Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 50 / 204

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==betuwe
Check title to add to marked list
Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Gelderland : deel 3: Logistieke cases
Annevelink, E. ; Oever, M.J.A. van den; Gogh, J.B. van; Dam, J.E.G. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1546) - 75
biobased economy - biomassa - reststromen - beschikbaarheid - logistiek - biomassa productie - biomassaconversie - verzamelen - analyse - betuwe - biomass - residual streams - availability - logistics - biomass production - biomass conversion - collection - analysis
Het project ‘Biomassawerf – verwerken van reststromen’ (BO-21.03-001-002) vormt een onderdeel van het Biobased gedeelte van het BO-programma Keteninnovaties Plantaardig (KIP) van het Ministerie van Economische Zaken. Deze nota is het derde deel van de rapportage uit dit project, en is een vervolg op de nota’s: ‘Deel 1. Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid’ (Annevelink et al., 2013) en ‘Deel 2. Het biomassawerf concept: voorbeelden, theorie & checklist’ (Annevelink et al., 2014a). Het specifieke doel van dit derde deelrapport is om de logistiek rond mogelijke biomassawerven in beeld te brengen d.m.v. specifieke cases. Dit rapport start in Hoofdstuk 2 met feedback vanuit de logistieke praktijk op het biomassawerf concept zoals dat is beschreven in Rapport Deel 2. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 3 beschreven hoe de logistieke case studies zijn uitgevoerd. Daarna volgen de resultaten van drie verschillende case studies in de Greenport Gelderland, n.l. rond houtige reststromen in de fruitteelt (Hoofdstuk 4), houtige reststromen uit de laanbomenteelt (Hoofdstuk 5) en het afscheiden van fosfaat en andere componenten uit champost (Hoofdstuk 6). Tenslotte worden algemene conclusies en aanbevelingen uit de cases studies gegeven in Hoofdstuk 7.
The malleability and unpredictability of regional transitions: a systematic approach for reflection and learning
Lauwere, C.C. de; Vellema, S. ; During, R. ; Dessing, E.G.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (LEI Report 2015-016) - 76
regionale ontwikkeling - regionale planning - betuwe - midden-limburg - noordoostpolder - landbouw - duurzaamheid (sustainability) - regional development - regional planning - agriculture - sustainability
The ‘region’ has increasingly become an entry point for inducing a transition towards sustainable food provision, environmental quality for living and recreation, and/or economic competitiveness. Regional projects and strategies have assembled politicians, entrepreneurs, civil society organisations, and researchers in joint endeavours, with ambitious names such as Food Valley, Energy Valley, Health Valley, or Greenports. This report labels such endeavours as ‘regional transitions’. A common feature of regional transitions is that forces are bundled in a region to strengthen local economies in a context of international trade and competition. This fits in national and European policies which assume that local economies can be strengthened by technological innovation (Rutten and Boekema, 2007). Regional transitions however include more than ‘just’ a technical innovation with its necessary logistics and infrastructure. The question how connections between people (stakeholders involved) and organisations arise and grow may be much more crucial in regional transitions
Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma
Bos, M. ; Hartgers, E.M. ; Goossen, C.M. ; Groot, W.J.M. de; Kwakernaak, C. ; Maas, G.J. ; Levelt, O. ; Schasfoort, F. ; Nienhuis, A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2652) - 121
ecosysteemdiensten - rivieren - hoogwaterbeheersing - waal - regionale planning - betuwe - ecosystem services - rivers - flood control - river waal - regional planning
Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak is in het planvormings- en besluitvormingsproces over deze maatregelen. Dit rapport handelt over de pilot “hoogwatergeul Varik-Heesselt”. De pilot was gericht op toepassing en evaluatie van de TEEB-methode. Het project is in nauw contact met de projectleider van de provincie Gelderland van het lopende planproces uitgevoerd.
Groendaken in Tiel : een onderzoek naar de betekenis van groendaken op Ziekenhuis Rivierenland Tiel en R.K. basisschool De Achtbaan in Tiel
Smit, A. ; Vries, E.A. de; Lammertsma, D.R. ; Boer, T.A. de; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2662) - 29
groene daken - stedelijke gebieden - energiebesparing - belevingswaarde - insecten - vogels - flora - fauna - betuwe - green roofs - urban areas - energy saving - experiential value - insects - birds
In opdracht van de gemeente Tiel is een monitoring verricht aan biodiversiteit en beleving op twee groendaken en is een quickscan naar de effecten op energieverbruik gedaan. Het dak van het Ziekenhuis Rivierenland biedt meer mogelijkheden voor insecten dan het sedum-gedomineerde dak van de R.K. basisschool De Achtbaan. Vooral grote soorten bijen profiteren, terwijl de daken minder geschikt zijn voor kleine soorten. Gezien de uniforme structuur van de vegetatie, vooral op het groendak van De Achtbaan, valt er overigens nog wel het een en ander te winnen met aanpassingen in beheer. Groendaken een grotere bijdrage leveren aan de biodiversiteit dan traditionele platte daken, is evident. De waardering van het groendak is hoog, omdat een groendak mooier en levendiger is dan een gewoon dak. De respondenten beleven plezier aan het uitzicht, de kleuren van bloemen, vogels en bijen, hoewel ze in de winter kleur in het groendak missen. De belevingswaarde in de zomer zou nog verhoogd kunnen worden door de bijenkasten dichter bij de ramen te plaatsen. Op beide locaties was het niet mogelijk om de effecten op het energieverbruik te meten..
Ecologisch zelfbeheer - een casus
Kruit, Jeroen - \ 2014
public space - management of urban green areas - residential areas - citizens - betuwe - teaching materials
Watersysteembeschrijving Overbetuwe
Massop, H.T.L. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2531) - 93
watersystemen - wateropslag - bodemvorming - landgebruik - kwel - waterlopen - historisch grondgebruik - betuwe - water systems - water storage - soil formation - land use - seepage - streams - land use history
Park Lingezegen is een proeftuin voor het rivierengebied waarin door een systeemgerichte aanpak ontwerpen worden getest die bijdragen aan de waterzekerheid, opvang van wateroverlast en verbetering van de waterkwaliteit. Daarvoor wordt in deelgebied Waterrijk een innovatief systeem ontwikkeld waarin ruimte is voor waterberging maar ook voor waterretentie en waterzuivering. Het rapport beschrijft het watersysteem van de Overbetuwe met Park Lingezegen. Naast een beschrijving van het huidige landgebruik wordt ingegaan op de geologische ontstaanswijze van het gebied en de bodemvorming. Voor zowel de waterafvoer als aanvoer is de rivier de Linge belangrijk. De grote rivieren langs de Betuwe hebben via de fluctuatie in de waterpeilen invloed op de kwel naar de Betuwe.
