Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 50 / 223

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==cultural control
Check title to add to marked list
Het effect van bemesting op de ontwikkeling van perenbladvlo : Technische rapportage van de waarnemingen
Helsen, H.H.M. ; Elk, P.J.H. van; Piquet, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2015
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 17 p.
fruitteelt - gewasbescherming - proeven op proefstations - peren - bemesting - kwaliteit na de oogst - hardheid - plantenplagen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fruit growing - plant protection - station tests - pears - fertilizer application - postharvest quality - hardness - plant pests - cultural control
Het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd in de proefboomgaard van PPO-Wageningen UR in Randwijk Daarvoor werd gebruik gemaakt van een volgroeid gewas Conference, waarop in 2012 een bemestingsproef was gestart waarbij de fosfaat- en stikstofgift werden gevarieerd. Op drie bemestingsregiems in die proef werd in 2013 en in 2014 het optreden van perenbladvlo gemeten. Op 13 juni 2013 had de behandeling N-hoog betrouwbaar meer perenbladvloeieren en -larven dan N-laag. N-middel was niet betrouwbaar verschillend van de beide andere behandelingen. De bemestingsbehandelingen hebben in de periode 2012 - 2014 geen verschil in productie tot gevolg gehad. Wel werd bij behandeling N-middel, die een grote fosfaat- (en stikstof-) bladbemesting kreeg, na lange bewaring een hogere hardheid vastgesteld. Dit kon worden verklaard door het effect van de fosfaatbladvoeding
Warmtebehandeling kastanjebloedingsziekte : hoe werkt het?
Kuik, A.J. van; Lammeren, A.A.M. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 12 p.
straatbomen - openbaar groen - aesculus - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - warmtebehandeling - bacterieziekten - pseudomonas syringae - street trees - public green areas - plant protection - cultural control - heat treatment - bacterial diseases
Kastanjebloedingsziekte is de meest bedreigende ziekte van paardenkastanjebomen. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en is dus besmettelijk. De meeste bomen bezwijken aan deze ziekte. Warmtebehandeling is op dit moment de enige methode die de ziekte kan stoppen. De boom wordt ingepakt met een ‘warmtedeken’. De warmtebehandeling maakt de boom zo goed mogelijk vrij van de ziekteverwekkende bacterie. Hierdoor krijgt de boom de gelegenheid om de aantasting te overgroeien en dus te herstellen.
Aaltjesschema
Molendijk, L.P.G. - \ 2015
Wageningen UR, Plant Sciences Group
akkerbouw - tuinbouw - veldgewassen - gewasbescherming - nematodenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - diagnose - arable farming - horticulture - field crops - plant protection - nematode control - cultural control - diagnosis
Op www.aaltjesschema.nl vindt u alle relevante informatie om aaltjes op uw bedrijf te herkennen en te beheersen. Van zowel akkerbouw- als vollegrondsgroentegewassen is de informatie over aaltjes verzameld. U kunt een eigen aaltjesschema aanmaken met daarin de voor u belangrijke gewassen.
Praktijk past onderzoeksresultaten Green challenge meeldauw gretig toe : onderzoek meeldauwbeheersing wegens succes verbreed
Staalduinen, J. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 36 - 37.
glastuinbouw - meeldauw - plantenziekten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - infectie - controle - systemische werking - vermeerderingsmateriaal - potplanten - resistentieveredeling - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - mildews - plant diseases - cultural control - infection - control - systemic action - propagation materials - pot plants - resistance breeding - agricultural research
Onder de noemer Green Challenge Meeldauw startte vorig jaar een door het Productschap Tuinbouw en bedrijfsleven gefinancierd en door LTO Glaskracht Nederland begeleid masterplan, dat meer inzicht en oplossingen moet bieden bij het voorkomen en bestrijden van echte meeldauw. De aanvankelijke focus op siergewassen is inmiddels verbreed met vruchtgroenten. Onderzoekster Jantineke Hofland-Zijlstra van Wageningen UR Glastuinbouw doet verslag van de voorlopige resultaten.
Aanpak van suzuki : hygiëne voor beperken oogstschade door de suzuki-fruitvlieg
Helsen, H.H.M. ; Brouwer, G. - \ 2015
Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 14.
drosophila suzukii - invasieve exoten - fruitteelt - kleinfruit - plagenbestrijding - plantenplagen - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - insectenbestrijding - waardplanten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - invasive alien species - fruit growing - small fruits - pest control - plant pests - industrial hygiene - plant protection - insect control - host plants - cultural control - organic farming
Enkele jaren geleden dook in ons land de suzuki-fruitvlieg op. Deze invasieve soort veroorzaakte in 2014 aanzienlijke schade in de teelt van zachtfruit. Doordat op biologische fruitteeltbedrijven vaak veel opeenvolgende gewassen worden geteeld, zijn de risico’s daar extra groot. In het Praktijknetwerk ‘Probleemplagen divers aanpakken’ is aandacht besteed aan de vraag wat de biologische fruitteler kan doen om de aantasting te beperken.
