzoeksvragen waren: 1. Welke bijen- en zweefvliegsoorten verzamelen stuifmeel op landbouwgewassen? 2. Op welke afstanden van hun (vermoedelijke) nestelplaatsen worden deze bijensoorten nog aangetroffen op landbouwgewassen? 3. Gebruiken deze soorten in dezelfde gebieden daarnaast andere pollenbronnen? Het huidige rapport doet verslag van een onderzoek om de eerste twee vragen te beantwoorden. De derde vraag komt in een latere fase aan de orde. De keuze om appel en peren te onderzoeken was ingegeven door het grote belang van deze fruitsoorten in de Nederlandse landbouw.
Voorstudie Kringloop ondernemen
Smits, A.P. ; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2012
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 31
boomteelt - straatbomen - agrarische afvalstoffen - biomassa - compostering - bio-energie - haalbaarheidsstudies - reststromen - biobased economy - betuwe - arboriculture - street trees - agricultural wastes - biomass - composting - bioenergy - feasibility studies - residual streams
Op het laanboombedrijf is veel biomassa vrij beschikbaar, die in potentie geschikt is voor energie opwekking, maar ook voor verwerking tot compost. Het benutten van het snoeihout en afvalhout van laanboom bedrijven kan een belangrijke bijdrage leveren aan de organische stofvoorziening. Composteren kan ook een goed alternatief zijn voor het verbranden van afvalhout. Centrale vraag in dit project is: welke belemmeringen moeten er worden weggenomen om alternatieve verwerking van groenafval bij laanboomkwekerijen succesvol te maken?
Duurzame onkruidbestrijding boomkwekerij en gemeenten
Smits, A.P. ; Lans, A.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
boomteelt - onkruidbestrijding - bestrating - herbiciden - mechanische bestrijding - innovaties - samenwerking - betuwe - arboriculture - weed control - pavements - herbicides - mechanical control - innovations - cooperation
Zowel de gemeenten alsook de laanboomsector in Rivierenland werken hard aan de verlaging van de milieubelasting door vermindering van de toepassing van herbiciden op verhardingen (door gemeenten) en in laanboompercelen (door kwekers). De vermindering wordt door beide partijen o.a. bereikt door inzet van innovatieve technieken bij de mechanische en chemische onkruidbestrijding. In dit onderzoek is nagegaan of samenwerking van beide partijen, bij toepassing van nieuwe sensortechnieken voor de chemische onkruidbestrijding zoals de Weed –iT en Weedseeker, mogelijk is.
Duurzaam Paddestoelen Cluster Kerkdriel: Effectieve samenwerking leidt tot meer rendement
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2011
PPO [etc.]
eetbare paddestoelen - tuinbouw - ketenmanagement - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - betuwe - edible fungi - horticulture - supply chain management - agribusiness - agroindustrial complexes
Centraal gelegen in Nederland ligt Kerkdriel. Een dorp met een lange tuinbouwhistorie. De paddestoelenteelt is een belangrijke economische motor voor Kerkdriel en omgeving. Circa 15 % van de beroepsbevolking werkt in deze sector. De sector is in staat om van mest een waardevol product te maken dat over de hele wereld wordt verhandeld en geconsumeerd. Alle schakels van de keten zijn hier aanwezig; teelt, verwerking, recycling, verpakking en logistiek.
ABC geeft laanbomenteelt in Opheusden een gezicht : Kernbegrippen van het ABC Opheusden:
PPO BBF Boomkwekerij, - \ 2011
PPO [etc.]
straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - netwerken - ketenmanagement - betuwe - street trees - ornamental woody plants - agribusiness - agroindustrial complexes - networks - supply chain management
De Laanbomenteelt in de Betuwe is bekend in heel Europa en heeft een uitstekende naam. Rondom deze teelt is een keten van bedrijven ontstaan. Een Agri Business Centrum (ABC) aan de Betuwelijn en langs de A15 kan een aantal schakels uit de keten dichter bij elkaar brengen en nieuwe impulsen geven. Kennis kan worden gedeeld in een formeel en informeel netwerk. De afgelopen jaren hebben regelmatig gesprekken plaatsgevonden over de ruimtelijke invulling van het ABC. Onder bepaalde voorwaarden bestaat er belangstelling voor een dergelijk centrum. Bouw moet wel passen in een goede wegenstructuur in de ontsluiting van het gebied. Deze brochure geeft een beeld van de mogelijkheden van een dergelijk centrum en is een eerste stap in een groter gemeentelijk project (structuurvisie).
Bewonersparticipatie in het openbaar groenbeheer : 'State of the art' na vijf jaar zelfbeheer in de wijk EVA-Lanxmeer (Culemborg)
Kruit, J. ; Veer, P. ; Gorter, F. ; Gurp, T. van; Landburg, G. ; Steijven, K. ; Remme, R.P. ; Vermeulen, M.H. ; Trienekens, L. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 270) - 50
openbaar groen - groenbeheer - bewonersparticipatie - stedelijke gebieden - betuwe - public green areas - management of urban green areas - community participation - urban areas
De wijk EVA-Lanxmeer (1997) is een duurzame woon- en werkwijk in Culemborg, op een grondwaterwingebied van Vitens. Het is een voorbeeldproject op het gebied van duurzame stedenbouw en participatief beleid. Het wordt door gemeenten en groepen burgers in binnen- en buitenland gebruikt om inspiratie, kennis en ervaring op te doen en uit te wisselen op het gebied van innovatief denken binnen de eigen gemeentelijke organisatie. Bewoners onderhouden zelf een belangrijk deel van het wijkgroen op een ecologische wijze. Zij doen dat in samenwerking en overleg met de gemeente Culemborg en Waterwinbedrijf Vitens. De meeste bewoners hebben sterk het gevoel dat het zelfbeheer de kwaliteit en diversiteit van het groen in de wijk verhoogt. De gezamenlijke werkzaamheden maken ongedwongen ontmoetingen met andere bewoners in de wijk mogelijk.
Ontwerpen aan een klimaatbestendige stadsregio
Dorp, D. van; Koolen, A.J. ; Timmermans, W. - \ 2011
[Velp] : Hogeschool van Hall Larenstein - 21
klimaatverandering - landschapsarchitectuur - landgebruiksplanning - stedelijke gebieden - betuwe - climatic change - landscape architecture - land use planning - urban areas
Studenten van Van Hall-Larenstein (landschapsarchitectuur; bos- natuurbeheer; land- en watermanagement) hebben als een adviesbureau gewerkt aan diverse voorstellen voor het klimaatbestendig maken van de stadsregio Arnhem - Nijmegen. Eerst is een analyse volgens de lagenbenadering gemaakt, zijn relevante thema’s en referenties bestudeerd, is een visie opgesteld en ten slotte is een masterplan voor een klimaatbestendig stadsregio opgesteld.
Economische ontwikkeling en kracht tuinbouwclusters Betuwse Bloem
Jukema, G.D. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2011
2011 : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap 11-006) - 57
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - regionale ontwikkeling - betuwe - agrarische economie - horticulture - market gardens - farm development - regional development - agricultural economics
Deskstudie in opdracht van de provincie Gelderland naar de economische ontwikkelingen van de tuinbouwclusters fruitteelt, boomkwekerij, glastuinbouw Rivierengebied, glastuinbouw Arnhem-Nijmegen en paddenstoelen binnen het gebied van het programma Betuwse Bloem. De studie omvat een beschrijving van de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de tuinbouwsectoren en van de economische ontwikkeling van de tuinbouwclusters in de periode 2005-2009.
Compenserende maatregelen in 2009 voor steenuilen in de Waalsprong bij Nijmegen : overzicht van de compenserende en mitigerende maatregelen ter compensatie van het verdwijnen van nest- en foerageergelegenheid voor steenuilen in de Waalsprong
Blitterswijk, H. van; Jacobs, F.H.H. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1971) - 22
uilen - wildbescherming - natuurbeschermingsrecht - natuurcompensatie - gelderland - nederland - betuwe - expansie - stedelijke gebieden - owls - wildlife conservation - nature conservation law - nature compensation - netherlands - expansion - urban areas
Uitbreiding van de stad Nijmegen, ten noorden van de Waal, en maatregelen ter behoud van habitat van roofvogels.
