Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 100 / 223

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==cultural control
Check title to add to marked list
Het effect van bemesting op de ontwikkeling van perenbladvlo : Technische rapportage van de waarnemingen
Helsen, H.H.M. ; Elk, P.J.H. van; Piquet, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2015
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 17 p.
fruitteelt - gewasbescherming - proeven op proefstations - peren - bemesting - kwaliteit na de oogst - hardheid - plantenplagen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fruit growing - plant protection - station tests - pears - fertilizer application - postharvest quality - hardness - plant pests - cultural control
Het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd in de proefboomgaard van PPO-Wageningen UR in Randwijk Daarvoor werd gebruik gemaakt van een volgroeid gewas Conference, waarop in 2012 een bemestingsproef was gestart waarbij de fosfaat- en stikstofgift werden gevarieerd. Op drie bemestingsregiems in die proef werd in 2013 en in 2014 het optreden van perenbladvlo gemeten. Op 13 juni 2013 had de behandeling N-hoog betrouwbaar meer perenbladvloeieren en -larven dan N-laag. N-middel was niet betrouwbaar verschillend van de beide andere behandelingen. De bemestingsbehandelingen hebben in de periode 2012 - 2014 geen verschil in productie tot gevolg gehad. Wel werd bij behandeling N-middel, die een grote fosfaat- (en stikstof-) bladbemesting kreeg, na lange bewaring een hogere hardheid vastgesteld. Dit kon worden verklaard door het effect van de fosfaatbladvoeding
Warmtebehandeling kastanjebloedingsziekte : hoe werkt het?
Kuik, A.J. van; Lammeren, A.A.M. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 12 p.
straatbomen - openbaar groen - aesculus - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - warmtebehandeling - bacterieziekten - pseudomonas syringae - street trees - public green areas - plant protection - cultural control - heat treatment - bacterial diseases
Kastanjebloedingsziekte is de meest bedreigende ziekte van paardenkastanjebomen. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en is dus besmettelijk. De meeste bomen bezwijken aan deze ziekte. Warmtebehandeling is op dit moment de enige methode die de ziekte kan stoppen. De boom wordt ingepakt met een ‘warmtedeken’. De warmtebehandeling maakt de boom zo goed mogelijk vrij van de ziekteverwekkende bacterie. Hierdoor krijgt de boom de gelegenheid om de aantasting te overgroeien en dus te herstellen.
Aaltjesschema
Molendijk, L.P.G. - \ 2015
Wageningen UR, Plant Sciences Group
akkerbouw - tuinbouw - veldgewassen - gewasbescherming - nematodenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - diagnose - arable farming - horticulture - field crops - plant protection - nematode control - cultural control - diagnosis
Op www.aaltjesschema.nl vindt u alle relevante informatie om aaltjes op uw bedrijf te herkennen en te beheersen. Van zowel akkerbouw- als vollegrondsgroentegewassen is de informatie over aaltjes verzameld. U kunt een eigen aaltjesschema aanmaken met daarin de voor u belangrijke gewassen.
Praktijk past onderzoeksresultaten Green challenge meeldauw gretig toe : onderzoek meeldauwbeheersing wegens succes verbreed
Staalduinen, J. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 36 - 37.
glastuinbouw - meeldauw - plantenziekten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - infectie - controle - systemische werking - vermeerderingsmateriaal - potplanten - resistentieveredeling - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - mildews - plant diseases - cultural control - infection - control - systemic action - propagation materials - pot plants - resistance breeding - agricultural research
Onder de noemer Green Challenge Meeldauw startte vorig jaar een door het Productschap Tuinbouw en bedrijfsleven gefinancierd en door LTO Glaskracht Nederland begeleid masterplan, dat meer inzicht en oplossingen moet bieden bij het voorkomen en bestrijden van echte meeldauw. De aanvankelijke focus op siergewassen is inmiddels verbreed met vruchtgroenten. Onderzoekster Jantineke Hofland-Zijlstra van Wageningen UR Glastuinbouw doet verslag van de voorlopige resultaten.
Aanpak van suzuki : hygiëne voor beperken oogstschade door de suzuki-fruitvlieg
Helsen, H.H.M. ; Brouwer, G. - \ 2015
Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 14.
drosophila suzukii - invasieve exoten - fruitteelt - kleinfruit - plagenbestrijding - plantenplagen - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - insectenbestrijding - waardplanten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - invasive alien species - fruit growing - small fruits - pest control - plant pests - industrial hygiene - plant protection - insect control - host plants - cultural control - organic farming
Enkele jaren geleden dook in ons land de suzuki-fruitvlieg op. Deze invasieve soort veroorzaakte in 2014 aanzienlijke schade in de teelt van zachtfruit. Doordat op biologische fruitteeltbedrijven vaak veel opeenvolgende gewassen worden geteeld, zijn de risico’s daar extra groot. In het Praktijknetwerk ‘Probleemplagen divers aanpakken’ is aandacht besteed aan de vraag wat de biologische fruitteler kan doen om de aantasting te beperken.
Zieke bomen krijgen een jas aan (onderzoek van André van Lammeren en Fons van Kuik)
Lammeren, Andre van - \ 2015
arboriculture - street trees - chestnuts - aesculus - plant protection - plant pathogenic bacteria - pseudomonas - tree surgery - heat treatment - cultural control - educational resources
Decision Support System (DSS) for prevention of Botrytis in tomato in greenhouses
Visser, P.H.B. de; Nannes, L. ; Bokhoven, E.H. van; Buwalda, F. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1345) - 36
glastuinbouw - tomaten - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - beslissingsondersteunende systemen - preventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - klimaatregeling - teeltsystemen - greenhouse horticulture - tomatoes - plant protection - plant pathogenic fungi - decision support systems - prevention - cultural control - air conditioning - cropping systems
Within the framework of the Interreg project ‘Gezonde Kas’ a decision support system (DSS) for Botrytis risk in tomato was developed. This report fi rst summarizes existing knowledge on botrytis in tomato. The quantitative relationships are subsequently laid down in computer code. This code formed the basis of a dynamic simulation model to predict the risk on botrytis in a tomato crop. The model requires input from the climate computer of the greenhouse, and can also manage input from manual measurements. The report describes when and how the model predicts a high spore pressure and an increased risk on Botrytis infection, on the basis of climate conditions in the greenhouse. The prediction is highly improved when the data from the regular measurement box (‘meetbox’) are extended with data from a grid of sensors, positioned on representative spots in the greenhouse. The use of the model is facilitated for growers by the addition of a graphical user interface (GUI). The functionality of the GUI is explained. The DSS is now commercially available for growers and advisors, and can be used with and without other products of the Gezonde Kas project
Waardplantgeschiktheid (nieuwe) groenbemesters voor plantparasitaire aaltjes
Visser, J.H.M. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2015
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - gewasbescherming - waardplanten - groenbemesters - gebruikswaarde - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - arable farming - plant parasitic nematodes - plant protection - host plants - green manures - use value - cultural control
De vraag naar groenbemesters wordt vanuit de sector steeds groter. Het is van groot belang om de waardplantstatus van groenbemesters voor de verschillende plantparasitaire aaltjessoorten te kennen, zodat telers op basis van de aanwezige aaltjesbesmetting de beste groenbemester kunnen kiezen. De laatste jaren komen er wel steeds nieuwe groenbemesters (bijv. bladkool, zwaardherik, Japanse haver, maar ook nieuwe rassen binnen de bestaande gewassen, zoals nieuwe bladrammenas-rassen en gele mosterd-rassen) op de markt, maar er wordt geen goed, gecoördineerd en objectief onderzoek gedaan naar de waardplantgeschiktheid van deze nieuwe groenbemesters. Het doel binnen dit project is om voor een set van nieuwe groenbemesters goede gegevens m.b.t. de waardplantgeschiktheid voor 1 of 2 van de belangrijkste groepen van aaltjes (wortelknobbel-, en mogelijk wortellesie-aaltjes) te bepalen. De resultaten worden opgenomen in het Aaltjesschema en komen daardoor direct voor de praktijk beschikbaar.
Waardplantgeschiktheid nieuwe groenbemesters voor plant parasitaire aaltjes
Visser, J.H.M. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2015
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 29
akkerbouw - groenbemesters - waardplanten - gewasbescherming - rassen (planten) - aaltjesdodende eigenschappen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - veldgewassen - arable farming - green manures - host plants - plant protection - varieties - nematicidal properties - cultural control - field crops
Veel problemen met aaltjes kunnen beperkt of zelfs voorkomen worden door een goed gekozen vruchtwisseling die is afgestemd op de aanwezige aaltjes besmetting. Ook groenbemesters spelen daarbij een belangrijke rol. Groenbemesters zijn onmisbaar om de bodem in goede conditie te houden. Maar een groenbemester kan ook schadelijke aaltjessoorten vermeerderen waardoor de teelt van een volggewas met een (veel) hogere, en mogelijk schadelijke, besmetting begint. De vraag naar (nieuwe) groenbemesters wordt vanuit de sector steeds groter. Doel van het project is om voor een set van nieuwe groenbemestersgewassen c.q. rassen de waardplantgeschiktheid voor een aantal belangrijke plantparasitaire aaltjessoorten vast te stellen. Gekozen is om het onderzoek te starten met drie voor de akkerbouw belangrijke aaltjessoorten; het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje (M. fallax) en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Als de waardplantstatus van nieuwe groenbemesters bekend is, kan op een besmet perceel een betere gewaskeuze worden gemaakt en kan het bouwplan zodanig worden samengesteld dat de schade door aaltjes wordt voorkomen of sterk wordt beperkt.
Tagetes, ook rendabel voor de akkerbouw!
Visser, J.H.M. ; Molendijk, L.P.G. ; Korthals, G.W. - \ 2015
groenbemesters - waardplanten - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tagetes - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - aardappelen - lelies - planten met knollen - penen - daucus carota - besmetters - veldgewassen - green manures - host plants - plant protection - cultural control - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - potatoes - lilies - tuberous species - carrots - contaminants - field crops
De teelt van Tagetes heeft de besmetting met wortellesieaaltjes zeer sterk verlaagd. Na de teelt in 2006 tot minder dan 20 aaltjes/100 ml grond en na de tweede teelt in 2009 naar een nog lager niveau (<2 wortellesieaaltjes/ 100 ml grond). Ondanks de teelt van gewassen die dit aaltje sterk kunnen vermeerderen (goede waardgewassen) als aardappel en lelie en na 2009 van aardappel en peen blijft de besmetting zeer laag. Deze resultaten bevestigen het duur-effect van Tagetes dat in eerder onderzoek is waargenomen.
