Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 119

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bouwland
Check title to add to marked list
Bodemorganismen@work : over het leven in landbouwbodems
LBI Belder, Paul ; Zanen, M. ; Vervaeke, I. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
Leuven, BE : Provincie Vlaams-Brabant - 24
bodemvruchtbaarheid - bodembiologie - landbouwgrond - bodemstructuur - bouwland - vlaanderen - agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - akkerbouw - soil fertility - soil biology - agricultural land - soil structure - arable land - flanders - agro-biodiversity - functional biodiversity - arable farming
Interreg IV project BodemBreed gefinancierd door de Europese Unie en alle projectpartners
Aan de slag met niet kerende grondbewerking
Muijtjens, S. ; Swerts, M. ; Vervaeke, I. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
Leuven, BE : Provincie Vlaams-Brabant - 28
akkerbouw - bouwland - grondbewerking - erosiebestrijding - vlaanderen - arable farming - arable land - tillage - erosion control - flanders
Glooiende hellingen leveren een prachtig landschap op, maar jammer genoeg gaat dit vaak gepaard met bodemerosie. Zowel voor landbouwers als burgers is erosie ongewenst. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat nietkerende grondbewerking en groenbedekking opvallend effectief zijn in de strijd tegen erosie. Toch blijkt het toepassen van niet-kerende grondbewerking niet zo evident. Hoe ga je aan de slag met niet-kerende grondbewerking? Met deze brochure trachten we om jou op weg te helpen naar een duurzaam bodemgebruik.
Emissiefactoren voor mesttoediening, beweiding en kunstmest voor berekening van de nationale ammoniakemissie
Huijsmans, J.F.M. - \ 2012
dierlijke meststoffen - kunstmeststoffen - mestverwerking - stikstof - begrazing - graslanden - bouwland - ammoniak - ammoniakemissie - emissie - intensieve veehouderij - animal manures - fertilizers - manure treatment - nitrogen - grazing - grasslands - arable land - ammonia - ammonia emission - emission - intensive livestock farming
Informatieblad Mest, Milieu en Klimaat over de berekening van de nationale ammoniakemissie (NEMA) model. Binnen dit model wordt de ammoniakemissie uit verschillende bronnen beschreven met emissiefactoren (EF’s). Voor mesttoediening, beweiding en gebruik van kunstmest zijn EF’s afgeleid. Hierbij worden de EF’s voor mesttoediening uitgedrukt als percentage van de met de mest toegediende ammoniakale stikstof (TAN) en voor kunstmest als percentage van de toegediende stikstof (N). De afleiding van de EF’s is op verschillende manieren uitgevoerd, waarbij onderzoeksgegevens, Nederlandse omstandigheden en beschikbare data en modellen zijn gecombineerd.
Remote Sensing in de Boomkwekerij : Een verkenning
Baltissen, A.H.M.C. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 32
boomkwekerijen - gewassen, groeifasen - bemesting - bodemwater - bouwland - monitoring - precisielandbouw - haalbaarheidsstudies - forest nurseries - crop growth stage - fertilizer application - soil water - arable land - precision agriculture - feasibility studies
Sinds 2008 biedt Basfood middels www.mijnakker.nl telers de mogelijkheid hun gewasontwikkeling te volgen met behulp van Remote Sensing beelden. Basfood heeft voor dit programma Mijnakker ongeveer 1200 klanten, voornamelijk in de akkerbouw. Mijnakker biedt de mogelijkheid groei, vocht- en voedingstoestand van gewassen te volgen. Hiervoor worden wekelijkse gegevens van satellietbeelden gecombineerd met gegevens van weerstations. De berekeningen en interpretaties worden uitgevoerd met behulp van modellen. De vraag is of er ook toepassingsmogelijkheden zijn voor de boomkwekerij met deze applicatie.