Betuwse bloem
Scheer, Frans Peter - \ 2010
regional development - economic development - regional planning - horticulture - horticultural crops - agribusiness - agroindustrial complexes - logistics - betuwe
Kennisdelen met FLIP in de Betuwse Bloem : www.betuweflipt.nl
Bruijn, J. de; Vierboom, A. ; Alterra - Centrum Landschap, - \ 2010
[S.l.] : TransForum [etc.] - 22
tuinbouwbedrijven - tuinbouw - kennisoverdracht - netwerken - netwerken (activiteit) - samenwerking - regionale ontwikkeling - films - rivierengebied - betuwe - market gardens - horticulture - knowledge transfer - networks - networking - cooperation - regional development
De Betuwse Bloem staat voor de vijf tuinbouwclusters in het Gelderse Rivierengebied. Het gaat om de paddenstoelensector in de regio Maasdriel, het laanboomcentrum in Opheusden, het fruitcluster in de regio Buren/Geldermalsen en de glastuinbouw (bloemen & planten, groenten) in de Bommelerwaard en de regio Arnhem-Nijmegen. In totaal werken er zo'n 30.000 mensen in de Betuwse tuinbouw. De Betuwse Bloem is een initiatief van ondernemers uit die vijf sectoren, dat ondersteund wordt door de provincie Gelderland en de gemeenten in het gebied, maar ook door diverse intermediaire organisaties en kennisinstellingen, zoals de Wageningen Universiteit en Researchcentrum en Radboud Universiteit Nijmegen. Door meer samenwerking willen de clusters hun gezamenlijk economische positie versterken. Innovatie speelt daarbij een sleutelrol! Om die reden is een project gestart met Transforum, dat gericht is op het toepassen van kennis in een aantal praktische businesscases. Om ervaringen uit te wisselen ontvangen betrokkenen een kleine videocamera (zogenaamde Flip) waarmee ze zelf korte filmpjes kunnen maken en op YouTube plaatsen.
Rapportage Netwerken
Kranendonk, R.P. ; Westerop, W. van; Hollinger, F. ; Fontein, R.J. - \ 2010
Wageningen : Alterra - 24
tuinbouw - agro-industriële ketens - innovaties - netwerken (activiteit) - samenwerking - kennisoverdracht - betuwe - horticulture - agro-industrial chains - innovations - networking - cooperation - knowledge transfer
De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen), paddenstoelenteelt (15 ha Maasdriel), fruitteelt (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en laanboomteelt (1.300 ha, regio Opheusden). Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten. Doorvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap.
Energietransitie in de Betuwse Bloem
Poot, Eric - \ 2010
betuwe - biobased economy - sustainable energy - greenhouse horticulture - logistics - renewable resources - waste wood
Economische ontwikkeling en kracht tuinbouwclusters Betuwse Bloem : eindrapport
Jukema, G.D. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2010
Den Haag : LEI - 37
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - samenwerking - regionale ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - betuwe - fruitteelt - boomkwekerijen - eetbare paddestoelen - glastuinbouw - agrarische economie - horticulture - market gardens - farm development - cooperation - regional development - sustainability - fruit growing - forest nurseries - edible fungi - greenhouse horticulture - agricultural economics
Studie over vijf tuinbouwclusters in het Rivierengebied. Enkele kerngetallen over de tuinbouwclusters zijn in beeld gebracht. Ook worden de ruimtelijke ontwikkelingen van de tuinbouwclusters, de economische ontwikkelingen van de primaire tuinbouwsector en de economische ontwikkeling van de overige schakels in kaart gebracht.
Agro Business Centre (ABC) geeft de laanboomteelt in Opheusden een gezicht
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Scheer, F.P. ; Boer, R. de - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 20
tuinbouw - boomteelt - glastuinbouw - eetbare paddestoelen - boomkwekerijen - netwerken - economische ontwikkeling - landbouwproductie - logistiek - straatbomen - betuwe - regionale ontwikkeling - horticulture - arboriculture - greenhouse horticulture - edible fungi - forest nurseries - networks - economic development - agricultural production - logistics - street trees - regional development
De tuinbouwsector in de Betuwe wil door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, de gezamenlijke economische positie versterken. Ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart te zetten. De samenwerking vindt plaats onder de noemer Betuwse Bloem.
Crystal Palace, Een regionale showcase: de plek waar Food, Health en Energy, kunnen worden beleefd!
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Poot, E.H. ; Kruit, J. ; Boer, R. de; Nas, R.M.W.J. - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 30
landbouwsector - duurzaamheid (sustainability) - energie - transport - bedrijfsvoering - regionaal landbouwbeleid - regionale ontwikkeling - regionale planning - duurzame landbouw - logistiek - betuwe - agricultural sector - sustainability - energy - management - regional agricultural policy - regional development - regional planning - sustainable agriculture - logistics
Deze notitie heeft als doel op basis van huidige inhoudelijke, maatschappelijke en beleidsmatige trends het gezamenlijk verhaal te beschrijven dat als input kan dienen voor het uiteindelijke concept van Crystal Palace. Daarbij is het doel tot een verhaal te komen dat past binnen de visie op een duurzame Betuwe. Duurzaam Betuwe staat onder meer voor het besparen, duurzaam opwekken en slim koppelen van energiestromen, het slim omgaan met logistieke stromen en het staat voor ondernemen met behoud, herstel en ontwikkeling van typische Betuwse landschap waar ruimte is voor de mens. Crystal Palace wordt ontwikkeld als duurzaam cluster van activiteiten, waarbinnen nationale, regionale en lokale systemen op het gebied van voeding, energie en mensen samenkomen.
Het Verduurzamen van Paddestoelencluster Maasdriel
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 25
tuinbouwbedrijven - agro-industriële ketens - glastuinbouw - paddestoelen - fruitteelt - straatbomen - economische samenwerking - betuwe - market gardens - agro-industrial chains - greenhouse horticulture - mushrooms - fruit growing - street trees - economic cooperation
De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw, paddestoelenteelt, fruitteelt en laanboomteelt. Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart te zetten. Daarvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap
Bloeiende Clusters in de Betuwse Bloem, Integratienotitie, Thema’s, schaalniveaus en businesscases
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Kruit, J. ; Scheer, F.P. ; Poot, E.H. - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 33
tuinbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - agro-industriële ketens - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - agro-industriële sector - samenwerking - rivierengebied - betuwe - horticulture - crop enterprises - agro-industrial chains - agribusiness - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - cooperation
De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen), paddenstoelenteelt (15 ha Maasdriel), fruitteelt (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en laanboomteelt (1.300 ha, regio Opheusden). Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten. Doorvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap. Deze notitie geeft handvatten om te komen tot duurzame agroclusters in de Betuwe.
Biomassa voor energie in de stadsregio Arnhem-Nijmegen : ontwikkelingen van een strategie voor biomassa uit bos, natuur en landschap
Spijker, J.H. ; Vries, E.A. de; Derksen, J.T.P. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2095) - 30
biomassa productie - bio-energie - landgebruik - haalbaarheidsstudies - stedelijke gebieden - landschapsbeheer - betuwe - biobased economy - biomass production - bioenergy - land use - feasibility studies - urban areas - landscape management
De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft behoefte aan een strategie voor de optimale inzet van biomassa uit natuur en landschap voor energie-opwekking. In dit rapport wordt inleidend het huidige aandeel duurzame energie in Nederland en de beleidsopgave uiteengezet. Daarna wordt aangegeven dat er legio kansen zijn voor oogst van biomassa uit het landschap, waarbij wel gewezen wordt op het belang van cascadering. Cascadering houdt in dat biomassa zo hoogwaardig mogelijk wordt weggezet, en dus pas in laatste instantie voor energie-opwekking. Grote kansen doen zich voor bij reststromen die nu nog als afval kunnen worden beschouwd. De houtige reststromen kunnen direct worden ingezet voor warmte-opwekking, de grazige reststromen voor vergisting. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen voor de Stadsregio..
Sustainable Energy Landscapes
Knaap, W.G.M. van der; Helm, S.G.J. van den; Telgen, S. van - \ 2010
Wageningen : Wageningen University - 58
landgebruik - meervoudig landgebruik - energiebronnen - energiebeleid - biomassa - nederland - stedelijke gebieden - stedelijke planning - dynamiek van het ruimtegebruik - duurzaam bodemgebruik - landschapsplanning - duurzame energie - biomassaconversie - betuwe - land use - multiple land use - energy sources - energy policy - biomass - netherlands - urban areas - urban planning - land use dynamics - sustainable land use - landscape planning - sustainable energy - biomass conversion
Strategieën van burgerinitiatieven
Dam, R.I. van; Salverda, I.E. ; During, R. - \ 2010
Wageningen : Wageningen Universiteit & Alterra (Burgers en landschap dl. 3) - ISBN 9789085857471 - 98
landschap - participatie - regionale planning - landschapsbeheer - governance - burgers - betuwe - oost-groningen - zuidhollandse eilanden - overijssel - landscape - participation - regional planning - landscape management - citizens
In dit onderzoek wordt verder ingegaan op de relatie burgerinitiatief en overheid, met een focus op strategieën. Net zoals de overheid zelf maken ook burgerinitiatieven gebruik van strategieën. De term strategie veronderstelt iets programmatisch wat doelen en middelen op eenduidige wijze aan elkaar verbindt. Burgerinitiatieven zijn uit op het realiseren van iets, op het beïnvloeden van hun omgeving om hun plan werkelijk te maken. In deze studie worden burgerinitiatieven geanalyseerd. Achtereenvolgens zijn dat Stichting IJsselhoeven, Stichting Lingewaard Natuurlijk, Stichting Boermarke Essen en Aa’s en Stichting Natuurlijk Grasweggebied (Hellevoetssluis)
Meetproef groen : flora - vegetatie voor een betere luchtkwaliteit?