Beheersmaatregelen maïskopbrand in snijmaïs : maïskopbrand - heat smut (Sphacelotheca reiliana)
Groten, J.A.M. - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Volegrondsgroenten - 26
akkerbouw - maïs - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - sphacelotheca reiliana - rassenkeuze (gewassen) - chemische bestrijding - fungiciden - zaaitijd - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - wisselbouw - mycotoxinen - arable farming - maize - plant protection - plant pathogenic fungi - choice of varieties - chemical control - fungicides - sowing date - cultural control - ley farming - mycotoxins
Maïskopbrand kan veel schade veroorzaken. Na constatering van de ziekte in Nederland is de vraag hoe de ziekte te bestrijden of beheerst kan worden. Op een zwaar besmet perceel in Megen is in 2012 een indicatief onderzoek gestart. De resultaten zijn aangevuld met informatie verkregen uit literatuuronderzoek.
Screening van genen, metabolieten en afweereiwitten : betrokken bij natuurlijke afweer tegen Botrytis
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Broek, R.C.F.M. van den; Breeuwsma, S.J. ; Wensveen, W. van; Stevens, L.H. ; Vos, R.C.H. de; Verhoef, N. ; Balk, P. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1328) - 66
sierteelt - schimmelziekten - botrytis cinerea - rassen (planten) - cultivars - gevoeligheid van variëteiten - verdedigingsmechanismen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - ornamental horticulture - fungal diseases - varieties - varietal susceptibility - defence mechanisms - cultural control - crop quality - agricultural research
Botrytis leidt in snijbloemen nog steeds tot veel uitval. Resistente rassen zijn niet beschikbaar. Wel zijn er duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen cultivars aanwezig. Eén van de manieren om planten zich beter te laten weren tegen Botrytis is om de aanmaak van natuurlijke afweerstoffen te activeren. Kennis over het primen van planten in sierteeltgewassen staat echter nog in de kinderschoenen. In dit onderzoek is onderzocht welke genen, afweereiwitten en plantfenolen een rol spelen bij de afweerprocessen tegen Botrytis.
Echte meeldauw in aardbei
Evenhuis, A. ; Topper, C.G. ; Wilms, J.A.M. - \ 2014
aardbeien - vollegrondsteelt - gewasbescherming - meeldauw - sphaerotheca - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - strawberries - outdoor cropping - plant protection - mildews - fungus control - cultural control
Echte meeldauw wordt veroorzaakt door Sphaerotheca macularis. De schimmel kent weinig andere waardplanten. Biologie van de schimmel, weersomstandigheden en aardbeiplant bepalen kans op infectie. Hierop zijn waarschuwingssytemen gebaseerd.
Soil biodiversity and disease suppression in relation to organic matter management
Os, G.J. van; Bloem, J. ; Reuler, H. van; Bent, J. van der; Berg, W. van den - \ 2014
bloembollen - siergewassen - zandgronden - organische stof - gewasbescherming - duurzaam bodemgebruik - bemesting - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organische meststoffen - ornamental bulbs - ornamental crops - sandy soils - organic matter - plant protection - sustainable land use - fertilizer application - cultural control - organic fertilizers
In the Netherlands, flowerbulbs are grown on sandy soil with low soil organic matter content and fast SOM degradation. This soil is very conducive to soil borne diseases. Addition of organic matter may stimulate the soil microflora and enhance disease suppression
Biostimulanten maken opmars in de tuinbouw
Reinders, U. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2014
Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie (2014)8. - ISSN 1878-8408 - p. 48 - 51.
gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - chemische bestrijding - gewaskwaliteit - wortelbehandeling - bacteriën - schimmels - mest - extracten - tuinbouw - plant protection - cultural control - chemical control - crop quality - root treatment - bacteria - fungi - manures - extracts - horticulture
Planten sterker maken waardoor ze beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Met dat doel worden biostimulanten of plantversterkers aan het wortelmilieu toegediend. Ze zijn sterk in opkomst, want ze vormen een alternatief voor chemische gewasbeschermingsmiddelen, waarvan het gebruik steeds meer onder druk komt te staan.
Management of Fusarium oxysporum f.sp cubense (Foc-TR4) from banana by anaerobic soil disinfestation (ASD)
Runia, W.T. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 16
fruitgewassen - biologische grondontsmetting - anaërobe omstandigheden - gewasbescherming - fusarium - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische bestrijding - bananen - fusarium oxysporum f.sp. cubense - conidiosporomyces - fruit crops - biological soil sterilization - anaerobic conditions - plant protection - fungus control - cultural control - biological control - bananas
Applied Plant Research in Lelystad has, commissioned by Gert Kema, Plant Research International (PRI) and leader of the Panama Project, performed a trial to measure the efficacy of anaerobic soil disinfestation (ASD) with a ‘Herbie” product against Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc; TR 4), causing panama disease in bananas. The inoculum of conidiospores was provided by (PRI) at Wageningen. Also sand and clay soil were provided by PRI; two weeks before the experiment. After ASD the efficacy against Foc was also determined by PRI with a developed diagnostic tool (component of INREF Panama Project 3)
Bevordering bodemgezondheid in sierteelt op duinzandgrond
Os, Gera van - \ 2014
ornamental bulbs - plant protection - sandy soils - dune soils - pratylenchus penetrans - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - rotation - ley farming - fallow systems - chemical control - biological soil sterilization - avena nuda - cultural control - pythium - tulips - narcissus - hyacinthus
Alternatieve methoden voor chemische bodemontsmetting voor de appelteelt op zandgrond
Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruitteelt - 21
malus domestica - appels - bodemmoeheid - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - tagetes patula - biologische bestrijding - biofumigatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - compost - grondverbeteraars - geïntegreerde plagenbestrijding - veldproeven - nederland - apples - soil sickness - plant parasitic nematodes - soil sterilization - biological soil sterilization - biological control - biofumigation - cultural control - composts - soil amendments - integrated pest management - field tests - netherlands
Met name op zandgronden speelt de problematiek van herinplantziekte. Zonder grondontsmetting lijkt herinplant van fruitbomen niet rendabel. Een van de veroorzakers van herinplantziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Op een appelperceel met een vrij hoge bodembesmetting van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans (één van de veroorzakers van bodemmoeheid) zijn na het rooien van de bomen in het voor en najaar van 2007 zeven verschillende behandelingen toegepast: Tagetes (‘Afrikaantje’), Tagetes + biologische grondontsmetting, Japanse haver (Avena strigosa) + late biologische grondontsmetting, biofumigatie met Sarepta mosterd, compost, zwarte braak en natte grondontsmetting (controle behandelingen). De methode met Afrikaantjes en die met Afrikaantjes gecombineerd met Biologische grondontsmetting (BGO) bleken de populaties van Pratylenchus aanzienlijk te reduceren, bijna net zo goed als natte grondontsmetting. Afrikaantjes bestrijden de aaltjes en door de combinatie met BGO worden ook andere (bodemmoeheid veroorzakende) ziekteverwekkers bestreden. Compost en late BGO hadden een vergelijkbaar effect als onbehandelde grond. Na biofumigatie was de aaltjespopulatie toegenomen.
Chrysantenteelt krijgt meer grip op weerbaarheid en lagere ziektedruk : indicatoren en gericht ingrijpen verlagen inzet chemie
Staalduinen, J. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)8. - p. 52 - 53.
glastuinbouw - snijbloemen - chrysanten - gewasbescherming - alternatieve methoden - pythium - bodemweerbaarheid - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tests - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - cut flowers - chrysanthemums - plant protection - alternative methods - soil suppressiveness - cultural control - sustainability
In een meerjarig, door het PT, TKI en telers gefinancierd project onderzocht Wageningen UR Glastuinbouw hoe de chrysantenteelt minder afhankelijk kan worden van chemische middelen in de strijd tegen grondgebonden ziekten en plagen, zoals Pythium. Vorig jaar beoordeelde de instelling een reeks van alternatieve middelen. Dat traject is nu aangevuld met een model en een snelle, indicatieve testmethode voor de bodemweerbaarheid tegen deze ziekte. Het plaatje is nog niet compleet, maar de voorlopige uitkomsten geven hoop, erkennen telers en DLV.
Kennis als gereedschap om schade te beperken
Raaijmakers, E. ; Rozen, K. van; Everaarts, T. - \ 2014
Akker magazine 10 (2014)5. - ISSN 1875-9688 - p. 18 - 19.
akkerbouw - gewasbescherming - deroceras reticulatum - plantenplagen - naaktslakken - tipulidae - elateridae - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - kennis van boeren - dieridentificatie - bodempathogenen - suikerbieten - arable farming - plant protection - plant pests - slugs - cultural control - pest control - farmers' knowledge - animal identification - soilborne pathogens - sugarbeet
Slakken, emelten en ritnaalden zijn al op veel percelen suikerbieten waargenomen. Ze veroorzaken plantwegval. Hierdoor moesten enkele telers hun percelen zelfs overzaaien. Ieder jaar zorgen bodemplagen voor schade. Met meer kennis hierover heeft een teler meer gereedschappen in handen om schade te beperken en de opbrengst te verhogen.
Aardappel houdt M. naasi in toom
Runia, W.T. ; Hoek, H. - \ 2014
Boerderij/Akkerbouw 99 (2014)38. - ISSN 0169-0116 - p. A16 - A17.
akkerbouw - uien - gewasbescherming - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne naasi - waardplanten - groenbemesters - veldgewassen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - aardappelen - maïs - arable farming - onions - plant protection - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - host plants - green manures - field crops - cultural control - potatoes - maize
In uien veroorzaakt het relatief onbekende graswortelknobbelaaltje nog wel eens schade. Beheersing ervan is vrij eenvoudig, meldt PPO. Om M. naasi te beheersen kunnen uien het best na aardappelen of mais worden geteeld (allebei geen waardplant) of na bieten (slechte waardplant).
Rhizoctonia solani in potatoes and its control : Specific recommendations for seed production in Punjab (India)
Brink, L. van den; Wustman, R. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 25
thanatephorus cucumeris - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - pootaardappelen - aardappelen - akkerbouw - punjab (india) - india - solanum tuberosum - plant pathogenic fungi - plant disease control - plant protection - cultural control - seed potatoes - potatoes - arable farming
During visits of Wageningen UR researchers to potato production fields in Punjab (India) in 2013 and 2014, it appeared that many plant had severe incidences of Rhizoctonia solani. Rhizoctonia has become a serious problem in the Punjab seed production system. This report summarizes information on Rhizoctonia and its control.