Private property in public processes : how public stakeholders strategically interfere in private property rights in the public interest in regional spatial development processes
Straalen, F.M. van - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Adri van den Brink; W.K. Korthals Altes. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739476 - 173
regionale planning - landschapsplanning - publiek-private samenwerking - grondbeleid - provincies - besluitvorming - betuwe - Nederland - regional planning - landscape planning - public-private cooperation - land policy - provinces - decision making - Netherlands
In planning- en beleidsliteratuur wordt grondbeleidsdynamiek en de invloed van (publieke) actoren op grondbeleid bestudeerd. Desalniettemin, is er nog weinig bekend over de strategieën, interacties en beslissingsmechanismen van actoren, of hoe actoren de grondbeleidsdynamiek beïnvloeden. Het doel van deze thesis is om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke en maatschappelijke kennis op het vlak van besluitvorming bij actoren, de onderliggende mechanismen, en hoe de keuzes van en interacties tussen actoren grondbeleidsdynamiek beïnvloeden. Concreet wordt aandacht besteed aan de gebiedsontwikkeling bij de vorming van Park Lingezegen en de Bloemendalerpolder.
Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Betuwse Bloem : Deel 2. Het biomassawerf concept : voorbeelden, theorie & checklist
Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Oever, M.J.A. van den; Dam, J.E.G. van; Bartels, P. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1478) - ISBN 9789461739933 - 57
logistiek - biomassa - ketenmanagement - distributie - biobased economy - betuwe - logistics - biomass - supply chain management - distribution
Het project ‘Biomassawerf – verwerken van reststromen’ (BO-21.03-001) vormt een onderdeel van het Biobased gedeelte van het BO-programma Keteninnovaties Plantaardig (KIP) van het Ministerie van Economische Zaken. Deze nota is het tweede deel van de rapportage uit dit project, en is een vervolg op de nota: ‘Deel 1. Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid’ (Annevelink et al., 2013). Het specifieke doel van dit tweede deelrapport is om enkele gevonden voorbeelden van het biomassawerf concept te schetsen, om de theorie verder uit te diepen en om een checklist op te stellen met stappen om tot een biomassawerf te komen.
Bouwstenen voor Kenniscentrum Betuwse Bloem
Groot, M.J. ; Jong, L.W. de; Pinxterhuis, E.K. - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
betuwe - tuinbouw - innovaties - regionale ontwikkeling - kennismanagement - kennisoverdracht - samenwerking - informatiediensten - belangengroepen - ondernemerschap - horticulture - innovations - regional development - knowledge management - knowledge transfer - cooperation - information services - interest groups - entrepreneurship
De Betuwse Bloem heeft de ambitie de concurrentiepositie van de tuinbouw in het Gelderse Rivierengebied verder te versterken en te laten uitgroeien tot een erkend en succesvol duurzaam tuinbouwcluster. De Greenport Betuwse Bloem is een samenwerking tussen de bedrijven in het tuinbouwcluster, provincie Gelderland, lokale overheden, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit het Gelderse Rivierengebied. Binnen de Betuwse Bloem zijn vijf tuinbouwpacten en het Ondernemersinitiatief actief. Om de ambitie waar te maken wordt ingezet op het versterken van de samenwerking van alle partijen die in het gebied werkzaam zijn. Eind 2012 heeft de regio Betuwse Bloem het onderzoeksthema T&U Methodieken Kennisoverdracht, met financiering door het ministerie van EZ, gevraagd bouwstenen aan te leveren voor de verdere ontwikkeling van het door de regio gewenste kennisloket Betuwse Bloem. Voor de ontwikkeling van het regionaal kennisloket is al eerder een businessplan geschreven vanuit het TransForumproject (Kranendonk, R. et al., 2010 intern stuk). Inmiddels is de context waarin dit plan was beschreven, zoals bovenstaand aangegeven, sterk gewijzigd. Publiek Private Samenwerking is geordend naar topsectoren en Productschappen houden per 2014 op te bestaan. Ook is de aansturing van kennis en innovatie binnen de regio Betuwse Bloem gewijzigd. De vraag die voorligt is op welke wijze de stimulering van het innovatiebeleid in de regio BB versterkt ingevuld kan worden. Welke rol kan een (virtueel) kennisloket daarin spelen? De concrete vraag en dus het doel van deze notitie is: ontwikkel bouwstenen voor een vernieuwde aanpak en ontwikkeling van het gewenste kennisloket, passend binnen de nieuwe context van het topsectorenbeleid en de governance binnen de provincie. Deze notitie bevat bouwstenen voor het kennisloket, gebaseerd op gesprekken met stakeholders. Deze notitie is daarmee geen uitgewerkt businessplan voor een kennisloket, maar geeft adviezen en bouwstenen. Het werk voor deze notitie is gefinancierd vanuit het ministerie van Economische Zaken
Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland
Besseling, E. ; Foekema, E.M. ; Koelmans, A.A. - \ 2014
Wageningen : Wageningen Universiteit - 18
oppervlaktewater - waterverontreiniging - microplastics - aquatische ecologie - ecotoxicologie - inventarisaties - rijk van nijmegen - betuwe - alblasserwaard - land van maas en waal - surface water - water pollution - aquatic ecology - ecotoxicology - inventories
Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlaktewater, in landelijk of stedelijk gebied?) In welke vorm wordt het plastic aangetroffen en in welke concentraties? 2. Waar komt het plastic vandaan? (effluent, landbouw, inlaat, etc.) 3. Wat doet het plastic in het systeem / wat zijn de effecten?
Kansen voor de valorisatie van biomassareststromen in de Greenport Betuwse Bloem : valorisatie cases
Dam, J.E.G. van; Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Oever, M.J.A. van den - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport 1438) - ISBN 9789461737052 - 50
biomassa - biomassaconversie - reststromen - plantenresten - champignonmest - snoeiafval - vezels - plantextracten - bouwmaterialen - boomteelt - fruitteelt - glastuinbouw - biobased economy - fermentatie - bio-energie - betuwe - biomass - biomass conversion - residual streams - plant residues - mushroom compost - pruning trash - fibres - plant extracts - building materials - arboriculture - fruit growing - greenhouse horticulture - fermentation - bioenergy
In opdracht van de Provincie Gelderland werd in het kader van het Ambitieprogramma Betuwse Bloem 2012-2015 door Wageningen UR Food & Biobased Research een verkennende studie uitgevoerd naar de kansen voor valorisatie van bestaande biomassareststromen ter versterking van de economische positie van het regionale tuinbouwcluster. Vijf voorbeeldcases zijn onderzocht: champost – scheiden van fosfaat & andere componenten; houtige reststromen uit de boom- en fruitteelt – hout chips verwerken in vezelboards; reststromen van paprikateelt – stengels verwerken als vezelgrondstof; reststromen van chrysantenteelt – inhoudsstoffen winnen; groenteresten van Veiling Zaltbommel – vergisting.
