Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 204

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==betuwe
Check title to add to marked list
Duurzaam Paddestoelen Cluster Kerkdriel: Effectieve samenwerking leidt tot meer rendement
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2011
PPO [etc.]
eetbare paddestoelen - tuinbouw - ketenmanagement - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - betuwe - edible fungi - horticulture - supply chain management - agribusiness - agroindustrial complexes
Centraal gelegen in Nederland ligt Kerkdriel. Een dorp met een lange tuinbouwhistorie. De paddestoelenteelt is een belangrijke economische motor voor Kerkdriel en omgeving. Circa 15 % van de beroepsbevolking werkt in deze sector. De sector is in staat om van mest een waardevol product te maken dat over de hele wereld wordt verhandeld en geconsumeerd. Alle schakels van de keten zijn hier aanwezig; teelt, verwerking, recycling, verpakking en logistiek.
ABC geeft laanbomenteelt in Opheusden een gezicht : Kernbegrippen van het ABC Opheusden:
PPO BBF Boomkwekerij, - \ 2011
PPO [etc.]
straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - netwerken - ketenmanagement - betuwe - street trees - ornamental woody plants - agribusiness - agroindustrial complexes - networks - supply chain management
De Laanbomenteelt in de Betuwe is bekend in heel Europa en heeft een uitstekende naam. Rondom deze teelt is een keten van bedrijven ontstaan. Een Agri Business Centrum (ABC) aan de Betuwelijn en langs de A15 kan een aantal schakels uit de keten dichter bij elkaar brengen en nieuwe impulsen geven. Kennis kan worden gedeeld in een formeel en informeel netwerk. De afgelopen jaren hebben regelmatig gesprekken plaatsgevonden over de ruimtelijke invulling van het ABC. Onder bepaalde voorwaarden bestaat er belangstelling voor een dergelijk centrum. Bouw moet wel passen in een goede wegenstructuur in de ontsluiting van het gebied. Deze brochure geeft een beeld van de mogelijkheden van een dergelijk centrum en is een eerste stap in een groter gemeentelijk project (structuurvisie).
Bewonersparticipatie in het openbaar groenbeheer : 'State of the art' na vijf jaar zelfbeheer in de wijk EVA-Lanxmeer (Culemborg)
Kruit, J. ; Veer, P. ; Gorter, F. ; Gurp, T. van; Landburg, G. ; Steijven, K. ; Remme, R.P. ; Vermeulen, M.H. ; Trienekens, L. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 270) - 50
openbaar groen - groenbeheer - bewonersparticipatie - stedelijke gebieden - betuwe - public green areas - management of urban green areas - community participation - urban areas
De wijk EVA-Lanxmeer (1997) is een duurzame woon- en werkwijk in Culemborg, op een grondwaterwingebied van Vitens. Het is een voorbeeldproject op het gebied van duurzame stedenbouw en participatief beleid. Het wordt door gemeenten en groepen burgers in binnen- en buitenland gebruikt om inspiratie, kennis en ervaring op te doen en uit te wisselen op het gebied van innovatief denken binnen de eigen gemeentelijke organisatie. Bewoners onderhouden zelf een belangrijk deel van het wijkgroen op een ecologische wijze. Zij doen dat in samenwerking en overleg met de gemeente Culemborg en Waterwinbedrijf Vitens. De meeste bewoners hebben sterk het gevoel dat het zelfbeheer de kwaliteit en diversiteit van het groen in de wijk verhoogt. De gezamenlijke werkzaamheden maken ongedwongen ontmoetingen met andere bewoners in de wijk mogelijk.
Ontwerpen aan een klimaatbestendige stadsregio
Dorp, D. van; Koolen, A.J. ; Timmermans, W. - \ 2011
[Velp] : Hogeschool van Hall Larenstein - 21
klimaatverandering - landschapsarchitectuur - landgebruiksplanning - stedelijke gebieden - betuwe - climatic change - landscape architecture - land use planning - urban areas
Studenten van Van Hall-Larenstein (landschapsarchitectuur; bos- natuurbeheer; land- en watermanagement) hebben als een adviesbureau gewerkt aan diverse voorstellen voor het klimaatbestendig maken van de stadsregio Arnhem - Nijmegen. Eerst is een analyse volgens de lagenbenadering gemaakt, zijn relevante thema’s en referenties bestudeerd, is een visie opgesteld en ten slotte is een masterplan voor een klimaatbestendig stadsregio opgesteld.