Zieke bomen krijgen een jas aan (onderzoek van André van Lammeren en Fons van Kuik)
Lammeren, Andre van - \ 2015
arboriculture - street trees - chestnuts - aesculus - plant protection - plant pathogenic bacteria - pseudomonas - tree surgery - heat treatment - cultural control - educational resources
Decision Support System (DSS) for prevention of Botrytis in tomato in greenhouses
Visser, P.H.B. de; Nannes, L. ; Bokhoven, E.H. van; Buwalda, F. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1345) - 36
glastuinbouw - tomaten - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - beslissingsondersteunende systemen - preventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - klimaatregeling - teeltsystemen - greenhouse horticulture - tomatoes - plant protection - plant pathogenic fungi - decision support systems - prevention - cultural control - air conditioning - cropping systems
Within the framework of the Interreg project ‘Gezonde Kas’ a decision support system (DSS) for Botrytis risk in tomato was developed. This report fi rst summarizes existing knowledge on botrytis in tomato. The quantitative relationships are subsequently laid down in computer code. This code formed the basis of a dynamic simulation model to predict the risk on botrytis in a tomato crop. The model requires input from the climate computer of the greenhouse, and can also manage input from manual measurements. The report describes when and how the model predicts a high spore pressure and an increased risk on Botrytis infection, on the basis of climate conditions in the greenhouse. The prediction is highly improved when the data from the regular measurement box (‘meetbox’) are extended with data from a grid of sensors, positioned on representative spots in the greenhouse. The use of the model is facilitated for growers by the addition of a graphical user interface (GUI). The functionality of the GUI is explained. The DSS is now commercially available for growers and advisors, and can be used with and without other products of the Gezonde Kas project
Waardplantgeschiktheid (nieuwe) groenbemesters voor plantparasitaire aaltjes
Visser, J.H.M. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2015
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - gewasbescherming - waardplanten - groenbemesters - gebruikswaarde - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - arable farming - plant parasitic nematodes - plant protection - host plants - green manures - use value - cultural control
De vraag naar groenbemesters wordt vanuit de sector steeds groter. Het is van groot belang om de waardplantstatus van groenbemesters voor de verschillende plantparasitaire aaltjessoorten te kennen, zodat telers op basis van de aanwezige aaltjesbesmetting de beste groenbemester kunnen kiezen. De laatste jaren komen er wel steeds nieuwe groenbemesters (bijv. bladkool, zwaardherik, Japanse haver, maar ook nieuwe rassen binnen de bestaande gewassen, zoals nieuwe bladrammenas-rassen en gele mosterd-rassen) op de markt, maar er wordt geen goed, gecoördineerd en objectief onderzoek gedaan naar de waardplantgeschiktheid van deze nieuwe groenbemesters. Het doel binnen dit project is om voor een set van nieuwe groenbemesters goede gegevens m.b.t. de waardplantgeschiktheid voor 1 of 2 van de belangrijkste groepen van aaltjes (wortelknobbel-, en mogelijk wortellesie-aaltjes) te bepalen. De resultaten worden opgenomen in het Aaltjesschema en komen daardoor direct voor de praktijk beschikbaar.
Waardplantgeschiktheid nieuwe groenbemesters voor plant parasitaire aaltjes
Visser, J.H.M. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2015
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 29
akkerbouw - groenbemesters - waardplanten - gewasbescherming - rassen (planten) - aaltjesdodende eigenschappen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - veldgewassen - arable farming - green manures - host plants - plant protection - varieties - nematicidal properties - cultural control - field crops
Veel problemen met aaltjes kunnen beperkt of zelfs voorkomen worden door een goed gekozen vruchtwisseling die is afgestemd op de aanwezige aaltjes besmetting. Ook groenbemesters spelen daarbij een belangrijke rol. Groenbemesters zijn onmisbaar om de bodem in goede conditie te houden. Maar een groenbemester kan ook schadelijke aaltjessoorten vermeerderen waardoor de teelt van een volggewas met een (veel) hogere, en mogelijk schadelijke, besmetting begint. De vraag naar (nieuwe) groenbemesters wordt vanuit de sector steeds groter. Doel van het project is om voor een set van nieuwe groenbemestersgewassen c.q. rassen de waardplantgeschiktheid voor een aantal belangrijke plantparasitaire aaltjessoorten vast te stellen. Gekozen is om het onderzoek te starten met drie voor de akkerbouw belangrijke aaltjessoorten; het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje (M. fallax) en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Als de waardplantstatus van nieuwe groenbemesters bekend is, kan op een besmet perceel een betere gewaskeuze worden gemaakt en kan het bouwplan zodanig worden samengesteld dat de schade door aaltjes wordt voorkomen of sterk wordt beperkt.
Tagetes, ook rendabel voor de akkerbouw!
Visser, J.H.M. ; Molendijk, L.P.G. ; Korthals, G.W. - \ 2015
groenbemesters - waardplanten - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tagetes - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - aardappelen - lelies - planten met knollen - penen - daucus carota - besmetters - veldgewassen - green manures - host plants - plant protection - cultural control - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - potatoes - lilies - tuberous species - carrots - contaminants - field crops
De teelt van Tagetes heeft de besmetting met wortellesieaaltjes zeer sterk verlaagd. Na de teelt in 2006 tot minder dan 20 aaltjes/100 ml grond en na de tweede teelt in 2009 naar een nog lager niveau (<2 wortellesieaaltjes/ 100 ml grond). Ondanks de teelt van gewassen die dit aaltje sterk kunnen vermeerderen (goede waardgewassen) als aardappel en lelie en na 2009 van aardappel en peen blijft de besmetting zeer laag. Deze resultaten bevestigen het duur-effect van Tagetes dat in eerder onderzoek is waargenomen.
Beheersmaatregelen maïskopbrand in snijmaïs : maïskopbrand - heat smut (Sphacelotheca reiliana)
Groten, J.A.M. - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Volegrondsgroenten - 26
akkerbouw - maïs - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - sphacelotheca reiliana - rassenkeuze (gewassen) - chemische bestrijding - fungiciden - zaaitijd - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - wisselbouw - mycotoxinen - arable farming - maize - plant protection - plant pathogenic fungi - choice of varieties - chemical control - fungicides - sowing date - cultural control - ley farming - mycotoxins
Maïskopbrand kan veel schade veroorzaken. Na constatering van de ziekte in Nederland is de vraag hoe de ziekte te bestrijden of beheerst kan worden. Op een zwaar besmet perceel in Megen is in 2012 een indicatief onderzoek gestart. De resultaten zijn aangevuld met informatie verkregen uit literatuuronderzoek.
