Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 30 / 30

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==grass-clover swards
Check title to add to marked list
Effect verandering landgebruik op emissies broeikasgassen
Vellinga, T. ; Eekeren, N. van - \ 2017
V-focus 14 (2017)2. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
landgebruik - bodemkwaliteit - broeikasgassen - emissie - melkveehouderij - graslanden - wisselbouw - grasklaver - land use - soil quality - greenhouse gases - emission - dairy farming - grasslands - ley farming - grass-clover swards
In het vorige nummer van V-focus is besproken wat het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit is op melkveebedrijven met gras en mais, namelijk: 60% blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20% grasklaver (rode en witte klaver) in rotatie met 20% bouwland. In het hetzelfde nummerwerd uitgerekend dat dit een gemiddeld melkveebedrijf 7.000 euro per jaar oplevert. In het Project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is gekeken wat dit betekent voor de emissie van broeikasgassen. In de kennisgroep Melk&Klimaat van VKA werken melkveehouders, samen met FrieslandCampina, aan het verminderen van de ‘carbonfootprint’ van melk
Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie : 'climatecafe' evalueert samenwerking akkerbouw- en veeteeltbedrijven
Wit, Jan de; Adelhart Toorop, R.L. de - \ 2016
Ekoland (2016)12. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
klimaatadaptatie - klimaatverandering - samenwerking - grasklaver - teelt - biologische landbouw - gewassen - gewasbescherming - akkerbouw - veehouderij - climate adaptation - climatic change - cooperation - grass-clover swards - cultivation - organic farming - crops - plant protection - arable farming - livestock farming
Het wordt natter en warmer in Nederland voorspelt het KNMI. Is de biologische boer bezig met deze verandering? Dat valt wel mee. Er wordt gewerkt aan een goede bodemkwaliteit en structuur. Dat draagt bij aan het aanpassingsvermogen aan een veranderend klimaat (‘adaptatie’). Grasklaver als rustgewas helpt de akkerbouwer daarbij, zo blijkt ook uit modelberekeningen.
Energie en eiwitwaardeschatting gras-klaverkuilen
Schooten, H.A. van; Spek, J.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 994) - 33
grasklaver - eiwitten - energie - voedingswaarde - biochemie - diervoedering - grass-clover swards - proteins - energy - nutritive value - biochemistry - animal feeding
Bodemgeschiktheidsbeoordeling Westelijke Langstraat
Vries, F. de - \ 2013
Wageningen :
bodemgeschiktheid - akkerbouw - gewassen - luzerne - grasklaver - noord-brabant - soil suitability - arable farming - crops - lucerne - grass-clover swards
Voor een aantal terreinen in de Westelijke Langstraat is een bodemgeschiktheidsbeoordeling uitgevoerd voor de teelt van tarwe, rietzwenkgras, grasklaver en luzerne.
Lucerne (Medicago sativa) or grass-clover as cut-and-carry fertilizers in organic agriculture
Burgt, G.J.H.M. van der; Eekeren, N.J.M. van; Scholberg, J.M.S. ; Koopmans, C.J. - \ 2013
In: The role of grasslands in a green future : threats and perspectives in less favoured areas / Helgadóttir, A., Hopkins, A., EGF (Grassland science in Europe 18) - p. 123 - 125.
bemesting - groenbemesters - organische meststoffen - veldproeven - vollegrondsteelt - medicago sativa - luzerne - grasklaver - biologische landbouw - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizer application - green manures - organic fertilizers - field tests - outdoor cropping - lucerne - grass-clover swards - organic farming - nutrient use efficiency
Onfarm nitrogen fixation is a driving force in organic agriculture. The efficiency with which this nitrogen is used can be increased by using lucerne (Medicago sativa) or grassclover directly as sources of fertilizer on arable land: cutandcarry fertilizers. In two arable crops, the use of lucerne and grassclover as fertilizers was compared with the use of poultry manure and slurry. The nitrogenuse efficiency at crop level was comparable or better for the cutandcarry fertilizers as compared to the animal manures. The relative P and K content of these fertilizers came closer to the crop demand than that of the poultry manure. Crop yields were comparable or better when using lucerne or grassclover as fertilizer. It is concluded that cutandcarry fertilizers are a serious alternative for manure as part of an overall farm soil fertility strategy.