Zweers, E. ; Kuypers, V.H.M. ; Vries, E.A. de - \ 2010
[S.l.] : Eureka - 25
stedelijke gebieden - stadsomgeving - wegen - luchtkwaliteit - vegetatie - luchtverontreiniging - groene zones - fijn stof - betuwe - openbaar groen - urban areas - urban environment - roads - air quality - vegetation - air pollution - green belts - particulate matter - public green areas
Meetproef langs de A50 wil de om vast te stellen of er sprake is van een positief effect van groen op de luchtkwaliteit. Doel is een prettig leefklimaat in de stadsregio Arnhem Nijmegen te verkrijgen.
Aansluiting van de kernkwaliteiten Rivierenland bij Farm & Fun : een quickscan van beleidsdocumenten
Cornelissen, J.M.R. ; Migchels, G. - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 40
landschap - kwaliteit - recreatie op het platteland - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - maatschappelijke betrokkenheid - doelgroepen - plaatselijk bestuur - cultuurlandschap - multifunctionele landbouw - betuwe - landscape - quality - rural recreation - farm management - entrepreneurship - community involvement - target groups - local government - cultural landscape - multifunctional agriculture
Deze rapportage doet verslag van een verkenning naar de kernkwaliteiten van en beleid in het werkgebied van Farm & Fun. Hoe sluit het concept aan bij de diverse waarden die centraal staan in het beleid (zoals groen/gezondheid, kinderen, duurzaamheid, vitale lokale plattelandseconomie). En hoe kunnen deze waarden worden vertaald naar een Maatschappelijke Effect Rapportage (MAER) per type activiteit binnen het concept Farm & Fun. Er is in dit project gekeken naar de beleidsdocumenten van de regio Rivierenland. Het samenspel van uiterwaarden, dijken, oeverwallen, stroomruggen, rivierduinen en kommen zijn in sterke mate beeld-en sfeerbepalend. Dijk-en kerkdorpen bevinden zich in slingerende linten door het landschap, met op veel plaatsen schilderachtige doorzichten naar de weidse en open gebieden die zich tussen de nederzettingen bevinden. Het gebied heeft veel natuurwaarde, zoals natuurlijke bossen, stroomdalgraslanden, natte en vochtige schrale graslanden, moerassen en wateren met uitzonderlijke, ecologisch waardevolle, waterkwaliteit. Slingerende landweggetjes en authentieke pontverbindingen over de traag meanderende rivieren bieden toegevoegde waarde voor het concept. Waardevolle monumentale bouwwerken, zoals kastelen, forten, burchten, landhuizen en boerderijen, kunnen het decor van activiteiten vormen of wellicht zelfs de plaats van handeling
Multifunctioneel ondernemerschap in het concept van Farm & Fun : een aanzet tot een visie
Leeuwen, M.A.E. van; Wolf, P.L. de - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 14
plattelandsontwikkeling - recreatie op het platteland - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - nevenactiviteiten - diversificatie - relaties tussen stad en platteland - multifunctionele landbouw - betuwe - rural development - rural recreation - farm management - entrepreneurship - ancillary enterprises - diversification - rural urban relations - multifunctional agriculture
De functie van agrarische bedrijven is niet beperkt tot het produceren van voedsel en groene grondstoffen. Multifunctionele bedrijven spelen in op maatschappelijke vragen en versterken de verbinding met de samenleving. Ondernemerschap is daarbij een belangrijk thema: enerzijds omdat ondernemerschap bij zou kunnen dragen aan het verbreden van agrarische bedrijven, anderzijds omdat ondernemerschap ook nodig is om deze bedrijven verder te professionaliseren. Een interessante vraag die voortdurend terugkomt is: Is multifunctioneel ondernemerschap anders dan ‘gewoon’ ondernemerschap? Stelt multifunctionele landbouw andere eisen aan het ondernemerschap dan productielandbouw? Deze vraag werd in 2009 aan Wageningen UR gesteld door Farm & Fun, een initiatief om het aanbod van recreatieve activiteiten van multifunctionele agrarische bedrijven in de Betuwe te bundelen en te vermarkten. Een van de vragen daarbij was: Past het ondernemerschap van Betuwse ondernemers bij dit concept?
Aan de wieg van het waterschap : inventarisatie van dijken, kaden en watergangen in het Gelders rivierengebied : ontwerphandreikingen voor wateropgaven
Koning, R. de; Hemmen, F. van; Mulder, J.R. - \ 2009
Tiel : Waterschap Rivierenland - 65
ontginningsgronden - dijken - nederzetting - geschiedenis - landschapsbouw - cultuurlandschap - betuwe - gelderse poort - rivierengebied - gelderland - reclaimed soils - dykes - settlement - history - landscaping - cultural landscape
De studie geeft een inventarisatie van ontginningspatronen van het rivierengebied. Deze patronen reflecteren de geschiedenis van de bewoners én de geschiedenis van het Waterschap. Dijken, kaden en weteringen vormden in tijden van weleer de begrenzing van de dorpspolders. De dorpspolders zijn de voorlopers van de waterschappen. Deze studie van een landschapsarchitect, landschapshistoricus en bodemkundige vertelt een verhaal. Een verhaal over de geschiedenis hoe dit gebied bewoonbaar en bewerkbaar werd
Stikstof-vanggewassen in de laanboomteelt : Resultaten van demonstraties op een zestal laanboombedrijven op klei en op zand
Nouwens, F.H.C. ; Pronk, A.A. ; Reuler, H. van - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 30
boomteelt - zware kleigronden - zandgronden - proefprojecten - teelt in rijen - teeltsystemen - stikstofgehalte - bodemchemie - betuwe - noord-brabant - arboriculture - clay soils - sandy soils - pilot projects - alley cropping - cropping systems - nitrogen content - soil chemistry
Het doel van het project is om de toepassing van vanggewassen op praktijkbedrijven te demonstreren. Hiertoe zijn een zestal grootschalige demonstraties op praktijkpercelen in regio Opheusden (rivierengebied) en omgeving Haaren (Noord-Brabant) uitgevoerd. Door de verscherpte mestwetgeving wordt het voor de boomteler steeds belangrijker om efficiënt met meststoffen om te gaan. Verlies door uitspoeling naar grond- en oppervlakte water moet tot een minimum beperkt worden. Het project bestaat uit twee deelprojecten. De demonstraties op klei zijn gefinancierd door Provincie Gelderland, Productschap Tuinbouw en Waterschap Rivierenland. De demonstraties op zand zijn gefinancierd door Productschap Tuinbouw, Waterschap De Dommel en LNV.
Diffuse belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vanuit grasland op een zware kleigrond : monitoring van nutriëntenemissies en -verschijningsvormen op een melkveehouderij bij Waardenburg
Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. ; Lubbers, I.M. ; Oenema, J. ; Toorn, A. van den; Salm, C. van der - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1738) - 65
fosfaten - waterverontreiniging - graslanden - nitraten - sloten - zware kleigronden - voedingsstoffen - oppervlaktewater - nederland - gelderland - betuwe - phosphates - water pollution - grasslands - nitrates - ditches - clay soils - nutrients - surface water - netherlands
Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de voortzetting van het onderzoeksproject ‘DOVE’, uitgevoerd op een deel van een melkveehouderij op een kalkarme zware rivierklei in Waardenburg in de Tielerwaard in het Gelderse rivierengebied. Particulaire vormen van fosfaat en stikstof in het afvoerwater van drains en greppels en het slootwater zijn kwantitatief gezien erg belangrijk. Dit is nog niet eerder aangetoond voor vlakke landbouwgronden zoals de meetlocatie bij Waardenburg. De invloed van de particulaire vormen van fosfaat en stikstof op eutofiëring van het oppervlaktewater is echter nog relatief onzeker. Incidentele verliezen door het optreden van neerslag direct na bemesting leveren een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse verliezen van fosfaat en stikstof. Voor het verminderen van de nutriëntenvracht naar de sloot is het dan ook het meest effectief om maatregelen te ontwerpen die zich richten op het terugdringen van incidentele verliezen en het wegvangen en terugbrengen van particulaire vormen van fosfaat en stikstof naar het perceel.
