Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 223

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==cultural control
Check title to add to marked list
Aardappel houdt M. naasi in toom
Runia, W.T. ; Hoek, H. - \ 2014
Boerderij/Akkerbouw 99 (2014)38. - ISSN 0169-0116 - p. A16 - A17.
akkerbouw - uien - gewasbescherming - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne naasi - waardplanten - groenbemesters - veldgewassen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - aardappelen - maïs - arable farming - onions - plant protection - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - host plants - green manures - field crops - cultural control - potatoes - maize
In uien veroorzaakt het relatief onbekende graswortelknobbelaaltje nog wel eens schade. Beheersing ervan is vrij eenvoudig, meldt PPO. Om M. naasi te beheersen kunnen uien het best na aardappelen of mais worden geteeld (allebei geen waardplant) of na bieten (slechte waardplant).
Rhizoctonia solani in potatoes and its control : Specific recommendations for seed production in Punjab (India)
Brink, L. van den; Wustman, R. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 25
thanatephorus cucumeris - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - pootaardappelen - aardappelen - akkerbouw - punjab (india) - india - solanum tuberosum - plant pathogenic fungi - plant disease control - plant protection - cultural control - seed potatoes - potatoes - arable farming
During visits of Wageningen UR researchers to potato production fields in Punjab (India) in 2013 and 2014, it appeared that many plant had severe incidences of Rhizoctonia solani. Rhizoctonia has become a serious problem in the Punjab seed production system. This report summarizes information on Rhizoctonia and its control.
Effect bemesting op ziekteontwikkeling in stamslabonen industrieteelt
Evenhuis, B. ; Verstegen, H.A.G. ; Wilms, J.A.M. ; Topper, C.G. - \ 2014
Wageningen : PPO AGV - 22
groenteteelt - veldgewassen - phaseolus vulgaris - peulvruchten (groente) - industriële gewassen - bemesting - stikstofmeststoffen - overbemesting - oogstverliezen - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - schimmelziekten - sclerotinia - botrytis - gewasbescherming - vegetable growing - field crops - vegetable legumes - industrial crops - fertilizer application - nitrogen fertilizers - top dressings - yield losses - outturn - growth yield relationship - cultural control - fungal diseases - plant protection
In de teelt van stamslabonen voor de industrie worden vaak problemen ondervonden met ziektes zoals Sclerotinia en Botrytis. Deze ziektes worden geassocieerd met (over)bemesting. De gebruiksnorm voor stikstofgift was in 2012 en 2013, 110 kg N/ha respectievelijk 120 kg N/ha, op zand- en kleigrond. Werd er niet bemest dan leidde dit tot een significante opbrengstverlaging. Een overbemesting tot 150% van de gebruiksnorm na aftrek van N-min gaf eveneens een opbrengstverlaging te zien. Bemesting trappen variërend van 50 tot 125% van de normbemesting lieten geen significant verschil in opbrengst zien. Een evenwichtig teeltadvies waarbij het bemestingsniveau maximaal bijdraagt aan plantweerstand en productkwaliteit is belangrijk.
Monitoring Aspergevliegen 2013 Gewastellingen en lijmstokvangsten van aspergevliegen in veertien aspergevelden
Rozen, K. van; Wilms, J.A.M. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 55
asparagus - stengelgroenten - plagen - veldgewassen - vollegrondsgroenten - plantenplagen - geïntegreerde plagenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - veldproeven - boorders (insecten) - insectenplagen - plagenbestrijding - stem vegetables - pests - field crops - field vegetables - plant pests - integrated pest management - cultural control - plant protection - field tests - boring insects - insect pests - pest control
Monitoringssysteem voor aspergevliegen ontwikkelen met bijbehorende advisering. De resultaten in 2012 en 2013 van 26 gemonitorde percelen geven voldoende aanleiding tot een gerichtere aanpak van aspergevliegen. Dit betekent ook vaak dat niet hoeft worden ingegrepen. In 2013 is een schadedrempel geformuleerd op basis van de uitkomsten; bestrijding uitvoeren nadat gemiddeld 10 aspergevliegen/val/week zijn geteld. Op dit moment wordt aanbevolen om deze schadedrempel in de praktijk te valideren.
Later zaaien voorkomt emeltschade
Rozen, K. van; Raaijmakers, E. - \ 2014
Boerderij 99 (2014)25. - ISSN 0006-5617 - p. 63 - 63.
suikerbieten - tipulidae - larven - zaaitijd - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plantenplagen - insectenplagen - akkerbouw - sugarbeet - larvae - sowing date - plant protection - cultural control - plant pests - insect pests - arable farming
Emelten, de larven van de langpootmug, kunnen in bieten flinke schade geven. Later zaaien kan in sommige gevallen de schade beperken.