Economische ontwikkeling en kracht tuinbouwclusters Betuwse Bloem
Jukema, G.D. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2011
2011 : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap 11-006) - 57
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - regionale ontwikkeling - betuwe - agrarische economie - horticulture - market gardens - farm development - regional development - agricultural economics
Deskstudie in opdracht van de provincie Gelderland naar de economische ontwikkelingen van de tuinbouwclusters fruitteelt, boomkwekerij, glastuinbouw Rivierengebied, glastuinbouw Arnhem-Nijmegen en paddenstoelen binnen het gebied van het programma Betuwse Bloem. De studie omvat een beschrijving van de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de tuinbouwsectoren en van de economische ontwikkeling van de tuinbouwclusters in de periode 2005-2009.
Compenserende maatregelen in 2009 voor steenuilen in de Waalsprong bij Nijmegen : overzicht van de compenserende en mitigerende maatregelen ter compensatie van het verdwijnen van nest- en foerageergelegenheid voor steenuilen in de Waalsprong
Blitterswijk, H. van; Jacobs, F.H.H. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1971) - 22
uilen - wildbescherming - natuurbeschermingsrecht - natuurcompensatie - gelderland - nederland - betuwe - expansie - stedelijke gebieden - owls - wildlife conservation - nature conservation law - nature compensation - netherlands - expansion - urban areas
Uitbreiding van de stad Nijmegen, ten noorden van de Waal, en maatregelen ter behoud van habitat van roofvogels.
Betuwse bloem
Scheer, Frans Peter - \ 2010
regional development - economic development - regional planning - horticulture - horticultural crops - agribusiness - agroindustrial complexes - logistics - betuwe
Kennisdelen met FLIP in de Betuwse Bloem : www.betuweflipt.nl
Bruijn, J. de; Vierboom, A. ; Alterra - Centrum Landschap, - \ 2010
[S.l.] : TransForum [etc.] - 22
tuinbouwbedrijven - tuinbouw - kennisoverdracht - netwerken - netwerken (activiteit) - samenwerking - regionale ontwikkeling - films - rivierengebied - betuwe - market gardens - horticulture - knowledge transfer - networks - networking - cooperation - regional development
De Betuwse Bloem staat voor de vijf tuinbouwclusters in het Gelderse Rivierengebied. Het gaat om de paddenstoelensector in de regio Maasdriel, het laanboomcentrum in Opheusden, het fruitcluster in de regio Buren/Geldermalsen en de glastuinbouw (bloemen & planten, groenten) in de Bommelerwaard en de regio Arnhem-Nijmegen. In totaal werken er zo'n 30.000 mensen in de Betuwse tuinbouw. De Betuwse Bloem is een initiatief van ondernemers uit die vijf sectoren, dat ondersteund wordt door de provincie Gelderland en de gemeenten in het gebied, maar ook door diverse intermediaire organisaties en kennisinstellingen, zoals de Wageningen Universiteit en Researchcentrum en Radboud Universiteit Nijmegen. Door meer samenwerking willen de clusters hun gezamenlijk economische positie versterken. Innovatie speelt daarbij een sleutelrol! Om die reden is een project gestart met Transforum, dat gericht is op het toepassen van kennis in een aantal praktische businesscases. Om ervaringen uit te wisselen ontvangen betrokkenen een kleine videocamera (zogenaamde Flip) waarmee ze zelf korte filmpjes kunnen maken en op YouTube plaatsen.
Rapportage Netwerken
Kranendonk, R.P. ; Westerop, W. van; Hollinger, F. ; Fontein, R.J. - \ 2010
Wageningen : Alterra - 24
tuinbouw - agro-industriële ketens - innovaties - netwerken (activiteit) - samenwerking - kennisoverdracht - betuwe - horticulture - agro-industrial chains - innovations - networking - cooperation - knowledge transfer
De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen), paddenstoelenteelt (15 ha Maasdriel), fruitteelt (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en laanboomteelt (1.300 ha, regio Opheusden). Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten. Doorvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap.
Energietransitie in de Betuwse Bloem
Poot, Eric - \ 2010
betuwe - biobased economy - sustainable energy - greenhouse horticulture - logistics - renewable resources - waste wood
Economische ontwikkeling en kracht tuinbouwclusters Betuwse Bloem : eindrapport
Jukema, G.D. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2010
Den Haag : LEI - 37
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - samenwerking - regionale ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - betuwe - fruitteelt - boomkwekerijen - eetbare paddestoelen - glastuinbouw - agrarische economie - horticulture - market gardens - farm development - cooperation - regional development - sustainability - fruit growing - forest nurseries - edible fungi - greenhouse horticulture - agricultural economics
Studie over vijf tuinbouwclusters in het Rivierengebied. Enkele kerngetallen over de tuinbouwclusters zijn in beeld gebracht. Ook worden de ruimtelijke ontwikkelingen van de tuinbouwclusters, de economische ontwikkelingen van de primaire tuinbouwsector en de economische ontwikkeling van de overige schakels in kaart gebracht.