Neerijnen
Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2008
In: Excursieverslagen 2002 Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland (Excursieverslagen Plantensociologische Kring Nederland 2008) - p. 3 - 6.
plantengemeenschappen - vegetatie - betuwe - plant communities - vegetation
Stinzenflora van het landgoed Neerijnen komt hier ter sprake, naar aanleiding van de plantenexcursie van vroege voorjaar 2002. Het artikel begint met een interessante historische beschrijving van het gebied, over een voorloper van de Linge, de opkomende betekenis van de Waal door de St. Elisabethsvloed en de vestiging van het kasteel
Inventarisatie van compensatiegebied voor de steenuil rond "de Waalsprong", gemeente Nijmegen
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1782) - 33
stedelijke planning - uilen - habitats - inventarisaties - natuurcompensatie - betuwe - urban planning - owls - inventories - nature compensation
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van inventarisatie van alternatieve gebieden voor de roofvogel steenuil. Als mogelijke steenuilhabitats komen ter sprake: Valburg, Homoet, zuidkant van Arnhem, Bemmel, Lingewaard en Ooijpolder
Van de wal in de sloot : bodemkundig en cultuurhistorisch onderzoek Zwarte Kade te Tricht
Mulder, J.R. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1788) - 14
dijken - nederland - bodemkarteringen - kaarten - cultuurgeschiedenis - historische geografie - betuwe - dykes - netherlands - soil surveys - maps - cultural history - historical geography
Het oostelijk talud van de Zwarte Kade is voor een deel geleidelijk in de wetering geschoven, mogelijk als gevolg van het wegrotten van wortels van populieren die tussen 10 en 15 jaar geleden zijn gekapt. Waterschap Rivierenland liet vervolgens de kade afgraven en de klei uit de wetering opbaggeren. Maar: de kade heeft cultuurhistorische waarde, zo brachten omstanders te berde. Aanleiding tot het doen van cultuurhistorisch en bodemkundig onderzoek. Het betrof het maken van een dwarsdoorsnee om de opbouw, aard en samenstelling van het kadeprofiel vast te stellen; het verrichten van historisch-geografisch onderzoek op basis van kaartvergelijking en literatuuronderzoek. Behalve deze resultaten bevat dit rapport een advies voor herstel van de kade
Inventarisatie van de flora en fauna in 2008 in 'de Landschapszone', onderdeel van het ontwikkelingsgebied 'de Waalsprong', gemeente Nijmegen
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Stumpel, A.H.P. ; Dimmers, W.J. ; Verboom, B. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1749) - 88
flora - fauna - populatiedynamica - habitats - stedelijke gebieden - natuurwaarde - betuwe - population dynamics - urban areas - natural value
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een inventarisatie van de door de Flora- & Faunawet beschermde soorten planten en dieren in de Landschapszone. De landschapszone vormt een onderdeel van het ontwikkelingsgebied ‘De Waalsprong’ te Nijmegen. De inventarisatie biedt informatie over beschermde vogels, planten, zoogdieren (waaronder vleermuizen) amfibieën, vissen en insecten. In het rapport wordt de huidige situatie vergeleken met Kwak (2004). De gegevens bieden een basis voor een pro-actieve behandeling van beschermde natuurwaarden in het planproces. Het betreft inventarisaties in Park Waaijenstein, Woenderskamp, Oosterhoutse plas, Stadas, Lentse Plas, archeologisch monument en 't Zand
Aanvullende inventarisaties van vogels met vaste nesten, amfibieën en vleermuizen in de wijken Groot Oosterhout, Laauwik en Citadel in het ontwikkelingsgebied de Waalsprong te Nijmegen
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Stumpel, A.H.P. ; Verboom, B. ; Blitterswijk, H. van - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1732) - 37
vogels - amphibia - chiroptera - vogelnesten - stadsomgeving - inventarisaties - karteringen - beschermde soorten - natuurbescherming - gelderland - betuwe - birds - birds' nests - urban environment - inventories - surveys - protected species - nature conservation
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een update van beschermde soorten in de wijken ‘Groot Oosterhout’, ‘Laauwik’ en ‘Citadel’ in het ontwikkelingsgebied ‘De Waalsprong’ te Nijmegen. De inventarisatie biedt recente gegevens voor vogels met vaste nesten, vleermuizen en amfibieën. In het rapport wordt de huidige situatie vergeleken met Kwak (2008) en wordt ingegaan op gelijkblijvende en veranderende inventarisaties. De gegevens bieden een basis voor een pro-actieve behandeling van beschermde natuurwaarden in het planproces
Beelden van 200000 jaar veranderend landschap op en rond de Berg
Mulder, J.R. - \ 2008
Bulletin van de Botanische Tuinen Wageningen 53 (2008)3. - ISSN 0166-7092 - p. 4 - 9.
landschap - rivieren - geologie - geschiedenis - historische geografie - betuwe - gelderland - landscape - rivers - geology - history - historical geography
Dit beeldverhaal gaat in op achtergronden van ontstaan en tevens deel verdwijnen van de stuwwal tussen Wageningen en de Nijmegen. Met daarbij de veranderende rivierloop van de Rijn, oeverwallen, oude riviergeulen en nederzettingen in de Betuwe
Op zoek naar de identiteit van Asperen : veertien gesprekken met oud-militairen, bewoners en bestuurders
Weijschedé, T.J. ; Mulder, J.R. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1461) - 63
erfgoed - militaire gebieden - regionale ontwikkeling - landschap - historische geografie - betuwe - identiteit - heritage areas - military areas - regional development - landscape - historical geography - identity
Binnen het Interreg project Cultured wisselen veertien Europese partners met elkaar uit hoe het cultureel erfgoed een rol kan spelen bij regionale ontwikkeling. Alterra bracht als voorbeeld het Lingekwartier in. Voor het gebied rond Asperen is via gesprekken gebiedskennis vergaard, omdat vernieuwende ideeën enkel effect hebben als ze aansluiten bij het gebied.
In search of the identity of Asperen : fourteen interviews with ex-soldiers, inhabitants and administrators
Weijschedé, T.J. ; Mulder, J.R. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1461) - 63
erfgoed - militaire gebieden - regionale ontwikkeling - historische geografie - identiteit - betuwe - heritage areas - military areas - regional development - historical geography - identity
The objective of Cultured is to exchange knowledge between fourteen European on how cultural heritage can play a part in the development of its own immediate surroudings
Extra vochttekorten na grondwaterstanddaling als gevolg van grondwateronttrekking bij een fruitteelt- en een boomteeltgewas in de Overbetuwe in worst-case-situaties
Maas, M.P. van der; Hof, M.C.J. op t - \ 2006
Randwijk : PPO Fruit (PPO nr. 2006-01) - 33
fruitteelt - boomkwekerijen - grondwater - grondwaterstand - grondwaterwinning - boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - wateropbrengst - simulatie - toegepast onderzoek - nederland - betuwe - fruit growing - arboriculture - ornamental woody plants - forest nurseries - groundwater - groundwater level - groundwater extraction - water yield - simulation - applied research - netherlands
PPO-projectnummers 610582 en 610610
Technisch rapport fosfaatonderzoek project DOVE-klei
Koopmans, G.F. ; Toorn, A. van den; Aalderink, R. - \ 2006
[S.l.] : S.n. - 28
zware kleigronden - graslanden - bodemchemie - fosfaten - grondanalyse - modellen - betuwe - clay soils - grasslands - soil chemistry - phosphates - soil analysis - models
In het project Diffuse belasting Oppervlaktewater vanuit de VEehouderij (DOVE) wordt de belasting van het oppervlaktewater en de verliezen via de afzonderlijke transportroutes van grasland op kleigrond gekwantificeerd. Het project wordt uitgevoerd op het melkveehouderijbedrijf 'De Tweesprong' in Waardenburg.
In de ban van de Betuwse dijken: deel 6 Opheusden; een bodemkundig, archeologisch en historisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Opheusden
Mulder, J.R. ; Franzen, P.F.J. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 900) - 59
dijken - archeologie - bodemkarteringen - nederland - leeftijd - bodemprofielen - nederzetting - geschiedenis - kaarten - rijn - betuwe - dykes - age - settlement - history - archaeology - soil profiles - soil surveys - netherlands - maps - river rhine
In het kader van de dijkverzwaring heeft Alterra in opdracht van het Waterschap Rivierenland de bandijk van Opheusden in 2003 op drie plaatsen archeologisch en bodemkundig onderzocht
Diffuse belasting van het opervlaktewater met nutriënten vanuit grasland op een zware kleigrond; monitoring van nutriëntenemissies op een melkveehouderijbedrijf in Waardenburg
Salm, C. van der; Dolfing, J. ; Groenigen, J.W. van; Heinen, M. ; Koopmans, G.F. ; Oenema, J. ; Pleijter, M. ; Toorn, A. van den - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1266) - 103
zware kleigronden - drainage - graslanden - oppervlaktewater - fosfaten - nitraten - monitoring - betuwe - clay soils - grasslands - surface water - phosphates - nitrates
Gedurende een periode van drie jaar is de nutriëntenemissie van een grasperceel op een zware kleigrond in de Betuwe gemeten. Het perceel werd gedraineerd met behulp van drains en greppels. De greppels zorgden voor 60% van de afvoer van het neerslagoverschot, 70% van de afvoer van stikstof en 75% van de afvoer van fosfaat naar de sloot. Denitrificatie vormde een belangrijke bron van stikstofverlies op deze kleigronden. Denitrificatiemetingen gaven aan dat denitrificatie leidde tot een gemiddeld stikstof verlies van 131 kg N ha-1 jr-1.