Screening van genen, metabolieten en afweereiwitten : betrokken bij natuurlijke afweer tegen Botrytis
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Broek, R.C.F.M. van den; Breeuwsma, S.J. ; Wensveen, W. van; Stevens, L.H. ; Vos, R.C.H. de; Verhoef, N. ; Balk, P. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1328) - 66
sierteelt - schimmelziekten - botrytis cinerea - rassen (planten) - cultivars - gevoeligheid van variëteiten - verdedigingsmechanismen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - ornamental horticulture - fungal diseases - varieties - varietal susceptibility - defence mechanisms - cultural control - crop quality - agricultural research
Botrytis leidt in snijbloemen nog steeds tot veel uitval. Resistente rassen zijn niet beschikbaar. Wel zijn er duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen cultivars aanwezig. Eén van de manieren om planten zich beter te laten weren tegen Botrytis is om de aanmaak van natuurlijke afweerstoffen te activeren. Kennis over het primen van planten in sierteeltgewassen staat echter nog in de kinderschoenen. In dit onderzoek is onderzocht welke genen, afweereiwitten en plantfenolen een rol spelen bij de afweerprocessen tegen Botrytis.
Echte meeldauw in aardbei
Evenhuis, A. ; Topper, C.G. ; Wilms, J.A.M. - \ 2014
aardbeien - vollegrondsteelt - gewasbescherming - meeldauw - sphaerotheca - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - strawberries - outdoor cropping - plant protection - mildews - fungus control - cultural control
Echte meeldauw wordt veroorzaakt door Sphaerotheca macularis. De schimmel kent weinig andere waardplanten. Biologie van de schimmel, weersomstandigheden en aardbeiplant bepalen kans op infectie. Hierop zijn waarschuwingssytemen gebaseerd.
Soil biodiversity and disease suppression in relation to organic matter management
Os, G.J. van; Bloem, J. ; Reuler, H. van; Bent, J. van der; Berg, W. van den - \ 2014
bloembollen - siergewassen - zandgronden - organische stof - gewasbescherming - duurzaam bodemgebruik - bemesting - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organische meststoffen - ornamental bulbs - ornamental crops - sandy soils - organic matter - plant protection - sustainable land use - fertilizer application - cultural control - organic fertilizers
In the Netherlands, flowerbulbs are grown on sandy soil with low soil organic matter content and fast SOM degradation. This soil is very conducive to soil borne diseases. Addition of organic matter may stimulate the soil microflora and enhance disease suppression
Biostimulanten maken opmars in de tuinbouw
Reinders, U. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2014
Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie (2014)8. - ISSN 1878-8408 - p. 48 - 51.
gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - chemische bestrijding - gewaskwaliteit - wortelbehandeling - bacteriën - schimmels - mest - extracten - tuinbouw - plant protection - cultural control - chemical control - crop quality - root treatment - bacteria - fungi - manures - extracts - horticulture
Planten sterker maken waardoor ze beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Met dat doel worden biostimulanten of plantversterkers aan het wortelmilieu toegediend. Ze zijn sterk in opkomst, want ze vormen een alternatief voor chemische gewasbeschermingsmiddelen, waarvan het gebruik steeds meer onder druk komt te staan.
Management of Fusarium oxysporum f.sp cubense (Foc-TR4) from banana by anaerobic soil disinfestation (ASD)
Runia, W.T. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 16
fruitgewassen - biologische grondontsmetting - anaërobe omstandigheden - gewasbescherming - fusarium - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische bestrijding - bananen - fusarium oxysporum f.sp. cubense - conidiosporomyces - fruit crops - biological soil sterilization - anaerobic conditions - plant protection - fungus control - cultural control - biological control - bananas
Applied Plant Research in Lelystad has, commissioned by Gert Kema, Plant Research International (PRI) and leader of the Panama Project, performed a trial to measure the efficacy of anaerobic soil disinfestation (ASD) with a ‘Herbie” product against Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc; TR 4), causing panama disease in bananas. The inoculum of conidiospores was provided by (PRI) at Wageningen. Also sand and clay soil were provided by PRI; two weeks before the experiment. After ASD the efficacy against Foc was also determined by PRI with a developed diagnostic tool (component of INREF Panama Project 3)
Bevordering bodemgezondheid in sierteelt op duinzandgrond
Os, Gera van - \ 2014
ornamental bulbs - plant protection - sandy soils - dune soils - pratylenchus penetrans - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - rotation - ley farming - fallow systems - chemical control - biological soil sterilization - avena nuda - cultural control - pythium - tulips - narcissus - hyacinthus
Alternatieve methoden voor chemische bodemontsmetting voor de appelteelt op zandgrond
Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruitteelt - 21
malus domestica - appels - bodemmoeheid - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - tagetes patula - biologische bestrijding - biofumigatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - compost - grondverbeteraars - geïntegreerde plagenbestrijding - veldproeven - nederland - apples - soil sickness - plant parasitic nematodes - soil sterilization - biological soil sterilization - biological control - biofumigation - cultural control - composts - soil amendments - integrated pest management - field tests - netherlands
Met name op zandgronden speelt de problematiek van herinplantziekte. Zonder grondontsmetting lijkt herinplant van fruitbomen niet rendabel. Een van de veroorzakers van herinplantziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Op een appelperceel met een vrij hoge bodembesmetting van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans (één van de veroorzakers van bodemmoeheid) zijn na het rooien van de bomen in het voor en najaar van 2007 zeven verschillende behandelingen toegepast: Tagetes (‘Afrikaantje’), Tagetes + biologische grondontsmetting, Japanse haver (Avena strigosa) + late biologische grondontsmetting, biofumigatie met Sarepta mosterd, compost, zwarte braak en natte grondontsmetting (controle behandelingen). De methode met Afrikaantjes en die met Afrikaantjes gecombineerd met Biologische grondontsmetting (BGO) bleken de populaties van Pratylenchus aanzienlijk te reduceren, bijna net zo goed als natte grondontsmetting. Afrikaantjes bestrijden de aaltjes en door de combinatie met BGO worden ook andere (bodemmoeheid veroorzakende) ziekteverwekkers bestreden. Compost en late BGO hadden een vergelijkbaar effect als onbehandelde grond. Na biofumigatie was de aaltjespopulatie toegenomen.