'MeerWaarde uit Innoveren' : Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem ’13-’15 : selectie thema’s en onderwerpen, uitgebreide rapportage
Werd, H.A.E. de; Schuur, L. ; Kloos, W. ; Pinxterhuis, E.K. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - innovaties - clusters - ondernemerschap - kennisoverdracht - economische samenwerking - logistiek - milieufactoren - biobased economy - voeding en gezondheid - betuwe - horticulture - market gardens - innovations - entrepreneurship - knowledge transfer - economic cooperation - logistics - environmental factors - nutrition and health
Dit document vormt de basis voor de kennis-en innovatieagenda Greenport Betuwse Bloem. De kennis- en innovatieagenda bestaat uit een overzicht met thema’s en onderliggende innovatie-onderwerpen waar ondernemers mee aan de slag willen. De selectie van thema’s en onderwerpen dient als startpunt voor innovatieprojecten met ondernemers. De beschrijving van de werkwijze voor selectie en prioritering van onderwerpen, kan gebruikt worden voor het selecteren en prioriteren van toekomstige onderwerpen met ondernemers.
'MeerWaarde uit Innoveren' : Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem ’13-’15 : samenvattende rapportage
Werd, H.A.E. de; Schuur, L. ; Kloos, W. ; Pinxterhuis, E.K. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 7
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - clusters - innovaties - samenwerking - kennisoverdracht - ondernemerschap - strategisch management - economische aspecten - betuwe - horticulture - market gardens - innovations - cooperation - knowledge transfer - entrepreneurship - strategic management - economic aspects
Het doel van de Greenport Betuwse Bloem is om het tuinbouwcluster in het Gelders Rivierengebied te ondersteunen om haar verdiencapaciteit te vergroten. De ambities en plannen staan in de Strategische agenda Greenport Betuwse Bloem 2012 – 2015 . Het aanjagen van innovaties en het verder versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen is hierin een speerpunt. Innovatie is voor alle onderdelen van de tuinbouwketen van belang : toelevering, teelt, logistiek en afzet. Het biedt nieuwe kansen en is essentieel om te (blijven) voldoen aan de eisen die aan de tuinbouw gesteld worden vanuit de maatschappij.
Drift en driftreductie van de innovatieve drierijige emissiearme fruitteeltspuit van KWH
Stallinga, H. ; Wenneker, M. ; Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van; Nieuwenhuizen, A.T. ; Luckerhoff, L.L.P. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 458) - 92
fruitteelt - gewasbescherming - spuiten - spuitapparaten - emissie - drift - pesticiden - luchtverontreiniging - innovaties - betuwe - windsingels - landschapsbeleving - fruit growing - plant protection - spraying - sprayers - emission - pesticides - air pollution - innovations - shelterbelts - landscape experience
De wens om de landschapsbeleving van bijvoorbeeld de bloeiende Betuwe te vergroten, vraagt om een innovatieve gewasbescherming, waardoor telers bijvoorbeeld hoge hagen langs de boomgaarden, kunnen verwijderen. Op die wijze kan het publiek de boomgaarden langs fiets - en wandelpaden beter bewonderen. De ontwikkeling en certificering van een innovatieve spuitmachine die de emissie dusdanig vermindert dat veel hagen kunnen verdwijnen is interessant voor telers en toerisme. Voor fruittelers hebben deze hagen onder meer een functie om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij bepaalt immers dat bij bespuitingen van een boomgaard langs een watergang met spuitapparatuur de buitenste strook bespoten moet worden met driftarme spuittechnieken en/of dat er een verplichte teeltvrije zone met een bepaalde breedte aangehouden moet worden. In deze rapportage worden de resultaten van de veldmetingen beschreven voor de certificering van de innovatieve drierijige emissiearme fruitteeltspuit onder veldomstandigheden
Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Betuwse Bloem : deel 1. Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid
Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Dam, J.E.G. van; Bartels, P.V. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1416) - ISBN 9789461736970 - 75
biomassa - ketenmanagement - logistiek - distributie - biobased economy - betuwe - biomass - supply chain management - logistics - distribution
Biomassawerven kunnen een centrale rol spelen bij de integrale aanpak van biomassaketens voor de biobased economy. Een biomassawerf heeft de rol om bij de aanbodkant verschillende soorten biomassastromen te verzamelen, eventueel voor te bewerken en ze vervolgens aan te bieden aan de verwerkingskant. Het hoofddoel van het project is te onderzoeken of het biomassawerfconcept haalbaar is om de beschikbaarheid van regionale biomassa voor economische verwerking te vergroten. Onderzoek moet uitwijzen hoe biomassawerven het beste kunnen worden opgezet, en hoe een netwerk van biomassawerven eruit zal komen te zien. Als case voor het onderzoek dient de Greenport Betuwse Bloem (GBB) in de Provincie Gelderland. Het subdoel van dit rapport is een nadere stakeholderanalyse van de GBB, waarbij de huidige situatie en wensen voor de toekomst in beeld worden gebracht. Verder is een inschatting gemaakt van de potentieel beschikbare biomassastromen binnen de GBB.
Urban Climate in Tiel
Lenzholzer, S. - \ 2013
Wageningen : Landscape Architecture, Wageningen UR - 136
klimaatverandering - stedelijke gebieden - waterbeheer - betuwe - gelderland - climatic change - urban areas - water management
Results of a MLP-Course: Student's work and Supervisor/Author editing.
Betuwse Bloem : regionale visie voor gespecialiseerde ondernemers
Poot, E.H. ; Vellema, S. - \ 2013
Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 19 - 22.