Schema Bodemplagen als hulpmiddel : Na aaltjesschema nu ook overzicht voor andere bodemplagen in ontwikkeling
Qiu, Y.T. - \ 2014
Nieuwe oogst : LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 10 (2014)6. - p. 36 - 36.
bodempathogenen - plantenplagen - rotaties - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - gewasbescherming - vollegrondsteelt - akkerbouw - soilborne pathogens - plant pests - rotations - cultural control - pest control - plant protection - outdoor cropping - arable farming
Bij welke gewassen moet je als teler op je hoede zijn voor bodemplagen? Welke gewassen zijn het beste te telen als je een bepaald plaaginsect verwacht? Het Schema Bodemplagen is een eenvoudig hulpmiddel.
Ontwikkeling meerjarig onkruid bij niet kerende grondbewerking
Vermeulen, G.D. ; Groeneveld, R.M.W. ; Heijting, S. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International (PRI rapport ) - 16
akkerbouw - veldgewassen - gewasbescherming - cultuurmethoden zonder grondbewerking - onkruidbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische bestrijding - biologische landbouw - mechanische bestrijding - gereduceerde grondbewerking - arable farming - field crops - plant protection - no-tillage - weed control - cultural control - biological control - organic farming - mechanical control - reduced tillage
In theorie is voor zaadonkruiden te verwachten dat de zaden bij Niet Kerende Grondbewerking minder diep in de bouwvoor terecht zullen komen, dat men de zaadbank door regelmatige ondiepe mechanische bestrijding zou kunnen uitputten en dat daardoor de onkruiddruk zelfs zou afnemen. Voor meerjarige onkruiden is dit niet van toepassing en wordt geprobeerd de uitgroei voldoende te beheersen bij toepassing van NKG met intensieve niet-chemische bestrijding.
Land onder water om wortelknobbelaaltjes te bestrijden
Elberse, I.A.M. ; Visser, J.H.M. - \ 2014
De Boomkwekerij 25 (2014)4. - ISSN 0923-2443 - p. 27 - 27.
inundatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - meloidogyne - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - overblijvende planten - vollegrondsteelt - gewasbescherming - veldproeven - flooding - cultural control - plant parasitic nematodes - nematode control - perennials - outdoor cropping - plant protection - field tests
Wortelknobbelaaltjes zijn een probleem in de vollegrondsteelt van vaste planten. Hoe kan een bodem besmet met deze aaltjes weer worden schoongemaakt? Het onder water zetten van land (inundatie) werkt tegen andere aaltjes. PPO zocht uit of het ook werkt tegen wortelknobbelaaltjes.
Gebruik kalkstikstof in witte asperge
Wilms, J.A.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
Vredepeel : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 21
groenteteelt - asparagus officinalis - bemesting - kalkmeststoffen - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - teeltsystemen - vegetable growing - fertilizer application - liming materials - plant protection - cultural control - cropping systems
Kalkstikstof (calciumcyaanamide CaNCN) is een meststof met 19.8 % N en bestaat voor minimaal 16% uit langzaamwerkende cyaanamidestikstof. Onderzoek in Duitsland heeft aangetoond dat kalkstikstof werkt als een contactherbicide en tevens een dodende werking heeft op slakken en poppen van de mineervlieg. Ook wordt een remmende werking op sclerotinia en knolvoet gemeld. In een proef uitgevoerd op de PPO-locatie Vredepeel zijn diverse doseringen kalkstikstof vergeleken met een onbehandeld object. Hierbij is in eerste instantie gekeken naar de onkruid bestrijdende werking van kalkstikstof. Verder is er gemonitord op insecten in het gewas.
Tagetes als grondontsmetter ter bedtrijding van wortellesieaaltjes
Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2013
gewasbescherming - akkerbouw - nematodenbestrijding - tagetes - waardplanten - groenbemesters - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tagetes patula - pratylenchus penetrans - plant protection - arable farming - nematode control - host plants - green manures - cultural control
Afrikaantjes zijn in staat slechts een specifieke groep van aaltjes uit te schakelen, namelijk wortellesieaaltjes, Pratylenchus spp. Van alle typen afrikaantjes bestrijdt het lage tuinafrikaantje Tagetes patula de Pratylenchus aaltjes het beste. Het dodingspercentage is hoger dan 95 %. Onderzoek heeft aangetoond dat na een geslaagde Tagetes patula teelt de besmetting van Pratylenchus penetrans zeker drie á vier jaren (heel) laag blijft. Tagetes patula is daardoor beter, en langer effectief tegen deze aaltjes soort dan een natte grondontsmetting.