Chrysantenteelt krijgt meer grip op weerbaarheid en lagere ziektedruk : indicatoren en gericht ingrijpen verlagen inzet chemie
Staalduinen, J. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)8. - p. 52 - 53.
glastuinbouw - snijbloemen - chrysanten - gewasbescherming - alternatieve methoden - pythium - bodemweerbaarheid - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tests - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - cut flowers - chrysanthemums - plant protection - alternative methods - soil suppressiveness - cultural control - sustainability
In een meerjarig, door het PT, TKI en telers gefinancierd project onderzocht Wageningen UR Glastuinbouw hoe de chrysantenteelt minder afhankelijk kan worden van chemische middelen in de strijd tegen grondgebonden ziekten en plagen, zoals Pythium. Vorig jaar beoordeelde de instelling een reeks van alternatieve middelen. Dat traject is nu aangevuld met een model en een snelle, indicatieve testmethode voor de bodemweerbaarheid tegen deze ziekte. Het plaatje is nog niet compleet, maar de voorlopige uitkomsten geven hoop, erkennen telers en DLV.
Kennis als gereedschap om schade te beperken
Raaijmakers, E. ; Rozen, K. van; Everaarts, T. - \ 2014
Akker magazine 10 (2014)5. - ISSN 1875-9688 - p. 18 - 19.
akkerbouw - gewasbescherming - deroceras reticulatum - plantenplagen - naaktslakken - tipulidae - elateridae - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - kennis van boeren - dieridentificatie - bodempathogenen - suikerbieten - arable farming - plant protection - plant pests - slugs - cultural control - pest control - farmers' knowledge - animal identification - soilborne pathogens - sugarbeet
Slakken, emelten en ritnaalden zijn al op veel percelen suikerbieten waargenomen. Ze veroorzaken plantwegval. Hierdoor moesten enkele telers hun percelen zelfs overzaaien. Ieder jaar zorgen bodemplagen voor schade. Met meer kennis hierover heeft een teler meer gereedschappen in handen om schade te beperken en de opbrengst te verhogen.
Aardappel houdt M. naasi in toom
Runia, W.T. ; Hoek, H. - \ 2014
Boerderij/Akkerbouw 99 (2014)38. - ISSN 0169-0116 - p. A16 - A17.
akkerbouw - uien - gewasbescherming - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne naasi - waardplanten - groenbemesters - veldgewassen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - aardappelen - maïs - arable farming - onions - plant protection - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - host plants - green manures - field crops - cultural control - potatoes - maize
In uien veroorzaakt het relatief onbekende graswortelknobbelaaltje nog wel eens schade. Beheersing ervan is vrij eenvoudig, meldt PPO. Om M. naasi te beheersen kunnen uien het best na aardappelen of mais worden geteeld (allebei geen waardplant) of na bieten (slechte waardplant).
Rhizoctonia solani in potatoes and its control : Specific recommendations for seed production in Punjab (India)
Brink, L. van den; Wustman, R. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 25
thanatephorus cucumeris - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - pootaardappelen - aardappelen - akkerbouw - punjab (india) - india - solanum tuberosum - plant pathogenic fungi - plant disease control - plant protection - cultural control - seed potatoes - potatoes - arable farming
During visits of Wageningen UR researchers to potato production fields in Punjab (India) in 2013 and 2014, it appeared that many plant had severe incidences of Rhizoctonia solani. Rhizoctonia has become a serious problem in the Punjab seed production system. This report summarizes information on Rhizoctonia and its control.
Effect bemesting op ziekteontwikkeling in stamslabonen industrieteelt
Evenhuis, B. ; Verstegen, H.A.G. ; Wilms, J.A.M. ; Topper, C.G. - \ 2014
Wageningen : PPO AGV - 22
groenteteelt - veldgewassen - phaseolus vulgaris - peulvruchten (groente) - industriële gewassen - bemesting - stikstofmeststoffen - overbemesting - oogstverliezen - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - schimmelziekten - sclerotinia - botrytis - gewasbescherming - vegetable growing - field crops - vegetable legumes - industrial crops - fertilizer application - nitrogen fertilizers - top dressings - yield losses - outturn - growth yield relationship - cultural control - fungal diseases - plant protection
In de teelt van stamslabonen voor de industrie worden vaak problemen ondervonden met ziektes zoals Sclerotinia en Botrytis. Deze ziektes worden geassocieerd met (over)bemesting. De gebruiksnorm voor stikstofgift was in 2012 en 2013, 110 kg N/ha respectievelijk 120 kg N/ha, op zand- en kleigrond. Werd er niet bemest dan leidde dit tot een significante opbrengstverlaging. Een overbemesting tot 150% van de gebruiksnorm na aftrek van N-min gaf eveneens een opbrengstverlaging te zien. Bemesting trappen variërend van 50 tot 125% van de normbemesting lieten geen significant verschil in opbrengst zien. Een evenwichtig teeltadvies waarbij het bemestingsniveau maximaal bijdraagt aan plantweerstand en productkwaliteit is belangrijk.
Monitoring Aspergevliegen 2013 Gewastellingen en lijmstokvangsten van aspergevliegen in veertien aspergevelden
Rozen, K. van; Wilms, J.A.M. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 55
asparagus - stengelgroenten - plagen - veldgewassen - vollegrondsgroenten - plantenplagen - geïntegreerde plagenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - veldproeven - boorders (insecten) - insectenplagen - plagenbestrijding - stem vegetables - pests - field crops - field vegetables - plant pests - integrated pest management - cultural control - plant protection - field tests - boring insects - insect pests - pest control
Monitoringssysteem voor aspergevliegen ontwikkelen met bijbehorende advisering. De resultaten in 2012 en 2013 van 26 gemonitorde percelen geven voldoende aanleiding tot een gerichtere aanpak van aspergevliegen. Dit betekent ook vaak dat niet hoeft worden ingegrepen. In 2013 is een schadedrempel geformuleerd op basis van de uitkomsten; bestrijding uitvoeren nadat gemiddeld 10 aspergevliegen/val/week zijn geteld. Op dit moment wordt aanbevolen om deze schadedrempel in de praktijk te valideren.