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - agro-industriële complexen - clusters - publiek-private samenwerking - betuwe - innovaties - Nederland - horticulture - market gardens - agroindustrial complexes - public-private cooperation - innovations - Netherlands
Om de tuinbouw in het Rivierengebied een duurzame en economische stimulans te geven, is in 2006 het programma Betuwse Bloem van start gegaan. De vooronderstelling van het publiek-private partnership was dat het samenbrengen van de huidige afgebakende tuinbouwclusters kan leiden tot krachtige synergie en een samenhangend competitief gebied. Daarmee zou het gebied de statuur van een Greenport kunnen krijgen. Het institutionele vraagstuk dat zich aandiende was of en hoe dicht bij elkaar werkende, wonende en gespecialiseerde tuinders zich wilden verbinden aan dit grotere streven. Betuwse Bloem: regionale visie voor gespecialiseerde ondernemers.
Wilde bestuivers in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe in 2010 en 2011
Reemer, M. ; Kleijn, D. - \ 2012
Leiden : Stichting European Invertebrate Survey - 29
insecten - bestuivers (dieren) - honingbijen - bestuiving - boomgaarden - apidae - wilde bijenvolken - pyrus - malus - habitats - betuwe - insect-plant relaties - insects - pollinators - honey bees - pollination - orchards - wild honey bee colonies - insect plant relations
Onderzoek naar wilde bestuivende insecten in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe tussen Zaltbommel en Echteld. De achterliggende onderzoeksvragen waren: 1. Welke bijen- en zweefvliegsoorten verzamelen stuifmeel op landbouwgewassen? 2. Op welke afstanden van hun (vermoedelijke) nestelplaatsen worden deze bijensoorten nog aangetroffen op landbouwgewassen? 3. Gebruiken deze soorten in dezelfde gebieden daarnaast andere pollenbronnen? Het huidige rapport doet verslag van een onderzoek om de eerste twee vragen te beantwoorden. De derde vraag komt in een latere fase aan de orde. De keuze om appel en peren te onderzoeken was ingegeven door het grote belang van deze fruitsoorten in de Nederlandse landbouw.
Voorstudie Kringloop ondernemen
Smits, A.P. ; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2012
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 31
boomteelt - straatbomen - agrarische afvalstoffen - biomassa - compostering - bio-energie - haalbaarheidsstudies - reststromen - biobased economy - betuwe - arboriculture - street trees - agricultural wastes - biomass - composting - bioenergy - feasibility studies - residual streams
Op het laanboombedrijf is veel biomassa vrij beschikbaar, die in potentie geschikt is voor energie opwekking, maar ook voor verwerking tot compost. Het benutten van het snoeihout en afvalhout van laanboom bedrijven kan een belangrijke bijdrage leveren aan de organische stofvoorziening. Composteren kan ook een goed alternatief zijn voor het verbranden van afvalhout. Centrale vraag in dit project is: welke belemmeringen moeten er worden weggenomen om alternatieve verwerking van groenafval bij laanboomkwekerijen succesvol te maken?
Duurzame onkruidbestrijding boomkwekerij en gemeenten
Smits, A.P. ; Lans, A.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
boomteelt - onkruidbestrijding - bestrating - herbiciden - mechanische bestrijding - innovaties - samenwerking - betuwe - arboriculture - weed control - pavements - herbicides - mechanical control - innovations - cooperation
Zowel de gemeenten alsook de laanboomsector in Rivierenland werken hard aan de verlaging van de milieubelasting door vermindering van de toepassing van herbiciden op verhardingen (door gemeenten) en in laanboompercelen (door kwekers). De vermindering wordt door beide partijen o.a. bereikt door inzet van innovatieve technieken bij de mechanische en chemische onkruidbestrijding. In dit onderzoek is nagegaan of samenwerking van beide partijen, bij toepassing van nieuwe sensortechnieken voor de chemische onkruidbestrijding zoals de Weed –iT en Weedseeker, mogelijk is.
Duurzaam Paddestoelen Cluster Kerkdriel: Effectieve samenwerking leidt tot meer rendement
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2011
PPO [etc.]
eetbare paddestoelen - tuinbouw - ketenmanagement - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - betuwe - edible fungi - horticulture - supply chain management - agribusiness - agroindustrial complexes
Centraal gelegen in Nederland ligt Kerkdriel. Een dorp met een lange tuinbouwhistorie. De paddestoelenteelt is een belangrijke economische motor voor Kerkdriel en omgeving. Circa 15 % van de beroepsbevolking werkt in deze sector. De sector is in staat om van mest een waardevol product te maken dat over de hele wereld wordt verhandeld en geconsumeerd. Alle schakels van de keten zijn hier aanwezig; teelt, verwerking, recycling, verpakking en logistiek.
ABC geeft laanbomenteelt in Opheusden een gezicht : Kernbegrippen van het ABC Opheusden:
PPO BBF Boomkwekerij, - \ 2011
PPO [etc.]
straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - netwerken - ketenmanagement - betuwe - street trees - ornamental woody plants - agribusiness - agroindustrial complexes - networks - supply chain management
De Laanbomenteelt in de Betuwe is bekend in heel Europa en heeft een uitstekende naam. Rondom deze teelt is een keten van bedrijven ontstaan. Een Agri Business Centrum (ABC) aan de Betuwelijn en langs de A15 kan een aantal schakels uit de keten dichter bij elkaar brengen en nieuwe impulsen geven. Kennis kan worden gedeeld in een formeel en informeel netwerk. De afgelopen jaren hebben regelmatig gesprekken plaatsgevonden over de ruimtelijke invulling van het ABC. Onder bepaalde voorwaarden bestaat er belangstelling voor een dergelijk centrum. Bouw moet wel passen in een goede wegenstructuur in de ontsluiting van het gebied. Deze brochure geeft een beeld van de mogelijkheden van een dergelijk centrum en is een eerste stap in een groter gemeentelijk project (structuurvisie).
Bewonersparticipatie in het openbaar groenbeheer : 'State of the art' na vijf jaar zelfbeheer in de wijk EVA-Lanxmeer (Culemborg)
Kruit, J. ; Veer, P. ; Gorter, F. ; Gurp, T. van; Landburg, G. ; Steijven, K. ; Remme, R.P. ; Vermeulen, M.H. ; Trienekens, L. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 270) - 50
openbaar groen - groenbeheer - bewonersparticipatie - stedelijke gebieden - betuwe - public green areas - management of urban green areas - community participation - urban areas
De wijk EVA-Lanxmeer (1997) is een duurzame woon- en werkwijk in Culemborg, op een grondwaterwingebied van Vitens. Het is een voorbeeldproject op het gebied van duurzame stedenbouw en participatief beleid. Het wordt door gemeenten en groepen burgers in binnen- en buitenland gebruikt om inspiratie, kennis en ervaring op te doen en uit te wisselen op het gebied van innovatief denken binnen de eigen gemeentelijke organisatie. Bewoners onderhouden zelf een belangrijk deel van het wijkgroen op een ecologische wijze. Zij doen dat in samenwerking en overleg met de gemeente Culemborg en Waterwinbedrijf Vitens. De meeste bewoners hebben sterk het gevoel dat het zelfbeheer de kwaliteit en diversiteit van het groen in de wijk verhoogt. De gezamenlijke werkzaamheden maken ongedwongen ontmoetingen met andere bewoners in de wijk mogelijk.