Effect bemesting op ziekteontwikkeling in stamslabonen industrieteelt
Evenhuis, B. ; Verstegen, H.A.G. ; Wilms, J.A.M. ; Topper, C.G. - \ 2014
Wageningen : PPO AGV - 22
groenteteelt - veldgewassen - phaseolus vulgaris - peulvruchten (groente) - industriële gewassen - bemesting - stikstofmeststoffen - overbemesting - oogstverliezen - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - schimmelziekten - sclerotinia - botrytis - gewasbescherming - vegetable growing - field crops - vegetable legumes - industrial crops - fertilizer application - nitrogen fertilizers - top dressings - yield losses - outturn - growth yield relationship - cultural control - fungal diseases - plant protection
In de teelt van stamslabonen voor de industrie worden vaak problemen ondervonden met ziektes zoals Sclerotinia en Botrytis. Deze ziektes worden geassocieerd met (over)bemesting. De gebruiksnorm voor stikstofgift was in 2012 en 2013, 110 kg N/ha respectievelijk 120 kg N/ha, op zand- en kleigrond. Werd er niet bemest dan leidde dit tot een significante opbrengstverlaging. Een overbemesting tot 150% van de gebruiksnorm na aftrek van N-min gaf eveneens een opbrengstverlaging te zien. Bemesting trappen variërend van 50 tot 125% van de normbemesting lieten geen significant verschil in opbrengst zien. Een evenwichtig teeltadvies waarbij het bemestingsniveau maximaal bijdraagt aan plantweerstand en productkwaliteit is belangrijk.
Monitoring Aspergevliegen 2013 Gewastellingen en lijmstokvangsten van aspergevliegen in veertien aspergevelden
Rozen, K. van; Wilms, J.A.M. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 55
asparagus - stengelgroenten - plagen - veldgewassen - vollegrondsgroenten - plantenplagen - geïntegreerde plagenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - veldproeven - boorders (insecten) - insectenplagen - plagenbestrijding - stem vegetables - pests - field crops - field vegetables - plant pests - integrated pest management - cultural control - plant protection - field tests - boring insects - insect pests - pest control
Monitoringssysteem voor aspergevliegen ontwikkelen met bijbehorende advisering. De resultaten in 2012 en 2013 van 26 gemonitorde percelen geven voldoende aanleiding tot een gerichtere aanpak van aspergevliegen. Dit betekent ook vaak dat niet hoeft worden ingegrepen. In 2013 is een schadedrempel geformuleerd op basis van de uitkomsten; bestrijding uitvoeren nadat gemiddeld 10 aspergevliegen/val/week zijn geteld. Op dit moment wordt aanbevolen om deze schadedrempel in de praktijk te valideren.
Later zaaien voorkomt emeltschade
Rozen, K. van; Raaijmakers, E. - \ 2014
Boerderij 99 (2014)25. - ISSN 0006-5617 - p. 63 - 63.
suikerbieten - tipulidae - larven - zaaitijd - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plantenplagen - insectenplagen - akkerbouw - sugarbeet - larvae - sowing date - plant protection - cultural control - plant pests - insect pests - arable farming
Emelten, de larven van de langpootmug, kunnen in bieten flinke schade geven. Later zaaien kan in sommige gevallen de schade beperken.
Schema Bodemplagen als hulpmiddel : Na aaltjesschema nu ook overzicht voor andere bodemplagen in ontwikkeling
Qiu, Y.T. - \ 2014
Nieuwe oogst : LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 10 (2014)6. - p. 36 - 36.
bodempathogenen - plantenplagen - rotaties - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - gewasbescherming - vollegrondsteelt - akkerbouw - soilborne pathogens - plant pests - rotations - cultural control - pest control - plant protection - outdoor cropping - arable farming
Bij welke gewassen moet je als teler op je hoede zijn voor bodemplagen? Welke gewassen zijn het beste te telen als je een bepaald plaaginsect verwacht? Het Schema Bodemplagen is een eenvoudig hulpmiddel.
Ontwikkeling meerjarig onkruid bij niet kerende grondbewerking
Vermeulen, G.D. ; Groeneveld, R.M.W. ; Heijting, S. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International (PRI rapport ) - 16
akkerbouw - veldgewassen - gewasbescherming - cultuurmethoden zonder grondbewerking - onkruidbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische bestrijding - biologische landbouw - mechanische bestrijding - gereduceerde grondbewerking - arable farming - field crops - plant protection - no-tillage - weed control - cultural control - biological control - organic farming - mechanical control - reduced tillage
In theorie is voor zaadonkruiden te verwachten dat de zaden bij Niet Kerende Grondbewerking minder diep in de bouwvoor terecht zullen komen, dat men de zaadbank door regelmatige ondiepe mechanische bestrijding zou kunnen uitputten en dat daardoor de onkruiddruk zelfs zou afnemen. Voor meerjarige onkruiden is dit niet van toepassing en wordt geprobeerd de uitgroei voldoende te beheersen bij toepassing van NKG met intensieve niet-chemische bestrijding.
Land onder water om wortelknobbelaaltjes te bestrijden
Elberse, I.A.M. ; Visser, J.H.M. - \ 2014
De Boomkwekerij 25 (2014)4. - ISSN 0923-2443 - p. 27 - 27.
inundatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - meloidogyne - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - overblijvende planten - vollegrondsteelt - gewasbescherming - veldproeven - flooding - cultural control - plant parasitic nematodes - nematode control - perennials - outdoor cropping - plant protection - field tests
Wortelknobbelaaltjes zijn een probleem in de vollegrondsteelt van vaste planten. Hoe kan een bodem besmet met deze aaltjes weer worden schoongemaakt? Het onder water zetten van land (inundatie) werkt tegen andere aaltjes. PPO zocht uit of het ook werkt tegen wortelknobbelaaltjes.
Gebruik kalkstikstof in witte asperge
Wilms, J.A.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
Vredepeel : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 21
groenteteelt - asparagus officinalis - bemesting - kalkmeststoffen - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - teeltsystemen - vegetable growing - fertilizer application - liming materials - plant protection - cultural control - cropping systems
Kalkstikstof (calciumcyaanamide CaNCN) is een meststof met 19.8 % N en bestaat voor minimaal 16% uit langzaamwerkende cyaanamidestikstof. Onderzoek in Duitsland heeft aangetoond dat kalkstikstof werkt als een contactherbicide en tevens een dodende werking heeft op slakken en poppen van de mineervlieg. Ook wordt een remmende werking op sclerotinia en knolvoet gemeld. In een proef uitgevoerd op de PPO-locatie Vredepeel zijn diverse doseringen kalkstikstof vergeleken met een onbehandeld object. Hierbij is in eerste instantie gekeken naar de onkruid bestrijdende werking van kalkstikstof. Verder is er gemonitord op insecten in het gewas.
Tagetes als grondontsmetter ter bedtrijding van wortellesieaaltjes
Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2013
gewasbescherming - akkerbouw - nematodenbestrijding - tagetes - waardplanten - groenbemesters - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tagetes patula - pratylenchus penetrans - plant protection - arable farming - nematode control - host plants - green manures - cultural control
Afrikaantjes zijn in staat slechts een specifieke groep van aaltjes uit te schakelen, namelijk wortellesieaaltjes, Pratylenchus spp. Van alle typen afrikaantjes bestrijdt het lage tuinafrikaantje Tagetes patula de Pratylenchus aaltjes het beste. Het dodingspercentage is hoger dan 95 %. Onderzoek heeft aangetoond dat na een geslaagde Tagetes patula teelt de besmetting van Pratylenchus penetrans zeker drie á vier jaren (heel) laag blijft. Tagetes patula is daardoor beter, en langer effectief tegen deze aaltjes soort dan een natte grondontsmetting.
Begeleidende rapportage Schema Bodemplagen
Qiu, Y.T. ; Rozen, K. van; Raaijmakers, E. ; Everaarts, T. - \ 2013
Lelystad : Applied Plant Research (PPO 3250227400) - 75
bodempathogenen - plantenplagen - vollegrondsteelt - akkerbouw - plagenbestrijding - overzichten - informatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bestrijdingsmethoden - soilborne pathogens - plant pests - outdoor cropping - arable farming - pest control - reviews - information - cultural control - control methods
De bodem is een reservoir van insecten, waarvan een deel verantwoordelijk is voor economische schade in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Bij de meeste zogenaamde bodeminsecten leeft alleen het volwassen stadium bovengronds; andere stadia leven voornamelijk in de bodem. Daarnaast zijn er veel plaaginsecten die de bodem gebruiken als schuilplaats om een ongunstige periode van het jaar (zoals de winter) door te brengen. Daardoor functioneert de bodem voor veel bodemplagen als een brug van het ene teeltseizoen naar het andere. Doordat de plagen zich kunnen verbergen in de bodem of in het ondergrondse plantenweefsel zijn ze in die levensfase moeilijk te bestrijden. Inzicht in biologische en ecologische aspecten van deze insectenplagen is noodzakelijk om ze doelgericht te beheersen of te bestrijden. Een overzichtelijk bodemplagenschema biedt een degelijke basis voor een milieuvriendelijke en duurzame aanpak van bodemgerelateerde plagen.