Agro Business Centre (ABC) geeft de laanboomteelt in Opheusden een gezicht
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Scheer, F.P. ; Boer, R. de - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 20
tuinbouw - boomteelt - glastuinbouw - eetbare paddestoelen - boomkwekerijen - netwerken - economische ontwikkeling - landbouwproductie - logistiek - straatbomen - betuwe - regionale ontwikkeling - horticulture - arboriculture - greenhouse horticulture - edible fungi - forest nurseries - networks - economic development - agricultural production - logistics - street trees - regional development
De tuinbouwsector in de Betuwe wil door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, de gezamenlijke economische positie versterken. Ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart te zetten. De samenwerking vindt plaats onder de noemer Betuwse Bloem.
Crystal Palace, Een regionale showcase: de plek waar Food, Health en Energy, kunnen worden beleefd!
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Poot, E.H. ; Kruit, J. ; Boer, R. de; Nas, R.M.W.J. - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 30
landbouwsector - duurzaamheid (sustainability) - energie - transport - bedrijfsvoering - regionaal landbouwbeleid - regionale ontwikkeling - regionale planning - duurzame landbouw - logistiek - betuwe - agricultural sector - sustainability - energy - management - regional agricultural policy - regional development - regional planning - sustainable agriculture - logistics
Deze notitie heeft als doel op basis van huidige inhoudelijke, maatschappelijke en beleidsmatige trends het gezamenlijk verhaal te beschrijven dat als input kan dienen voor het uiteindelijke concept van Crystal Palace. Daarbij is het doel tot een verhaal te komen dat past binnen de visie op een duurzame Betuwe. Duurzaam Betuwe staat onder meer voor het besparen, duurzaam opwekken en slim koppelen van energiestromen, het slim omgaan met logistieke stromen en het staat voor ondernemen met behoud, herstel en ontwikkeling van typische Betuwse landschap waar ruimte is voor de mens. Crystal Palace wordt ontwikkeld als duurzaam cluster van activiteiten, waarbinnen nationale, regionale en lokale systemen op het gebied van voeding, energie en mensen samenkomen.
Het Verduurzamen van Paddestoelencluster Maasdriel
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 25
tuinbouwbedrijven - agro-industriële ketens - glastuinbouw - paddestoelen - fruitteelt - straatbomen - economische samenwerking - betuwe - market gardens - agro-industrial chains - greenhouse horticulture - mushrooms - fruit growing - street trees - economic cooperation
De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw, paddestoelenteelt, fruitteelt en laanboomteelt. Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart te zetten. Daarvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap
Bloeiende Clusters in de Betuwse Bloem, Integratienotitie, Thema’s, schaalniveaus en businesscases
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Kruit, J. ; Scheer, F.P. ; Poot, E.H. - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 33
tuinbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - agro-industriële ketens - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - agro-industriële sector - samenwerking - rivierengebied - betuwe - horticulture - crop enterprises - agro-industrial chains - agribusiness - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - cooperation
De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen), paddenstoelenteelt (15 ha Maasdriel), fruitteelt (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en laanboomteelt (1.300 ha, regio Opheusden). Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten. Doorvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap. Deze notitie geeft handvatten om te komen tot duurzame agroclusters in de Betuwe.
Biomassa voor energie in de stadsregio Arnhem-Nijmegen : ontwikkelingen van een strategie voor biomassa uit bos, natuur en landschap
Spijker, J.H. ; Vries, E.A. de; Derksen, J.T.P. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2095) - 30
biomassa productie - bio-energie - landgebruik - haalbaarheidsstudies - stedelijke gebieden - landschapsbeheer - betuwe - biobased economy - biomass production - bioenergy - land use - feasibility studies - urban areas - landscape management
De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft behoefte aan een strategie voor de optimale inzet van biomassa uit natuur en landschap voor energie-opwekking. In dit rapport wordt inleidend het huidige aandeel duurzame energie in Nederland en de beleidsopgave uiteengezet. Daarna wordt aangegeven dat er legio kansen zijn voor oogst van biomassa uit het landschap, waarbij wel gewezen wordt op het belang van cascadering. Cascadering houdt in dat biomassa zo hoogwaardig mogelijk wordt weggezet, en dus pas in laatste instantie voor energie-opwekking. Grote kansen doen zich voor bij reststromen die nu nog als afval kunnen worden beschouwd. De houtige reststromen kunnen direct worden ingezet voor warmte-opwekking, de grazige reststromen voor vergisting. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen voor de Stadsregio..