Ontwerpen aan een klimaatbestendige stadsregio
Dorp, D. van; Koolen, A.J. ; Timmermans, W. - \ 2011
[Velp] : Hogeschool van Hall Larenstein - 21
klimaatverandering - landschapsarchitectuur - landgebruiksplanning - stedelijke gebieden - betuwe - climatic change - landscape architecture - land use planning - urban areas
Studenten van Van Hall-Larenstein (landschapsarchitectuur; bos- natuurbeheer; land- en watermanagement) hebben als een adviesbureau gewerkt aan diverse voorstellen voor het klimaatbestendig maken van de stadsregio Arnhem - Nijmegen. Eerst is een analyse volgens de lagenbenadering gemaakt, zijn relevante thema’s en referenties bestudeerd, is een visie opgesteld en ten slotte is een masterplan voor een klimaatbestendig stadsregio opgesteld.
Economische ontwikkeling en kracht tuinbouwclusters Betuwse Bloem
Jukema, G.D. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2011
2011 : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap 11-006) - 57
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - regionale ontwikkeling - betuwe - agrarische economie - horticulture - market gardens - farm development - regional development - agricultural economics
Deskstudie in opdracht van de provincie Gelderland naar de economische ontwikkelingen van de tuinbouwclusters fruitteelt, boomkwekerij, glastuinbouw Rivierengebied, glastuinbouw Arnhem-Nijmegen en paddenstoelen binnen het gebied van het programma Betuwse Bloem. De studie omvat een beschrijving van de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de tuinbouwsectoren en van de economische ontwikkeling van de tuinbouwclusters in de periode 2005-2009.
Compenserende maatregelen in 2009 voor steenuilen in de Waalsprong bij Nijmegen : overzicht van de compenserende en mitigerende maatregelen ter compensatie van het verdwijnen van nest- en foerageergelegenheid voor steenuilen in de Waalsprong
Blitterswijk, H. van; Jacobs, F.H.H. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1971) - 22
uilen - wildbescherming - natuurbeschermingsrecht - natuurcompensatie - gelderland - nederland - betuwe - expansie - stedelijke gebieden - owls - wildlife conservation - nature conservation law - nature compensation - netherlands - expansion - urban areas
Uitbreiding van de stad Nijmegen, ten noorden van de Waal, en maatregelen ter behoud van habitat van roofvogels.
Betuwse bloem
Scheer, Frans Peter - \ 2010
regional development - economic development - regional planning - horticulture - horticultural crops - agribusiness - agroindustrial complexes - logistics - betuwe
Kennisdelen met FLIP in de Betuwse Bloem : www.betuweflipt.nl
Bruijn, J. de; Vierboom, A. ; Alterra - Centrum Landschap, - \ 2010
[S.l.] : TransForum [etc.] - 22
tuinbouwbedrijven - tuinbouw - kennisoverdracht - netwerken - netwerken (activiteit) - samenwerking - regionale ontwikkeling - films - rivierengebied - betuwe - market gardens - horticulture - knowledge transfer - networks - networking - cooperation - regional development
De Betuwse Bloem staat voor de vijf tuinbouwclusters in het Gelderse Rivierengebied. Het gaat om de paddenstoelensector in de regio Maasdriel, het laanboomcentrum in Opheusden, het fruitcluster in de regio Buren/Geldermalsen en de glastuinbouw (bloemen & planten, groenten) in de Bommelerwaard en de regio Arnhem-Nijmegen. In totaal werken er zo'n 30.000 mensen in de Betuwse tuinbouw. De Betuwse Bloem is een initiatief van ondernemers uit die vijf sectoren, dat ondersteund wordt door de provincie Gelderland en de gemeenten in het gebied, maar ook door diverse intermediaire organisaties en kennisinstellingen, zoals de Wageningen Universiteit en Researchcentrum en Radboud Universiteit Nijmegen. Door meer samenwerking willen de clusters hun gezamenlijk economische positie versterken. Innovatie speelt daarbij een sleutelrol! Om die reden is een project gestart met Transforum, dat gericht is op het toepassen van kennis in een aantal praktische businesscases. Om ervaringen uit te wisselen ontvangen betrokkenen een kleine videocamera (zogenaamde Flip) waarmee ze zelf korte filmpjes kunnen maken en op YouTube plaatsen.
Rapportage Netwerken
Kranendonk, R.P. ; Westerop, W. van; Hollinger, F. ; Fontein, R.J. - \ 2010
Wageningen : Alterra - 24
tuinbouw - agro-industriële ketens - innovaties - netwerken (activiteit) - samenwerking - kennisoverdracht - betuwe - horticulture - agro-industrial chains - innovations - networking - cooperation - knowledge transfer
De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen), paddenstoelenteelt (15 ha Maasdriel), fruitteelt (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en laanboomteelt (1.300 ha, regio Opheusden). Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten. Doorvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap.
Energietransitie in de Betuwse Bloem
Poot, Eric - \ 2010
betuwe - biobased economy - sustainable energy - greenhouse horticulture - logistics - renewable resources - waste wood
Economische ontwikkeling en kracht tuinbouwclusters Betuwse Bloem : eindrapport
Jukema, G.D. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2010
Den Haag : LEI - 37
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - samenwerking - regionale ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - betuwe - fruitteelt - boomkwekerijen - eetbare paddestoelen - glastuinbouw - agrarische economie - horticulture - market gardens - farm development - cooperation - regional development - sustainability - fruit growing - forest nurseries - edible fungi - greenhouse horticulture - agricultural economics
Studie over vijf tuinbouwclusters in het Rivierengebied. Enkele kerngetallen over de tuinbouwclusters zijn in beeld gebracht. Ook worden de ruimtelijke ontwikkelingen van de tuinbouwclusters, de economische ontwikkelingen van de primaire tuinbouwsector en de economische ontwikkeling van de overige schakels in kaart gebracht.