PlantyOrganic - Onderzoeksverslag 2012: Onderzoek naar het innovatieve landbousysteem dat zichzelf voorziet van (plantaardige) stikstof en daarmee 100% zelfvoorzienend is
Burgt, G.J.H.M. van der; Werkman, D. ; Bus, M. - \ 2012
Biowad - 35 p.
akkerbouw - groenteteelt - veldgewassen - biologische landbouw - groenbemesters - bemesting - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - veldproeven - stikstofgehalte - stikstofkringloop - aardappelen - grasklaver - penen - bloemkolen - tarwe - arable farming - vegetable growing - field crops - organic farming - green manures - fertilizer application - farm management - sustainability - field tests - nitrogen content - nitrogen cycle - potatoes - grass-clover swards - carrots - cauliflowers - wheat
Onderzoek naar het innovatieve landbouwsysteem dat zichzelf voorziet van (plantaardige) stikstof en daarmee 100% zelfvoorzienend is. In dit rapport worden alle projectactiviteiten in 2012 beschreven en komen de eerste resultaten aan de orde. Aangezien het een meerjarig project is – er wordt verwacht ten minste een volledige rotatie van zes jaar te kunnen onderzoeken – en in dit eerste jaar de meeste gewassen nog niet de voorvrucht hadden die ze in het ontwerp hebben, zijn de resultaten nog bescheiden.
Optimal length of the grass-clover period in crop rotations: results of a 9-year field experiment under organic conditions
Boer, H.C. de - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report/ Wageningen UR Livestock Research 660) - 46
rotaties - wisselweide - grasklaver - lolium perenne - trifolium repens - zea mays - maïskuilvoer - bemesting - drijfmest - mineralen - nutriëntenuitspoeling - melkveehouderij - rotations - rotational pasture - grass-clover swards - maize silage - fertilizer application - slurries - minerals - nutrient leaching - dairy farming
The results of a 9-year crop rotation experiment with grass-clover are reported and discussed.
Bemesting voor een goede grasklaver
Eekeren, N.J.M. van - \ 2011
Biokennis
grasklaver - bemesting - biologische landbouw - melkveehouderij - grass-clover swards - fertilizer application - organic farming - dairy farming
Op veel biologische melkveebedrijven staat het eiwitgehalte in de kuilen onder druk. Lagere klaveraandelen door weers-invloeden zijn slechts gedeeltelijk de oorzaak. Veel problemen met klaver komen door een te lage pH en een slechte kalivoorziening. De bemestingsplanner is hierbij een nuttig hulpmiddel.
Developing novel farming systems: effective use of nutrients from cover crops in intensive organic farming
Burgt, G.J.H.M. van der; Scholberg, J.M.S. ; Koopmans, C.J. - \ 2011
In: Organic is life - knowledge for tomorrow. Proceedings of the third scientific conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR) 28 September - 1 October 2011. - - p. 32 - 35.
bemesting - biologische landbouw - dekgewassen - veldproeven - bodemvruchtbaarheid - luzerne - grasklaver - fertilizer application - organic farming - cover crops - field tests - soil fertility - lucerne - grass-clover swards
On-farm nitrogen fixation is a driving force in organic agriculture. The efficiency with which this nitrogen is used can be increased by using alfalfa or grass-clover crops directly as fertilizer on other fields: cut-and-carry fertilizers. In two crops in two years, the use of several types of alfalfa and grass-clover as fertilizer is compared with the use of poultry manure and slurry. The nitrogen use efficiency at crop level is comparable or better for the cut-and-carry fertilizers as compared to the animal manures. The relative P and K content of these fertilizers comes closer to the crop demand than that of the poultry manure. Crop yields are comparable or better when using the alfalfa or grass-clover as fertilizer. It is concluded that the cut-and-carry fertilizers are a serious alternative for manure as part of an overall farm soil fertility strategy.