Sustainable Energy Landscapes
Knaap, W.G.M. van der; Helm, S.G.J. van den; Telgen, S. van - \ 2010
Wageningen : Wageningen University - 58
landgebruik - meervoudig landgebruik - energiebronnen - energiebeleid - biomassa - nederland - stedelijke gebieden - stedelijke planning - dynamiek van het ruimtegebruik - duurzaam bodemgebruik - landschapsplanning - duurzame energie - biomassaconversie - betuwe - land use - multiple land use - energy sources - energy policy - biomass - netherlands - urban areas - urban planning - land use dynamics - sustainable land use - landscape planning - sustainable energy - biomass conversion
Strategieën van burgerinitiatieven
Dam, R.I. van; Salverda, I.E. ; During, R. - \ 2010
Wageningen : Wageningen Universiteit & Alterra (Burgers en landschap dl. 3) - ISBN 9789085857471 - 98
landschap - participatie - regionale planning - landschapsbeheer - governance - burgers - betuwe - oost-groningen - zuidhollandse eilanden - overijssel - landscape - participation - regional planning - landscape management - citizens
In dit onderzoek wordt verder ingegaan op de relatie burgerinitiatief en overheid, met een focus op strategieën. Net zoals de overheid zelf maken ook burgerinitiatieven gebruik van strategieën. De term strategie veronderstelt iets programmatisch wat doelen en middelen op eenduidige wijze aan elkaar verbindt. Burgerinitiatieven zijn uit op het realiseren van iets, op het beïnvloeden van hun omgeving om hun plan werkelijk te maken. In deze studie worden burgerinitiatieven geanalyseerd. Achtereenvolgens zijn dat Stichting IJsselhoeven, Stichting Lingewaard Natuurlijk, Stichting Boermarke Essen en Aa’s en Stichting Natuurlijk Grasweggebied (Hellevoetssluis)
Meetproef groen : flora - vegetatie voor een betere luchtkwaliteit?
Zweers, E. ; Kuypers, V.H.M. ; Vries, E.A. de - \ 2010
[S.l.] : Eureka - 25
stedelijke gebieden - stadsomgeving - wegen - luchtkwaliteit - vegetatie - luchtverontreiniging - groene zones - fijn stof - betuwe - openbaar groen - urban areas - urban environment - roads - air quality - vegetation - air pollution - green belts - particulate matter - public green areas
Meetproef langs de A50 wil de om vast te stellen of er sprake is van een positief effect van groen op de luchtkwaliteit. Doel is een prettig leefklimaat in de stadsregio Arnhem Nijmegen te verkrijgen.
Aansluiting van de kernkwaliteiten Rivierenland bij Farm & Fun : een quickscan van beleidsdocumenten
Cornelissen, J.M.R. ; Migchels, G. - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 40
landschap - kwaliteit - recreatie op het platteland - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - maatschappelijke betrokkenheid - doelgroepen - plaatselijk bestuur - cultuurlandschap - multifunctionele landbouw - betuwe - landscape - quality - rural recreation - farm management - entrepreneurship - community involvement - target groups - local government - cultural landscape - multifunctional agriculture
Deze rapportage doet verslag van een verkenning naar de kernkwaliteiten van en beleid in het werkgebied van Farm & Fun. Hoe sluit het concept aan bij de diverse waarden die centraal staan in het beleid (zoals groen/gezondheid, kinderen, duurzaamheid, vitale lokale plattelandseconomie). En hoe kunnen deze waarden worden vertaald naar een Maatschappelijke Effect Rapportage (MAER) per type activiteit binnen het concept Farm & Fun. Er is in dit project gekeken naar de beleidsdocumenten van de regio Rivierenland. Het samenspel van uiterwaarden, dijken, oeverwallen, stroomruggen, rivierduinen en kommen zijn in sterke mate beeld-en sfeerbepalend. Dijk-en kerkdorpen bevinden zich in slingerende linten door het landschap, met op veel plaatsen schilderachtige doorzichten naar de weidse en open gebieden die zich tussen de nederzettingen bevinden. Het gebied heeft veel natuurwaarde, zoals natuurlijke bossen, stroomdalgraslanden, natte en vochtige schrale graslanden, moerassen en wateren met uitzonderlijke, ecologisch waardevolle, waterkwaliteit. Slingerende landweggetjes en authentieke pontverbindingen over de traag meanderende rivieren bieden toegevoegde waarde voor het concept. Waardevolle monumentale bouwwerken, zoals kastelen, forten, burchten, landhuizen en boerderijen, kunnen het decor van activiteiten vormen of wellicht zelfs de plaats van handeling
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.