Agro Business Centre (ABC) geeft de laanboomteelt in Opheusden een gezicht
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Scheer, F.P. ; Boer, R. de - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 20
tuinbouw - boomteelt - glastuinbouw - eetbare paddestoelen - boomkwekerijen - netwerken - economische ontwikkeling - landbouwproductie - logistiek - straatbomen - betuwe - regionale ontwikkeling - horticulture - arboriculture - greenhouse horticulture - edible fungi - forest nurseries - networks - economic development - agricultural production - logistics - street trees - regional development
De tuinbouwsector in de Betuwe wil door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, de gezamenlijke economische positie versterken. Ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart te zetten. De samenwerking vindt plaats onder de noemer Betuwse Bloem.
Crystal Palace, Een regionale showcase: de plek waar Food, Health en Energy, kunnen worden beleefd!
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Poot, E.H. ; Kruit, J. ; Boer, R. de; Nas, R.M.W.J. - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 30
landbouwsector - duurzaamheid (sustainability) - energie - transport - bedrijfsvoering - regionaal landbouwbeleid - regionale ontwikkeling - regionale planning - duurzame landbouw - logistiek - betuwe - agricultural sector - sustainability - energy - management - regional agricultural policy - regional development - regional planning - sustainable agriculture - logistics
Deze notitie heeft als doel op basis van huidige inhoudelijke, maatschappelijke en beleidsmatige trends het gezamenlijk verhaal te beschrijven dat als input kan dienen voor het uiteindelijke concept van Crystal Palace. Daarbij is het doel tot een verhaal te komen dat past binnen de visie op een duurzame Betuwe. Duurzaam Betuwe staat onder meer voor het besparen, duurzaam opwekken en slim koppelen van energiestromen, het slim omgaan met logistieke stromen en het staat voor ondernemen met behoud, herstel en ontwikkeling van typische Betuwse landschap waar ruimte is voor de mens. Crystal Palace wordt ontwikkeld als duurzaam cluster van activiteiten, waarbinnen nationale, regionale en lokale systemen op het gebied van voeding, energie en mensen samenkomen.
Het Verduurzamen van Paddestoelencluster Maasdriel
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 25
tuinbouwbedrijven - agro-industriële ketens - glastuinbouw - paddestoelen - fruitteelt - straatbomen - economische samenwerking - betuwe - market gardens - agro-industrial chains - greenhouse horticulture - mushrooms - fruit growing - street trees - economic cooperation
De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw, paddestoelenteelt, fruitteelt en laanboomteelt. Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart te zetten. Daarvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap
Bloeiende Clusters in de Betuwse Bloem, Integratienotitie, Thema’s, schaalniveaus en businesscases
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Kruit, J. ; Scheer, F.P. ; Poot, E.H. - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 33
tuinbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - agro-industriële ketens - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - agro-industriële sector - samenwerking - rivierengebied - betuwe - horticulture - crop enterprises - agro-industrial chains - agribusiness - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - cooperation
De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen), paddenstoelenteelt (15 ha Maasdriel), fruitteelt (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en laanboomteelt (1.300 ha, regio Opheusden). Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten. Doorvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap. Deze notitie geeft handvatten om te komen tot duurzame agroclusters in de Betuwe.
Biomassa voor energie in de stadsregio Arnhem-Nijmegen : ontwikkelingen van een strategie voor biomassa uit bos, natuur en landschap
Spijker, J.H. ; Vries, E.A. de; Derksen, J.T.P. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2095) - 30
biomassa productie - bio-energie - landgebruik - haalbaarheidsstudies - stedelijke gebieden - landschapsbeheer - betuwe - biobased economy - biomass production - bioenergy - land use - feasibility studies - urban areas - landscape management
De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft behoefte aan een strategie voor de optimale inzet van biomassa uit natuur en landschap voor energie-opwekking. In dit rapport wordt inleidend het huidige aandeel duurzame energie in Nederland en de beleidsopgave uiteengezet. Daarna wordt aangegeven dat er legio kansen zijn voor oogst van biomassa uit het landschap, waarbij wel gewezen wordt op het belang van cascadering. Cascadering houdt in dat biomassa zo hoogwaardig mogelijk wordt weggezet, en dus pas in laatste instantie voor energie-opwekking. Grote kansen doen zich voor bij reststromen die nu nog als afval kunnen worden beschouwd. De houtige reststromen kunnen direct worden ingezet voor warmte-opwekking, de grazige reststromen voor vergisting. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen voor de Stadsregio..
Sustainable Energy Landscapes
Knaap, W.G.M. van der; Helm, S.G.J. van den; Telgen, S. van - \ 2010
Wageningen : Wageningen University - 58
landgebruik - meervoudig landgebruik - energiebronnen - energiebeleid - biomassa - nederland - stedelijke gebieden - stedelijke planning - dynamiek van het ruimtegebruik - duurzaam bodemgebruik - landschapsplanning - duurzame energie - biomassaconversie - betuwe - land use - multiple land use - energy sources - energy policy - biomass - netherlands - urban areas - urban planning - land use dynamics - sustainable land use - landscape planning - sustainable energy - biomass conversion
Strategieën van burgerinitiatieven
Dam, R.I. van; Salverda, I.E. ; During, R. - \ 2010
Wageningen : Wageningen Universiteit & Alterra (Burgers en landschap dl. 3) - ISBN 9789085857471 - 98
landschap - participatie - regionale planning - landschapsbeheer - governance - burgers - betuwe - oost-groningen - zuidhollandse eilanden - overijssel - landscape - participation - regional planning - landscape management - citizens
In dit onderzoek wordt verder ingegaan op de relatie burgerinitiatief en overheid, met een focus op strategieën. Net zoals de overheid zelf maken ook burgerinitiatieven gebruik van strategieën. De term strategie veronderstelt iets programmatisch wat doelen en middelen op eenduidige wijze aan elkaar verbindt. Burgerinitiatieven zijn uit op het realiseren van iets, op het beïnvloeden van hun omgeving om hun plan werkelijk te maken. In deze studie worden burgerinitiatieven geanalyseerd. Achtereenvolgens zijn dat Stichting IJsselhoeven, Stichting Lingewaard Natuurlijk, Stichting Boermarke Essen en Aa’s en Stichting Natuurlijk Grasweggebied (Hellevoetssluis)
Meetproef groen : flora - vegetatie voor een betere luchtkwaliteit?