Later zaaien voorkomt emeltschade
Rozen, K. van; Raaijmakers, E. - \ 2014
Boerderij 99 (2014)25. - ISSN 0006-5617 - p. 63 - 63.
suikerbieten - tipulidae - larven - zaaitijd - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plantenplagen - insectenplagen - akkerbouw - sugarbeet - larvae - sowing date - plant protection - cultural control - plant pests - insect pests - arable farming
Emelten, de larven van de langpootmug, kunnen in bieten flinke schade geven. Later zaaien kan in sommige gevallen de schade beperken.
Schema Bodemplagen als hulpmiddel : Na aaltjesschema nu ook overzicht voor andere bodemplagen in ontwikkeling
Qiu, Y.T. - \ 2014
Nieuwe oogst : LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 10 (2014)6. - p. 36 - 36.
bodempathogenen - plantenplagen - rotaties - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - gewasbescherming - vollegrondsteelt - akkerbouw - soilborne pathogens - plant pests - rotations - cultural control - pest control - plant protection - outdoor cropping - arable farming
Bij welke gewassen moet je als teler op je hoede zijn voor bodemplagen? Welke gewassen zijn het beste te telen als je een bepaald plaaginsect verwacht? Het Schema Bodemplagen is een eenvoudig hulpmiddel.
Ontwikkeling meerjarig onkruid bij niet kerende grondbewerking
Vermeulen, G.D. ; Groeneveld, R.M.W. ; Heijting, S. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International (PRI rapport ) - 16
akkerbouw - veldgewassen - gewasbescherming - cultuurmethoden zonder grondbewerking - onkruidbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische bestrijding - biologische landbouw - mechanische bestrijding - gereduceerde grondbewerking - arable farming - field crops - plant protection - no-tillage - weed control - cultural control - biological control - organic farming - mechanical control - reduced tillage
In theorie is voor zaadonkruiden te verwachten dat de zaden bij Niet Kerende Grondbewerking minder diep in de bouwvoor terecht zullen komen, dat men de zaadbank door regelmatige ondiepe mechanische bestrijding zou kunnen uitputten en dat daardoor de onkruiddruk zelfs zou afnemen. Voor meerjarige onkruiden is dit niet van toepassing en wordt geprobeerd de uitgroei voldoende te beheersen bij toepassing van NKG met intensieve niet-chemische bestrijding.
Land onder water om wortelknobbelaaltjes te bestrijden
Elberse, I.A.M. ; Visser, J.H.M. - \ 2014
De Boomkwekerij 25 (2014)4. - ISSN 0923-2443 - p. 27 - 27.
inundatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - meloidogyne - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - overblijvende planten - vollegrondsteelt - gewasbescherming - veldproeven - flooding - cultural control - plant parasitic nematodes - nematode control - perennials - outdoor cropping - plant protection - field tests
Wortelknobbelaaltjes zijn een probleem in de vollegrondsteelt van vaste planten. Hoe kan een bodem besmet met deze aaltjes weer worden schoongemaakt? Het onder water zetten van land (inundatie) werkt tegen andere aaltjes. PPO zocht uit of het ook werkt tegen wortelknobbelaaltjes.
Gebruik kalkstikstof in witte asperge
Wilms, J.A.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
Vredepeel : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 21
groenteteelt - asparagus officinalis - bemesting - kalkmeststoffen - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - teeltsystemen - vegetable growing - fertilizer application - liming materials - plant protection - cultural control - cropping systems
Kalkstikstof (calciumcyaanamide CaNCN) is een meststof met 19.8 % N en bestaat voor minimaal 16% uit langzaamwerkende cyaanamidestikstof. Onderzoek in Duitsland heeft aangetoond dat kalkstikstof werkt als een contactherbicide en tevens een dodende werking heeft op slakken en poppen van de mineervlieg. Ook wordt een remmende werking op sclerotinia en knolvoet gemeld. In een proef uitgevoerd op de PPO-locatie Vredepeel zijn diverse doseringen kalkstikstof vergeleken met een onbehandeld object. Hierbij is in eerste instantie gekeken naar de onkruid bestrijdende werking van kalkstikstof. Verder is er gemonitord op insecten in het gewas.
Tagetes als grondontsmetter ter bedtrijding van wortellesieaaltjes
Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2013
gewasbescherming - akkerbouw - nematodenbestrijding - tagetes - waardplanten - groenbemesters - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tagetes patula - pratylenchus penetrans - plant protection - arable farming - nematode control - host plants - green manures - cultural control
Afrikaantjes zijn in staat slechts een specifieke groep van aaltjes uit te schakelen, namelijk wortellesieaaltjes, Pratylenchus spp. Van alle typen afrikaantjes bestrijdt het lage tuinafrikaantje Tagetes patula de Pratylenchus aaltjes het beste. Het dodingspercentage is hoger dan 95 %. Onderzoek heeft aangetoond dat na een geslaagde Tagetes patula teelt de besmetting van Pratylenchus penetrans zeker drie á vier jaren (heel) laag blijft. Tagetes patula is daardoor beter, en langer effectief tegen deze aaltjes soort dan een natte grondontsmetting.