Behandeling uitgangsmateriaal tegen stengelaaltjes: effect warmwaterbehandeling en CATT bij eerstejaars plantuien
Wander, J. ; Volker, D. ; Lieshout, M. van - \ 2013
Kennisakker.nl 2014 (2013)16 jan.
akkerbouw - gewasbescherming - aaltjesdodende eigenschappen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - warmtebehandeling - plantuien - boorders (insecten) - plagen - plagenbestrijding - nematoda - behandeling voor het planten - plantenparasitaire nematoden - arable farming - plant protection - nematicidal properties - cultural control - heat treatment - onion sets - boring insects - pests - pest control - preplanting treatment - plant parasitic nematodes
Bij de warmwaterbehandeling van plantuitjes heeft de voorbehandeling geen effect had op de mate van besmetting van de plantuitjes met stengelaaltjes maar de iets andere voorbehandeling bij de CATT gaf een sterke verlaging van de mate van besmetting. Bij de warmwaterbehandeling in combinatie met de voorbehandeling werd bij een watertemperatuur vanaf 43 ºC een vrij goede effectiviteit bereikt van bijna 99%. Bij de CATT behandeling werd bij 43 ºC in combinatie met de voorbehandeling een uitstekende effectiviteit verkregen van 99,8%
Behandeling uitgangsmateriaal tegen stengelaaltjes : effect warmwaterbehandeling en CATT bij eerstejaars plantuien
Wander, J. ; Volker, D. ; Lieshout, M. van - \ 2013
Dronten : DLV Plant - 17
akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - uien - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - arable farming - plant parasitic nematodes - onions - plant protection - cultural control
Stengelaaltjes zijn een groot een toenemend probleem in diverse gewassen. Vooral uien kunnen zeer zware schade oplopen. Eerstejaars plantuitjes moeten daarom op stengelaaltjes vrije grond geteeld worden en mogen niet besmet zijn met stengelaaltjes. Ondanks de officiële quarantaine maatregelen komt het toch voor dat gewassen tweedejaars plantuien besmet blijken te zijn met stengelaaltjes. Het kan daarom nuttig zijn om het plantgoed te behandelen tegen stengelaaltjes. In dit project zijn daartoe twee methoden onderzocht: warmwaterbehandeling en CATT (controlled atmosphere temperature treatment).
Ontwikkelingen in bestrijding Verticillium dahliae in de Boomkwekerij
Sluis, Bart van der - \ 2013
verticillium dahliae - fungal diseases - street trees - cultural control - pratylenchus - propagation materials - rootstocks - biological soil sterilization - varietal resistance
Werken aan weerbare landbouwsystemen : kunnen weerbaarheid en biodiversiteit samengaan met het bedrijfsrendement van monocultuur?
Broek, R.C.F.M. van den; Sukkel, W. - \ 2013
Ekoland 33 (2013)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 17 - 17.
bedrijfssystemen - akkerbouw - agrobiodiversiteit - rendement - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - farming systems - arable farming - agro-biodiversity - returns - cultural control - organic farming
Dit voorjaar is door financiering van EL&I en een stevige lobby van de biologische sector het project Werken aan weerbare landbouwsystemen herstart. Zowel in de gangbare als in de biologische sector is er een sterke ontwikkeling naar steeds grotere en uniformere percelen van een enkel gewas. Vanuit economische en mechanisatie-technische redenen zijn deze ontwikkelingen te begrijpen. Maar hoe ontwikkelen ziekten en plagen zich op zulke percelen? Bestaat er een weerbaar landbouwsysteem dat ook een hoog bedrijfsrendement geeft?
Taksterfte Buxus II
Kuik, A.J. van; Dalfsen, P. van; Meij, J. van der; Tol, R. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 58
buxus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - cylindrocladium buxicola - preventie - fungiciden - detectie - bemonsteren - methodologie - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - spuiten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bedrijfshygiëne - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - prevention - fungicides - detection - sampling - methodology - plant protection - control methods - spraying - cultural control - industrial hygiene
In het vorige PT buxusproject "Taksterfte buxus" is veel kennis opgedaan naar de effectiviteit van geschikte gewasbeschermingsmiddelen tegen de schimmel. Sommige middelen kunnen beter preventief worden ingezet en sommige hebben een meer curatieve werking. Uit de praktijkervaringen werd ook duidelijk dat de ziekte zich zeer snel kan ontwikkelen. Vooral onder langdurige natte weersomstandigheden. In de praktijk wordt intensief gespoten tegen Cylindrocladium en vaak vooral met de best werkende middelen. Hierdoor bestaat er een reëel risico dat de schimmel snel minder gevoelig wordt tegen die vaak ingezette middelen. Dit vervolgproject Taksterfte Buxus II heeft als doel een effectieve bestrijdingsstrategie te ontwikkelen, met daarin aandacht voor hygiëne- en teeltmaatregelen, bemonstering en detectie en een effectief afwisselingschema van gewasbeschermingsmiddelen. In dit tweejarig onderzoek is onderzoek gedaan naar de primaire infectiebron van de schimmel. De in het vorige buxusproject ontwikkelde PCR detectietechniek is gebruikt in dit onderzoek. In verschillende proeven worden verschillende spuitschema’s onderzocht op hun effectiviteit.
Beheersing van stambasisrot in Pachysandra, veroorzaakt door Phytophthora ; Nieuwe Phytophthora-soort zorgt voor problemen in Pachysandra's
Kuik, A.J. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 27
houtachtige planten als sierplanten - pachysandra - phytophthora - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - diagnostische technieken - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - cultural control - plant protection - industrial hygiene - diagnostic techniques
Pachysandra is een belangrijke vaste plant/half heester binnen de pot- en containerteelt van vaste planten. Bij sommige bedrijven bestaat meer dan een kwart van hun productie uit Pachysandra. De uitval kan oplopen tot tientallen procenten. Dit geldt met name voor de bedekte teelten. Diverse bedrijven met problemen met Phytophthora hebben aangegeven graag handvatten te krijgen om deze ziekte te kunnen beheersen. In dit project is onderzocht welke Phytophthora-soort de veroorzaker is van de ‘nieuwe’ verwelkingsziekte in Pachysandra. Tevens is de werking van gewasbeschermingsmiddelen getoest tegen deze Phytophthora. Tenslotte is een beheersstrategie opgesteld die problemen met Phytophthora in de teelt van Pachysandra kan voorkomen.
Compost in dienst van weerbare bodem
Janmaat, L. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2013
compost - bodemweerbaarheid - kwaliteit - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - compostering - vollegrondsteelt - bemesting - composts - soil suppressiveness - quality - cultural control - composting - outdoor cropping - fertilizer application
Poster met informatie over kwaliteit en ziektewerende werking van compost.
Weerbare plant
Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2013
cropping systems - capsicum annuum - sweet peppers - cultural control - methodology - plant protection - propagation materials
Monitoring aspergevliegen 2012 : gewastellingen en lijmstokvangsten van aspergevliegen in twaalf aspergevelden
Rozen, K. van; Korte, M. ; Peeters, A.C.R.M. ; Wilms, J.A.M. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 46
gewasbescherming - geïntegreerde plagenbestrijding - asparagus - stengelgroenten - plagen - plantenplagen - veldgewassen - vollegrondsteelt - insectenplagen - plagenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - boorders (insecten) - plant protection - integrated pest management - stem vegetables - pests - plant pests - field crops - outdoor cropping - insect pests - pest control - cultural control - boring insects
Vaststellen in welke mate aspergevliegen voorkomen, in welke periode van het jaar en de invloed van weeromstandigheden hierop. Op basis hiervan wordt een eerste versie van een monitoringssysteem ontwikkeld met bijbehorende advisering. De made van de aspergevlieg vreet een gang door de aspergestengel. Dit kan leiden tot stengelwegval, afhankelijk van het aantal maden en de stengeldikte; jonge aanplant is hierdoor zeer gevoelig. Het voorkomen van aspergevliegen varieert per perceel, blijkt uit monitoring van twaalf praktijkpercelen asperge in 2012. Het zorgvuldig vaststellen van de aspergevliegdruk kan leiden tot een beter advies.
Deltaplan Erwinia deel C - pootaardappelen. Eindrapportage
Velvis, H. ; Kristelijn, K. ; Wolf, J.M. van der - \ 2013
Zoetermeer : Kennisakker.nl
erwinia - aardappelen - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekten - plantenziektebestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - ziektepreventie - gewasbescherming - akkerbouw - pootaardappelen - potatoes - plant pathogenic bacteria - plant diseases - plant disease control - cultural control - disease prevention - plant protection - arable farming - seed potatoes
Het Deltaplan Erwinia (Deel C – Pootaardappelen) is een vervolg op het project 'Bacterievrije pootgoedteelt - een uitdaging!'. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de Erwinia-problemen in de pootgoedteelt en uiteindelijk te komen tot een reductie van de economische schade met 50%. Uit het onderzoek (2009-2012) blijkt dat er bij vrijwel elk onderdeel van de teeltcyclus van pootaardappelen risicovolle handelingen vallen aan te wijzen die tot verergering van het probleem leiden. Na vier jaar onderzoek is de conclusie dat er, om de ten doel gestelde reductie van 50% reductie te realiseren, een samenhangend pakket aan maatregelen nodig is. Daarvoor wordt een aantal aanbevelingen gedaan
Maatregelen om infectie en verspreiding van PlAMV te voorkomen of te beperken (v2.1)
Kock, M.J.D. de; Slootweg, G. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 6
bloembollen - lelies - plantenvirussen - plantago asiatica mosaic virus - ziektepreventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - controle - informatiediensten - ornamental bulbs - lilies - plant viruses - disease prevention - cultural control - industrial hygiene - phytosanitary measures - control - information services
Veredelaars, lelietelers, broeiers, handelaren, exporteurs, voorlichters, toetslaboratoria, keuringsdienst en onderzoek hebben vanwege PlAMV nu 2,5 jaar een intensieve interactie met elkaar. Het is de ervaring dat een lichte besmetting met PlAMV vroeg of laat oncontroleerbaar binnen een partij verspreidt en grote risico’s voor andere virusvrije partijen oplevert. PlAMV leidt uiteindelijk tot schade tijdens teelt, export en broei. Hierbij adviezen opgesteld om PlAMV-infecties te voorkomen en verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
CATT warmtebehandeling aardbei(moer)planten Succesvol tegen aardbeimijt, maar aaltjes zijn er ook niet blij mee
Kruistum, G. van; Hoek, H. ; Verschoor, J.A. - \ 2012
aardbeien - fruitgewassen - fruitteelt - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - warmtebehandeling - plagen - uitrusting voor plagenbestrijding - strawberries - fruit crops - fruit growing - plant protection - cultural control - heat treatment - pests - pest control equipment
CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) behandeling van aardbei(moer)planten is door PPO Lelystad en Food & Biobased Research (FBR) Wageningen in samenwerking met Plantum ontwikkeld ter bestrijding van aardbeimijt.
Werken aan bodemweerbaarheid
Broek, R.C.F.M. van den; Verstegen, H.A.G. ; Zanen, M. ; Janmaat, L. ; Smit, S. - \ 2012
bodemweerbaarheid - ziektepreventie - landbouwkundig onderzoek - aardbeien - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - soil suppressiveness - disease prevention - agricultural research - strawberries - cultural control
Poster met onderzoeksinformatie. Grond van percelen met verschillende weerbaarheid is verzameld en onderzocht.