Zweers, E. ; Kuypers, V.H.M. ; Vries, E.A. de - \ 2010
[S.l.] : Eureka - 25
stedelijke gebieden - stadsomgeving - wegen - luchtkwaliteit - vegetatie - luchtverontreiniging - groene zones - fijn stof - betuwe - openbaar groen - urban areas - urban environment - roads - air quality - vegetation - air pollution - green belts - particulate matter - public green areas
Meetproef langs de A50 wil de om vast te stellen of er sprake is van een positief effect van groen op de luchtkwaliteit. Doel is een prettig leefklimaat in de stadsregio Arnhem Nijmegen te verkrijgen.
Aansluiting van de kernkwaliteiten Rivierenland bij Farm & Fun : een quickscan van beleidsdocumenten
Cornelissen, J.M.R. ; Migchels, G. - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 40
landschap - kwaliteit - recreatie op het platteland - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - maatschappelijke betrokkenheid - doelgroepen - plaatselijk bestuur - cultuurlandschap - multifunctionele landbouw - betuwe - landscape - quality - rural recreation - farm management - entrepreneurship - community involvement - target groups - local government - cultural landscape - multifunctional agriculture
Deze rapportage doet verslag van een verkenning naar de kernkwaliteiten van en beleid in het werkgebied van Farm & Fun. Hoe sluit het concept aan bij de diverse waarden die centraal staan in het beleid (zoals groen/gezondheid, kinderen, duurzaamheid, vitale lokale plattelandseconomie). En hoe kunnen deze waarden worden vertaald naar een Maatschappelijke Effect Rapportage (MAER) per type activiteit binnen het concept Farm & Fun. Er is in dit project gekeken naar de beleidsdocumenten van de regio Rivierenland. Het samenspel van uiterwaarden, dijken, oeverwallen, stroomruggen, rivierduinen en kommen zijn in sterke mate beeld-en sfeerbepalend. Dijk-en kerkdorpen bevinden zich in slingerende linten door het landschap, met op veel plaatsen schilderachtige doorzichten naar de weidse en open gebieden die zich tussen de nederzettingen bevinden. Het gebied heeft veel natuurwaarde, zoals natuurlijke bossen, stroomdalgraslanden, natte en vochtige schrale graslanden, moerassen en wateren met uitzonderlijke, ecologisch waardevolle, waterkwaliteit. Slingerende landweggetjes en authentieke pontverbindingen over de traag meanderende rivieren bieden toegevoegde waarde voor het concept. Waardevolle monumentale bouwwerken, zoals kastelen, forten, burchten, landhuizen en boerderijen, kunnen het decor van activiteiten vormen of wellicht zelfs de plaats van handeling
Multifunctioneel ondernemerschap in het concept van Farm & Fun : een aanzet tot een visie
Leeuwen, M.A.E. van; Wolf, P.L. de - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 14
plattelandsontwikkeling - recreatie op het platteland - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - nevenactiviteiten - diversificatie - relaties tussen stad en platteland - multifunctionele landbouw - betuwe - rural development - rural recreation - farm management - entrepreneurship - ancillary enterprises - diversification - rural urban relations - multifunctional agriculture
De functie van agrarische bedrijven is niet beperkt tot het produceren van voedsel en groene grondstoffen. Multifunctionele bedrijven spelen in op maatschappelijke vragen en versterken de verbinding met de samenleving. Ondernemerschap is daarbij een belangrijk thema: enerzijds omdat ondernemerschap bij zou kunnen dragen aan het verbreden van agrarische bedrijven, anderzijds omdat ondernemerschap ook nodig is om deze bedrijven verder te professionaliseren. Een interessante vraag die voortdurend terugkomt is: Is multifunctioneel ondernemerschap anders dan ‘gewoon’ ondernemerschap? Stelt multifunctionele landbouw andere eisen aan het ondernemerschap dan productielandbouw? Deze vraag werd in 2009 aan Wageningen UR gesteld door Farm & Fun, een initiatief om het aanbod van recreatieve activiteiten van multifunctionele agrarische bedrijven in de Betuwe te bundelen en te vermarkten. Een van de vragen daarbij was: Past het ondernemerschap van Betuwse ondernemers bij dit concept?
Aan de wieg van het waterschap : inventarisatie van dijken, kaden en watergangen in het Gelders rivierengebied : ontwerphandreikingen voor wateropgaven
Koning, R. de; Hemmen, F. van; Mulder, J.R. - \ 2009
Tiel : Waterschap Rivierenland - 65
ontginningsgronden - dijken - nederzetting - geschiedenis - landschapsbouw - cultuurlandschap - betuwe - gelderse poort - rivierengebied - gelderland - reclaimed soils - dykes - settlement - history - landscaping - cultural landscape
De studie geeft een inventarisatie van ontginningspatronen van het rivierengebied. Deze patronen reflecteren de geschiedenis van de bewoners én de geschiedenis van het Waterschap. Dijken, kaden en weteringen vormden in tijden van weleer de begrenzing van de dorpspolders. De dorpspolders zijn de voorlopers van de waterschappen. Deze studie van een landschapsarchitect, landschapshistoricus en bodemkundige vertelt een verhaal. Een verhaal over de geschiedenis hoe dit gebied bewoonbaar en bewerkbaar werd
Stikstof-vanggewassen in de laanboomteelt : Resultaten van demonstraties op een zestal laanboombedrijven op klei en op zand
Nouwens, F.H.C. ; Pronk, A.A. ; Reuler, H. van - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 30
boomteelt - zware kleigronden - zandgronden - proefprojecten - teelt in rijen - teeltsystemen - stikstofgehalte - bodemchemie - betuwe - noord-brabant - arboriculture - clay soils - sandy soils - pilot projects - alley cropping - cropping systems - nitrogen content - soil chemistry
Het doel van het project is om de toepassing van vanggewassen op praktijkbedrijven te demonstreren. Hiertoe zijn een zestal grootschalige demonstraties op praktijkpercelen in regio Opheusden (rivierengebied) en omgeving Haaren (Noord-Brabant) uitgevoerd. Door de verscherpte mestwetgeving wordt het voor de boomteler steeds belangrijker om efficiënt met meststoffen om te gaan. Verlies door uitspoeling naar grond- en oppervlakte water moet tot een minimum beperkt worden. Het project bestaat uit twee deelprojecten. De demonstraties op klei zijn gefinancierd door Provincie Gelderland, Productschap Tuinbouw en Waterschap Rivierenland. De demonstraties op zand zijn gefinancierd door Productschap Tuinbouw, Waterschap De Dommel en LNV.