Begeleidende rapportage Schema Bodemplagen
Qiu, Y.T. ; Rozen, K. van; Raaijmakers, E. ; Everaarts, T. - \ 2013
Lelystad : Applied Plant Research (PPO 3250227400) - 75
bodempathogenen - plantenplagen - vollegrondsteelt - akkerbouw - plagenbestrijding - overzichten - informatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bestrijdingsmethoden - soilborne pathogens - plant pests - outdoor cropping - arable farming - pest control - reviews - information - cultural control - control methods
De bodem is een reservoir van insecten, waarvan een deel verantwoordelijk is voor economische schade in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Bij de meeste zogenaamde bodeminsecten leeft alleen het volwassen stadium bovengronds; andere stadia leven voornamelijk in de bodem. Daarnaast zijn er veel plaaginsecten die de bodem gebruiken als schuilplaats om een ongunstige periode van het jaar (zoals de winter) door te brengen. Daardoor functioneert de bodem voor veel bodemplagen als een brug van het ene teeltseizoen naar het andere. Doordat de plagen zich kunnen verbergen in de bodem of in het ondergrondse plantenweefsel zijn ze in die levensfase moeilijk te bestrijden. Inzicht in biologische en ecologische aspecten van deze insectenplagen is noodzakelijk om ze doelgericht te beheersen of te bestrijden. Een overzichtelijk bodemplagenschema biedt een degelijke basis voor een milieuvriendelijke en duurzame aanpak van bodemgerelateerde plagen.
Behandeling uitgangsmateriaal tegen stengelaaltjes: effect warmwaterbehandeling en CATT bij eerstejaars plantuien
Wander, J. ; Volker, D. ; Lieshout, M. van - \ 2013
Kennisakker.nl 2014 (2013)16 jan.
akkerbouw - gewasbescherming - aaltjesdodende eigenschappen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - warmtebehandeling - plantuien - boorders (insecten) - plagen - plagenbestrijding - nematoda - behandeling voor het planten - plantenparasitaire nematoden - arable farming - plant protection - nematicidal properties - cultural control - heat treatment - onion sets - boring insects - pests - pest control - preplanting treatment - plant parasitic nematodes
Bij de warmwaterbehandeling van plantuitjes heeft de voorbehandeling geen effect had op de mate van besmetting van de plantuitjes met stengelaaltjes maar de iets andere voorbehandeling bij de CATT gaf een sterke verlaging van de mate van besmetting. Bij de warmwaterbehandeling in combinatie met de voorbehandeling werd bij een watertemperatuur vanaf 43 ºC een vrij goede effectiviteit bereikt van bijna 99%. Bij de CATT behandeling werd bij 43 ºC in combinatie met de voorbehandeling een uitstekende effectiviteit verkregen van 99,8%
Behandeling uitgangsmateriaal tegen stengelaaltjes : effect warmwaterbehandeling en CATT bij eerstejaars plantuien
Wander, J. ; Volker, D. ; Lieshout, M. van - \ 2013
Dronten : DLV Plant - 17
akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - uien - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - arable farming - plant parasitic nematodes - onions - plant protection - cultural control
Stengelaaltjes zijn een groot een toenemend probleem in diverse gewassen. Vooral uien kunnen zeer zware schade oplopen. Eerstejaars plantuitjes moeten daarom op stengelaaltjes vrije grond geteeld worden en mogen niet besmet zijn met stengelaaltjes. Ondanks de officiële quarantaine maatregelen komt het toch voor dat gewassen tweedejaars plantuien besmet blijken te zijn met stengelaaltjes. Het kan daarom nuttig zijn om het plantgoed te behandelen tegen stengelaaltjes. In dit project zijn daartoe twee methoden onderzocht: warmwaterbehandeling en CATT (controlled atmosphere temperature treatment).
Ontwikkelingen in bestrijding Verticillium dahliae in de Boomkwekerij
Sluis, Bart van der - \ 2013
verticillium dahliae - fungal diseases - street trees - cultural control - pratylenchus - propagation materials - rootstocks - biological soil sterilization - varietal resistance
Werken aan weerbare landbouwsystemen : kunnen weerbaarheid en biodiversiteit samengaan met het bedrijfsrendement van monocultuur?
Broek, R.C.F.M. van den; Sukkel, W. - \ 2013
Ekoland 33 (2013)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 17 - 17.
bedrijfssystemen - akkerbouw - agrobiodiversiteit - rendement - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - farming systems - arable farming - agro-biodiversity - returns - cultural control - organic farming
Dit voorjaar is door financiering van EL&I en een stevige lobby van de biologische sector het project Werken aan weerbare landbouwsystemen herstart. Zowel in de gangbare als in de biologische sector is er een sterke ontwikkeling naar steeds grotere en uniformere percelen van een enkel gewas. Vanuit economische en mechanisatie-technische redenen zijn deze ontwikkelingen te begrijpen. Maar hoe ontwikkelen ziekten en plagen zich op zulke percelen? Bestaat er een weerbaar landbouwsysteem dat ook een hoog bedrijfsrendement geeft?
Taksterfte Buxus II
Kuik, A.J. van; Dalfsen, P. van; Meij, J. van der; Tol, R. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 58
buxus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - cylindrocladium buxicola - preventie - fungiciden - detectie - bemonsteren - methodologie - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - spuiten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bedrijfshygiëne - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - prevention - fungicides - detection - sampling - methodology - plant protection - control methods - spraying - cultural control - industrial hygiene
In het vorige PT buxusproject "Taksterfte buxus" is veel kennis opgedaan naar de effectiviteit van geschikte gewasbeschermingsmiddelen tegen de schimmel. Sommige middelen kunnen beter preventief worden ingezet en sommige hebben een meer curatieve werking. Uit de praktijkervaringen werd ook duidelijk dat de ziekte zich zeer snel kan ontwikkelen. Vooral onder langdurige natte weersomstandigheden. In de praktijk wordt intensief gespoten tegen Cylindrocladium en vaak vooral met de best werkende middelen. Hierdoor bestaat er een reëel risico dat de schimmel snel minder gevoelig wordt tegen die vaak ingezette middelen. Dit vervolgproject Taksterfte Buxus II heeft als doel een effectieve bestrijdingsstrategie te ontwikkelen, met daarin aandacht voor hygiëne- en teeltmaatregelen, bemonstering en detectie en een effectief afwisselingschema van gewasbeschermingsmiddelen. In dit tweejarig onderzoek is onderzoek gedaan naar de primaire infectiebron van de schimmel. De in het vorige buxusproject ontwikkelde PCR detectietechniek is gebruikt in dit onderzoek. In verschillende proeven worden verschillende spuitschema’s onderzocht op hun effectiviteit.