Bodem niet de black box die het volgens velen is. interview met G. Korthals
Korthals, G.W. ; Dwarswaard, A. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)260. - ISSN 1571-5558 - p. 32 - 33.
bodemweerbaarheid - bodemvruchtbaarheid - bodembeheer - landbouwkundig onderzoek - akkergronden - proeven - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - soil suppressiveness - soil fertility - soil management - agricultural research - arable soils - trials - cultural control
BloembollenVisie wijdt een serie aan bodemweerbaarheid, bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In deze aflevering is het woord aan bodemecoloog Gerard Korthals, werkzaam bij PPO AGV in Lelystad.
Differences in leaf litter, ascospore production and infection of pear scab (Venturia pirina) in Dutch organic orchards
Timmermans, B.G.H. ; Jansonius, P.J. - \ 2012
In: Eco-fruit : 15th international conference on cultivation technique and phytopathological problems in organic fruit-growing and viticulture, 20-22 February 2012, Hohenheim. - Weinsberg : Foerdergemeinschaft Oekologischer Obstbau e.V. - p. 253 - 259.
venturia pyrina - peren - fruitteelt - epidemiologie - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelziekten - plantenziekten - biologische landbouw - analyse - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - regen - ascosporen - pears - fruit growing - epidemiology - plant pathogenic fungi - fungal diseases - plant diseases - organic farming - analysis - cultural control - rain - ascospores
In 2010 and 2011 the amounts of leaf litter and ascospore production per unit of leaf litter area in 7 organic pear orchards throughout the Netherlands were measured. In one of the orchards, adapted managements strategies were implemented, being grass/clover that is grown as ground cover on the tree-strip, and organic cattle-manure that replaces chicken manure pellets, in order to stimulate the earthworm population and change the palatability of the leaf litter. First results indicate large differences between orchards in percentage of ground covered by dead leaves at the time of major ascospore infections, but also in number of ascospores per cm2 leaf litter and in resulting potential ascospore dose. These data, together with weather data (temperature, rainfall), were used in a simple multivariate analysis to gain insight in the dynamics of the system. The first results show that, to a limited degree, leaf litter was indeed important for the scab epidemic in 2011, whereas in 2010 the high amount of rainfall in the second part of the growing season must have led to a high conidial infection pressure. Surprisingly, in both years ascospore number per unit leaf area was of more importance than leaf litter area or potential ascospore dose.
Effects of beetroot-Vinasse on ascospore formation of Venturia pirina: a one-year field trial on an organic Conference orchard
Timmermans, Bart - \ 2012
cultural control - pears - fruit growing - venturia pyrina - ascospores - plant pathogenic fungi - field tests - plant diseases - plant protection - organic farming
Bladvertering en perenschurft
Timmermans, Bart - \ 2012
ascospores - pears - pyrus - plant pathogenic fungi - cultural control - comparative research - leaf fall - fruit growing - plant diseases
Onderzoek naar effecten van plantversterkende preparaten
Staalduinen, J. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)10. - p. 72 - 73.
glastuinbouw - groenten - snijbloemen - substraten - cultuurmethoden - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - weerstand - methodologie - wortels - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers - substrates - cultural methods - cultural control - resistance - methodology - roots
Een groeiend aantal substraattelers gebruikt middelen die het wortelmilieu zouden vitaliseren en gewassen weerbaarder maken. Hoewel zij er baat bij zeggen te hebben, is niet altijd duidelijk wat deze middelen precies doen en hoe men de teelt er gericht mee kan sturen. Het vierjarige project ‘Weerbaar substraat’ moet daar verandering in brengen.
Voorkomen van uitval bij Impatiens walleriana onder veldcondities
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Wensveen, W. van; Fuente van Bentem, S. de la - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1160) - 32
potplanten - sierplanten - impatiens walleriana - ornamentele waarde - bodempathogenen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - peronospora farinosa - vollegrondsteelt - pot plants - ornamental plants - ornamental value - soilborne pathogens - cultural control - outdoor cropping
Abstract Wageningen UR Greenhouse Horticulture, together with Syngenta Seeds performed field trials with fungicides and fertilizing products to prolong the consumer value of Impatiens walleriana (busy lily). This project was funded by the Dutch Horticultural Board. The plants were situated on two field locations, both in the field and in pots to follow the natural disease development with and without interaction with soil pathogens (e.g. downy mildew). The results of this study show that Ridomil Gold is effective against early infestation from soil propagules of downy mildew, but there is no effectivity against leaf infections. Products based on phoshite (potassium phosphite, product X of Everris) slow down the infection process with a few weeks. Especially, later in the season when the conidia are most dominantly present. It is recommended to screen multiple products which are effective against resting spores of downy mildew. Sensitive Impatiens species should preferably be planted early in the season and not directly in soil with high risk of surviving propagules.
Beleidsondersteunend onderzoek verduurzaming plantaardige productieketen (BO-VPP) BO-12.03 : rapportage 2011 : duurzame en gezonde bodem (BO-12.03-002 en BO-12.03-003)
Boonekamp, P.M. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International - 24
bodemkwaliteit - bodemvruchtbaarheid - bodemstructuur (soil fabric) - bodemweerbaarheid - bemesting - grondbewerking - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - vollegrondsteelt - akkerbouw - onderzoeksprojecten - soil quality - soil fertility - soil fabric - soil suppressiveness - fertilizer application - tillage - cultural control - outdoor cropping - arable farming - research projects
Informatie over de projecten van het onderzoeksprogramma Duurzame en Gezonde Bodem. Het onderzoek in de verschillende projecten is gericht op verbetering van de bodemkwaliteit en vermindering van de uitstoot van emissies. De nadruk ligt op het evalueren en praktijkrijp maken van technieken om de bodemstructuur te verbeteren, de natuurlijke weerbaarheid te verhogen, de bodemvruchtbaarheid en het organische stofniveau te handhaven en om meststoffen efficiënter te kunnen benutten.
Overmatige wortelgroei, ‘Agrobacterium rhizogenes'
Ludeking, Daniel - \ 2012
rhizobium rhizogenes - plant pathogenic bacteria - epidemiology - agricultural research - cultural control - industrial hygiene - disinfection - greenhouse horticulture - plant disease control
Bodemleven van belang voor goede opbrengst
Thoden, T.C. - \ 2012
Kennisakker.nl 2012 (2012)3 feb.
bodembeheer - bodembiologie - bodemweerbaarheid - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - akkerbouw - soil management - soil biology - soil suppressiveness - cultural control - plant protection - arable farming
Nauwe rotaties en intensieve teelten geven meer risico’s op bodemgebonden ziekten en plagen. Daarnaast is er een maatschappelijk wens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren, waardoor deze steeds minder toegepast mogen worden. Daarom is het belangrijk de natuurlijke weerstand van de bodem te verhogen, zodat de schade die door bodemgebonden ziektes en plagen veroorzaakt wordt zo klein mogelijk blijft. Door het slim inzetten en combineren van diverse maatregelen kan de weerstand van de bodem op peil gehouden of zelfs verbeterd worden, maar kunnen ook kosten worden gespaard, de kwaliteit van bodem op lange termijn worden gehandhaafd en het milieu worden ontzien.
Beheersing van Sclerotinia
Lamers, J.G. - \ 2011
Biokennis
plantenziekteverwekkende schimmels - sclerotinia - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - ziektepreventie - gewasbescherming - biologische landbouw - plant pathogenic fungi - cultural control - disease prevention - plant protection - organic farming
Sclerotinia (rattenkeutelziekte) wordt veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum. Deze komt voor op zeer veel gewassen en overleeft lang in de bodem. Om Sclerotinia goed te beheersen is vooral preventie een must. Dit dossier geeft een overzicht van het schadebeeld en de preventieven en curatieve maatregelen.
Biologische landbouw zet in op weerbare bodems
Wurff, A.W.G. van der - \ 2011
In: BioKennis innovatie magazine / Wijnands, F.G., van Keulen, H., Dubbeldam, R., - p. 54 - 55.
glastuinbouw - glasgroenten - bodemweerbaarheid - bodempathogenen - plantenparasitaire nematoden - plantenziekteverwekkende schimmels - biologische landbouw - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - soil suppressiveness - soilborne pathogens - plant parasitic nematodes - plant pathogenic fungi - organic farming - cultural control
Bodemziekten en -plagen kunnen in de biologische glastuinbouw flink lastig zijn. Maar niet altijd. Sommige bodems geven planten van nature een goede bescherming. Bodemweerbaarheid heet dat verschijnsel. In het bioKennis-netwerk wordt gewerkt aan een adviesmodel om de weerbaarheid van bodems te verhogen.
Workshop Klimaat en Schimmels
Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2011
plant pathogenic fungi - air conditioning - cultural control - greenhouse horticulture - botrytis - botrytis cinerea
Biowisselkas
Wurff, Andre van der - \ 2011
greenhouse horticulture - organic farming - rotations - plant parasitic nematodes - cultural control - soil suppressiveness
Kennisinventarisatie opbrengstreducties erwten en de mogelijkheden om slechte oogsten tegen te gaan.
Lamers, J.G. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 26
akkerbouw - vollegrondsgroenten - erwten - bodempathogenen - voetziekten - opbrengst - oogstverliezen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - toegepast onderzoek - arable farming - field vegetables - peas - soilborne pathogens - foot diseases - outturn - yield losses - cultural control - applied research
Dit is een inventarisatie van beschikbare kennis over bodemziekten, die een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het achterblijven van de opbrengsten van erwten. Uit dit onderzoek blijkt dat een goed ontwaterd perceel met een goede bodemstructuur, bemesting en verzorging, nog altijd belangrijke voorwaarden voor een goede opbrengst zijn. Verder blijkt dat een belangrijk deel van de opbrengstreducties in erwten samenhangt met het optreden van voetziekten. Voetziekten verklaren 25-40% van de variatie in opbrengst. Overige teeltaspecten kunnen maximaal 12% van de variatie in opbrengst verklaren.
Beheersing van aardappelmoeheid in de akkerbouw
Beers, T.G. van - \ 2011
Den Haag : aaltjesactieplan
aardappelen - solanum tuberosum - globodera - nematoda - gewasbescherming - nematodenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - akkerbouw - regelingen - Nederland - potatoes - plant protection - nematode control - cultural control - arable farming - regulations - Netherlands
Deze brochure van het Actieplan Aaltjesbeheersing geeft informatie over de achtergronden, regelgeving, bemonstering, bestrijding en beheersing van aardappelcysteaaltjes. Met praktische voorbeelden worden maatregelen toegelicht om aardappelmoeheid te beheersen.