Leaching of plant protection products to field ditches in the Netherlands : development of a drainpipe scenario for arable land
Tiktak, A. ; Boesten, J.J.T.I. ; Hendriks, R.F.A. ; Linden, A.M.A. van der - \ 2012
Bilthoven : National Institute for Public Health and the Environment (RIVM report 607407003/2012) - 106
bouwland - bodemchemie - drainage - uitspoelen - pesticiden - zware kleigronden - preferente stroming - modellen - waterverontreiniging - arable land - soil chemistry - leaching - pesticides - clay soils - preferential flow - models - water pollution
In the current Dutch authorisation procedure for calculating exposure of surface water organisms to plant protection products, deposition of drift is considered to be the only source. Drainage from agriclutural fields is being ignored. Because drainage may be an important source for exposure of water organisms, RIVM, Wageningen UR and the Board for the authorisation of plant protection products and biocides derived a new procedure in which drainage is included
Erkenning inundatie als AM-maatregel nabij (interview met Leendert Molendijk)
Groot Antink, M. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2012
Akker magazine 10 (2012). - ISSN 1875-9688 - p. 28 - 29.
pootaardappelen - bouwland - inundatie - bodem - desinfecteren - plantenparasitaire nematoden - proefprojecten - groningen - akkerbouw - globodera - seed potatoes - arable land - flooding - soil - disinfestation - plant parasitic nematodes - pilot projects - arable farming
Het onder water zetten van percelen aardappelland is dermate effectief tegen aaltjes dat inundatie vermoedelijk volgend voorjaar als AM-maatregel erkend zal worden door Brussel en de NVWA. Bovendien is het kostentechnisch een goed alternatief voor chemische bestrijding, zo blijkt uit een praktijkproef in het Groningse Vierhuizen.
Organische stof essentieel, afzien van dierlijke mest leidt tot opbrengstdaling
Haan, J.J. de - \ 2012
Akker magazine 2012 (2012)10. - ISSN 1875-9688 - p. 26 - 27.
bouwland - organische stof - bodemvruchtbaarheid - drijfmest - opbrengsttabellen - gewassen - proefbedrijven - de peel - arable land - organic matter - soil fertility - slurries - yield tables - crops - pilot farms
Aanvoer van organische stof lijkt essentieel voor het behoud van het producerend vermogen van de bodem. Wanneer er jaren achtereen geen dierlijke mest wordt opgebracht, beginnen de opbrengsten na zes jaar terug te lopen. Dat blijkt uit systeemonderzoek op de PPO-locatie Vredepeel. Gemiddeld is de opbrengstdaling daar nu 4 à 5 procent.
Stikstofwerking van mest op bouwland : informatieblad 46
Schröder, J.J. - \ 2012
bouwland - bemesting - dierlijke meststoffen - nitraatuitspoeling - voedingsstoffenbeschikbaarheid - stikstof - veldproeven - ondergewassen - akkerbouw - arable land - fertilizer application - animal manures - nitrate leaching - nutrient availability - nitrogen - field tests - catch crops - arable farming
Informatieblad Mest, Milieu en Klimaat over een proef naar de stikstofwerking van dierlijke mest. De conclusie van deze proef is dat als aan dierlijke mest een juiste N-werking wordt toegekend, de uitspoeling van N uit mest op korte termijn niet hoger is dan bij gebruik van kunstmest-N. Voor zover uitspoeling dreigt op te treden, kunnen tijdig gezaaide vanggewassen de N-uitspoeling verlagen en de N-beschikbaarheid voor een volgteelt verhogen.
"Bodem krijgt meer functies dan productie" : Interview met medewerkers PPO-agv op de praktijkdag Bodem op Proefboerderij Vredepeel
Jonge, H. de; Sukkel, W. ; Haan, J.J. de; Kroonen, M.J.E. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)16. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 5.
bouwland - akkerbouw - bodembeheer - bodemvruchtbaarheid - bemesting - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - klimaatverandering - arable land - arable farming - soil management - soil fertility - fertilizer application - sustainable land use - sustainable agriculture - climatic change
Akkerbouwers zoeken naar een rendabel bodembeheer, waarbij waterbeheer, klimaatverandering en biodiversiteit een rol spelen.
Ammoniakemissie bij mesttoediening in wintertarwe op kleibouwland
Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 446) - 24
bemesting - plaatsing (van meststoffen) - wintertarwe - ammoniakemissie - veldproeven - akkerbouw - meting - bouwland - fertilizer application - placement - winter wheat - ammonia emission - field tests - arable farming - measurement - arable land
In de graanteelt is mesttoediening in sleufjes een voor de hand liggende vorm voor de emissiearme mesttoediening. Het effect op de ammoniakemissie bij mesttoediening in stroken op de grond ten opzichte van mesttoediening in sleuven is onvoldoende bekend. Om hier inzicht in te krijgen zijn onder praktijkomstandigheden emissiemetingen verricht. In dit onderzoek gaf de mesttoediening in sleuven bij wintertarwe een gemiddelde ammoniakemissiereductie van meer dan 40% ten opzichte van mesttoediening in stroken op de grond.