Effect of grass-clover on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation
Eekeren, N.J.M. van; Bokhorst, J.G. ; Brussaard, L. ; Koopmans, C.J. - \ 2011
In: Proceedings of the third scientific conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), 28 Sept - 1 Oct 2011. - - p. 44 - 47.
grasklaver - melkveehouderij - biologische landbouw - trifolium repens - aardwormen - bodemstructuur - bodemwaterretentie - wortels - grass-clover swards - dairy farming - organic farming - earthworms - soil structure - soil water retention - roots
White clover has a lower root biomass and a higher abundance of earthworms than grass. This might have an impact on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation when white clover is introduced in the grassland on organic dairy farms. We investigated the root biomass, the abundance of earthworms and a selection of soil physical parameters in white clover, grass-clover, and grass with and without N fertilizer. The treatment with clover-only had a lower root biomass, a lower C/N-ratio of the roots, a higher abundance of earthworms, a higher number of earthworm burrows, a lower penetration resistance at the 20-30 cm soil layer and a lower proportion of crumbs in the soil, than the other treatments. This confirms the literature that pure clover stimulates the ecosystem services of water regulation, but is less conducive to soil structure maintenance. However, the grass-clover mixture did not differ significantly from the grass treatments, but differed from pure clover in a higher percentage of soil crumbs. We infer that, when clover is introduced in grassland on organic dairy farms to fix atmospheric N2, the mixture of grass and clover maintains the positive impact of grass roots on soil structure but only may show a positive effect of clover-only on water regulation with a higher clover percentage in the dry matter.
Grasklaver
Schrauwen, R. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2011
Royal Haskoning [etc.]
grasklaver - graslandbeheer - bemesting - grass-clover swards - grassland management - fertilizer application
Poster met uitleg over de voordelen grasklaver ten opzichte van puur gras.
Grasklaver blijft lastig : maaien gras + rode klaver beste optie
Beekman, J. ; Animal Sciences Group (ASG), - \ 2011
Boerderij 96 (2011)45. - ISSN 0006-5617 - p. 20 - 22.
grasklaver - trifolium pratense - melkveehouderij - eiwitgehalte - rendement - mest - grass-clover swards - dairy farming - protein content - returns - manures
Strengere mestnormen stimuleren het gebruik van grasklaver. Witte klaver is lastig te beheren. Op gangbare bedrijven is rode klaver goed in te passen.
Regionale rantsoenen voor melkvee = Regional feed for dairy cows
Plomp, M. ; Prins, U. ; Schooten, H.A. van; Pinxterhuis, J.B. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 418) - 37
biologische landbouw - melkveehouderij - voersamenstelling - kringlopen - ruwvoer (forage) - graan - melkveevoeding - overijssel - grasklaver - organic farming - dairy farming - feed formulation - cycling - forage - grain - dairy cattle nutrition - grass-clover swards
To close nutrient cycles, farmers in Echt Overijssel! (Truly Overijssel!) want to use more regional feedstuffs and less inputs from further afield. Examples from farmers and calculated rations are given. An average milk production of 7,000 kg per cow per lactation fits best, with well balanced rations consisting of grassclover, grains and possibly some silage maize or grass from nature conservation areas.
Roots and earthworms under grass, clover and a grass-clover mixture
Eekeren, N.J.M. van; Bokhorst, J.G. ; Brussaard, L. - \ 2010
In: 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, 1–6 August 2010, Brisbane, Australia. - - p. 27 - 30.
graslanden - trifolium repens - beworteling - bodemstructuur - bodemwaterregimes - bodemvruchtbaarheid - grasklaver - ecosysteemdiensten - grasslands - rooting - soil structure - soil water regimes - soil fertility - grass-clover swards - ecosystem services
Witte klaver heeft een lagere wortelbiomassa, maar een grotere hoeveelheid regenwormen dan gras. Dit heeft waarschijnlijk invloed op de ecosysteemdiensten bodemstructuur en waterregulatie. De bodemeigenschappen tijdens de teelt van witte klaver, grasklaver en gras zonder anorganische stikstofbemesting zijn vergeleken. Dit onderzoek bevestigt dat pure klaver de ecosysteemdienst waterregulatie bevordert, maar een negatief effect heeft op bodemstructuur. Een mengsel van gras en klaver behoudt het positieve effect van de graswortels, maar om een positief effect op de waterregulatie te krijgen, moet waarschijnlijk een hoger percentage klaver gebruikt worden dan in dit experiment.
Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting : handreiking voor de praktijk Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting : handreiking voor de praktijk
Timmermans, B. ; Eekeren, N.J.M. van; Finke, E. ; Smeding, F.W. ; Bos, M. - \ 2010
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 28 p.
fosfaat - kalium - agrarisch natuurbeheer - natuurgebieden - grasklaver - natuurontwikkeling - bemesting - ecologisch herstel - phosphate - potassium - agri-environment schemes - natural areas - grass-clover swards - nature development - fertilizer application - ecological restoration
Veel Nederlandse bodems zijn rijk aan fosfaat door hun landbouwverleden. Dit fosfaat staat de ontwikkeling van interessante natuur vaak in de weg. Een manier om de bodem te verarmen is door dit fosfaat uit te mijnen met gras/klaver en kalibemesting. Uitmijnen is het maaien van gras/klaver, waarvan de productie door kalibemesting op peil wordt gehouden. De hoge productie maakt het uitmijnen interessant voor melkveehouders in de omgeving, en garandeert een snelle afvoer van fosfaat. Met andere woorden: er ontstaat een win-win situatie. DLV en het Louis Bolk instituut hebben dit samen met melkveehouders uit de regio op zo’n 60 tal hectares in Noord-Brabant, gedurende meerdere jaren getest. De ervaringen waren positief en worden samengevat in deze brochure.
Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied : verslaglegging maatregelen op bedrijfsniveau: Demopercelen grasklaver en direct zaaien snijmaïs
Prins, U. ; Vries, A. de; Deru, J. - \ 2010
[Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr.: 2010-017 LbD) - 23 p.
melkveehouderij - stikstof - fosfaat - bodemvruchtbaarheid - oppervlaktewater - maïs - rotaties - veldproeven - voedingsstoffenbalans - grasklaver - nutriëntenuitspoeling - nutrientenbeheer - beekdalen - drenthe - dairy farming - nitrogen - phosphate - soil fertility - surface water - maize - rotations - field tests - nutrient balance - grass-clover swards - nutrient leaching - nutrient management - brook valleys
De demoproeven die hier gepresenteerd worden zijn gedaan in het kader van een overkoepelend project ter vermindering van de uitspoeling van nutriënten in het Drentsche Aa gebied. De grasklaver demo’s zijn in het voorjaar van 2007 ingezaaid en zijn tot en met 2008 gevolgd in ontwikkeling. Het voornaamste doel van de gras-klaver demo’s was om aan te tonen dat de teelt van gras-klaver goede perspectieven biedt voor boeren die willen besparen op bemesting zonder dat dit ten koste gaat van productie en kwaliteit. De demo met directe zaai van snijmaïs is uitgevoerd in 2008 en 2009. Snijmaïs kan een belangrijke bijdrage leveren aan de uitspoeling van nitraat naar het gronden oppervlaktewater. Dit gebeurt met name wanneer snijmaïs geteeld wordt op gescheurd grasland.
Kan klaver onkruid onderdrukken?
Pronk, A.A. ; Groeneveld, R.M.W. - \ 2010
De Boomkwekerij 2010 (2010)17. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
boomteelt - boomkwekerijen - onkruidbestrijding - biologische bestrijding - bodembedekkende planten - proeven - trifolium - trifolium repens - grasklaver - arboriculture - forest nurseries - weed control - biological control - ground cover plants - trials - grass-clover swards
In de biologische boomteelt is onkruidbeheersing een kostbare zaak. Een levende, groene bedekking kan het onkruid verdringen. In drie proeven is onderzocht of deze bedekking een bijdrage kan leveren aan de stikstofvoorziening en of deze concurreert met het boomkwekerijgewas.