Beheersingsmaatregelen HVX : versie 2 (aangevuld met resultaten 2e jaars toetsingen spoel en snijproeven)
Kock, M.J.D. de - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 38
sierplanten - tuinplanten - hosta - hosta virus x - virusziekten - exportbeperkingen - mechanische ziekteoverdracht - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - ornamental plants - bedding plants - viral diseases - export controls - mechanical transmission - cultural control - plant protection
Vanwege de toenemende problemen met Hosta Virus X,(HVX) is PT-onderzoek gestart naar dit virus. Voor een soepele export van Hosta’s en andere vaste planten is het van groot belang dat HVX ingedamd wordt. Het virus wordt mechanisch overgedragen via verwonding van planten en is niet te bestrijden. Voorkomen dat het virus zich verspreidt, is daarom van het allergrootste belang. De relatie van het virus met diverse teeltmaatregelen is onderzocht om definitief vast te stellen welke handelingen risicovol zijn; rooien, sorteren, spoelen, warmwaterbehandeling, mechanische onkruidbestrijding en/of planten uitsteken bij selecteren. Voor de teelthandelingen die risicovol zijn, wordt naar oplossingen gezocht
Trips: moeilijk biologisch te beheersen
Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 37 (2011).
thrips - biologische landbouw - vollegrondsgroenten - akkerbouw - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plantenplagen - insectenplagen - plagenbestrijding - levenscyclus - epidemiologie - organic farming - field vegetables - arable farming - cultural control - plant pests - insect pests - pest control - life cycle - epidemiology
Tripsschade komt in veel gewassen voor. In de biologische teelt zijn maar weinig middelen tegen trips opgewassen. Schade is op verschillende manieren in de hand te houden, al blijkt het in de praktijk nauwelijks mogelijk om een gewas volledig te vrijwaren. In dit BioKennisbericht leest u meer over de leefwijze van trips en de mogelijke maatregelen om schade te beperken.
Schimmel gedijt goed bij hoge temperatuur en vocht: Colletotrichum: secundaire ziekte met grote gevolgen
Ludeking, D.J.W. ; Arkesteijn, M. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)10. - p. 59 - 59.
colletotrichum acutatum - fungiciden - aardbeien - ziektepreventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - agrarische bedrijfsvoering - glastuinbouw - teelt onder bescherming - potplanten - fungicides - strawberries - disease prevention - cultural control - farm management - greenhouse horticulture - protected cultivation - pot plants
Preventieve maatregelen tegen Black Mold in de rozenteelt
Werd, H.A.E. de; Smits, A.P. - \ 2011
plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekten - ziektepreventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - rozen - oculeren - sierteelt - vollegrondsteelt - plant pathogenic fungi - plant diseases - disease prevention - cultural control - roses - budding - ornamental horticulture - outdoor cropping
Poster met onderzoekinformatie.
Preventie van schurft door snellere bladvertering
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
Telen met toekomst
venturia inaequalis - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bladval - appels - fruitteelt - landbouwwerktuigen - plant pathogenic fungi - cultural control - leaf fall - apples - fruit growing - farm machinery
Zelfs met een intensief spuitschema is schurft moeilijk onder controle te krijgen. De schurftdruk in het voorjaar kan worden verminderd door in het najaar de bladvertering te stimuleren. Tijdens een demonstratie van Telen met toekomst en Bedrijfsnetwerk Biologische Fruitteelt zijn diverse apparaten zoals bladversnipperaars en strokenpoetsers en combinaties gedemonstreerd
Effecten van Crotalaria juncea (Bengaalse hennep) op wortelknobbelaaltjes
Thoden, T.C. ; Korthals, G.W. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 17
nematodenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - crotalaria juncea - akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - bengaalse hennep - meloidogyne - nematode control - cultural control - arable farming - plant parasitic nematodes - sunn hemp
Bengaalse hennep (Crotalaria juncea) is een vlinderbloemachtige “multipurpose” plant die in de tropen en subtropen vaak gebruikt wordt om wortelknobbelaaltjes te bestrijden. Deze deskstudie laat zien dat er veel onderzoek is gedaan waaruit blijkt, dat de juveniele van wortelknobbelaaltjes en andere sedentaire aaltjes vaak het wortelstelsel van desbetreffende planten infecteren, maar zich vervolgens niet tot volwassenen kunnen doorontwikkelen. Dit leidde vaak tot een directe afname van aaltjes die sterker was dan de afname bij een zwarte braak. Daarnaast werd gevonden dat dit soort onderzoek tot nu toe alleen met tropische soorten van wortelknobbelaaltjes is uitgevoerd. Verder zijn er tot nu toe geen proeven te vinden waarin Bengaalse hennep onder het Midden-Europees klimaat geteeld is. Omdat de nematicide werking van Crotalaria soorten vermoedelijk met een soort planteninhoudstof (pyrrolizidine alkaloïden, PA) te maken heeft zal ook de mogelijkheid bestaan om andere planten, die dezelfde stof bevatten, voor de bestrijding van wortelknobbelaaltjes in te zetten.
Aaltjes en groenbemesters
Hoek, H. - \ 2011
Kennisakker.nl 2011 (2011)3 aug.
plantenparasitaire nematoden - groenbemesters - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - akkerbouw - plant parasitic nematodes - green manures - plant protection - cultural control - arable farming
In dit artikel wordt ingegaan op de rol van diverse groenbemesters bij aaltjesbeheersing. Het aaltjesschema en teeltkundige aspecten worden beschreven. Stilgestaan wordt bij de omgang met mengbesmettingen van aaltjes.
Bonenvlieg beheersen
Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
Biokennis
delia platura - gewasbescherming - biologische landbouw - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - insectenplagen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plant protection - organic farming - field vegetables - outdoor cropping - insect pests - cultural control
De bonenvlieg (Delia platura) kan op biologische percelen grote schade aanrichten in gewassen als spinazie, pompoen en bonen. Kiemplanten lijden soms zo erg onder vraat, dat er opnieuw gezaaid moet worden. De bonenvlieg beschadigt zaden en/of wortels van vele soorten planten en gewassen. Vooral de eerste jaren na invoering van een teeltsysteem met niet-kerende grondbewerking lijken de kansen op aantasting toe te nemen.
Kennisinventarisatie naar de achtergronden en toepassingen van electrochemisch geactiveerd water in de agrarische sector
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Bruning, H. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1087) - 38
elektrochemie - water - toepassingen - landbouw - tuinbouw - ultrasone behandeling - verneveling - teelt onder bescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - elektrolyse - electrochemistry - applications - agriculture - horticulture - ultrasonic treatment - nebulization - protected cultivation - cultural control - electrolysis
Wageningen UR Greenhouse Horticulture, with funding of Dutch Horticultural Board, has described the history and background of electrochemically activated water and explored possibilities for applications within the agricultural sector. In the Netherlands, the use of activated water as a biocide is allowed since 2009. Active ingredients of activated water are chlorine gas, hypochlorous acid and hypochlorite. Together with a high oxidation-reduction potential (ORP 750-1100 mV) there is a broad activity against bacteria, fungi, viruses, algae, protozoa and nematodes. Agricultural applications of activated water are described for seed disinfection, cleaning equipment and packing materials, removal of biofilms from pipes, disinfection of flowers, fruits and vegetables. The recent development of ultrasonic atomization of activated water created new possibilities to treat crops and harvested products against pathogens without excessive volumes of water and disinfect air from pathogens. For applications in protected crops it is desirable that the corrosive properties of the activated water should be minimized and capacities of dispensing equipment must be enlarged.
Explosie van bladaaltjes in snijpioen kost miljoenen (interview met o.a. Casper Slootweg)
Vegter, B. ; Slootweg, G. - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)29. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
paeonia officinalis - aphelenchoides fragariae - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - symptomen - aantasting - bedrijfshygiëne - cultural control - plant protection - symptoms - infestation - industrial hygiene
Bladaaltjes in pioen vormen een levensgroot probleem. Ze vermenigvuldigen zich razendsnel en overwinteren in de bodem. De schade loopt inmiddels in de miljoenen. Een goede aanpak is er niet. De hoop is gevestigd op de komst van gerichte chemische middelen.
Beheersing wortelvlieg
Rozen, K. van; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2010 (2011)36. - 4
vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - biologische landbouw - penen - psila rosae - verspreiding - levenscyclus - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - biologische bestrijding - field vegetables - outdoor cropping - organic farming - carrots - dispersal - life cycle - plant protection - cultural control - pest control - biological control
De larve van de wortelvlieg, Psila rosae, kan in een aantal schermbloemige gewassen grote schade veroorzaken. Overal in Nederland waar peen wordt geteeld, komt aantasting voor. In Nederland lijken de biologische telers goed met het probleem wortelvlieg om te gaan; het aantal meldingen van schade en afkeuring valt mee. Met slimme teeltmaatregelen zijn de problemen beheersbaar en dankzij inzicht in de biologie en levenscyclus van de wortelvlieg kunnen passende maatregelen de schade beperken. In dit BioKennisbericht een overzicht en tips.
Verticillium in de boomkwekerij: voorkomen beste bestrijding
Hiemstra, J.A. - \ 2011
Almkerk : PT, PPO Bloembollen en Bomen Wageningen UR
verticillium dahliae - schimmelziekten - straatbomen - siergewassen - rosa - bedrijfshygiëne - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fungal diseases - street trees - ornamental crops - industrial hygiene - cultural control
Verticillium dahliae of verwelkingsziekte is een bekende ziekte in de boomkwekerijen. Vooral in de teelt van laanbomen en rozen kan aanzienlijke schade door Verticillium optreden. Voor bestrijding van de schimmel na aantasting zijn geen middelen beschikbaar. Voorkómen van besmetting is daarom de enige oplossing. Dit komt in de praktijk neer op het gebruik van schoon (niet-geïnfecteerd) plantmateriaal op schone grond.