Ammoniakemissie bij mesttoediening en inwerken in aardappelruggen bij mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland
Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 445) - 22
bemesting - plaatsing (van meststoffen) - ammoniakemissie - akkerbouw - veldproeven - meting - aardappelen - ruggen - bouwland - fertilizer application - placement - ammonia emission - arable farming - field tests - measurement - potatoes - ridges - arable land
Voor de mesttoediening in aardappelen is een methode ontwikkeld waarbij de mest kort na het poten (voor opkomst van het gewas) op de aardappelruggen wordt verspreid en met sterwielen intensief met de grond wordt gemengd. Onbekend is of deze methode van mesttoediening op aardappelruggen leidt tot een voldoende lage ammoniakemissie. Daarnaast is ook onbekend hoe hoog de ammoniakemissie is bij mesttoediening in sleufjes op niet beteeld bouwland. Om inzicht te krijgen in de hoogte van de ammoniakemissie bij deze methoden zijn in 2011 onder praktijkomstandigheden emissiemetingen verricht.
Ammoniakemissie bij toediening van mineralenconcentraat op beteeld bouwland en grasland
Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 387) - 44
bemesting - concentraten - ammoniakemissie - akkerbouw - aardappelen - graangewassen - graslanden - vloeibare meststoffen - bouwland - fertilizer application - concentrates - ammonia emission - arable farming - potatoes - grain crops - grasslands - liquid manures - arable land
Meerdere mestverwerkingproducten komen momenteel op de markt, waaronder mineralenconcentraten, die toegepast worden als meststof in het kader van het door de EU goedgekeurde Experiment Mineralenconcentraat van het ministerie van EL&I. Bij de toepassing van deze nieuwe producten speelt naast mestbenutting (opbrengsten, werkingscoëfficiënten) ook de optredende ammoniakemissies een belangrijke rol. In overleg met het ministerie van EL&I is najaar 2009 een project geformuleerd om een eerste inzicht te verkrijgen in de verwachte ammoniakemissie bij de verschillende toepassingen van deze producten. In 2010 is in opdracht van EL&I het onderzoek naar de optredende ammoniakemissie uitgevoerd bij toediening van concentraat in graan, aardappelen en op grasland. In dit rapport worden de resultaten van de metingen weergegeven.
Bio-economic farm modelling to analyse agricultural land productivity in Rwanda
Bidogeza, J.C. - \ 2011
Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Jan de Graaff; Paul Berentsen. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859567 - 184
landbouwbedrijven - landbouwhuishoudens - duurzaamheid (sustainability) - technologie - multivariate analyse - landdegradatie - voedselzekerheid - simulatiemodellen - gewassen - organische meststoffen - kunstmeststoffen - overheidsbeleid - bouwland - grondproductiviteit - rwanda - farms - agricultural households - sustainability - technology - multivariate analysis - land degradation - food security - simulation models - crops - organic fertilizers - fertilizers - government policy - arable land - land productivity

Keywords: Rwanda; farm household typology; sustainable technology adoption; multivariate analysis;
land degradation; food security; bioeconomic model; crop simulation models; organic fertiliser; inorganic fertiliser; policy incentives

In Rwanda, land degradation contributes to the low and declining agricultural productivity and consequently to food insecurity. As a result of land degradation and increasing population pressure, there is urgent need to simultaneously enhance food security and agro-ecological sustainability. The main objective of this PhD thesis was to make an assessment of technology options and policy incentives that can enhance sustainable farming in Rwanda.