Begeleidende rapportage Schema Bodemplagen
Qiu, Y.T. ; Rozen, K. van; Raaijmakers, E. ; Everaarts, T. - \ 2013
Lelystad : Applied Plant Research (PPO 3250227400) - 75
bodempathogenen - plantenplagen - vollegrondsteelt - akkerbouw - plagenbestrijding - overzichten - informatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bestrijdingsmethoden - soilborne pathogens - plant pests - outdoor cropping - arable farming - pest control - reviews - information - cultural control - control methods
De bodem is een reservoir van insecten, waarvan een deel verantwoordelijk is voor economische schade in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Bij de meeste zogenaamde bodeminsecten leeft alleen het volwassen stadium bovengronds; andere stadia leven voornamelijk in de bodem. Daarnaast zijn er veel plaaginsecten die de bodem gebruiken als schuilplaats om een ongunstige periode van het jaar (zoals de winter) door te brengen. Daardoor functioneert de bodem voor veel bodemplagen als een brug van het ene teeltseizoen naar het andere. Doordat de plagen zich kunnen verbergen in de bodem of in het ondergrondse plantenweefsel zijn ze in die levensfase moeilijk te bestrijden. Inzicht in biologische en ecologische aspecten van deze insectenplagen is noodzakelijk om ze doelgericht te beheersen of te bestrijden. Een overzichtelijk bodemplagenschema biedt een degelijke basis voor een milieuvriendelijke en duurzame aanpak van bodemgerelateerde plagen.
Behandeling uitgangsmateriaal tegen stengelaaltjes: effect warmwaterbehandeling en CATT bij eerstejaars plantuien
Wander, J. ; Volker, D. ; Lieshout, M. van - \ 2013
Kennisakker.nl 2014 (2013)16 jan.
akkerbouw - gewasbescherming - aaltjesdodende eigenschappen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - warmtebehandeling - plantuien - boorders (insecten) - plagen - plagenbestrijding - nematoda - behandeling voor het planten - plantenparasitaire nematoden - arable farming - plant protection - nematicidal properties - cultural control - heat treatment - onion sets - boring insects - pests - pest control - preplanting treatment - plant parasitic nematodes
Bij de warmwaterbehandeling van plantuitjes heeft de voorbehandeling geen effect had op de mate van besmetting van de plantuitjes met stengelaaltjes maar de iets andere voorbehandeling bij de CATT gaf een sterke verlaging van de mate van besmetting. Bij de warmwaterbehandeling in combinatie met de voorbehandeling werd bij een watertemperatuur vanaf 43 ºC een vrij goede effectiviteit bereikt van bijna 99%. Bij de CATT behandeling werd bij 43 ºC in combinatie met de voorbehandeling een uitstekende effectiviteit verkregen van 99,8%
Behandeling uitgangsmateriaal tegen stengelaaltjes : effect warmwaterbehandeling en CATT bij eerstejaars plantuien
Wander, J. ; Volker, D. ; Lieshout, M. van - \ 2013
Dronten : DLV Plant - 17
akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - uien - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - arable farming - plant parasitic nematodes - onions - plant protection - cultural control
Stengelaaltjes zijn een groot een toenemend probleem in diverse gewassen. Vooral uien kunnen zeer zware schade oplopen. Eerstejaars plantuitjes moeten daarom op stengelaaltjes vrije grond geteeld worden en mogen niet besmet zijn met stengelaaltjes. Ondanks de officiële quarantaine maatregelen komt het toch voor dat gewassen tweedejaars plantuien besmet blijken te zijn met stengelaaltjes. Het kan daarom nuttig zijn om het plantgoed te behandelen tegen stengelaaltjes. In dit project zijn daartoe twee methoden onderzocht: warmwaterbehandeling en CATT (controlled atmosphere temperature treatment).
Ontwikkelingen in bestrijding Verticillium dahliae in de Boomkwekerij
Sluis, Bart van der - \ 2013
verticillium dahliae - fungal diseases - street trees - cultural control - pratylenchus - propagation materials - rootstocks - biological soil sterilization - varietal resistance
Werken aan weerbare landbouwsystemen : kunnen weerbaarheid en biodiversiteit samengaan met het bedrijfsrendement van monocultuur?
Broek, R.C.F.M. van den; Sukkel, W. - \ 2013
Ekoland 33 (2013)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 17 - 17.
bedrijfssystemen - akkerbouw - agrobiodiversiteit - rendement - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - farming systems - arable farming - agro-biodiversity - returns - cultural control - organic farming
Dit voorjaar is door financiering van EL&I en een stevige lobby van de biologische sector het project Werken aan weerbare landbouwsystemen herstart. Zowel in de gangbare als in de biologische sector is er een sterke ontwikkeling naar steeds grotere en uniformere percelen van een enkel gewas. Vanuit economische en mechanisatie-technische redenen zijn deze ontwikkelingen te begrijpen. Maar hoe ontwikkelen ziekten en plagen zich op zulke percelen? Bestaat er een weerbaar landbouwsysteem dat ook een hoog bedrijfsrendement geeft?