Bestrijding Verticillium i.d. boomkwekerij
Smits, Arjan - \ 2011
verticillium - forest nurseries - cultural control - pest control - biological soil sterilization - host plants - station tests - arboriculture
Weerbare landbouwsystemen voor de akkerbouw
Broek, R.C.F.M. van den; Pulleman, M.M. ; Sukkel, W. - \ 2011
Ekoland 31 (2011)5. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
akkerbouw - vollegrondsteelt - biodiversiteit - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - strokenteelt - akkerranden - duurzame landbouw - arable farming - outdoor cropping - biodiversity - cultural control - strip cropping - field margins - sustainable agriculture
Biodiversiteit staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Door afname van biodiversiteit neemt ook de weerbaarheid vanuit de bodem, plant en gewas af. Voor biologische landbouw is deze weerbaarheid juist een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteitsproductie. Akkerranden, compost en teelt op stroken kunnen helpen.
Stimulering van ziektewerend vermogen van de bodem, Thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-002
Postma, J. ; Schilder, M.T. ; Scholten, O.E. ; Burger-Meijer, K. - \ 2011
S.n.
gewasbescherming - plantenziektebestrijding - antagonisten - bodembacteriën - bodemkwaliteit - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - rhizoctonia - fusarium oxysporum - bodemweerbaarheid - ziektewerende gronden - plant protection - plant disease control - antagonists - soil bacteria - soil quality - cultural control - soil suppressiveness - suppressive soils
In eerder onderzoek is aangetoond dat de aanwezigheid van antagonistische Lysobacter-soorten correleert met ziektewering tegen Rhizoctonia solani. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat mycorrhiza-schimmels de aantasting door Fusarium oxysporum in ui kunnen onderdrukken. Onderzoek naar welke teeltmaatregelen deze ziektewerende micro-organismen zodanig kunnen stimuleren dat een hogere bodemweerbaarheid ontstaat tegen deze plantenziektes.
Ziektewering in aardbei op substraat, Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming B0-12.03-003.02-008
Postma, J. ; Nijhuis, E.H. ; Evenhuis, A. ; Lamers, J.G. ; Debode, J. ; Maes, M. - \ 2011
Plant Research International
substraten - cultuur zonder grond - aardbeien - phytophthora cactorum - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - substrates - soilless culture - strawberries - cultural control
Poster met onderzoeksinformatie. Doelstelling van het onderzoek is om ziekten te beheersen via aanpassing van de substraatsamenstelling, met aardbei als toetsplant.
Beheersing bonenvlieg
Janmaat, L. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2010 (2011)33. - 4
biologische landbouw - vollegrondsteelt - delia platura - plantenplagen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - organic farming - outdoor cropping - plant pests - cultural control - pest control
De bonenvlieg kan op biologische percelen grote schade aanrichten in gewassen als spinazie, pompoen en bonen. Kiemplanten lijden soms zo erg onder vraat, dat er opnieuw gezaaid moet worden. De bonenvlieg beschadigt zaden en/of wortels van vele soorten planten en gewassen. Vooral de eerste jaren na invoering van een teeltsysteem met niet-kerende grondbewerking lijken de kansen op aantasting toe te nemen.
Ritnaalden; licht in de tunnel?
Huiting, H.F. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
akkerbouw - biologische landbouw - aardappelen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - elateridae - arable farming - organic farming - potatoes - cultural control - pest control
Poster met onderzoeksinformatie over de beheersing van ritnaalden in de biologische aardappelteelt.
PPO-onderzoeker Hans Hoek over Trichodus similis: "Dit vrijlevende aaltje komt vrij veel voor"
Anonymous, ; Hoek, H. - \ 2011
Suikerbieten GewasbeschermingsUpdate / Stichting IRS 2011 (2011)februari. - p. 2 - 2.
akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - trichodorus similis - arable farming - plant parasitic nematodes - cultural control
Hoewel de schade in suikerbieten relatief meevalt, vermeerdert het vrijlevende aaltje Trichodorus similis goed op bieten. Toch is het zaak voor suikerbietentelers om alert te zijn. "Dit vrijlevende aaltje komt op 20 tot 25 % van de zand- en lichte zavelpercelen voor". Vooral in Oost en Zuid-Nederland komt het vrij veel voor. PPO-onderzoeker Hans Hoek vertelt welke maatregelen akkerbouwers kunnen nemen.
Effecten van NKG op ziektewerend vermogen van de bodem
Postma, Joeke - \ 2011
edaphic factors - soil enzymes - cultural control - disease prevention - disease resistance - soil - cropping systems
Beheersing trichodoriden : eindrapport van onderzoek naar beheersing van het aaltje P. pachydermus in Valthermond vanaf 2006 tot en met 2009
Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 53
paratrichodorus pachydermus - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - aardappelen - suikerbieten - gerst - akkerbouw - veldproeven - proeven op proefstations - plant parasitic nematodes - nematode control - cultural control - potatoes - sugarbeet - barley - arable farming - field tests - station tests
Het PPO heeft vanaf 2006 tot 2010 onderzoek gedaan naar een beheersingsstrategie voor het aaltje Paratrichodorus pachydermus. Dit onderzoek is uitgevoerd op een perceel van het PPO te Valthermond, met een bouwplan wat in die streek gebruikelijk is. Daarbij is tweemaal in vier jaar aardappelen geteeld. In de andere twee jaar zijn suikerbieten en zomergerst geteeld.
Taksterfte in Buxus, veroorzaakt door Cylindrocladium buxicola
Kuik, A.J. van; Dalfsen, P. van - \ 2010
Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 77
buxus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - cylindrocladium buxicola - preventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bemonsteren - detectie - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - spuiten - schimmelbestrijding - fungiciden - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - prevention - cultural control - sampling - detection - plant protection - control methods - spraying - fungus control - fungicides
De laatste jaren wordt de Buxusteelt geplaagd door een ziekte die veroorzaakt wordt door de schimmel Cylindrocladium buxicola. Gezien de snelle uitbreiding van de ziekte is het voor kwekers en afnemers van Buxus van groot belang dat deze problematiek wordt aangepakt. Daar om is begin 2006 in opdracht van het Productschap Tuinbouw (PT) een onderzoek naar de oorzaak en de bestrijding van deze taksterfte opgestart. Hierin is vooral aandacht gegeven aan het zoeken naar effectieve gewasbeschermings middelen. Daarnaast zijn zowel praktijk ervaring en met betrekking tot deze ziekte geïnventariseerd als ook de aanwezige biolgische kennis van de schimmel in kaart gebracht. Deze kennis moet in de toekomst leiden tot een meer efficiënte klassieke bestrijding, aangevuld met teelttechnische en resistentiemaatregelen.
Biologische beheersing bonenvlieg
Broek, R.C.F.M. van den - \ 2010
biologische landbouw - delia platura - schade - levenscyclus - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - vollegrondsteelt - groenten - organic farming - damage - life cycle - cultural control - pest control - outdoor cropping - vegetables
De bonenvlieg kan in een 50 tal gewassen schade aanrichten. Informatieblad over de levenscyclus, de beheersing daarvan in de biologische teelt en de schade die ontstaat aan zaden, groeiputnen en stengels. Welke natuurlijke vijanden zijn er om de bonenenvlieg te beheersen en wat is nog in onderzoek.
Valse meeldauw in ui: beheersen en voorkomen
Scholten, O.E. - \ 2010
Biokennis
akkerbouw - uien - meeldauw - peronospora destructor - plantenziekteverwekkende schimmels - resistentie van variëteiten - ziekteresistentie - infectiebestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - arable farming - onions - mildews - plant pathogenic fungi - varietal resistance - disease resistance - infection control - cultural control
Valse meeldauw kan ernstige problemen veroorzaken in ui. De ziekte greep in 2003 zó om zich heen, dat het zelfs tot Kamervragen leidde. Hieruit kwamen diverse acties voort, waaronder een speciale verordening om infectiebronnen aan te pakken. Daarnaast gaf het Productschap Akkerbouw (PA) opdracht aan Wageningen UR om diverse aspecten van de ziekte te onderzoeken en beheersstrategieën te ontwikkelen. De eerste resultaten worden zichtbaar. Daarnaast is er een grote doorbraak op het gebied van resistente rassen.
Ritnaalden en kniptorren in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
Broek, R.C.F.M. van den - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - plagenbestrijding - agriotes - oogstschade - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - akkerbouw - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - organic farming - pest control - crop damage - cultural control - arable farming - field vegetables - outdoor cropping
Ritnaalden of koperwormen (Agriotes spp.) zijn larven van de kniptor. Ritnaalden leven 3 à 5 jaar in de bodem voordat ze verpoppen. In de eerste twee jaar van hun bestaan voeden ze zich overwegend met dood organisch materiaal, maar ook dan kunnen ze al schade veroorzaken aan gewassen. De kniptor zelf veroorzaakt geen schade aan gewassen. Schade is het beste te voorkomen door de kniptor te bestrijden.
Rhizoctonia solani (lakschurft) in de aardappelteelt
Lamers, J.G. - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - akkerbouw - aardappelen - rhizoctonia - oogstschade - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organic farming - arable farming - potatoes - crop damage - cultural control
Rhizoctonia in de aardappel kan veel schade veroorzaken, zowel door opbrengstverlaging als door kwaliteitsverlies. Om schade te beperken zijn er verschillende beheersmaatregelen mogelijk. Met behulp van het puntensysteem van Lamers kan eenvoudig bepaald worden hoe groot het risico op schade is. Ook is daarmee snel te zien welke maatregelen getroffen kunnen worden om het risico op schade te verminderen.
Onkruidbeheersing in de boomteelt
Reuler, H. van - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - boomteelt - onkruidbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - preventie - organic farming - arboriculture - weed control - cultural control - prevention
Onkruidbeheersing is een belangrijk knelpunt en daarmee kostenpost in de biologische boomkwekerij. De meest geschikte methode om onkruid te beheersen, is afhankelijk van de teelt, de bodemsoort, de bedrijfsgrootte en het budget. Er is een grote keuze aan maatregelen. Moeilijk is om te bepalen wat de beste methode is. Goede onkruidbeheersing leidt tot verlaging van de kostprijs.
Bestrijding van overmatige schimmelgroei in boomschors
Ludeking, D.J.W. ; Paternotte, S.J. - \ 2010
phalaenopsis - schimmelziekten - schors, bomen - compost van schors - schimmelbestrijding - schimmels - proeven - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fungal diseases - bark - bark compost - fungus control - fungi - trials - cultural control
Onderzoeken welke teeltmaatregelen en bestrijdingsmethodes het uitvalpercentage als gevolg van overmatige schimmelgroei kunnen terugdringen. Het onderzoek richt zich op preventieve als curatieve methoden.