Gaafheid van bodem en reliëf gemeente Lingewaal en gemeente Geldermalsen; kennisinstrument bij de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen
Weijschedé, T.J. ; Exaltus, R.P. ; Koomen, A.J.M. ; Bemmel, B. van - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1249) - 82
geomorfologie - fysiografische elementen - verstoord land - bodemstructuur (soil fabric) - bodemmorfologische kenmerken - cultureel erfgoed - landinrichting - instrumentatie - nederland - informatiesystemen - topologie - betuwe - geomorphology - physiographic features - disturbed land - soil fabric - soil morphological features - cultural heritage - land development - instrumentation - netherlands - information systems - topology
Dit project betreft een kennisproject dat als doelstelling heeft om nieuwe, breed toepasbare kennis te ontwikkelen over cultuurhistorische waarden in samenhang met de gaafheid van bodem en reliëf. Dit heeft voor de gemeenten Lingewaal en Geldermalsen een reëel (kaart)beeld opgeleverd van de gaafheid van bodem en reliëf en de aanwezigheid hierin en samenhang hiermee met archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden. Deze informatie is gebundeld in een webportaal
Uitbreiding glastuinbouw Bergerden noodzakelijk? : een kwalitatieve en kwantitatieve analyse
Ruijs, M.N.A. ; Knijff, A. van der - \ 2006
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 225) - ISBN 9085850029 - 28
kassen - tuinbouw - regionale planning - oppervlakte (areaal) - glastuinbouw - gelderland - betuwe - greenhouses - horticulture - regional planning - acreage - greenhouse horticulture
Dit onderzoek laat zien dat de noodzaak voor de uitbreiding in de regio Arnhem - Nijmegen terecht ter discussie staat. Analyse van de periode 2000-2005 leert dat de beschikbaarheid van glastuinbouwkavels in Bergerden groter is geweest dan de ruimtebehoefte van de tuinders in het gebied. In de periode tot 2010 zal het ruimteaanbod in de projectlocatie Bergerden 1 toereikend zijn om in de ruimtebehoefte van lokale en regionale tuinders te voorzien. In de periode 2010-2015 kan de noodzaak voor het uitbreidingsgebied Bergerden 2 niet hard worden aangetoond. Hiervoor is de ruimtebehoefte van de lokale en regionale tuinders niet goed bekend.
Op zoek naar de binnen- en buitenhaven van Opheusden; een beknopt bodemkundig en historisch onderzoek
Mulder, J.R. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1242) - 19
geografie - historische verslagen - archeologie - havens - nederland - grondanalyse - betuwe - geography - historical records - archaeology - harbours - netherlands - soil analysis
In opdracht van de gemeente Neder-Betuwe heeft Alterra een beperkt bodemkundig en literatuuronderzoek verricht naar de ligging van de middeleeuwse haven van Opheusden (ligging rond de Dorpsstraat)
'Groene rivier' in KAN-gebied slaat twee vliegen in één klap : voorbeeld van toekomstige waterberging in rivierengebied
Olde Loohuis, R.J.W. - \ 2004
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)9. - ISSN 0166-8439 - p. 6 - 7.
landgebruik - stroomgebieden - rivieren - waterbeheer - natuurbescherming - hoogwaterbeheersing - ruimtelijke ordening - nederland - gelderland - betuwe - land use - watersheds - rivers - water management - nature conservation - flood control - physical planning - netherlands
Een ruimtelijk kader waarin in- en extensieve landbouw een eigen plek hebben, waar watergerichte recreatie in een hoogdynamische stedelijke context gerealiseerd wordt met daarnaast een dynamische riviernatuur van formaat. Dit alles in combinatie met de mogelijkheid van een rivierafvoer van 18.000 kubieke meter per seconde. Het klinkt haast te mooi om waar te zijn. Maar toch is bovenstaande wel degelijk mogelijk, denkt Alterra-onderzoeker dr. Henk Wolfert die voor Staatsbosbeheer de visie 'Lonkend Rivierenland' voor het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN-gebied) concreet uitwerkte en daarmee de discussie over waterberging en retentie nieuw leven inblaast
Betuwe-framboos : voorstudie voor een ketenontwerp voor in de Betuwe geproduceerde frambozen
Erp, P.J. van; Ravesloot, M.B.M. - \ 2004
Randwijk : PPO Fruit (Rapport PPO 2004-24) - 49
frambozen - rubus idaeus - marketing - ketenmanagement - fruitteelt - betuwe - kleinfruit - raspberries - supply chain management - fruit growing - small fruits
Dit is het eindrapport van het project “Naar een duurzame kleinfruitproductie in de Betuwe”, hierna Betuwe-framboos genoemd. Dit project had tot doel te komen tot een of meer ontwerpen van afzetketens voor frambozen afkomstig uit de Betuwe. Het project heeft uiteindelijk geresulteerd in een tweetal ontwerpen voor een afzetketen van frambozen uit de Betuwe. Deze ontwerpen worden in dit verslag gepresenteerd.
Riempjes (Corrigiola litoralis L.) terug in het rivierengebied
Peters, B.W.E. ; Weeda, E.J. ; Teunissen, T.H. ; Berg, L.J. van den - \ 2004
Gorteria 30 (2004)6. - ISSN 0017-2294 - p. 197 - 209.
caryophyllaceae - plantengeografie - inventarisaties - gelderland - uiterwaarden - betuwe - phytogeography - rivers - river forelands
Riempjes lijkt definitief terug in het Nederlandse rivierengebied. Vanaf de eerste waarnemingen in 1996 is zowel het aantal groeiplaatsen als het aantal exemplaren langs de Waal in de omgeving van Nijmegen gestaag toegenomen, met als belangrijkste standplaatsen: de Gendtse Polder, de Bizonbaai (Ooijpolder) en de Oosterhoutsche Waard
Van boezeroen en hoge zije; de Betuwe in de 19e eeuw
Visser, G. ; Mulder, J.R. ; Bont, C.H.M. de; Ingen, K. van; Honders, J. ; Hartman, R.J.M. ; Schuurman, F. - \ 2004
Opheusden : Stichting Tabula Batavorum (Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 5) - ISBN 9080602655 - 160
regionale ontwikkeling - transport - handel - landbouw - visserij - boerderijen - geschiedenis - agrarische geschiedenis - betuwe - regional development - trade - agriculture - fisheries - farm dwellings - history - agricultural history
Dat landbouw de overheersende bedrijfstak in de Betuwe was, blijkt uit het aantal artikelen (6) in dit Jaarboek over de agrarische sector. Daarnaast gaan er twee over vervoer, twee over godsdienst (waterstaatskerk in Oosterhout en de religieuze tuin in Lienden). De redactie is zich bewust van het ontbreken van onderwerpen, doordat het aanbod aan artikelen de inhoud bepaalde. De zestien geplaatste artkelen geven echter voor de Betuwe een goed beeld van die tijd. Het geheel wordt afgesloten met een lijvig register op persoonsnamen en eigennamen
In de ban van de Betuwse dijken; deel 5 Malburgen
Mulder, J.R. ; Keunen, L.J. ; Zwart, A.J.M. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 405) - 162
dijken - leeftijd - archeologie - geschiedenis - nederzetting - plattelandskern - bodemkarteringen - kaarten - gelderland - betuwe - dykes - age - archaeology - history - settlement - rural settlement - soil surveys - maps
Hollandse meesters en innovaties : kassenbouw in de Bommelerwaard
Volker, C.M. ; Hendriks, C.M.A. ; Maat, T.N.M. van der - \ 2004
ROM Magazine 22 (2004)3. - ISSN 1380-7153 - p. 36 - 40.
regionale planning - landschapsbescherming - overheidsbeleid - gelderland - betuwe - cultuurlandschap - glastuinbouw - bommelerwaard - regional planning - landscape conservation - government policy - cultural landscape - greenhouse horticulture
De gehele Bommelerwaard is een potentieel nationaal landschap geworden (door de aanwezigheid van elementen van de waterlinie), waarin aanzienlijke kassenbouw niet spoort met het behoud van open ruimte. De uitbreiding van het areaal glastuinbouw is daarentegen geregeld in het streekplan van Gelderland
Lonkend rivierenland klaar voor de toekomst
Wolfert, H.P. - \ 2003
Alterra
rivieren - hoogwaterbeheersing - regionale ontwikkeling - regionale planning - gelderland - rivierengebied - rijn - waal - betuwe - rivers - flood control - regional development - regional planning - river rhine - river waal
De bestuurders in het Knooppunt Arnhem - Nijmegen staan voor belangrijke uitdagingen. Namelijk het garanderen van voldoende veiligheid bij hoge rivierafvoer.