Vergelijking luzerne en gras-klaver in het biologisch bedrijfssysteem op zuidoostelijk zand
Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de; Visser, J.H.M. ; Verstegen, H.A.G. - \ 2009
biologische landbouw - groenbemesters - luzerne - ondergewassen - grasklaver - organic farming - green manures - lucerne - catch crops - grass-clover swards
Er is onderzocht welke vlinderbloemige het meest geschikt is als groenbemester in het biologisch systeem op proefboerderij Vredepeel
Benutting van najaarsgras
Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W. ; Wit, J. de - \ 2009
BioKennis bericht Geiten 5 (2009). - 4
biologische landbouw - geitenhouderij - diervoeding - klaverkuilvoer - melkveehouderij - voederwaardering - voedertabellen - grasbrokken - geiten - grasklaver - organic farming - goat keeping - animal nutrition - clover silage - dairy farming - feed evaluation - feed composition tables - grass pellets - goats - grass-clover swards
Door weersomstandigheden is najaargras vaak moeilijk in te kuilen. Aan de andere kant bevat najaarsgras, door het hoger klaveraandeel, juist het eiwit wat de geiten in het rantsoen hard nodig hebben. Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is vaak een knelpunt op melkproducerende biologische bedrijven. Door gras kunstmatig te laten drogen kan het eiwit in grasklaver als DVE benut worden. In dit Biokennisbericht schetsen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut de verschillende afwegingen om najaarsgras in te kuilen of kunstmatig te laten drogen en eventueel in brok te laten persen
Kringlopen sluiten naar 100% biologische mest
Eekeren, N.J.M. van; Burgt, G.J.H.M. van der; Schouten, T. - \ 2009
Ekoland 29 (2009)4. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
melkveehouderij - dierlijke meststoffen - kringlopen - bodemvruchtbaarheid - proeven op proefstations - bodemkwaliteit - grasklaver - dairy farming - animal manures - cycling - soil fertility - station tests - soil quality - grass-clover swards
Is de afvoer van mest van invloed op de bodemkwaliteit van een melkveebedrijf? De biologische sector is op weg naar 100% biologische mest. Dat kan alleen maar als de mest op melkveebedrijven meer dan tot nu toe beschikbaar komt voor akkeren tuinbouw. Wat dit betekent voor de bodemkwaliteit onder grasklaver op een melkveebedrijf, is door het Louis Bolk Instituut onderzocht in een langjarige proef op Aver Heino (2001-2007)
Kringlopen sluiten met 100% biologische mest
Burgt, G.J.H.M. van der; Eekeren, N.J.M. van - \ 2009
Ekoland 29 (2009)3. - ISSN 0926-9142 - p. 16 - 17.
biologische landbouw - mest - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - mineralen - stikstof - kalium - fosfaat - melkveehouderij - bemesting - grasklaver - vollegrondsteelt - organic farming - manures - crop enterprises - minerals - nitrogen - potassium - phosphate - dairy farming - fertilizer application - grass-clover swards - outdoor cropping
De biologische sector is op weg naar 100% biologische mest. Dat kan alleen maar als de aanwezige mest op melkveebedrijven meer dan tot nu toe beschikbaar komt voor de akker- en tuinbouw. Wat dit betekent voor grasklaverprodcutie en bodemkwaliteit, is door het Louis Bolk Instituut onderzocht in een langjarige proef op Aver Heino (2001-2007).
Vergelijking van luzerne en gras-klaver, inclusief effect op aanwezige aaltjes en de volgteelt prei
Geel, W.C.A. van; Visser, J.H.M. ; Verstegen, H.A.G. ; Haan, J.J. de - \ 2009
Lelystad : PPO AGV (PPO-AGV / Rapport ) - 32
biologische landbouw - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - rotaties - organische stikstof - stikstofkringloop - bodemvruchtbaarheid - weidevlinderbloemigen - luzerne - meloidogyne hapla - trichodoridae - gewasbescherming - akkerbouw - grasklaver - organic farming - cultural control - rotations - organic nitrogen - nitrogen cycle - soil fertility - pasture legumes - lucerne - plant protection - arable farming - grass-clover swards
In het biologisch bedrijfssysteem op proefboerderij Vredepeel (zuidoostelijk zand) is een tweejarige teelt van een vlinderbloemig hoofdgewas in de rotatie opgenomen om extra stikstof in het systeem te brengen. De vlinderbloemige wordt begin augustus gezaaid, na voorvrucht aardappel en fungeert dan tevens als stikstofvanggewas voor de minerale stikstof die na de aardappeloogst in de bodem achterblijft en de stikstof die later in de zomer en herfst nog mineraliseert. De vraag was of luzerne of gras-klaver het meeste geschikt zou zijn als vlinderbloemige in de rotatie, gelet op drogestofproductie, geschiktheid voor latere zaai en vermeerdering van aanwezige probleemaaltjes. Er is voor luzerne gekozen, omdat het een iets slechtere waard is voor enkele specifieke aaltjes. Om beter uitsluitsel te verkrijgen over de geschiktheid van luzerne versus gras-klaver, is tevens een vergelijking tussen beide gewassen aangelegd
Het graslandbeheer bij Jan Vis: met klaver goede productie en kwaliteit
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
Bioveem
grasklaver - maaien - begrazing - graslandbeheer - melkveebedrijven - melkveehouderij - biologische landbouw - grass-clover swards - mowing - grazing - grassland management - dairy farms - dairy farming - organic farming
In 1997 schakelde het melkveebedrijf van Jan en Aletta om naar een biologische bedrijfsvoering. Deze keuze maakten Jan en Alleta vanwege het overheidsbeleid over mineralengebruik. Ze verwachtten dat dit zou leiden tot de behoefte om te extensiveren. De omschakeling naar biologisch sloot hier goed bij aan. Omdat Jan geen kunstmest meer kon inzetten, zocht hij naar een goed alternatief en dat vond hij: zaaien van klaver in zijn grasland. Het bleek een enorm succes, want de gras/klaver zorgt voor uitstekende opbrengsten en levert kwalitatief goed ruwvoer.