A multivariate analysis approach was used to clearly identify five types of farm households and their socio-economic characteristics. The main differences between the five farm types relate to gender, age, education, risk perception, risk attitude, labour availability, land tenure and income. A bio-economic model capable of analysing the impacts of soil erosion, family planning and land consolidation policies on food security in Rwanda was developed, and applied for one typical farm household. Calculations with the bio-economic model showed that a higher availability of good farm land would increase the farm income. Additionally, preserving soils against erosion and reducing risk would allow for using more marginal land which would increase food production for home consumption and for the market. Increasing the opportunities for off-farm employment can also increase farm household income. The simulation of crop yields under sustainable land management showed that predicted crop yields were distinctly higher than the actual yields for the current small-scale farming practices that are common in the region. Using the developed bio-economic model, model results showed that these sustainable agricultural technologies will clearly enhance food production (after a learning period) and income for all farm household types except the household with the largest farm for which cash at the beginning of the season is too restricted to switch to the new technologies. Provision of credit and availability off-farm activities have emerged as the most serious policies likely to affect the adoption of alternative technologies in all the farm households.
The bio-economic farm model and its applications developed in this study give more insights into the possibilities of transforming the current farming system towards more sustainable farming.

.

Bodemleven geeft structuur aan akkergrond, Thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-004
Faber, J.H. ; Bloem, J. - \ 2011
S.n.
grondbewerking - bodemstructuur - bouwland - bodemecologie - tillage - soil structure - arable land - soil ecology
Uit de praktijk komen vragen over achteruitgang van bodemstructuur door intensieve grondbewerking, bodemverdichting door zware machines en de hiermee samen hangende tendens tot toenemende problemen met water infiltratie. Er is behoefte aan kennis over bedrijfsmaatregelen als minimale grondbewerking en gerichte bemesting, die het bodemleven zo stimuleren dat er meer natuurlijke regulatie is van bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid.
Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : samenvatting van de resultaten uit de veldproeven en bepaling van de stikstofwerking
Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den; Dijk, W. van; Wustman, R. - \ 2011
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 39
bemesting - bouwland - graslanden - concentraten - kunstmeststoffen - veldproeven - mesttechnologie - nutriëntengebruiksefficiëntie - stikstof - fertilizer application - arable land - grasslands - concentrates - fertilizers - field tests - fertilizer technology - nutrient use efficiency - nitrogen
Bij mestscheiding volgens het proces van ultrafiltratie en omgekeerde osmose ontstaat een mineralenconcentraat (MC), dat voornamelijk stikstof en kali bevat en wordt beoogd als kunstmestvervanger. Voor (wettelijke) erkenning als kunstmestvervanger is het belangrijk dat de stikstofwerking van het MC hoog is. In 2009 is de Rijksoverheid (de ministeries van LNV thans EL&I en VROM thans I&M) samen met het landbouwbedrijfsleven (LTO en NAV) een pilot gestart waarbinnen onder andere onderzoek plaatsvindt naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten. Daartoe zijn ondermeer verdiepende veldproeven uitgevoerd in 2009 en 2010 met aardappelen en grasland. Als aanvulling op deze pilot wordt van 2009 t/m 2011 een project uitgevoerd waarin een goede toedieningstechniek met praktijkmachines centraal staat. Dit project omvat veldproeven en demonstraties in diverse akkerbouwgewassen, in snijmaïs en op grasland. Dit verslag vat de resultaten van deze aanvullende veldproeven in 2009 en 2010 samen en gaat ook in op de stikstofwerking van het MC in de diverse proeven bij verschillende toedieningstechnieken. De proeven zijn in 2009 en 2010 uitgevoerd met zetmeelaardappelen op dalgrond, wintertarwe op zware zeeklei (Oldambt) en zomergerst op dalgrond (2009) en NO zandgrond (2010). Verder zijn in 2010 proeven uitgevoerd op ZO zandgrond met consumptieaardappelen, snijmaïs en op grasland en op ZW zeeklei met consumptieaardappelen.
Inventarisatie van faunaschade in 10 grote akkerbouwgewassen
Wijk, C.A.P. van - \ 2010
Kennisakker.nl 2010 (2010)3 maart.
akkerbouw - bouwland - oogstschade - vogels - fauna - wildbescherming - inventarisaties - financieren - arable farming - arable land - crop damage - birds - wildlife conservation - inventories - financing
Faunaschade is in de akkerbouw een groot probleem en volgens de praktijk wordt faunaschade niet altijd of maar gedeeltelijk vergoed. Op verzoek van het Productschap Akkerbouw is daarom eerst een inventarisatie van de faunaschade uitgevoerd. Doel van deze inventarisatie is om in beeld te brengen welke informatie beschikbaar is over de financiële gevolgen van wildschade voor de qua areaal 10 belangrijkste akkerbouwgewassen en de achterliggende regels voor schadevergoeding.