Kastelen in het landschap; kaart van kastelen, adellijke huizen, begraven hofsteden en steenen kamers in de Betuwe
Bont, C.H.M. de; Mulder, J.R. - \ 2003
In: De Betuwe op slot; over kastelen en adellijke huizen / Honders, J., Mulder, J.R., Visser, G.G.T.M., de Wolf, J.G.C., de Bont, C.H.M., van Ingen, K., Hartman, R.J.M., Opheusden : Stichting Tabula Batavorum (Terugblik 4) - ISBN 9080602647 - 264
landgoederen - geschiedenis - gelderland - betuwe - estates - history
Het verhaal achter de boerderij; een zoektocht van boerderijeigenaren uit de Over-Betuwe naar het verleden van hun boerderij als inspiratiebron voor de toekomst
Salverda, I.E. ; Mulder, J.R. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 863) - 120
landbouwbedrijven - landbouwbedrijfsgebouwen - historische verslagen - geschiedenis - bedrijfsonderzoeken - nederland - betuwe - farms - farm buildings - historical records - history - farm surveys - netherlands
In het kader van het Jaar van de boerderij heeft Alterra in opdracht van de Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in Gelderland 20 boerderijeigenaren in de Over-Betuwe begeleid bij een zoektocht naar het verleden van hun boerderij. De Over-Betuwe ligt midden in het KAN-gebied, waar de veranderingen in het landschap snel gaan. Steeds vaker krijgen boerderijen een niet-agrarische functie. Het project had als doel om boerderijeigenaren in samenspraak met elkaar en met hulp van (ervarings)deskundigen het cultuurhistorische verhaal achter hun boerderij op te sporen en op te schrijven. Door het historische bewustzijn te vergoten is het verleden een inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen. Verder blijkt dat de verhalen een bindende kracht hebben gehad: de deelnemers zijn meer verbonden met hun boerderij, de streek, de mensen uit de omgeving en met elkaar. Zij hebben hun verhaal niet alleen uitgedragen in deze verhalenbundel, maar ook op verhalenavonden, via lezingen van historische verenigingen en op de website van het project. Door de grote publiciteit (persberichten, radio, TV-Gelderland, kranten/tijdschriften) kwam het project lokaal, regionaal en zelfs landelijk onder de aandacht. Mogelijk wordt een soortgelijk project in 2004 in de West-Betuwe opgezet.
De Betuwe op slot; over kastelen en adellijke huizen
Honders, J. ; Mulder, J.R. ; Visser, G.G.T.M. ; Wolf, J.G.C. de; Bont, C.H.M. de; Ingen, K. van; Hartman, R.J.M. - \ 2003
Opheusden : Stichting Tabula Batavorum (Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 4) - ISBN 9080602647 - 264
landhuizen - historische gebouwen - oude monumenten - nederland - kastelen - betuwe - gelderland - country houses - historic buildings - ancient monuments - netherlands - castles
In de ban van de Betuwse dijken; deel 4 Angeren; een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Angeren (Over-Betuwe)
Mulder, J.R. ; Franzen, P.F.J. ; Keunen, L.J. ; Zwart, A.J.M. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 404) - 111
dijken - leeftijd - archeologie - geschiedenis - bodemprofielen - bodemkarteringen - kaarten - betuwe - gelderland - dykes - age - archaeology - history - soil profiles - soil surveys - maps
In het kader van de dijkverzwaring heeft Alterra in opdracht van het Polderdistrict Betuwe bij de Nederlands-hervormde kerk te Angeren op twee plaatsen de opbouw en de ouderdom van een oud dijkvak onderzocht. Tot 1803 was het dijkvak circa 3,50 m hoog. In dat jaar werd de dijk waarschijnlijk met circa 90 cm verhoogd tot 4,40 m. In 1881/1883 vond een kleine dijkcorrectie plaats. Bij de Molenstraat werd de dijk niet meer dan 10 m naar buiten verplaatst. Daar moest de herberg van Jacobus Lange voor wijken. De funderingsresten van de herberg vonden we terug onder het dijklichaam. Het pand is eind zeventiende of begin achttiende eeuw gebouwd op een huisterp. De oudste vermelding van de herberg stamt uit 1790. Toen was Herman Hasenakker herbergier. Daarna runde Jacobus Lange de herberg tot zijn dood. Zijn stiefzoon Hendrik erfde de herberg. Na zijn dood in 1851 huurde Hendrik Sanders het pand. Circa 50 m oostwaarts tegenover de Hervormde kerk werd de dijk een paar meter naar binnen gelegd en verdween het noordelijke deel van de zeventiende-eeuwse muur om het kerkhof onder het talud van de dijk. Bij de opgraving kwam een restant van de muur tevoorschijn. De dijk is daar gedeeltelijk over de voet van een terp gelegd. De terp is waarschijnlijk een zeventiende-eeuwse uitbreiding van de oude terp, waarop de negende-eeuwse kerk is gebouwd. Het dijklichaam is voornamelijk opgebouwd uit kalkrijke zavel en klei. De Angerense dijk is tussen Angeren en Huissen bij de Waaij vermoedelijk in de zestiende eeuw twee maal doorgebroken. In 1769 brak de dijk daar nogmaals door.
In de ban van de Betuwse dijken; deel 3 Doornenburg (Roswaard); een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Doornenburg (Over-Betuwe)
Mulder, J.R. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 403) - 61
dijken - leeftijd - archeologie - geschiedenis - bodemprofielen - nederland - bodemkarteringen - kaarten - historische geografie - gelderland - betuwe - bedijking - bodemkunde - cultuurhistorie - geologie - Rijn - dykes - age - archaeology - history - soil profiles - netherlands - soil surveys - maps - historical geography
In het kader van de dijkverzwaring is in opdracht van het Polderdistrict Betuwe langs de Roswaard te Doornenburg op twee plekken de opbouw en de ouderdom van een oud dijkvak onderzocht. Het onderzochte dijkvak is om een middeleeuwse meanderlus van de Rijn gelegd. We hebben vrijwel zeker te maken met het oorspronkelijke dijklichaam, dat in de loop der eeuwen talloze malen aan herstel- en onderhoudswerkzaamheden onderhevig is geweest. Tot 1805 was het dijkvak circa 3,50 m hoog. In dat jaar werd de dijk met circa 90 cm verhoogd tot 4, 40 m. Bij de Kerkstraat was slechts het zuidelijke deel van de dijk verhoogd. Als een soort kade op de dijk. Waarschijnlijk had dit te maken met een afrit naar de Roswaard. Omstreeks 1880 werd de dijk nogmaals met 75 tot 90 cm klei opgehoogd en bereikte het dijklichaam een hoogte van circa 5, 20 m. Het dijklichaam is voornamelijk opgebouwd uit kalkrijke zavel en klei. De helling van binnentalud bedroeg circa 2 : 1. In 1799 brak het dijkvak op twee plaatsen door zonder de vorming van kolken. Met de aanleg van het Pannerdens Kanaal (1701-1707) kwam de leidijk tot stand en werd de bandijk om de Roswaard een slaperdijk, de Luiendijk genaamd.
Stankhinderonderzoek rivierengebied provincie Gelderland; een onderzoek naar de omvang van de stankproblematiek veroorzaakt door geuremissie uit stallen
Gies, T.J.A. ; Bosch, G.F. van den - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 555) - 39
dierlijk afval - stankemissie - milieutoets - milieueffect - nederland - betuwe - gelderland - landbouw - leefomgeving - milieu - rivierengebied - stankhinder - veehouderij - animal wastes - odour emission - environmental assessment - environmental impact - netherlands - monitoring
Op verzoek van Provincie Gelderland heeft Alterra een ruimtelijke analyse gemaakt van de stankhinderproblematiek van het rivierengebied in de provincie Gelderland ten behoeve van het monitoringsproces in het kader van het Gelderse omgevingsbeleid. Dit betekent dat, conform de vigerende stankregelgeving, is gekeken of er ruimte aanwezig is om het aantal dierplaatsen uit te breiden en waar er sprake is van overbelasting van woningen en recreatieobjecten.
In de ban van de Betuwse dijken; deel 2 Oosterhout; een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Waaldijk te Oosterhout (Over-Betuwe)
Mulder, J.R. ; Spaan, F. ; Wolf, J.G.C. de - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 311) - 85
dijken - geschiedenis - geografie - bodemeigenschappen - leeftijd - archeologie - bodemkarteringen - kaarten - waal - gelderland - historische geografie - betuwe - bedijking - bodemkunde - cultuurhistorie - geologie - dykes - age - archaeology - history - geography - soil properties - soil surveys - maps - river waal - historical geography
In het kader van de dijkverzwaring is in opdracht van het Polderdistrict Betuwe bij Oosterhout (Gld.) de opbouw en de ouderdom van een oud dijkvak onderzocht. Op drie plaatsen was het buitentalud van de dijk afgegraven. Het onderzochte dijkvak moet voor 1500 zijn aangelegd. De samenstelling van het onderste pakket wijkt enigszins af van de laag erboven. Dit zou kunnen wijzen op een noodkade (van voor 1500). Op 1 m beneden de kruin van de huidige dijk bevindt zich een oud wegdek, dat voor de dijkverzwaring van 1881/1883 is aangelegd. In die periode is de helling van het buitentalud van 1:3 naar 1:4 gebracht en bekleed met een laag baksteen. Onder de buitenteen van de dijk komt een laag kolenslib voor, die sinds circa 1870 door de Waal is afgezet. De overige Oosterhoutse dijkvakken zijn steeds weer teruggelegd als gevolg van talloze dijkdoorbraken. De oudst bekende is die van 1564, de jongste van 1820. De doorbraken vonden voornamelijk plaats daar waar de stroomrug van het Rietgraafsysteem de bandijkkruist. In het midden van de 16e eeuw lag Oosterhout als een gestrekt dijkdorp aan een schaardijk. Het voorland was door de aanleg van kribben aan de overzijde van de Waal aan erosie onderhevig. De schaardijk is in de 17e eeuw herhaaldelijk doorgebroken.In de 18e eeuw is door kribbenaanleg veel land aangewonnen. Na de doorbraak van 1820 werd de bandijk sterk naar binnengelegd. Het nieuwe dorp Oosterhout ontwikkelde zich loodrecht op de dijk.