Good Practices : Orientals en LA's koken met voor- en nawarmte tegen mijt
Dwarswaard, A. ; PPO Bloembollenteelt, - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)207. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
bloembollen - gewasbescherming - koken - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - ornamental bulbs - plant protection - boiling - cultural control
In het kader van Good Practices is aan een aantal teelthandelingen gerekend. Door middelen anders in te zetten of te vervangen door niet-chemische gewasbeschermingsmethoden wordt niet alleen het milieu minder belast, maar scheelt het de teler ook nog eens geld. De afgelopen tijd is een aantal van deze Good practices aan de orde geweest. Dit keer staat de toepassing van het voorverwarmen van lelies voor de warmwaterbehandeling centraal.
Het wortelknobbelaaltje in biologische kasteelten: problematiek en oplossingen
Wurff, A.W.G. van der; Janse, J. - \ 2010
Gewasbescherming 41 (2010)6. - ISSN 0166-6495 - p. 285 - 290.
biologische landbouw - meloidogyne - glasgroenten - bloementeelt - glastuinbouw - gewasbescherming - biopesticiden - biologische bestrijding - biologische grondontsmetting - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organic farming - greenhouse vegetables - floriculture - greenhouse horticulture - plant protection - microbial pesticides - biological control - biological soil sterilization - cultural control
De afgelopen jaren is er gezocht naar duurzame oplossingen voor gewasschade veroorzaakt door het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne spp.) in de biologische teelt van bloemen en groenten onder glas. Op dit moment wordt grondstomen nog steeds gezien als het belangrijkste wapen tegen wortelknobbelaatjes. Grondstomen is effectief maar kost veel energie en doodt ook nuttig bodemleven en past daarom eigenlijk niet goed in een biologische teelt. Het onderzoek was daarom gericht op het ontwikkelen van alternatieve beheerssystemen voor wortelknobbelaaltjes waardoor stomen overbodig wordt. Er is gezocht naar zowel middelen als systemen, variërend van onderstammen, biologische middelen en grondontsmetting tot teeltsysteem- oplossingen. Het onderzoek werd gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwalteit (LNV) en het eindrapport is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels (Wurff et al 2010).
Rendabele biologische komkommerteelt
Janse, Jan - \ 2010
organic farming - biological control - rootstocks - plant protection - cultural control - disease control - pest control - plant breeding - greenhouse vegetables
Knobbelaaltjes en natuurlijke ontsmetting in glasgroenten
Wurff, Andre van der - \ 2010
meloidogyne - organic farming - rotations - biological control - cultural control - nematoda - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture - biological soil sterilization - soilborne pathogens
Biological control of root knot nematodes in organic vegetable and flower greenhouse cultivation - State of Science: Report of a study over the period 2005-2010
Wurff, A.W.G. van der; Janse, J. ; Kok, C.J. ; Zoon, F.C. - \ 2010
Bleiswijk : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Report / Wageningen UR Greenhouse Horticulture 321) - 91
bloementeelt - biologische landbouw - bodemvruchtbaarheid - meloidogyne - biologische bestrijding - grondsterilisatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - glastuinbouw - glasgroenten - biologische grondontsmetting - bodemweerbaarheid - floriculture - organic farming - soil fertility - biological control - soil sterilization - cultural control - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - biological soil sterilization - soil suppressiveness
Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van alternatieve beheerssytemen voor wortelknobbelaaltjes waardoor schade wordt geminimaliseerd en stomen van grond overbodig wordt. Er is gezocht naar zowel middelen als systemen, variërend van biologische middelen en grondontsmetting tot teeltsysteemoplossingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er op dit moment nog geen middel of methode voorhanden is waarmee alle problemen kunnen worden opgelost. De oplossing bestaat vooralsnog uit een pakket maatregelen waaruit gekozen kan worden afhankelijk van doelpathogeen, gewas, bedrijfstype en bodemsamenstelling.
Aaltjes in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroetenteelt
Hamont, J. van - \ 2010
[S.l.] : Biokennis
plantenparasitaire nematoden - akkerbouw - waardplanten - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - nematoda - vollegrondsteelt - biologische grondontsmetting - plant parasitic nematodes - arable farming - host plants - plant protection - cultural control - outdoor cropping - biological soil sterilization
Dossier van bioKennis over aaltjes in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. In de bodem leven vele soorten aaltjes. De schadelijke plantparasitaire aaltjes kunnen op verschillende gewassen of waardplanten overleven. Ook op biologische percelen ontstaat soms schade door hoge populaties aaltjes. Er zijn diverse maatregelen om schade door aaltjes te beperken. Ruime vruchtwisseling is één van de preventieve methoden om schade door aaltjes en andere bodemgebonden plagen te voorkomen.
'Duurzaam telen voor weerbaarder bodem' : Interview met Gera van OS
Vries, M. de; Os, G.J. van - \ 2010
Nieuwe oogst / Magazine gewas 6 (2010)18. - ISSN 1871-093X - p. 10 - 11.
compost - bodembiologie - bloembollen - veldproeven - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organische stof - bodemweerbaarheid - composts - soil biology - ornamental bulbs - field tests - cultural control - organic matter - soil suppressiveness
'Gebruik compost voor organisch beheer. Het natuurlijke bodemleven profiteert ervan.' Met dit advies komt onderzoekster Gera van Os van Wageningen UR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving.
Functionele agrobiodiversiteit
Broek, R.C.F.M. van den - \ 2010
Wageningen : Biokennis
akkerbouw - boomteelt - fruitteelt - biodiversiteit - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - biologische landbouw - ziektepreventie - agrobiodiversiteit - akkerranden - arable farming - arboriculture - fruit growing - biodiversity - cultural control - augmentation - organic farming - disease prevention - agro-biodiversity - field margins
Dossier van bioKennis over functionele agrobiodiversiteit. Functionele agrobiodiversiteit (FAB) is het versterken van het natuurlijke vermogen om ziekten en plagen te beheersen in cultuurgewassen door de biodiversiteit te stimuleren. Bij FAB gaat het over alle biodiversiteit op en rondom het bedrijf, die direct of indirect een rol speelt bij de ondersteuning van teelten. Naast het lopende onderzoek en demonstraties past een aantal telers FAB op hun bedrijf toe. Wat heeft dit aan kennis en ervaring opgeleverd en wat kunnen we ermee in de praktijk? In dit dossier is informatie beschikbaar over de belangrijkste resultaten samen met kansrijke maatregelen.
Verrassende resultaten GoeddoorGrond : interview Gera van Os
Dodde, H. ; Os, G.J. van - \ 2010
Nieuwe oogst / Magazine gewas 6 (2010)17. - ISSN 1871-093X - p. 9 - 9.
bloembollen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - compost - veldproeven - bodemweerbaarheid - ornamental bulbs - cultural control - composts - field tests - soil suppressiveness
Extra compostgiften verbeteren de natuurlijke weerstand van de bodem voor de teelt van bolgewassen. Dit blijkt uit de eerste tussenresultaten van het project GoeddoorGrond.
Beheers bonenvlieg in uw biologische teelt!
Broek, R.C.F.M. van den - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR, PPO
biologische landbouw - groenten - delia platura - schade - levenscyclus - detectie - natuurlijke vijanden - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - vollegrondsteelt - organic farming - vegetables - damage - life cycle - detection - natural enemies - cultural control - outdoor cropping
Informatieblad over de bonenvlieg en de beheersing daarvan in de biologische teelt. De bonenvlieg kan grote schade aanrichten in de teelt van diverse gewassen, zoals bonen, spinazie, asperge, pompoen. De schade ontstaat vooral aan de kiemplanten.
Warmwaterbehandeling tegen kroonrot in Nerine : Doding van sclerotiën en overleving van de bollen
Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2010
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 33
athelia rolfsii - nerine - schimmelziekten - waardplanten - biologische bestrijding - heetwaterbehandeling - bloembollen - schade - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fungal diseases - host plants - biological control - hot water treatment - ornamental bulbs - damage - cultural control
In Nerine is de afgelopen jaren steeds vaker een aantasting door de schimmel Sclerotium rolfsii of S. delphinii (kroonrot) waargenomen. Doordat de schimmel diverse waardplanten kent binnen de bolgewassen en vaste planten en omdat de schimmel sclerotiën vormt die jaren lang in de grond kunnen overleven maar ook gemakkelijk met de bollen meegaan, nemen de problemen alleen maar toe. Er is geen goede chemische bestrijding van de schimmel mogelijk. Maatregelen beperken zich tot afvoeren van aangetaste planten en omringende grond en het stomen van de kasgrond. Eerder uitgevoerd onderzoek gaf aan dat er mogelijkheden zijn om de sclerotiën met een warmwaterbehandeling (wwb) te doden. In dat onderzoek werd echter geconcludeerd dat Nerinebollen deze behandelingen niet overleven. Uit recent onderzoek met andere bolgewassen blijkt dat kookschade vaak met voldoende voorwarmte kan worden voorkomen.
Parapluplan Gerbera: deelproject 3 : ketenonderzoek Gerbera; Botrytis beter beheerst
Westra, E.H. ; Mensink, M.G.J. - \ 2009
Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology and Food Sciences Group 1102) - 39
glastuinbouw - gewasbescherming - schimmelbestrijding - botrytis - mechanische schade - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - houdbaarheid (kwaliteit) - kwaliteit na de oogst - greenhouse horticulture - plant protection - fungus control - mechanical damage - cultural control - keeping quality - postharvest quality
Schade aan de petalen van gerbera’s geeft geen toename van de Botrytisaantasting. Het beperken van de beweging van de bloemen in het fust geeft geen vermindering van het aantal beschadigingen.
Ziekten en plagen in paprika = Diseases and pests in pepper = Chorób i szkodników w uprawie papryki = Hastaliklari ve zararlilari tanima
Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2009
Wageningen UR Glastuinbouw (etc.)
glastuinbouw - paprika's - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - greenhouse horticulture - sweet peppers - plant protection - cultural control
Afbeeldingen van de plagen en ziekten in paprikagewas ter herkinning door het tuinpersoneel: Paprikamozaïekvirus, Tomatenbronsvlekkenvirus, komkommermozaïekvirus, Fusarium, Echte meeldauw, Pythium, Erwinia, Californische trips, Spint, Groene en rode perzikluis, Mineervlieg, Boterbloemluis, Rups van turkse mot, Brandnetelwants (Liocoris tripustulatus), Behaarde Wants (Lygus rugulipennis), Cicaden en Tabakswittevlieg
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.