De ongewervelde fauna in akkerranden van verschillende ouderdom
Noordijk, J. ; Musters, C.J.M. ; Snoo, G.R. de - \ 2010
De Levende Natuur 111 (2010)3. - ISSN 0024-1520 - p. 148 - 151.
bouwland - biodiversiteit - ongewervelde dieren - akkerranden - agrarisch natuurbeheer - zeeland - arable land - biodiversity - invertebrates - field margins - agri-environment schemes
Via diverse agrarische natuurbeheerovereenkomsten is het mogelijk gemaakt om kruidenrijke randen langs akkers aan te leggen. De vraag is welke bijdrage deze randen hebben in termen van biodiversiteit. In 2006 en 2007 zijn daartoe akkerranden in Zeeland onderzocht op het voorkomen van ongewervelde dieren. De nadruk lag daarbij op de relatie tussen de diversiteit aan ongewerveldengroepen, met name functionele groepen van ongewervelden met eenzelfde dieet, en de leeftijd van de betreffende randen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten gaan auteurs in op de vraag of de richtlijnen voor de beheerovereenkomsten aangepast zouden moeten worden.
Anecic earthworms and associated ecosystem services in a ley-arable crop
Eekeren, N.J.M. van; Bommele, L. ; Bokhorst, J.G. ; Schouten, T. ; Reheul, D. ; Brussaard, L. - \ 2010
In: 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, 1–6 August 2010, Brisbane, Australia. - - p. 9 - 11.
aardwormen - graslanden - bouwland - bodemvruchtbaarheid - bodemecologie - ecosysteemdiensten - earthworms - grasslands - arable land - soil fertility - soil ecology - ecosystem services
Een vruchtwisseling van gras en maïs zou duurzaam kunnen zijn in termen van nutriëntengebruik, maar het effect op regenwormen is nog onvoldoende bekend. Regenwormen zijn verzameld in permanent akkerland, permanent grasland en grond waarop een vruchtwisseling was toegepast. De hoeveelheid regenwormen was het hoogst in permanent grasland. Na gebruik als akkerland heeft de populatie heeft minstens drie jaar nodig om te herstellen. De populatie anenic wormen waren echter na deze periode nog niet hersteld.
Wat kost het behoud van onze akkervogels?
Bos, J.F.F.P. ; Sierdsema, H. ; Schekkerman, H. ; Scharenburg, C.W.M. - \ 2010
De Levende Natuur 111 (2010)6. - ISSN 0024-1520 - p. 259 - 263.
vogels - bouwland - gemeenschappelijk landbouwbeleid - kosten - agrarisch natuurbeheer - birds - arable land - cap - costs - agri-environment schemes
Het Planbureau voor de Leefomgeving wilde weten welke maatregelen in de Nederlandse landbouw nodig zijn om akkervogeldoelen te halen en wat deze maatregelen kosten. In het rapport "Een veldleeuwerik zingt niet voor niets!" zijn deze vragen beantwoord. Dit artikel geeft de belangrijkste bevindingen.
Infoblad herstel van akkerflora
Kloen, H. ; Haveman, R. - \ 2010
bouwland - vegetatietypen - vegetatiebeheer - plantenecologie - akkerranden - natuurbeheer - arable land - vegetation types - vegetation management - plant ecology - field margins - nature management
Akkers met een goed ontwikkelde begroeiing van akkerkruiden hebben een grote nostalgische waarde. Het beeld van wuivende korenhalmen, met daartussen het rood van klaprozen, het wit van kamilles en het blauw van korenbloemen appelleert sterk aan ons gevoel van oorspronkelijkheid. Het is mede daardoor dat veel natuurbeheerders proberen om op delen van hun terreinen dit soort akkerflora weer te herstellen. De kleurrijke akkers hebben bovendien niet alleen een grote natuurwaarde, maar ook een belangrijke cultuurhistorische waarde. Tot voor honderd jaar geleden namelijk domineerden graanvelden het Nederlandse landschap. Het beheer en het herstel van deze akkers gaat echter lang niet altijd even goed. Dit infoblad geeft in het kort aan wat de eigenschappen zijn van die typische akkerflora en welke maatregelen kunnen leiden tot het herstel ervan en bovendien wat kansrijke locaties zijn voor het nieuwe natuurakkers.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.