Vlinderbloemigen brengen bemesting in evenwicht
Holwerda, J. ; Wel, C. van der; Sukkel, W. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR (BioKennis Bericht : Akkerbouw en vollegrondsgroente ) - 4
biologische landbouw - bodemvruchtbaarheid - organische stikstof - stikstoffixatie - peulgewassen - luzerne - rotaties - groenbemesters - grasklaver - vollegrondsteelt - organic farming - soil fertility - organic nitrogen - nitrogen fixation - legumes - lucerne - rotations - green manures - grass-clover swards - outdoor cropping
Vlinderbloemigen vormen de stikstofbron voor de biologische landbouw. Dit omdat ze in staat zijn stikstof uit de lucht te binden. Voor een duurzame biologische akkerbouw en de groenteteelt zijn ze daarom onontbeerlijk, evenals voor de veehouderij. Uiteindelijk is ook de stikstof uit dierlijke mest in eerste instantie via vlinderbloemigen gebonden.
Review "goedkoop en milieuvriendelijk melken" = Review "cost-efficient and environmentally friendly production of milk"
Pinxterhuis, J.B. - \ 2006
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 13) - 19
melkveehouderij - melkveebedrijven - melkvee - voedingsrantsoenen - graslanden - klavers - eiwit - krachtvoeding - voersamenstelling - nederland - grasklaver - dairy farming - dairy farms - dairy cattle - feed rations - grasslands - clovers - protein - force feeding - feed formulation - netherlands - grass-clover swards
Uit een beknopte review van een Belgisch rapport over de toepassing van klaver wordt geconcludeerd dat klaver geen alternatief is voor eiwitrijke krachtvoeders in Nederland, bij de huidige intensiteit van de melkveehouderij
Effect van graasduur op grasklaver en snijmaïsopname en op de stikstofuitscheiding in de urine = The effect of grazing time on the intake of grass/clover and silage maize and on the production of urine nitrogen
Visser, M. de; Valk, H. ; Bruinenberg, M.H. - \ 2005
Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport : Rundvee ) - 18
begrazing - koeien - voeropname - rundveehouderij - stikstof - maïs - graasduur - grasklaver - grazing - cows - feed intake - cattle husbandry - nitrogen - maize - grazing time - grass-clover swards
The report describes research into the optimum grazing time from the production and environmental points of view. An experiment has been carried out with limited and very limited grazing. Treatment influenced the intake of grass/clover mixture and maize silage as well as the composition of urine
Akkerranden en onkruiden als bron van natuurlijke vijanden en plagen
Alebeek, F.A.N. van; Kruistum, G. van - \ 2004
Kennisakker.nl 2004 (2004)15 april.