Beheersing van stambasisrot in Pachysandra, veroorzaakt door Phytophthora ; Nieuwe Phytophthora-soort zorgt voor problemen in Pachysandra's
Kuik, A.J. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 27
houtachtige planten als sierplanten - pachysandra - phytophthora - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - diagnostische technieken - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - cultural control - plant protection - industrial hygiene - diagnostic techniques
Pachysandra is een belangrijke vaste plant/half heester binnen de pot- en containerteelt van vaste planten. Bij sommige bedrijven bestaat meer dan een kwart van hun productie uit Pachysandra. De uitval kan oplopen tot tientallen procenten. Dit geldt met name voor de bedekte teelten. Diverse bedrijven met problemen met Phytophthora hebben aangegeven graag handvatten te krijgen om deze ziekte te kunnen beheersen. In dit project is onderzocht welke Phytophthora-soort de veroorzaker is van de ‘nieuwe’ verwelkingsziekte in Pachysandra. Tevens is de werking van gewasbeschermingsmiddelen getoest tegen deze Phytophthora. Tenslotte is een beheersstrategie opgesteld die problemen met Phytophthora in de teelt van Pachysandra kan voorkomen.
Compost in dienst van weerbare bodem
Janmaat, L. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2013
compost - bodemweerbaarheid - kwaliteit - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - compostering - vollegrondsteelt - bemesting - composts - soil suppressiveness - quality - cultural control - composting - outdoor cropping - fertilizer application
Poster met informatie over kwaliteit en ziektewerende werking van compost.
Weerbare plant
Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2013
cropping systems - capsicum annuum - sweet peppers - cultural control - methodology - plant protection - propagation materials
Monitoring aspergevliegen 2012 : gewastellingen en lijmstokvangsten van aspergevliegen in twaalf aspergevelden
Rozen, K. van; Korte, M. ; Peeters, A.C.R.M. ; Wilms, J.A.M. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 46
gewasbescherming - geïntegreerde plagenbestrijding - asparagus - stengelgroenten - plagen - plantenplagen - veldgewassen - vollegrondsteelt - insectenplagen - plagenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - boorders (insecten) - plant protection - integrated pest management - stem vegetables - pests - plant pests - field crops - outdoor cropping - insect pests - pest control - cultural control - boring insects
Vaststellen in welke mate aspergevliegen voorkomen, in welke periode van het jaar en de invloed van weeromstandigheden hierop. Op basis hiervan wordt een eerste versie van een monitoringssysteem ontwikkeld met bijbehorende advisering. De made van de aspergevlieg vreet een gang door de aspergestengel. Dit kan leiden tot stengelwegval, afhankelijk van het aantal maden en de stengeldikte; jonge aanplant is hierdoor zeer gevoelig. Het voorkomen van aspergevliegen varieert per perceel, blijkt uit monitoring van twaalf praktijkpercelen asperge in 2012. Het zorgvuldig vaststellen van de aspergevliegdruk kan leiden tot een beter advies.
Deltaplan Erwinia deel C - pootaardappelen. Eindrapportage
Velvis, H. ; Kristelijn, K. ; Wolf, J.M. van der - \ 2013
Zoetermeer : Kennisakker.nl
erwinia - aardappelen - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekten - plantenziektebestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - ziektepreventie - gewasbescherming - akkerbouw - pootaardappelen - potatoes - plant pathogenic bacteria - plant diseases - plant disease control - cultural control - disease prevention - plant protection - arable farming - seed potatoes
Het Deltaplan Erwinia (Deel C – Pootaardappelen) is een vervolg op het project 'Bacterievrije pootgoedteelt - een uitdaging!'. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de Erwinia-problemen in de pootgoedteelt en uiteindelijk te komen tot een reductie van de economische schade met 50%. Uit het onderzoek (2009-2012) blijkt dat er bij vrijwel elk onderdeel van de teeltcyclus van pootaardappelen risicovolle handelingen vallen aan te wijzen die tot verergering van het probleem leiden. Na vier jaar onderzoek is de conclusie dat er, om de ten doel gestelde reductie van 50% reductie te realiseren, een samenhangend pakket aan maatregelen nodig is. Daarvoor wordt een aantal aanbevelingen gedaan
Maatregelen om infectie en verspreiding van PlAMV te voorkomen of te beperken (v2.1)
Kock, M.J.D. de; Slootweg, G. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 6
bloembollen - lelies - plantenvirussen - plantago asiatica mosaic virus - ziektepreventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - controle - informatiediensten - ornamental bulbs - lilies - plant viruses - disease prevention - cultural control - industrial hygiene - phytosanitary measures - control - information services
Veredelaars, lelietelers, broeiers, handelaren, exporteurs, voorlichters, toetslaboratoria, keuringsdienst en onderzoek hebben vanwege PlAMV nu 2,5 jaar een intensieve interactie met elkaar. Het is de ervaring dat een lichte besmetting met PlAMV vroeg of laat oncontroleerbaar binnen een partij verspreidt en grote risico’s voor andere virusvrije partijen oplevert. PlAMV leidt uiteindelijk tot schade tijdens teelt, export en broei. Hierbij adviezen opgesteld om PlAMV-infecties te voorkomen en verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
CATT warmtebehandeling aardbei(moer)planten Succesvol tegen aardbeimijt, maar aaltjes zijn er ook niet blij mee
Kruistum, G. van; Hoek, H. ; Verschoor, J.A. - \ 2012
aardbeien - fruitgewassen - fruitteelt - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - warmtebehandeling - plagen - uitrusting voor plagenbestrijding - strawberries - fruit crops - fruit growing - plant protection - cultural control - heat treatment - pests - pest control equipment
CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) behandeling van aardbei(moer)planten is door PPO Lelystad en Food & Biobased Research (FBR) Wageningen in samenwerking met Plantum ontwikkeld ter bestrijding van aardbeimijt.