Wonen en werken aan het water door de eeuwen heen : landschapsgenese en bodemontwikkeling van de Schuytgraaf (VINEX locatie Arnhem-Zuid)
Mulder, J.R. ; Kooistra, M.J. ; Verbauwen, E.C. ; Harig, R.M.K. ; Makaske, B. - \ 2001
Wageningen : Alterra - 101
archeologie - bodemkarteringen - bodemmicromorfologie - bodemprofielen - landschap - nederland - geschiedenis - gelderland - betuwe - bodemkunde - cultuurhistorie - geologie - micromorfologie - Arnhem - archaeology - soil surveys - soil micromorphology - soil profiles - landscape - netherlands - history
Historisch bodemkundig onderzoek in de buurschap De Laar (vroeger Elst, momenteel Arnhem), in werkputten bij stadsuitbreiding (vinex). Dit als toelichting op de relatie tussen bodemlagen en archeologische vondsten
In de ban van de Betuwse dijken; deel 1 Loenen; een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Waaldijk te Loenen (Over-Betuwe)
Mulder, J.R. ; Gazenbeek, A.E. ; Linden, E. van der - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 183) - 45
dijken - leeftijd - geschiedenis - bodemeigenschappen - bodemprofielen - nederland - archeologie - bodemkarteringen - kaarten - waal - betuwe - dykes - age - archaeology - history - soil properties - soil profiles - netherlands - soil surveys - maps - river waal
In het kader van de dijkverzwaring is in opdracht van het Polderdistrict Betuwe bij Loenen de ouderdom en de opbouw van een oud dijkvak onderzocht, voordat het werd afgegraven en vervangen door een nieuw dijkvak. Het onderzochte dijkvak is aangelegd over een voormalige huisplaats, die vanaf de vijftiende of zestiende eeuw tot de negentiende eeuw bewoond is geweest. Het dijkvak dateert uit 1809. De kern bestaat uit een ringkade, die kort na de dijkdoorbraak van 1809 is aangelegd en die in de zomer daarop verhoogd is tot bandijk. In 1830 en omstreeks 1870 hebben nog twee verhogingen plaatsgevonden. De ringkade bestaat overwegend uit overslagzand, het dijklichaam uit compacte zavel en klei.
De randstad komt eraan; Ondernemers over de kwaliteit van de leefomgeving in de West-Betuwe.
Elbersen, B.S. ; Jokovi, E.M. ; Overbeek, M.M.M. - \ 1999
Den Haag : LEI (Rapport LEI 4.99.12) - ISBN 9052424926 - 54
landbouwgrond - platteland - buurten - woonwijken - ondernemerschap - nederland - betuwe - agricultural land - rural areas - neighbourhoods - residential areas - entrepreneurship - netherlands
Een verkennend onderzoek naar de waardering van de kwaliteit van de leefomgeving door ondernemers in de groene ruimte van de West-Betuwe. Naast een literatuurstudie zijn sleutelfiguren geraadpleegd en interviews gehouden onder ondernemers. Het doel van de interviews was om helder te krijgen waarom ondernemers zich in de groene ruimte van de West-Betuwe hebben gevestigd en welke opvattingen ondernemers hebben over de kwaliteit van hun woon- en werkomgeving. Slechts een deel van ondernemers heeft de huidige locatie gekozen op basis van factoren relevant voor het bedrijf. Veel vaker was er sprake van een historische binding met de locatie, dan wel wilde men graag in de regio (blijven) wonen. Een groene omgeving is alleen voor ondernemers met ruimte-extensieve activiteiten (landbouw en recreatie) van wezenlijk belang. Voor de ruimte-intensieve bedrijven (nijverheid en zakelijke dienstverlening) speelt bij de locatiekeuze eerder de centrale ligging. Ondernemers die lang geleden in de regio zijn gevestigd, zijn negatiever over de gevolgen van urbanisatie dan de nieuwkomers die inspelen op de groeiende vraag naar groen, ruimte en rust. Ondernemers steunen het beleid ten aanzien van het buitengebied, maar verschillen van mening of het gemeentelijk beleid genoeg inspeelt op de ontwikkelingen in de groene ruimte.
Overleven door ondernemen : de agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650 - 1850
Brusse, P. - \ 1999
Agricultural University. Promotor(en): A.M. van der Woude, co-promotor(en): J. Bieleman. - Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - ISBN 9789054859536 - 563
landbouw - geschiedenis - rurale sociologie - markteconomie - boeren - nederland - betuwe - gelderland - agriculture - history - rural sociology - market economics - farmers - netherlands

The line of approach taken in this study of the agrarian developments in Over-Betuwe is the developments on the market. This thesis is about the efforts made by farmers and other residents in Over-Betuwe to survive economic depressions (after 1650 and 1817) and to take advantage of economic upsurge (after 1750).

The book shows that the economy of Over-Betuwe was one of risk-sharing; not only because many people shared the risks of farming with landowners, but also because they often had more than one occupation. It also shows that agriculture in Over-Betuwe changed dramatically. Residents responded succesfully to developments on the market. This led to an increase in the population in the lower social groups in this area. Farmers with more than 40 ha became an elite as they also became very prosperous.

The increasing social polarization and the growing wealth of the large farmers is illustrated by changes in the material culture of the various social groups. The large farmers tried to distinguish themselves more and more from other groups by their possessions and customs. Moreover many large farmers bought land in order to achieve political influence.

De Linge en de afwatering van de Overbetuwe
Renes, H. - \ 1998
Historisch Geografisch Tijdschrift 16 (1998)1. - ISSN 0167-9775 - p. 52 - 55.
drainage - geschiedenis - betuwe - gelderland - history
Gebiedsdekkende basisinformatie voor het regionale waterbeheer in het waterschap Rijn en IJssel; programmeringsstudie
Finke, P.A. ; Bierkens, M.F.P. ; Droesen, W. ; Stolp, J. - \ 1996
Wageningen [etc.] : DLO-Staring Centrum [etc.] - 86
toepassingen - capaciteit - hydrologie - kaarten - methodologie - bodemkarteringen - theorie - waterbeheer - watervoorraden - nederland - betuwe - raden - gelderland - waterschappen - applications - capacity - hydrology - maps - methodology - soil surveys - theory - water management - water resources - netherlands - boards - polder boards
Voor het waterschap Rijn en IJssel is de gegevensbehoefte voor het regionaal waterbeheer onderzocht. De gegevensbehoeften van verschillende instrumenten zijn vergeleken, waarna variabelen geodentificeerd zijn die bij vrijwel alle instrumenten nodig zijn (het basispakket). Ook zijn twee uitbreidingspakketten gedefinieerd. Daarnaast zijn opties voor de gewenste ruimtelijke dichtheid van gegevensverzameling uitgewerkt. Combinaties van variabelenpakket en ruimtelijke dichtheid zijn geanalyseerd op kostendoorlooptijd en prioriteiten. De beste optie is verzameling van bodemgegevens en actualisatie van grondwatertrappen op een schaal van 1 : 50 000, alsmede het aanmaken van een gedetailleerd digitaal hoogtemodel.
Groene en blauwe structuren : een ecologische aanloop voor de 'Waalsprong'
Claringbould, M. ; Tjallingii, S.P. - \ 1993
Wageningen : IBN (IBN - rapport 043) - 46
ontwikkelingsplanning - ecologie - milieu - expansie - cartografie - natuurlijke hulpbronnen - bescherming - herstel - hulpbronnengebruik - karteren - duurzaamheid (sustainability) - stedelijke gebieden - stadsomgeving - stedelijke planning - nederland - betuwe - gelderland - development planning - ecology - environment - expansion - mapping - natural resources - protection - rehabilitation - resource utilization - surveying - sustainability - urban areas - urban environment - urban planning - netherlands
De Neder-Betuwe, opbouw en ontstaan van een jong rivierkleigebied.
Havinga, A.J. - \ 1993
Grondboor en Hamer 47 (1993)1/2. - ISSN 0017-4505 - p. 20 - 24.
zware kleigronden - bodemvorming - fysische eigenschappen - mechanische eigenschappen - betuwe - gelderland - clay soils - soil formation - physical properties - mechanical properties
Een fysiografische bodemkartering van het rivierkleigebied van de Neder-Betuwe bracht een ingewikkelde geologisch-sedimentologische structuur aan het licht. De samenstellende elementen: oeverwallen en oeverwaluitstulpingen, kommen, meandergordels, dichtgeslibde rivierlopen, overloopgeulen en bijbehorende afzettingen worden in dit artikel systematisch besproken en zoveel mogelijk in hun onderlinge verband geplaatst.