Taksterfte Buxus II
Kuik, A.J. van; Dalfsen, P. van; Meij, J. van der; Tol, R. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 58
buxus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - cylindrocladium buxicola - preventie - fungiciden - detectie - bemonsteren - methodologie - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - spuiten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bedrijfshygiëne - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - prevention - fungicides - detection - sampling - methodology - plant protection - control methods - spraying - cultural control - industrial hygiene
In het vorige PT buxusproject "Taksterfte buxus" is veel kennis opgedaan naar de effectiviteit van geschikte gewasbeschermingsmiddelen tegen de schimmel. Sommige middelen kunnen beter preventief worden ingezet en sommige hebben een meer curatieve werking. Uit de praktijkervaringen werd ook duidelijk dat de ziekte zich zeer snel kan ontwikkelen. Vooral onder langdurige natte weersomstandigheden. In de praktijk wordt intensief gespoten tegen Cylindrocladium en vaak vooral met de best werkende middelen. Hierdoor bestaat er een reëel risico dat de schimmel snel minder gevoelig wordt tegen die vaak ingezette middelen. Dit vervolgproject Taksterfte Buxus II heeft als doel een effectieve bestrijdingsstrategie te ontwikkelen, met daarin aandacht voor hygiëne- en teeltmaatregelen, bemonstering en detectie en een effectief afwisselingschema van gewasbeschermingsmiddelen. In dit tweejarig onderzoek is onderzoek gedaan naar de primaire infectiebron van de schimmel. De in het vorige buxusproject ontwikkelde PCR detectietechniek is gebruikt in dit onderzoek. In verschillende proeven worden verschillende spuitschema’s onderzocht op hun effectiviteit.
Beheersing van stambasisrot in Pachysandra, veroorzaakt door Phytophthora ; Nieuwe Phytophthora-soort zorgt voor problemen in Pachysandra's
Kuik, A.J. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 27
houtachtige planten als sierplanten - pachysandra - phytophthora - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - diagnostische technieken - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - cultural control - plant protection - industrial hygiene - diagnostic techniques
Pachysandra is een belangrijke vaste plant/half heester binnen de pot- en containerteelt van vaste planten. Bij sommige bedrijven bestaat meer dan een kwart van hun productie uit Pachysandra. De uitval kan oplopen tot tientallen procenten. Dit geldt met name voor de bedekte teelten. Diverse bedrijven met problemen met Phytophthora hebben aangegeven graag handvatten te krijgen om deze ziekte te kunnen beheersen. In dit project is onderzocht welke Phytophthora-soort de veroorzaker is van de ‘nieuwe’ verwelkingsziekte in Pachysandra. Tevens is de werking van gewasbeschermingsmiddelen getoest tegen deze Phytophthora. Tenslotte is een beheersstrategie opgesteld die problemen met Phytophthora in de teelt van Pachysandra kan voorkomen.
Compost in dienst van weerbare bodem
Janmaat, L. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2013
compost - bodemweerbaarheid - kwaliteit - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - compostering - vollegrondsteelt - bemesting - composts - soil suppressiveness - quality - cultural control - composting - outdoor cropping - fertilizer application
Poster met informatie over kwaliteit en ziektewerende werking van compost.
Weerbare plant
Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2013
cropping systems - capsicum annuum - sweet peppers - cultural control - methodology - plant protection - propagation materials
Monitoring aspergevliegen 2012 : gewastellingen en lijmstokvangsten van aspergevliegen in twaalf aspergevelden
Rozen, K. van; Korte, M. ; Peeters, A.C.R.M. ; Wilms, J.A.M. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 46
gewasbescherming - geïntegreerde plagenbestrijding - asparagus - stengelgroenten - plagen - plantenplagen - veldgewassen - vollegrondsteelt - insectenplagen - plagenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - boorders (insecten) - plant protection - integrated pest management - stem vegetables - pests - plant pests - field crops - outdoor cropping - insect pests - pest control - cultural control - boring insects
Vaststellen in welke mate aspergevliegen voorkomen, in welke periode van het jaar en de invloed van weeromstandigheden hierop. Op basis hiervan wordt een eerste versie van een monitoringssysteem ontwikkeld met bijbehorende advisering. De made van de aspergevlieg vreet een gang door de aspergestengel. Dit kan leiden tot stengelwegval, afhankelijk van het aantal maden en de stengeldikte; jonge aanplant is hierdoor zeer gevoelig. Het voorkomen van aspergevliegen varieert per perceel, blijkt uit monitoring van twaalf praktijkpercelen asperge in 2012. Het zorgvuldig vaststellen van de aspergevliegdruk kan leiden tot een beter advies.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.