Werken aan bodemweerbaarheid
Broek, R.C.F.M. van den; Verstegen, H.A.G. ; Zanen, M. ; Janmaat, L. ; Smit, S. - \ 2012
bodemweerbaarheid - ziektepreventie - landbouwkundig onderzoek - aardbeien - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - soil suppressiveness - disease prevention - agricultural research - strawberries - cultural control
Poster met onderzoeksinformatie. Grond van percelen met verschillende weerbaarheid is verzameld en onderzocht.
Bodem niet de black box die het volgens velen is. interview met G. Korthals
Korthals, G.W. ; Dwarswaard, A. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)260. - ISSN 1571-5558 - p. 32 - 33.
bodemweerbaarheid - bodemvruchtbaarheid - bodembeheer - landbouwkundig onderzoek - akkergronden - proeven - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - soil suppressiveness - soil fertility - soil management - agricultural research - arable soils - trials - cultural control
BloembollenVisie wijdt een serie aan bodemweerbaarheid, bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In deze aflevering is het woord aan bodemecoloog Gerard Korthals, werkzaam bij PPO AGV in Lelystad.
Differences in leaf litter, ascospore production and infection of pear scab (Venturia pirina) in Dutch organic orchards
Timmermans, B.G.H. ; Jansonius, P.J. - \ 2012
In: Eco-fruit : 15th international conference on cultivation technique and phytopathological problems in organic fruit-growing and viticulture, 20-22 February 2012, Hohenheim. - Weinsberg : Foerdergemeinschaft Oekologischer Obstbau e.V. - p. 253 - 259.
venturia pyrina - peren - fruitteelt - epidemiologie - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelziekten - plantenziekten - biologische landbouw - analyse - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - regen - ascosporen - pears - fruit growing - epidemiology - plant pathogenic fungi - fungal diseases - plant diseases - organic farming - analysis - cultural control - rain - ascospores
In 2010 and 2011 the amounts of leaf litter and ascospore production per unit of leaf litter area in 7 organic pear orchards throughout the Netherlands were measured. In one of the orchards, adapted managements strategies were implemented, being grass/clover that is grown as ground cover on the tree-strip, and organic cattle-manure that replaces chicken manure pellets, in order to stimulate the earthworm population and change the palatability of the leaf litter. First results indicate large differences between orchards in percentage of ground covered by dead leaves at the time of major ascospore infections, but also in number of ascospores per cm2 leaf litter and in resulting potential ascospore dose. These data, together with weather data (temperature, rainfall), were used in a simple multivariate analysis to gain insight in the dynamics of the system. The first results show that, to a limited degree, leaf litter was indeed important for the scab epidemic in 2011, whereas in 2010 the high amount of rainfall in the second part of the growing season must have led to a high conidial infection pressure. Surprisingly, in both years ascospore number per unit leaf area was of more importance than leaf litter area or potential ascospore dose.
Effects of beetroot-Vinasse on ascospore formation of Venturia pirina: a one-year field trial on an organic Conference orchard
Timmermans, Bart - \ 2012
cultural control - pears - fruit growing - venturia pyrina - ascospores - plant pathogenic fungi - field tests - plant diseases - plant protection - organic farming
Bladvertering en perenschurft
Timmermans, Bart - \ 2012
ascospores - pears - pyrus - plant pathogenic fungi - cultural control - comparative research - leaf fall - fruit growing - plant diseases
Onderzoek naar effecten van plantversterkende preparaten
Staalduinen, J. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)10. - p. 72 - 73.
glastuinbouw - groenten - snijbloemen - substraten - cultuurmethoden - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - weerstand - methodologie - wortels - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers - substrates - cultural methods - cultural control - resistance - methodology - roots
Een groeiend aantal substraattelers gebruikt middelen die het wortelmilieu zouden vitaliseren en gewassen weerbaarder maken. Hoewel zij er baat bij zeggen te hebben, is niet altijd duidelijk wat deze middelen precies doen en hoe men de teelt er gericht mee kan sturen. Het vierjarige project ‘Weerbaar substraat’ moet daar verandering in brengen.
Voorkomen van uitval bij Impatiens walleriana onder veldcondities
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Wensveen, W. van; Fuente van Bentem, S. de la - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1160) - 32
potplanten - sierplanten - impatiens walleriana - ornamentele waarde - bodempathogenen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - peronospora farinosa - vollegrondsteelt - pot plants - ornamental plants - ornamental value - soilborne pathogens - cultural control - outdoor cropping
Abstract Wageningen UR Greenhouse Horticulture, together with Syngenta Seeds performed field trials with fungicides and fertilizing products to prolong the consumer value of Impatiens walleriana (busy lily). This project was funded by the Dutch Horticultural Board. The plants were situated on two field locations, both in the field and in pots to follow the natural disease development with and without interaction with soil pathogens (e.g. downy mildew). The results of this study show that Ridomil Gold is effective against early infestation from soil propagules of downy mildew, but there is no effectivity against leaf infections. Products based on phoshite (potassium phosphite, product X of Everris) slow down the infection process with a few weeks. Especially, later in the season when the conidia are most dominantly present. It is recommended to screen multiple products which are effective against resting spores of downy mildew. Sensitive Impatiens species should preferably be planted early in the season and not directly in soil with high risk of surviving propagules.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.