Diffuse belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vanuit grasland op een zware kleigrond : monitoring van nutriëntenemissies en -verschijningsvormen op een melkveehouderij bij Waardenburg
Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. ; Lubbers, I.M. ; Oenema, J. ; Toorn, A. van den; Salm, C. van der - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1738) - 65
fosfaten - waterverontreiniging - graslanden - nitraten - sloten - zware kleigronden - voedingsstoffen - oppervlaktewater - nederland - gelderland - betuwe - phosphates - water pollution - grasslands - nitrates - ditches - clay soils - nutrients - surface water - netherlands
Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de voortzetting van het onderzoeksproject ‘DOVE’, uitgevoerd op een deel van een melkveehouderij op een kalkarme zware rivierklei in Waardenburg in de Tielerwaard in het Gelderse rivierengebied. Particulaire vormen van fosfaat en stikstof in het afvoerwater van drains en greppels en het slootwater zijn kwantitatief gezien erg belangrijk. Dit is nog niet eerder aangetoond voor vlakke landbouwgronden zoals de meetlocatie bij Waardenburg. De invloed van de particulaire vormen van fosfaat en stikstof op eutofiëring van het oppervlaktewater is echter nog relatief onzeker. Incidentele verliezen door het optreden van neerslag direct na bemesting leveren een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse verliezen van fosfaat en stikstof. Voor het verminderen van de nutriëntenvracht naar de sloot is het dan ook het meest effectief om maatregelen te ontwerpen die zich richten op het terugdringen van incidentele verliezen en het wegvangen en terugbrengen van particulaire vormen van fosfaat en stikstof naar het perceel.
Neerijnen
Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2008
In: Excursieverslagen 2002 Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland (Excursieverslagen Plantensociologische Kring Nederland 2008) - p. 3 - 6.
plantengemeenschappen - vegetatie - betuwe - plant communities - vegetation
Stinzenflora van het landgoed Neerijnen komt hier ter sprake, naar aanleiding van de plantenexcursie van vroege voorjaar 2002. Het artikel begint met een interessante historische beschrijving van het gebied, over een voorloper van de Linge, de opkomende betekenis van de Waal door de St. Elisabethsvloed en de vestiging van het kasteel
Inventarisatie van compensatiegebied voor de steenuil rond "de Waalsprong", gemeente Nijmegen
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1782) - 33
stedelijke planning - uilen - habitats - inventarisaties - natuurcompensatie - betuwe - urban planning - owls - inventories - nature compensation
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van inventarisatie van alternatieve gebieden voor de roofvogel steenuil. Als mogelijke steenuilhabitats komen ter sprake: Valburg, Homoet, zuidkant van Arnhem, Bemmel, Lingewaard en Ooijpolder
Van de wal in de sloot : bodemkundig en cultuurhistorisch onderzoek Zwarte Kade te Tricht
Mulder, J.R. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1788) - 14
dijken - nederland - bodemkarteringen - kaarten - cultuurgeschiedenis - historische geografie - betuwe - dykes - netherlands - soil surveys - maps - cultural history - historical geography
Het oostelijk talud van de Zwarte Kade is voor een deel geleidelijk in de wetering geschoven, mogelijk als gevolg van het wegrotten van wortels van populieren die tussen 10 en 15 jaar geleden zijn gekapt. Waterschap Rivierenland liet vervolgens de kade afgraven en de klei uit de wetering opbaggeren. Maar: de kade heeft cultuurhistorische waarde, zo brachten omstanders te berde. Aanleiding tot het doen van cultuurhistorisch en bodemkundig onderzoek. Het betrof het maken van een dwarsdoorsnee om de opbouw, aard en samenstelling van het kadeprofiel vast te stellen; het verrichten van historisch-geografisch onderzoek op basis van kaartvergelijking en literatuuronderzoek. Behalve deze resultaten bevat dit rapport een advies voor herstel van de kade
Inventarisatie van de flora en fauna in 2008 in 'de Landschapszone', onderdeel van het ontwikkelingsgebied 'de Waalsprong', gemeente Nijmegen
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Stumpel, A.H.P. ; Dimmers, W.J. ; Verboom, B. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1749) - 88
flora - fauna - populatiedynamica - habitats - stedelijke gebieden - natuurwaarde - betuwe - population dynamics - urban areas - natural value
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een inventarisatie van de door de Flora- & Faunawet beschermde soorten planten en dieren in de Landschapszone. De landschapszone vormt een onderdeel van het ontwikkelingsgebied ‘De Waalsprong’ te Nijmegen. De inventarisatie biedt informatie over beschermde vogels, planten, zoogdieren (waaronder vleermuizen) amfibieën, vissen en insecten. In het rapport wordt de huidige situatie vergeleken met Kwak (2004). De gegevens bieden een basis voor een pro-actieve behandeling van beschermde natuurwaarden in het planproces. Het betreft inventarisaties in Park Waaijenstein, Woenderskamp, Oosterhoutse plas, Stadas, Lentse Plas, archeologisch monument en 't Zand
Aanvullende inventarisaties van vogels met vaste nesten, amfibieën en vleermuizen in de wijken Groot Oosterhout, Laauwik en Citadel in het ontwikkelingsgebied de Waalsprong te Nijmegen
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Stumpel, A.H.P. ; Verboom, B. ; Blitterswijk, H. van - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1732) - 37
vogels - amphibia - chiroptera - vogelnesten - stadsomgeving - inventarisaties - karteringen - beschermde soorten - natuurbescherming - gelderland - betuwe - birds - birds' nests - urban environment - inventories - surveys - protected species - nature conservation
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een update van beschermde soorten in de wijken ‘Groot Oosterhout’, ‘Laauwik’ en ‘Citadel’ in het ontwikkelingsgebied ‘De Waalsprong’ te Nijmegen. De inventarisatie biedt recente gegevens voor vogels met vaste nesten, vleermuizen en amfibieën. In het rapport wordt de huidige situatie vergeleken met Kwak (2008) en wordt ingegaan op gelijkblijvende en veranderende inventarisaties. De gegevens bieden een basis voor een pro-actieve behandeling van beschermde natuurwaarden in het planproces
Beelden van 200000 jaar veranderend landschap op en rond de Berg
Mulder, J.R. - \ 2008
Bulletin van de Botanische Tuinen Wageningen 53 (2008)3. - ISSN 0166-7092 - p. 4 - 9.
landschap - rivieren - geologie - geschiedenis - historische geografie - betuwe - gelderland - landscape - rivers - geology - history - historical geography
Dit beeldverhaal gaat in op achtergronden van ontstaan en tevens deel verdwijnen van de stuwwal tussen Wageningen en de Nijmegen. Met daarbij de veranderende rivierloop van de Rijn, oeverwallen, oude riviergeulen en nederzettingen in de Betuwe
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.