ziektebestrijdende teeltmaatregelen - akkerbouw - penen - brassica oleracea var. gemmifera - tarwe - groenteteelt - gewasbescherming - aardappelen - slasoorten - waterkwaliteit - aphididae - predatoren van schadelijke insecten - bevordering van natuurlijke vijanden - vollegrondsteelt - grasklaver - akkerranden - vollegrondsgroenten - cultural control - arable farming - carrots - wheat - vegetable growing - plant protection - potatoes - lettuces - water quality - predators of insect pests - encouragement - outdoor cropping - grass-clover swards - field margins - field vegetables
In het project "Biodivers" wordt op systeemniveau (24 ha, 6 gewassen) onderzocht in hoeverre akkerranden een bijdrage leveren aan de stimulering van natuurlijke vijanden van plagen in akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen. Dit past uitstekend in de beleidswens om de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, en sluit tegelijk aan bij versterken van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit (opvangen van drift), meer recreatieve waarden en toegankelijkheid van het landschap. In dit (deel)project "Akkerranden en onkruiden als bron voor natuurlijke vijanden en plagen" wordt mede ter ondersteuning van het bovengenoemde project "Biodivers" in de zes gewassen van het aangelegde bedrijfssysteem op de OBS te Nagele (winterpeen, spruitkool, zomertarwe, ijsbergsla, aardappel en gras-klaver) sleutelplagen bemonsterd, om de uiteindelijke effecten van de aanwezige natuurlijke vijanden op plaag-gewas-niveau zichtbaar te maken.
Uit de mest- en mineralenprogramma's : Stikstofstromen bij melkkoeien die weiden op (biologisch) grasklaver
Visser, M. de - \ 2003
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Informatieblad / Praktijkonderzoek Veehouderij 398.12) - 2
biologische landbouw - melkveehouderij - diervoeding - stikstofgehalte - voedergewassen - weideplanten - mineralenboekhouding - grasklaver - organic farming - dairy farming - animal nutrition - nitrogen content - fodder crops - pasture plants - nutrient accounting system - grass-clover swards
De stikstofovermaat (N) in het rantsoen van melkkoeien wordt voornamelijk via de urine uitgescheiden. De urine-N van weidende dieren is een bron van N-verliezen naar het milieu (in de vorm van nitraatuitspoeling). Onder de maatregelen die genomen worden tot vermindering van deze verliezen neemt bijvoeding met stikstofarme (=eiwitarme) ruwvoeders in de stal een belangrijke plaats in. Om het netto effect van deze bijvoeding te weten is het nodig om te meten hoe de voeropname van de koeien in de weide door deze bijvoeding wordt beïnvloed.
Uit de mest- en mineralenprogramma's : 35 jaar wisselbouwproef te Melle (België); vruchtwisselingseffect op gras-klaver
Eekeren, N.J.M. van - \ 2003
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Informatieblad / Wageningen UR 398.46) - 2 p.
trifolium repens - graslanden - graslandverbetering - graslandbeheer - agrarische bedrijfsvoering - grasklaver - grasslands - grassland improvement - grassland management - farm management - grass-clover swards
Gras-klaver weiden krijgen een toenemende aandacht. Maar de installatie ervan is moeilijk. Onderzoek heeft geleerd dat herinzaaien van een weide te verkiezen is boven het doorzaaien van witte klaver in bestaand grasland. Maar zelfs dan mislukt de vestiging van witte klaver in 25 % van de gevallen. Is de vestiging beter in grasland dat volgt op een akkergewas? De Universiteit Gent startte over dit thema onderzoek in 2002. Dit infoblad geeft de resultaten van het vestigingsjaar 2002
Hoge benutting meststoffen voorwaarde voor goed resultaat : 50% minder kunstmest in drie jaar
Boer, D.J. den; Bakker, R. - \ 2001
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2001 (2001)7. - p. 4 - 4.
melkveehouderij - kunstmeststoffen - dosering - stikstof - dierlijke meststoffen - bemesting - grassen - grasklaver - zea mays - graslandbeheer - voedingsstoffenbalans - dairy farming - fertilizers - dosage - nitrogen - animal manures - fertilizer application - grasses - grass-clover swards - grassland management - nutrient balance
In drie jaar Koeien & Kansen is het kunstmestgebruik op de bedrijven met bijna 50 procent gedaald. Gelijktijdig verbeterde de benutting van de stikstof uit de dierlijke mest en kunstmest. De bijdrage van klaver biedt daarbij extra mogelijkheden. Ook het gebruik van fosfaatkunstmest is in dezelfde periode met meer dan de helft afgenomen.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.