Cultuurtechnische inventarisatie Ochten - Opheusden : gebied 206
Heijden, T.G.C. van der - \ 1992
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 206) - 64
landinrichting - inventarisaties - ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - nederland - velden - reconstructie - betuwe - gelderland - verkaveling - land development - inventories - physical planning - rural planning - rural development - land use - management - netherlands - fields - reconstruction - land parcelling
Een ecohydrologische systeembeschrijving van het landinrichtingsgebied Ochten - Opheusden
Mulder, J.R. ; Overkamp, E.T.M. ; Brouwer, F. - \ 1992
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 166) - 170
ecologie - hydrologie - herstel - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - grondwaterspiegel - wetlands - polders - nederland - bodemkarteringen - kaarten - ecohydrologie - natuur - natuurtechniek - betuwe - gelderland - ecology - hydrology - rehabilitation - rural planning - rural development - land use - management - water table - netherlands - soil surveys - maps - ecohydrology - nature - ecological engineering
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht is van juli 1990 tot december 1991 een abiotisch en biotisch onderzoek uitgevoerd in het landinrichtingsgebied Ochten-Opheusden. Het onderzoek (fase 2) bouwt voort op de aanbevelingen die in fase 1 (Ten Cate et al. 1990) zijn gedaan. Door integratie van de resultaten uit het abiotisch en biotisch onderzoek is een ecohydrologische systeembeschrijving van Ochten-Opheusden opgesteld.
Effecten van alternatieven uit het Industriezandwinningsplan Gelderland 2e fase op de geomorfologische gesteldheid : een functionele beschouwing toegepast in de milieu-effectrapportage
Wolfert, H.P. - \ 1991
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 175) - 31
mijnbouw - extractie - zand - zandafgravingen - grindgroeven - grind - milieueffect - milieueffectrapportage - geomorfologie - nederland - betuwe - gelderland - mining - extraction - sand - sand pits - gravel pits - gravel - environmental impact - environmental impact reporting - geomorphology - netherlands
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Ochten - Opheusden : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek en de geschiktheidsbeoordeling voor fruitteelt en boomkwekerij
Mulder, J.R. ; Brouwer, F. - \ 1991
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 165) - 106
fruitteelt - boomteelt - landevaluatie - landgebruik - bedrijfsvoering - kaarten - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - betuwe - gelderland - fruit growing - arboriculture - land evaluation - land use - management - maps - rural development - rural planning - soil suitability - soil surveys
Een voorlopige systeembeschrijving en -analyse van het abiotisch en biotisch milieu in het landinrichtingsproject "Ochten - Opheusden"
Cate, J.A.M. ten; Mulder, J.R. ; Overkamp, E.T.M. - \ 1990
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 80) - 74
grondwater - hydrologie - landgebruik - landschap - landschapsecologie - bedrijfsvoering - kaarten - plantenecologie - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - bodemkarteringen - nederland - betuwe - gelderland - geohydrologie - hydrogeologie - groundwater - hydrology - land use - landscape - landscape ecology - management - maps - plant ecology - rural development - rural planning - soil surveys - netherlands - geohydrology - hydrogeology
Van Ostreholt tot Oosterhout : geschiedenis van een Betuws dorp
Ruyten, E.C.W.M. - \ 1989
Oosterhout : Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken - 107
plattelandsgemeenschappen - nederzetting - dorpen - nederland - historische geografie - betuwe - gelderland - rural communities - settlement - villages - netherlands - historical geography
Van de Wal van de wal: Een Betuwse familienaam afgeleid van de Weteringse Wal.
Westeringh, W. van de - \ 1989
In: Genealogie van enkele Betuwse geslachten - p. 5 - 11.
geografie - nomenclatuur - betuwe - gelderland - genealogie - geography - nomenclature - genealogy
Kring Nijmegen en de kleine bedrijven.
Korpel, H.J. - \ 1989
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 34) - 146
boerenorganisaties - organisaties - kleine landbouwbedrijven - nederland - betuwe - gelderland - farmers' associations - organizations - small farms - netherlands
Enquete-onderzoek naar de problemen en perspectieven van de kleinere agrarische gezinsbedrijven in de kring Nijmegen van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
Geomorfologische kaart van Nederland : schaal 1:50.000: Toelichting op kaartblad 46 Gennep
Buitenhuis, A. ; Wolfert, H.P. - \ 1988
Wageningen etc. : Stiboka [etc.] - 27
geomorfologie - kaarten - geografie - nederland - betuwe - gelderland - noord-brabant - limburg - geomorphology - maps - geography - netherlands
Stiboka geomorfologische kartering
Komgrondenorganisaties.
Ban, J.P.A. van den - \ 1988
In: Het Gelders rivierengebied uit zijn isolement : een halve eeuw plattelandsvernieuwing / de Bruin, H.P., - p. 117 - 130.
zware kleigronden - ruilverkaveling - landgebruik - ruimtelijke ordening - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - sociale economie - betuwe - economische planning - gelderland - clay soils - land consolidation - land use - physical planning - rural development - rural planning - socioeconomics - economic planning
Verslag van een proef met verschillende aanlegsystemen voor es (Fraxinus excelsior)
Oosterbaan, A. - \ 1986
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 452) - 32
bosbouw - bomen - plantmateriaal - handel - plaatsen op afstand - bosbouwkundige handelingen - kosten - rentabiliteit - struiken - onderlaag - Fraxinus excelsior - Nederland - betuwe - gelderland - forestry - trees - planting stock - trade - spacing - forestry practices - costs - profitability - shrubs - understorey - Netherlands
Morphology, genesis and distribution of calcareous material in Late Weichselian sediments of the Rhine and Meuse rivers in the eastern part of The Netherlands.
Jongmans, A.G. ; Miedema, R. - \ 1986
Netherlands Journal of Agricultural Science 34 (1986). - ISSN 0028-2928 - p. 441 - 449.
zware kleigronden - geologie - rivieren - sediment - bodemvorming - betuwe - gelderland - clay soils - geology - rivers - soil formation
Excursie Heuvelrug Betuwe : HGVU lustrum 1985
Harten, J.D.H. ; Kroes, J. ; Renes, J. - \ 1985
s.l. : [s.n.] - 23
geografie - geschiedenis - nederzetting - dorpen - nederland - betuwe - gelderland - utrecht - utrechtse heuvelrug - geography - history - settlement - villages - netherlands
Excursiegids Stiboka
Excursie rivierkleigebied tussen Rijn en Maas
Rogaar, H. ; Peek, G.J.W.C. ; Felix, R. ; Westeringh, W. van de - \ 1985
Wageningen : Landbouwhogeschool - 45
geomorfologie - bodem - betuwe - rijn - maas - land van maas en waal - geomorphology - soil - river rhine - river meuse
Stikstofoxiden langs een snelweg: metingen langs RW 75 in 1983 en 1984
Hooghiemstra, J.S. - \ 1985
Wageningen : LH - 57
gassen - stikstofoxiden - verontreiniging - wegtransport - wegen - nederland - betuwe - gelderland - gases - nitrogen oxides - pollution - road transport - roads - netherlands
Vegetatieopnamen in een aantal watergangen van het polderdistrict de Betuwe in 1983
Zweerde, W. van der; Zwietering, F.W. - \ 1984
Wageningen : CABO (Intern rapport / Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek ) - 36
aquatische gemeenschappen - plantengemeenschappen - onderzoek - vegetatie - nederland - betuwe - gelderland - aquatic communities - plant communities - research - vegetation - netherlands
Afvoervoorspellingen voor de Rijn bij Lobith
Moll, J.R. - \ 1984
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Nota / Vakgroep Hydraulica en Afvoerhydrologie. Landbouwhogeschool 67) - 34
kanalen - afvoer - voorspellen - hydrologie - rivieren - waterlopen - water - nederland - betuwe - gelderland - rijn - canals - discharge - forecasting - hydrology - rivers - streams - netherlands - river rhine
IJsbaan Herwijnen : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg
Dekkers, J.M.J. - \ 1983
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1727) - 22
ijsbanen - kaarten - bodemkarteringen - sportterreinen - betuwe - gelderland - ice rinks - maps - soil surveys - sports grounds
Physiography and formation of the holocene floodplain along the lower course of the Rhine in The Netherlands
Havinga, A.J. ; Hof, A.J. op 't - \ 1983
Wageningen : Agricultural University (Mededelingen / Landbouwhogeschool 83-8) - ISBN 9789067540520 - 73
bodemkarteringen - kaarten - geologie - rivieren - sediment - nederland - stroomvlakten - betuwe - gelderland - soil surveys - maps - floodplains - geology - rivers - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.